Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2203(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0137/2019

Teksty złożone :

A8-0137/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.28

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0269

Teksty przyjęte
PDF 177kWORD 55k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
P8_TA-PROV(2019)0269A8-0137/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) za rok budżetowy 2017 (2018/2203(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie(2) wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0093/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE(5), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0137/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 61.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 61.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017 (2018/2203(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie(2) wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0093/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE(5), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0137/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 61.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 61.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017 (2018/2203(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0137/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (zwanego dalej „Urzędem”) jego ostateczny budżet na rok budżetowy 2017 wyniósł 23 999 257 EUR, co stanowi wzrost o 10,28 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że Urząd jest finansowany z wkładu Unii (8 946 404 EUR, czyli 37 %) i z wkładów krajowych organów nadzoru państw członkowskich (63 %, czyli 15 052 852 EUR);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z uznaniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,79 %, co świadczy o realizacji planowanego celu Urzędu, a także oznacza wzrost o 0,11 % w porównaniu z rokiem 2016; ponadto odnotowuje, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 88,09 %, co oznacza nieznaczny spadek o 0,88 % w porównaniu z rokiem 2016;

2.  odnotowuje wysiłki Urzędu zmierzające do dokonania wewnętrznych przesunięć w odniesieniu do budżetu i personelu Urzędu, jako że obowiązki Urzędu w coraz mniejszym stopniu obejmują zadania regulacyjne, a w coraz większym stopniu konwergencję i egzekwowanie praktyk nadzorczych; podkreśla w związku z tym potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu określania priorytetów w odniesieniu do przydziału środków;

Anulowane środki przeniesione

3.  z niepokojem zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 127 694 EUR, co stanowi 5,47 % całkowitej przeniesionej kwoty, czyli podobnie jak w 2016 r.;

Wyniki

4.  z zadowoleniem zauważa, że Urząd wyznaczył 13 celów na poziomie strategicznym mierzonych za pomocą kluczowych wskaźników skuteczności działania podzielonych na trzy operacyjne cele strategiczne, aby ocenić wartość dodaną działań Urzędu i poprawić zarządzanie budżetem, przy czym wewnętrznie stosuje także inne wskaźniki;

5.  odnotowuje, że Urząd zrealizował swoje cele w odniesieniu do ośmiu kluczowych wskaźników skuteczności działania; przyznaje, że Urząd był bliski osiągnięcia celu w odniesieniu do pozostałych pięciu kluczowych wskaźników skuteczności działania, z których niektóre były dość ambitne i niewiele zabrakło do ich osiągnięcia;

6.  podkreśla kluczową rolę Urzędu w przyczynianiu się do wysokiej jakości wspólnych standardów i praktyk regulacyjnych i nadzorczych oraz do spójnego stosowania prawnie wiążących aktów unijnych, we wspieraniu i ułatwianiu delegowania zadań i kompetencji pomiędzy właściwymi organami, w monitorowaniu zmian na rynku podlegającym jego kompetencjom i uzyskiwaniu dostępu do tych zmian oraz we wzmacnianiu ochrony właścicieli polis, członków programów emerytalnych i uposażonych;

7.  podkreśla rolę Urzędu w ułatwianiu i wspieraniu koordynacji między krajowymi organami nadzoru oraz, w stosownych przypadkach, z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór międzynarodowy;

8.  zauważa jednak, że Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych napotkał ograniczenia wynikające ze struktury systemu nadzoru, niedoboru zasobów oraz, w niektórych przypadkach, niewystarczającego wsparcia i niewystarczającej współpracy ze strony właściwych organów krajowych; zwraca uwagę, że Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, prawodawcy i właściwe organy krajowe muszą podjąć jeszcze wiele wysiłków, by osiągnąć konwergencję praktyk nadzorczych;

9.  podkreśla, że Urząd powinien wypełniać zadania i uprawnienia przyznane mu przez Parlament Europejski i Radę, upewniając się, iż w pełni i w przewidzianym terminie wykonuje powierzoną mu misję, i powinien trzymać się zakresu mandatu dotyczącego tych zadań; apeluje do Urzędu o należyte uwzględnienie i wdrożenie zaleceń Trybunału;

10.  uważa, że wykonując swoją pracę, a zwłaszcza opracowując środki wykonawcze, Urząd powinien regularnie i wyczerpująco informować Parlament Europejski i Radę o podejmowanych działaniach; podkreśla, że ze względu na charakter jego zadań Urząd musi dbać o przejrzystość nie tylko wobec Parlamentu Europejskiego i Rady, ale także wobec obywateli Unii;

11.  podkreśla, że wykonując swój mandat, Urząd powinien zwracać szczególną uwagę na zasadę proporcjonalności; podkreśla, że w szczególności przy opracowywaniu środków poziomu 2 i 3 należy zwracać uwagę na specyficzne cechy krajowych rynków finansowych;

12.  podkreśla potrzebę przeznaczenia wystarczających środków, zajęcia się istniejącymi uprawnieniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zapewnienia szybkiej wymiany informacji z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EUNB) w zakresie prania pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu;

13.  w kontekście funkcji nadzorczej Urzędu w odniesieniu do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wyraża zadowolenie z przyjęcia polityki informowania o nieprawidłowościach i podkreśla potrzebę przyjęcia podobnych strategii przez krajowe organy nadzoru;

14.  z zadowoleniem zauważa, że Urząd aktywnie angażuje się w poszukiwanie możliwości w zakresie efektywności i synergii z innymi agencjami, w szczególności z EUNB i Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), za pośrednictwem Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru oraz w drodze wspólnych zamówień; zwraca się do Urzędu o opracowanie wspólnych wytycznych w porozumieniu z EUNB i ESMA dotyczących sposobu włączenia ryzyka związanego z praniem pieniędzy/finansowaniem terroryzmu do nadzoru ostrożnościowego;

15.  z zadowoleniem przyjmuje reorganizację Urzędu mającą na celu między innymi uzyskanie oszczędności kosztów i zwiększenie wydajności dzięki połączeniu lub zwiększeniu koordynacji jej służb, poprzez wprowadzenie procesu kroczącego prognozowania budżetowego lub wdrożenie nowych obiegów finansowych;

16.  odnotowuje, że Urząd zastępuje obecny elektroniczny system zarządzania zasobami ludzkimi systemem Sysper udostępnionym przez Komisję; uznaje, że umożliwi to Urzędowi obniżenie kosztów oraz zwiększy synergię i wydajność; wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o konkretnych rezultatach w tym względzie;

17.  zauważa ponadto, że według Trybunału przesunięcie środka ciężkości Urzędu z regulacji do nadzoru stanowi szczególne wyzwanie ze względu na ograniczone zasoby do zadań nadzorczych (14 % personelu Urzędu), zwłaszcza w odniesieniu do nadzoru nad przedsiębiorstwami transgranicznymi i modelami wewnętrznymi;

18.  uważa, że ocena Trybunału jest bardzo krótka i zawiera niewiele sugestii dotyczących poprawy efektywności zarządzania budżetem Urzędu; apeluje do Urzędu o należyte uwzględnienie i wdrożenie zaleceń Trybunału;

19.  stwierdza, że w 2017 r. przeprowadzono ocenę zewnętrzną trzech europejskich urzędów nadzoru; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o środkach zastosowanych (przez Urząd) w celu zaradzenia niedociągnięciom stwierdzonym w ocenie zewnętrznej;

Polityka kadrowa

20.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 99,01 % i przyjęto 100 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 101 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 93 zatwierdzonymi stanowiskami w 2016 r.); zauważa ponadto, że w 2017 r. Urząd zatrudniał 34 pracowników kontraktowych i 17 oddelegowanych ekspertów krajowych;

21.  zauważa, że Urząd przyjął politykę ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu;

22.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów publikować odnośne ogłoszenia na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr; rozumie odpowiedź Urzędu dotyczącą wysokich kosztów tłumaczenia pisemnego związanych z taką publikacją;

Zamówienia

23.  z zadowoleniem odnotowuje, że Urząd jest jedną z pierwszych unijnych agencji, która wystąpiła z projektem systemu e-zamówień; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że system ten zapewnia bardziej skuteczny i przejrzysty proces udzielania zamówień z korzyścią dla Urzędu i jego ewentualnych dostawców;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

24.  docenia zastosowane przez Urząd środki oraz podejmowane przez niego wysiłki na rzecz zapewnienia przejrzystości, zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi oraz chronienia sygnalistów; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że na swojej stronie internetowej Urząd publikuje rejestr spotkań z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami;

25.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału należy wzmocnić niezależność księgowego w drodze przesunięcia jego stanowiska bezpośrednio pod zwierzchnictwo dyrektora i zarządu Urzędu; z zadowoleniem odnotowuje środki już podjęte w celu wzmocnienia tej niezależności;

26.  zauważa, że na początku 2017 r. wyznaczono specjalnego urzędnika ds. etyki dla pracowników Urzędu z myślą o wzmocnieniu funkcji urzędnika ds. etyki; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tym zakresie;

Kontrole wewnętrzne

27.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła audyt w celu oceny skuteczności kontroli zarządczych w procedurze odnoszącej się do testów warunków skrajnych Urzędu; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach tego audytu;

28.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Urząd utworzył dwa nowe departamenty nadzorcze ds. procesów i konwergencji, aby położyć większy nacisk na nadzór;

Inne uwagi

29.  odnotowuje, że decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii może w przyszłości spowodować spadek dochodów Urzędu; zauważa, że inne ryzyko związane z tym faktem dotyczy ciągłości umów i spójność podejść do unijnego nadzoru nad transgranicznymi grupami bankowymi; wzywa Urząd, by pamiętał o tych zagrożeniach i przygotował się do ich ograniczenia;

o
o   o

30.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca 2019 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 84/37 z 17.3.2017, s. 179.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2019Informacja prawna