Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2207(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0152/2019

Pateikti tekstai :

A8-0152/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.29

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0270

Priimti tekstai
PDF 173kWORD 49k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT)
P8_TA-PROV(2019)0270A8-0152/2019
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2018/2207(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos inovacijos ir technologijos instituto 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo(2) ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8‑0097/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 294/2008, įsteigiantį Europos inovacijos ir technologijos(5) institutą, ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos(6) reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0152/2019),

1.  patvirtina laikinai pareigas einančiam Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, kad Instituto 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, laikinai pareigas einančiam Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 64.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 64.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 97, 2008 4 9, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2018/2207(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos inovacijos ir technologijos instituto 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8‑0097/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 294/2008, įsteigiantį Europos inovacijos ir technologijos(5) institutą, ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos(6) reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0152/2019),

1.  pritaria Europos inovacijos ir technologijos instituto 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą laikinai pareigas einančiam Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 64.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 64.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 97, 2008 4 9, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2018/2207(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0152/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos inovacijos ir technologijos instituto (toliau – Institutas) pajamų ir išlaidų suvestine(1), jo galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 338 465 181 EUR, t. y. 15,20 proc. didesnis, palyginti su 2016 m., daugiausia dėl Institutui paskirtų dotacijų, kurios buvo numatytos paskirstyti žinių ir inovacijų bendrijoms (ŽIB), padidėjimo; kadangi bendras Sąjungos įnašas į Instituto 2017 m. biudžetą buvo 315 147 801,58 EUR;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Instituto 2017 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, jog jiems buvo pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Instituto metinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 91,23 proc., t. y. 3,8 proc. mažesnis nei 2016 m.; pažymi, kad šis nedidelis sumažėjimas susijęs su žemu įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygiu dotacijoms; remdamasis Instituto suteikta informacija patvirtina, kad Institutas stengsis pagerinti biudžeto sudarymo procesus, siekiant pagerinti jo įgyvendinimą; pažymi, kad mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis buvo 99,5 proc., t. y. šiek tiek (0,36 proc.) didesnis, palyginti su 2016 m.; pažymi, kad įvykdymo lygis buvo žemas dėl nenumatyto delsimo įdiegti sistemą „Sysper“, skirtą žmogiškųjų išteklių valdymui, ir kitų techninės priežiūros sąnaudų pervertinimo; ragina Institutą visų pirma gerinti įvykdymo rodiklius šioje srityje;

2.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitos išvadą, kad ŽIB nevisiškai išnaudojo Instituto skirtas dotacijas, daugiausia dėl to, kad nepakankamai įgyvendino verslo planus; atsižvelgdamas į Instituto atsakymą, pripažįsta, kad Institutas ketina spręsti šį klausimą, pereidamas prie daugiamečių susitarimų dėl dotacijų su ŽIB laikotarpiu po 2020 m.; ragina Institutą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie veiksmus, kurių buvo imtasi šiuo klausimu;

3.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitos išvadą, kad kai kuriose ŽIB padidėjo bendra kompensavimo norma, o tai prieštarauja tikslui skatinti ŽIB rasti nuosavus finansavimo šaltinius ir paskatinti ŽIB palaipsniui tapti nepriklausomomis nuo Instituto; atkreipia dėmesį į Instituto atsakymą, kuriame teigiama, kad bendrų kompensavimo normų koregavimas atitinka taikomą teisinį pagrindą, ir tai, kad kai kurios ŽIB pačios savarankiškai gali gauti didelę išteklių dalį;

4.  apgailestauja, kad kai kurios veiklos rūšys buvo priskirtos dviem ŽIB, iš dalies keičiant pradinius jų verslo planus ir jiems skirtas dotacijas, o tai prieštarauja Finansinio reglamento taikymo taisyklėms, nes taip pažeidžiamas vienodo požiūrio taikymas visoms ŽIB; remdamasis Instituto atsakymu, pažymi, kad Institutas nemano, kad tai yra pažeidimas, nes yra numatytų galimybių papildyti ŽIB užduotis, o ir dotacijų pokyčiai nėra žymūs (3,9 proc. ir 0,6 proc.);

5.  su pasitenkinimu pažymi, kad išorės paslaugų teikėjo per ex post patikrą nustatytas klaidų lygis buvo 0,98 proc., o likutinis klaidų lygis – 0,95 proc., o tai yra gerokai mažiau už 2 proc. reikšmingumo lygį;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

6.  apgailestauja, kad panaikinti perkėlimai iš 2016 m. į 2017 m. sudarė 95 721 EUR, t. y. 16,26 proc. bendros į kitą laikotarpį perkeltos sumos – 5,33 proc. daugiau, palyginti su 2016 m.; susirūpinęs pažymi, kad šis padidėjimas susidarė daugiausia dėl to, kad ŽIB negalėjo įsisavinti perkeltų dotacijų;

Veikla

7.  pripažįsta, kad Institutas naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius ŽIB veiklos rezultatams vertinti, taip pat programos „Horizontas 2020“ pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad įvertintų savo veiklą, susijusią su ŽIB valdymu, ir bendrame programavimo dokumente nustatytus rodiklius kitoms veiklos rūšims vertinti; taip pat pažymi, kad Institutas naudoja papildomus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, siekdamas pagerinti savo biudžeto valdymą;

8.  palankiai vertina tai, kad Institutas vykdė bendras viešųjų pirkimų procedūras ir įsteigė bendrus darbuotojų atrankos komitetus, skirtus Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūrai, pasinaudodamas tuo, kad abi įstaigos yra įsikūrusios Budapešte;

9.  pažymi, kad 2017 m. buvo atliktas išorinis pirmosios ŽIB grupės poveikio, valdymo, procesų ir pažangos siekiant finansinio tvarumo 2010–2016 m. vertinimas, o 2018 m. Institutas užbaigs peržiūrą; ragina Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šios peržiūros išvadas;

Personalo politika

10.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 92,68 proc.: pagal 41 laikinojo darbuotojo etatą, patvirtintą pagal Sąjungos biudžetą (2016 m. patvirtintas 39 etatas), paskirti 38 laikinieji darbuotojai; be to, pažymi, kad 2017 m. Institute taip pat dirbo 20 sutartininkų ir du deleguotieji nacionaliniai ekspertai; primygtinai ragina Institutą pernelyg nepasikliauti laikinomis sutartimis;

11.  pažymi, kad Institutas jau patvirtino asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką; pripažįsta, kad Institutas dalyvavo skelbiant kvietimą pareikšti susidomėjimą tarpžinybiniams konfidencialios informacijos klausimų patarėjams;

12.  pripažįsta tai, kad Institutui struktūriškai trūksta darbuotojų, kaip patvirtinta Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 4/2016; apgailestauja, kad Komisija atmetė Instituto prašymus gerokai padidinti darbuotojų skaičių; prašo Instituto informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tai, kaip šis klausimas sprendžiamas;

13.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad pagal Instituto įstatus jis gali siūlyti laikinųjų darbuotojų sutartis ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas dar penkeriems metams, ir atsižvelgdamas į tai, tarp svarbiausių Instituto darbuotojų yra tokių, kurių sutartys pasieks maksimalų dešimties metų laikotarpį 2020 metais, ir yra susirūpinęs dėl šios priežasties galėtų nukentėti veiklos tęstinumas; remdamasis Instituto atsakymu, atkreipia dėmesį į tai, kad Institutas supranta aukščiau išdėstytą problemą ir todėl Institutas raštu paprašė Komisijos pateikti teisinę nuomonę šiuo klausimu; ragina Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio klausimo sprendimo raidą;

14.  apgailestaudamas pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog 2014 m. buvo paskirtas dabartinis Instituto laikinasis direktorius ir nuo to laiko ad interim eina šias pareigas; atkreipia dėmesį į tai, kad tokia praktika prieštarauja Tarnybos nuostatams, kurie riboja šį laiką iki vienų metų. apgailestauja, kad 2016 m. pradėta naujo direktoriaus skyrimo procedūra buvo nesėkminga; atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. birželio mėn. vėl buvo paskelbtas skelbimas apie laisvą darbo vietą; primygtinai ragina Institutą nedelsiant paskirti naują direktorių, kad jis pakeistų laikinai pareigas einantį direktorių; ragina Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie vykstančios atrankos procedūros rezultatus;

15.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą skelbti laisvas darbo vietas ir Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, siekiant didinti viešumą; supranta Instituto atsakymą, kuriame ji pabrėžia dideles darbo vietų skelbimo šiame portale vertimo išlaidas;

Viešieji pirkimai

16.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad iki 2017 m. pabaigos Institutas dar nebuvo įgyvendinęs visų Komisijos numatytų priemonių, skirtų nustatyti bendrą keitimosi informacija elektroniniu būdu su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. pirkimų) procedūrose, sprendimą; atkreipia dėmesį į Instituto atsakymą, kuriame jis teigia, kad ketina patvirtinti e. konkursų ir e. pasiūlymų teikimo priemones, dėl kurių vykdomi parengiamieji veiksmai; ragina Institutą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visų būtinų priemonių įgyvendinimą;

17.  remdamasis 2016 m. Audito Rūmų ataskaita su apgailestavimu pažymi nuolatinę problemą, kai vykdant ŽIB teisinių subjektų viešųjų pirkimų procedūrų auditą buvo nustatyti reikšmingi trūkumai, dėl kurių ši sritis laikoma didelės rizikos sritimi, įskaitant pažeidimus, susijusius su tiesioginiu sutarčių skyrimu ir reikšmingu pradinių sutarčių pratęsimu ar sutarčių terminų pratęsimu ir (arba) apimčių padidinimu, kokybės ar kainos keitimu, o 2016 m. neatitinkančių reikalavimus viešųjų pirkimų procedūrų suma sudarė maždaug 2 200 000 EUR; palankiai vertina Instituto taikytas priemones ir pateiktas rekomendacijas šiai problemai spręsti; ragina Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją ŽIB teisinių subjektų veiksmų planų įgyvendinimą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

18.  pripažįsta esamas Instituto priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei informatorių apsaugą; atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. buvo nustatyti ir įvertinti keli interesų konfliktų atvejai ir kad buvo imtasi tinkamų priemonių; pažymi, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 2017 m. atmetė du įtariamo sukčiavimo atvejus, bet toliau nagrinėja 2016 m. pradėtą vieną tyrimą;

Vidaus kontrolė

19.  pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba baigė rengti dotacijų susitarimų stebėsenos auditą, kuriame daroma išvada, kad sistema yra tinkama, tačiau reikėtų pagerinti jos įgyvendinimą; apgailestauja, kad Instituto atliktas ŽIB vertinimas nebuvo pagrįstas jų metinėmis ataskaitomis ir kad Institutas nesistemingai išnagrinėjo tam tikras rizikos rūšis, nes nebuvo išsamiai išnagrinėti visi valdymo reikalavimai ir kad Institutas nepateikė grįžtamosios informacijos apie gerą valdymą antrajai ŽIB grupei; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad, nors tai ir buvo nurodyta 2016 m. darbo programoje, Institutas ŽIB nepaskelbė tinkamo valdymo ataskaitos;

20.  apgailestauja dėl daugelio neišspręstų problemų ir tebetaikomų taisomųjų priemonių, susijusių su Audito Rūmų 2014 m., 2015 m. ir 2016 m. paskelbtomis pastabomis, visų pirma susijusiomis su finansavimo sąlygomis, finansavimu iš viešųjų lėšų, dotacijų ir privačių šaltinių; ragina Institutą kuo greičiau įvykdyti taisomuosius veiksmus ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie jų įgyvendinimą;

21.  susirūpinęs pažymi, kad 2017 m. buvo pateiktos dvi išimčių ataskaitos (5 318 720 EUR), susijusios su kontrolės reikalavimų nesilaikymu ar nukrypimais nuo nustatytų procesų ir procedūrų, ir užregistruoti penki reikalavimų nesilaikymo atvejai (2 250 EUR); vis dėlto remdamasis Instituto pateikta informacija patvirtina, kad visi atvejai buvo įvertinti ir imtasi taisomųjų priemonių;

Kitos pastabos

22.  pažymi, kad pagal pradinį Komisijos Institutui nustatytą tikslą šis turėjo įgyti finansinį savarankiškumą iki 2010 m.; pripažįsta, kad Komisija 2017 m. gruodžio mėn. pagaliau suteikė Institutui visišką finansinį savarankiškumą, nes jis pasiekė, kad būtų laikomasi vidaus kontrolės standartų;

o
o   o

23.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. kovo 26 d. rezoliucijoje(2) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 166/14, 2017 05 24, p.14
(2) Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0254.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas