Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2207(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0152/2019

Esitatud tekstid :

A8-0152/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.29

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0270

Vastuvõetud tekstid
PDF 153kWORD 55k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
P8_TA-PROV(2019)0270A8-0152/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2207(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 294/2008 (millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut)(5), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0152/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktori kohusetäitja tegevusele instituudi 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktori kohusetäitjale, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 64
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 64
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 97, 9.4.2008, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2207(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 294/2008 (millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut)(5), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0152/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktori kohusetäitjale, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 64
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 64
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 97, 9.4.2008, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2207(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0152/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tulude ja kulude kalkulatsiooni(1) kohaselt oli Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (edaspidi „instituut“) 2017. aasta lõplik eelarve 338 465 181 eurot, mis kujutab endast 2016. aastaga võrreldes 15,20 % suurust kasvu, mis tuleneb peamiselt niisuguste toetuste suurendamisest, mille assigneeringud nähti instituudile ette selleks, et eraldada need teadmis- ja innovaatikakogukondadele; arvestades, et instituudi eelarvesse makstav liidu rahaline toetus oli 2017. aastal kokku 315 147 801,58 eurot;

B.  arvestades, et kontrollikoda märgib oma aruandes instituudi eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et instituudi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 91,23 %, mis on 2016. aastaga võrreldes 3,8 % madalam; täheldab, et see madal määr on seotud toetuste kulukohustuste assigneeringute madala täitmismääraga; võtab teadmiseks instituudi väite, mille kohaselt püüab ta oma eelarvemenetlust parandada, et tõhustada eelarve täitmist; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 99,5 %, mis kujutab endast 2016. aastaga võrreldes väikest tõusu, st 0,36 % võrra; märgib, et eelarve täitmise määr oli madal, sest tekkis ettenägematu viivitus Sysperi kasutuselevõtul inimressursside haldamiseks ja muud hoolduskulud olid ülehinnatud; palub instituudil parandada eelarve täitmist eelkõige kõnealuses valdkonnas;

2.  võtab kontrollikoja aruande põhjal murelikult teadmiseks, et teadmis- ja innovaatikakogukonnad ei kasutanud instituudi antud toetusi täiel määral ning et see oli peamiselt tingitud äriplaanide ebatäielikust elluviimisest; võtab instituudi vastuse põhjal teadmiseks, et instituut kavatseb selle probleemi lahendada, liikudes 2020. aasta järgses ajavahemikus teadmis- ja innovaatikakogukondadega mitmeaastaste toetuslepingute sõlmimise poole; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles valdkonnas võetud meetmetest;

3.  võtab kontrollikoja aruande põhjal murelikult teadmiseks, et mitme teadmis- ja innovaatikakogukonna puhul täheldati ühtsete rahastamismäärade tõusu, mis on vastuolus eesmärgiga julgustada teadmis- ja innovaatikakogukondi leidma oma rahastamisallikaid ning motiveerida neid muutuma järk-järgult instituudist sõltumatuks; võtab teadmiseks instituudi vastuse, et ühtsete rahastamismäärade kohandus on kooskõlas kohaldatava õigusliku alusega ning et instituudi arvates on teatavad teadmis- ja innovaatikakogukonnad võimelised leidma märkimisväärse osa vahenditest ise;

4.  peab kahetsusväärseks kahele teadmis- ja innovaatikakogukonnale teatavate tegevuste lisamist ning seejuures algsete äriplaanide ja neile eraldatud toetuste muutmist, mis on vastuolus finantsmääruse kohaldamise eeskirjadega, kuna see takistab teadmis- ja innovaatikakogukondade võrdset kohtlemist; võtab instituudi vastuse põhjal teadmiseks, et instituudi arvates ei pea see paika, kuna teadmis- ja innovaatikakogukondadele ülesannete lisamise võimalus on olemas ning et toetustes tehtud muudatused ei olnud märkimisväärsed (3,9 % ja 0,6 %);

5.  võtab rahuloluga teadmiseks, et välise teenuseosutaja teostatud 2016. aasta toetuste järelkontrolli käigus tuvastatud veamäär oli 0,98 % ja allesjäänud veamäär on 0,95 %, mis on tunduvalt allpool olulisuse piirmäära (2 %);

Ülekantud assigneeringute tühistamine

6.  peab kahetsusväärseks, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringute tühistamiste summa oli 95 721 eurot, mis moodustab 16,26 % ülekantud assigneeringute kogusummast ning kujutab endast 2016. aastaga võrreldes märkimisväärset, st 5,33 % suurenemist; võtab murelikult teadmiseks, et see suur summa on peamiselt tingitud asjaolust, et teadmis- ja innovaatikakogukondadel ei ole võimalik ülekantud toetusi ära kasutada;

Tulemused

7.  võtab teadmiseks, et instituut kasutab teatavaid võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, et mõõta teadmis- ja innovaatikakogukondade tulemuslikkust, ning programmi „Horisont 2020“ võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, et hinnata oma tulemuslikkust teadmis- ja innovaatikakogukondade juhtimisel, ning ühtses programmdokumendis sätestatud näitajaid, et mõõta muud põhitegevust; märgib lisaks, et instituut kasutab täiendavaid võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, et tõhustada oma eelarve haldamist;

8.  tunneb heameelt asjaolu üle, et instituut korraldas koos Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametiga ühiseid hankemenetlusi ja moodustas ühised personalivalikukomisjonid, kasutades ära seda, et nad mõlemad asuvad Budapestis;

9.  märgib, et 2017. aastal tehti aastaid 2010–2016 hõlmav välishindamine, et hinnata esimese vooru teadmis- ja innovaatikakogukondade mõju, juhtimist, protsesse ja edusamme, mida on tehtud rahalise jätkusuutlikkuse poole liikumisel, ning et 2018. aastal viib instituut selle läbivaatamise lõpule; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle läbivaatamise järeldustest aru;

Personalipoliitika

10.  märgib, et 31. detsembril 2017. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 92,68 % ja seejuures oli liidu eelarves kinnitatud 41 ajutisest teenistujast ametisse nimetatud 38 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 39); märgib, et 2017. aastal töötas instituudi heaks ka 20 lepingulist töötajat ja kaks lähetatud riiklikku eksperti; nõuab tungivalt, et instituut ei toetuks liiga palju ajutistele lepingutele;

11.  märgib, et instituut on vastu võtnud inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise ennetamise poliitika; võtab teadmiseks, et instituut osales osalemiskutses, mis kuulutati välja ametitevaheliste usaldusnõunike leidmiseks;

12.  võtab teadmiseks asjaolu, et instituudis valitseb struktuurne tööjõupuudus, mida kinnitas ka kontrollikoda oma eriaruandes nr 4/2016; peab kahetsusväärseks, et instituudi palved suurendada märkimisväärselt selle töötajate arvu on komisjon tagasi lükanud; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru kõigist selles valdkonnas toimuvatest muutustest;

13.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et instituudi põhikirja kohaselt saab ajutistele teenistujatele pakkuda üksnes kuni viieaastaseid lepinguid, mida võib pikendada veel viieks, ning on seetõttu, et teatavatel keskse tähtsusega töötajatel täituvad maksimaalselt lubatud kümme aastat 2020. aastal, mures asjaolu pärast, et see võib kahjustada põhitegevuse jätkuvust; võtab instituudi vastuse põhjal teadmiseks, et instituut on probleemist teadlik ja et seetõttu on ta kirja teel palunud komisjonilt õigusliku arvamuse esitamist; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru kõigist selle valdkonna arengusuundumustest;

14.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks ja peab kahetsusväärseks, et praegune instituudi direktori kohusetäitja määrati ametisse 2014. aastal ja on sellest ajast saati töötanud sellel ametikohal ad interim staatuses; juhib tähelepanu asjaolule, et niisugune tava on vastuolus personalieeskirjadega, mille kohaselt võib seda teha kuni üks aasta; peab kahetsusväärseks, et 2016. aastal uue direktori nimetamiseks käivitatud valikumenetlus ei andnud tulemusi; võtab teadmiseks, et teade vaba ametikoha kohta avaldati uuesti 2018. aasta juunis; nõuab tungivalt, et instituut asendaks direktori kohusetäitja viivitamata uue direktoriga; palub, et instituut annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru käimasoleva valikumenetluse tulemustest;

15.  tunneb heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab instituudi vastust sellise avaldamisega kaasnevate suurte tõlkekulude kohta;

Hanked

16.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei olnud instituut veel kasutusele võtnud kõiki komisjoni poolt käiku lastud vahendeid, mille eesmärk on võtta hankemenetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); võtab instituudi vastuse põhjal teadmiseks, et instituut kavatseb e-riigihanke ja dokumentide elektroonilise esitamise vahendid kasutusele võtta ning et selleks võetakse praegu ettevalmistavaid meetmeid; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile kõikide vajalike vahendite kasutuselevõtust aru;

17.  märgib ja peab kahetsusväärseks, et lahendamata on probleem, millele kontrollikoda juhtis tähelepanu oma 2016. aasta aruandes, kui ta tuvastas suure riskiga valdkonnaks peetavate teadmis- ja innovaatikakogukondade juriidiliste isikute hankemenetluste auditeerimise käigus märkimisväärseid puudusi, sealhulgas selliseid õigusnormide rikkumisi nagu otselepingute sõlmimine ning algsete lepingute märkimisväärne laiendamine kestuse, mahu, kvaliteedi või hinna osas või nendealaste piiranguteta lepingud, mille tulemusel ulatus 2016. aastal õigusnormidevastaste hankemenetluste maht 2 200 000 euroni; tunneb heameelt instituudi poolt selle probleemi lahendamiseks võetud meetmete ja esitatud soovituste üle; palub, et instituut annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teadmis- ja innovaatikakogukondade juriidiliste isikute tegevuskava rakendamisest aru;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

18.  võtab teadmiseks instituudi kehtestatud meetmed ja jätkuvalt tehtavad jõupingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest teatajate kaitse; võtab teadmiseks asjaolu, et 2017. aastal tuvastati mitu huvide konflikti juhtumit ning et neid hinnati ja nende suhtes võeti asjakohaseid meetmeid; märgib, et Euroopa Pettustevastane Amet lõpetas 2017. aastal kahe pettusekahtluse juhtumi menetluse ning seega on endiselt menetluses üks juurdlus, mis algatati 2016. aastal;

Sisekontroll

19.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus viis lõpule toetuslepingute järelevalve auditi ning järeldas, et raamistik on piisav, kuid parandada tuleks selle rakendamist; peab kahetsusväärseks, et instituut ei lähtunud teadmis- ja innovaatikakogukondade läbivaatamisel nende aastaaruannetest ning et instituut ei võtnud süsteemselt arvesse teatavaid riske, ei käsitlenud üksikasjalikult kõiki juhtimisnõudeid ega andnud teise vooru teadmis- ja innovaatikakogukondadele hea juhtimistava alast tagasisidet; juhib lisaks tähelepanu sellele, et instituut ei esitanud teadmis- ja innovaatikakogukondade head juhtimistava käsitlevat aruannet, kuigi 2016. aasta tööprogrammis lubati seda teha;

20.  peab kahetsusväärseks lahendamata probleemide ja niisuguste pooleliolevate parandusmeetmete arvu, mis tuleb võtta kontrollikoja 2014., 2015. ja 2016. aastal esitatud kommentaaride põhjal ning mis puudutavad eelkõige rahastamistingimusi ning rahastamist avaliku ja erasektori vahenditest ning toetustest; palub instituudil viia parandusmeetmete võtmine võimalikult kiiresti lõpule ja anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende rakendamisest aru;

21.  märgib murelikult, et 2017. aastal registreeriti kaks aruannet erandite kohta (hinnangulise väärtusega 5 318 720 eurot), mis olid seotud kontrollide eiramise või kehtestatud protsessidest ja menetlustest kõrvalekaldumistega, ning viis nõuetele mittevastavuse juhtumit (hinnangulise väärtusega 2250 eurot); võtab aga teadmiseks instituudi väite, et kõiki juhtumeid hinnati ja nende suhtes võeti parandusmeetmeid;

Muud kommentaarid

22.  täheldab, et komisjoni algse plaani kohaselt pidi instituut saavutama majandusliku sõltumatuse 2010. aastaks; võtab teadmiseks, et komisjon kuulutas lõpuks instituudi täieliku majandusliku sõltumatuse välja 2017. aasta detsembris, sest instituut saavutas sisekontrollistandarditele vastavuse;

o
o   o

23.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 26. märtsi 2019.(2) aasta resolutsioonile ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 166, 24.5.2017, lk 14.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave