Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2207(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0152/2019

Předložené texty :

A8-0152/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.29

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0270

Přijaté texty
PDF 175kWORD 49k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
P8_TA-PROV(2019)0270A8-0152/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na rozpočtový rok 2017 (2018/2207(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(5), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0152/2019),

1.  uděluje prozatímnímu řediteli Evropského inovačního a technologického institutu absolutorium za plnění rozpočtu institutu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, prozatímnímu řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2019,s. 64.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2019,s. 64.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2017 (2018/2207(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(5), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0152/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí prozatímnímu řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2019,s. 64.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2019,s. 64.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2017 (2018/2207(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0152/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Evropského inovačního a technologického institutu (dále jen „institut“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 338 465 181 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje zvýšení o 15,20 %, jež je zejména zapříčiněno vzrůstem grantů, jež jsou určeny k rozdělení institutem mezi znalostní a inovační společenství (KICs). Vzhledem k tomu, že celkový příspěvek Unie do rozpočtu institutu na rok 2017 činil 315 147 801,58 EUR;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce institutu za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka institutu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu 91,23 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje snížení o 3,8 %; připomíná, že tato nízká míra je spojena s nízkou mírou plnění prostředků na závazky na granty; je institutem informován, že se pokusí zlepšit své rozpočtové postupy s cílem zvýšit plnění; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 99,5 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje lehký pokles o 0,36 %; konstatuje, že s ohledem na nepředvídané zpoždění při zavádění nástroje pro řízení lidských zdrojů Sysper a nadhodnocení dalších nákladů na údržbu byla míra plnění rozpočtu nízká; vyzývá institut, aby plnění v této oblasti zlepšil;

2.  se znepokojením konstatuje ze zprávy Účetního dvora, že znalostní a inovační společenství plně nevyužívají granty poskytované institutem, zejména v důsledku neúplného provedení obchodních plánů; z odpovědi institutu zjišťuje, že se institut snaží tento problém řešit přesunem k víceletým grantovým dohodám se znalostními a inovačními společenstvími pro období po roce 2020; žádá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o krocích podniknutých v této souvislosti;

3.  se znepokojením ze zprávy Dvora konstatuje, že se v několika znalostních a inovačních společenstvích zvýšily jednotné sazby náhrad, což je v rozporu se snahou vybízet znalostní a inovační společenství, aby hledaly vlastní zdroje financování a aby se postupně staly nezávislými na institutu; bere na vědomí odpověď institutu, že úprava jednotných sazeb náhrad je v souladu s platným právním základem a že se domnívá, že některá znalostní a inovační společenství jsou schopná získat samy značný podíl zdrojů;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že ke dvěma znalostním a inovačním společenstvím byly přidány některé činností, což vedlo ke změně původních plánů činnosti a přidělených grantů, což je proti prováděcím pravidlům k finančnímu nařízení, protože to porušuje zásadu rovného zacházení se znalostními a inovačními společenstvími. Z odpovědi institutu zjišťuje, že se nedomnívají, že jde o tento případ, protože existuje možnost přidat další úkoly stávajícím znalostním a inovačním společenstvím a protože změny grantů nejsou významné (3,9 % a 0,6 %)

5.  s uspokojením konstatuje, že zjištěná míra chyb při ověřování grantů za rok 2016 ex post, jež provedl externí poskytovatel služeb, činila 0,98 % a míra zbytkových chyb činila 0,95 %, což je výrazně pod 2% mírou významnosti (materiality);

Zrušení přenosů prostředků

6.  vyjadřuje politování, nad vysokou mírou rušení přenosu prostředků z roku 2016 do roku 2017, jež dosáhlo výše 95 721 EUR, čili 16,26 % celkové převáděné částky, což představuje mírné snížení o 5,33 % ve srovnání s rokem 2016; se znepokojením konstatuje, že tato vysoká částka je především dána skutečností, že znalostní a inovační společenství nedokáží absorbovat přenesené granty

Výkonnost

7.  bere na vědomí, že institut využívá na měření výkonností znalostních a inovačních společenství některé klíčové ukazatele výkonnosti i klíčové ukazatele výkonnosti programu Horizont 2020 na posouzení vlastní výkonnosti při řízení znalostních a informačních společenství a rovněž ukazatele stanovené v jednotném programovém dokumentu na měření dalších operačních činností; konstatuje dále, že pro posílení svého rozpočtového řízení užívá institut další klíčové ukazatele výkonnosti;

8.  vítá, že institut vedl společná veřejná zadávací řízení a zřídil společné výbory pro výběr zaměstnanců s Agenturou Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva a využil toho, že oba tyto subjekty sídlí v Budapešti;

9.  připomíná, že v roce 2017 bylo provedeno první externí hodnocení s cílem posoudit dopad, řízení, procesy a pokrok k finanční udržitelnost první vlny znalostních a informačních společenství za období 2010–2016 a že během roku 2018 institut tento přezkum uzavře; vyzývá institut, aby o závěrech tohoto přezkumu informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

Personální politika

10.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 92,68 %, přičemž z 41 dočasných zaměstnanců povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 39 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 38; vedle toho konstatuje, že pro institut v roce 2017 pracovalo 20 smluvních zaměstnanců a dva vyslaní národní odborníci; naléhavě vyzývá institut, aby dočasné smlouvy nevyužíval příliš;

11.  oceňuje, že institut přijal politiku na ochranu lidské důstojnosti a předcházení obtěžování; bere na vědomí, že se zúčastnil výzvy k vyjádření zájmu na meziagenturní důvěrné poradce;

12.  bere na vědomí, že struktura institutu trpí nedostatkem zaměstnanců, což potvrdila zvláštní zpráva Účetního dvora č. 4/2016; lituje, že žádost institutu o podstatné zvýšení kapacity zaměstnanců byla Komisí zamítnuta; žádá institut, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o vývoji situace v této oblasti;

13.  bere na vědomí ze zprávy Dvora, že podle statut institutu může institut nabízet pouze pracovní smlouvy na dobu určitou na nejvýše pět let, které je možné prodloužit o dalších pět let, a s ohledem na to, že někteří klíčoví zaměstnanci dosáhnou maxima deseti let v roce 2020, je znepokojen tím, že by mohla být ohrožena kontinuity činností; konstatuje z odpovědi institutu, že si je tohoto problému vědom, a proto požádal písemně o právní stanovisko Komisi; žádá institut, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o vývoji situace v této oblasti;

14.  vyjadřuje politování nad informací ze zprávy Dvora, že stávající prozatímní ředitel institutu byl jmenován v roce 2014 a od té doby stále zastává svoji pozici prozatímně; poukazuje na to, že tato praxe je v rozporu se služebním řádem, který tuto dobu omezuje na maximálně jeden rok. Vyjadřuje politování nad tím, že výběrové řízení na jmenování nového ředitele zahájené v roce 2016 nebylo úspěšné; bere na vědomí, že v červnu 2018 bylo zveřejněno oznámení o volném místě; naléhavě vyzývá institut, aby dočasného ředitele nahradil bez dalšího odkladu novým ředitelem; vyzývá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o průběhu výběrového řízení;

15.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo rovněž na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe odpověď institutu, že takové zveřejňování by bylo spojeno s vysokými náklady na překlad;

Zadávání zakázek

16.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že institut před koncem roku 2017 ještě neměl zavedeny všechny nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); bere na vědomí odpověď institutu, že zamýšlí přijmout nástroje pro elektronické zadávání zakázek a pro elektronické podávání nabídek, jež se v současnosti připravují; vyzývá agenturu, aby o zavedení všech nezbytných nástrojů informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

17.  s politováním konstatuje problém vyplývající ze zprávy Účetního dvora za rok 2016, kdy byly zjištěny značné nedostatky při auditu zadávacích řízení právních subjektů znalostních a informačních společenství, u nichž bylo uvedeno, že jsou vysoce rizikové, včetně nesrovnalostí, jako je přímé udělení zakázek, značná rozšiřování původních zakázek nebo zakázky bez časové lhůty, objemu, kvality nebo ceny, a podle níž se nenáležitá zadávací řízení týkají částky až 2 200 000 EUR; vítá opatření, jež institut přijal, a doporučení, jež vydal, na řešení tohoto problému; vyzývá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o provádění akčních plánů znalostních a informačních společenství;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

18.  bere na vědomí stávající opatření přijatá institutem a probíhající úsilí o zajištění transparentnosti, předcházení střetům zájmů a jejich řešení a o ochranu oznamovatelů; bere na vědomí, že v roce 2017 byl v některých případech zjištěn a posouzen střet zájmů a byla přijata odpovídající opatření; konstatuje, že v roce 2017 byly Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) zamítnuty dva případy podezření na podvodné jednání a jedno vyšetřování zůstává otevřené od roku 2016.

Vnitřní kontroly

19.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise dokončil audit monitorování grantových dohod a dopěl k závěru, že probíhají ve vhodném rámci, ale mělo by se zlepšit provádění; vyjadřuje politování nad tím, že přezkumy znalostních a informačních společenství institutem nebyly založeny na jejich výročních zprávách a že institut systematicky nezahrnul některá rizika, že podrobně neřešil všechny požadavky řízení a že druhé vlně znalostních a informačních společenství neposkytl zpětnou vazbu týkající se řádné správy; dále poukazuje na to, že ačkoli to stanovil v pracovním programu na rok 2016, nevydal institut zprávu o řádné správě znalostních a informačních společenství;

20.  vyjadřuje politování nad vysokým počtem nevyřešených otázek a nedokončených nápravných opatření v reakci na připomínky Účetního dvora v letech 2014, 2015 a 2016 týkající se zejména stavu financování, financování z veřejných prostředků, grantů a soukromých zdrojů; vyzývá institut, aby dokončil nápravná opatření co nejdříve a aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o jejich provedení;

21.  se znepokojením konstatuje, že v roce 2017 byly zaznamenány dvě zprávy o výjimkách (v odhadované hodnotě 5 318 720 EUR) týkajících se vyřazení kontrolních opatření nebo odchylek od zavedených procesů a postupů a pět případů nedodržení příslušných pravidel (v odhadované hodnotě 2 250 EUR); bere však na vědomí informaci institutu, že všechny případy byly posouzeny a byla přijata nápravná opatření;

Další připomínky

22.  poznamenává, že podle původního cíle stanoveného Komisí měl institut do roku 2010 získat finanční autonomii; bere na vědomí, že Komise nakonec poskytla institutu plnou finanční autonomii v prosinci 2017, neboť dosáhl souladu s interními kontrolními standardy;

o
o   o

23.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 166, 24.5.2017, s. 14.
(2) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění