Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2207(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0152/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0152/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.29

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0270

Pieņemtie teksti
PDF 171kWORD 55k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
P8_TA-PROV(2019)0270A8-0152/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2207(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2017. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Institūtam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi(5) un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0152/2019),

1.  sniedz Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta pagaidu direktoram apstiprinājumu par Institūta 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta pagaidu direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 64. lpp
(2) OV C 434, 30.11.2018., 64. lpp
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 97, 9.4.2008., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2207(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2017. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Institūtam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi(5) un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0152/2019),

1.  apstiprina Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta pagaidu direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 64. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 64. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 97, 9.4.2008., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2207(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0152/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (“Institūts”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tā 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 338 465 181 EUR, t. i., par 15,20 % lielāks nekā 2016. gadā, galvenokārt tāpēc, ka palielinājās Institūtam piešķirtās dotācijas, kas paredzētas sadalīšanai zināšanu un inovāciju kopienām (ZIK); tā kā Savienības kopējā iemaksa Institūta 2017. gada budžetā bija 315 147 801,58 EUR;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Institūta 2017. finanšu gada pārskatiem ( “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Institūta gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  atzīmē, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 91,23 %, t. i., par 3,8 % mazāks nekā 2016. gadā; konstatē, ka šis zemais līmenis ir saistīts ar dotāciju saistību apropriāciju zemo izpildes līmeni; pēc iepazīšanās ar Institūta sniegto informāciju konstatē, ka tas centīsies uzlabot budžeta procesus, lai sekmētu izpildi; norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 99,5 %, t. i., nedaudz — par 0,36 % — augstāks nekā 2016. gadā; norāda, ka izpildes līmenis bija zems, jo neparedzēti aizkavējās rīka SYSPER ieviešana cilvēkresursu pārvaldībai, kā arī citu uzturēšanas izmaksu pārāk augstas aprēķināšanas dēļ; jo īpaši aicina Institūtu uzlabot īstenošanu šajā jomā;

2.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām norāda, ka zināšanu un inovāciju kopienas (ZIK) pilnībā neizmantoja Institūta piešķirtās dotācijas, galvenokārt saistībā ar uzņēmējdarbības plānu nepilnīgu īstenošanu; pēc iepazīšanās ar Institūta atbildi konstatē, ka tas plāno pievērsties šim jautājumam, pārejot uz daudzgadu dotāciju nolīgumu parakstīšanu ar ZIK laikposmā pēc 2020. gada; aicina Institūtu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā veiktajiem pasākumiem;

3.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām norāda, ka vairākās ZIK tika palielinātas vienotās atlīdzināšanas likmes, kas ir pretrunā nodomam mudināt ZIK rast savus finansējuma avotus un stimulēt tās pakāpeniski kļūt neatkarīgām no Institūta; pieņem zināšanai Institūta atbildi, ka vienotās atlīdzināšanas likmes pielāgošana atbilst piemērojamam juridiskajam pamatam un ka tas uzskata, ka dažas ZIK spēj patstāvīgi iegūt ievērojamu daļu no līdzekļiem;

4.  pauž nožēlu par vairāku darbību pievienošanu divām ZIK, grozot sākotnējos uzņēmējdarbības plānus un piešķirtās dotācijas, kas ir pretrunā Finanšu regulas piemērošanas noteikumiem, jo tas vājina vienlīdzīgu attieksmi pret ZIK; pēc iepazīšanās ar Institūta atbildi norāda, ka tā pārstāvji nepiekrīt šim viedoklim, jo ZIK uzdevumu pievienošanas iespēja pastāv un dotāciju izmaiņas ir nelielas (3,9 % un 0,6 %);

5.  ar gandarījumu norāda, ka 2016. gada dotāciju ex post pārbaudēs, ko veica ārpakalpojumu sniedzējs, konstatētais kļūdu īpatsvars bija 0,98 % un atlikušais kļūdu īpatsvars ir 0,95 %, t. i., krietni zem būtiskuma sliekšņa, kas ir 2 %.

Pārnesto apropriāciju atcelšana

6.  pauž nožēlu, ka no 2016. gada uz 2017. gadu pārnesto apropriāciju atcelšanas apjoms sasniedza 95 721 EUR jeb 16,26 % no kopējā pārnesto apropriāciju apmēra un tas ir pat par 5,33 % vairāk nekā 2016. gadā; ar bažām norāda, ka šis lielais apjoms galvenokārt ir saistīts ar to, ka ZIK nespēj apgūt pārnestās dotācijas;

Sniegums

7.  konstatē, ka Institūts ZIK darbības rezultātu mērīšanai izmanto dažus galvenos snieguma rādītājus, kā arī pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu savu sniegumu ZIK pārvaldībā, un rādītājus, kas izklāstīti vienotajā programmdokumentā, lai novērtētu citas operatīvās darbības; turklāt atzīmē, ka budžeta pārvaldības uzlabošanas nolūkā tas izmanto arī citus galvenos snieguma rādītājus;

8.  atzinīgi vērtē to, ka Institūts kopā ar Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru ir īstenojis kopīgas publiskā iepirkuma procedūras un izveidojis kopīgas personāla atlases komitejas, izmantojot to, ka abas iestādes atrodas Budapeštā;

9.  konstatē, ka 2017. gadā tika veikts ārējs novērtējums, lai novērtētu pirmās kārtas ZIK ietekmi, pārvaldību, procesus un virzību uz finansiālo ilgtspēju laikposmā no 2010. līdz 2016. gadam, un 2018. gadā Institūts pabeigs šo pārbaudi; aicina Institūtu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs pārbaudes rezultātiem;

Personāla politika

10.  norāda, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 92,68 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 38 pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātā 41 pagaidu darbinieka skaita (salīdzinājumā ar 39 apstiprinātajām štata vietām 2016. gadā); pieņem zināšanai, ka 2017. gadā Institūtā strādāja arī 20 līgumdarbinieki un divi norīkotie valstu eksperti; mudina Institūtu atturēties no pārmērīgas paļaušanās uz pagaidu līgumiem;

11.  norāda, ka Institūts jau ir pieņēmis politiku attiecībā uz personas cieņas aizsardzību un aizskaršanas novēršanu; konstatē, ka tas piedalījās uzaicinājumā izteikt ieinteresētību attiecībā uz aģentūru konfidenciālajiem konsultantiem;

12.  pieņem zināšanai to, ka Institūtam strukturāli trūkst darbinieku, kā to apstiprināja arī Revīzijas palāta savā īpašajā ziņojumā Nr. 4/2016; pauž nožēlu par to, ka Komisija ir noraidījusi Institūta pieprasījumus būtiski palielināt tā darbinieku skaitu; prasa Institūtam ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par jebkurām izmaiņām šajā jautājumā;

13.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka saskaņā ar Institūta statūtiem pagaidu darbinieku līgumus iespējams slēgt vienīgi uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, un tos var pagarināt vēl uz pieciem gadiem, un, ņemot vērā to, ka vairāki nozīmīgi darbinieki 2020. gadā sasniegs maksimālo desmit gadu robežu, pauž bažas par iespējamām grūtībām nodrošināt darbību nepārtrauktību; pēc iepazīšanās ar Institūta atbildi norāda, ka tas ir informēts par šo problēmu un šā iemesla dēļ vēstulē ir lūdzis Komisijai sniegt juridisku atzinumu; prasa Institūtam ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par jebkurām izmaiņām šajā jautājumā;

14.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar nožēlu norāda, ka Institūta pašreizējo pagaidu direktoru iecēla amatā 2014. gadā un kopš tā laika viņš joprojām pagaidu kārtā pilda savu amata pienākumus; norāda, ka šī prakse ir pretrunā Civildienesta noteikumiem, kuros tas ir atļauts, ilgākais, vienu gadu; pauž nožēlu, ka jauna direktora atlases procedūra, kura tika uzsākta 2016. gadā, nebija sekmīga; pieņem zināšanai, ka 2018. gada jūnijā atkal tika publicēts paziņojums par vakanci; mudina Institūtu nekavējoties aizstāt pagaidu direktoru ar jaunu direktoru; aicina Institūtu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par notiekošās atlases procedūras rezultātiem;

15.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ierosinājumu publicēt paziņojumus par vakancēm arī Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē, lai palielinātu publicitāti; ar izpratni pieņem Institūta atbildi, kurā tiek norādīts uz lielajām tulkošanas izmaksām, ko radītu šādas publikācijas;

Iepirkums

16.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Institūts vēl nebija izmantojis visus instrumentus, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); pēc iepazīšanās ar Institūta atbildi norāda, ka tas plāno pieņemt e-konkursu un e-iesniegšanas rīkus, kuriem tiek veikti sagatavošanās pasākumi; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par visu nepieciešamo instrumentu ieviešanu;

17.  ar nožēlu vērš uzmanību uz Revīzijas palātas 2016. gada ziņojumā norādītu pastāvīgu problēmu, proti, Revīzijas palātas revīzijā konstatētajām ievērojamām nepilnībām Institūta ZIK juridisko personu iepirkumu procedūrās, kuras tika uzskatītas par augsta riska jomām, tostarp tādiem pārkāpumiem kā līgumu tieša piešķiršana un sākotnējo līgumu ievērojama paplašināšana vai laika ziņā, apjomā, kvalitātē vai cenā neierobežoti līgumi, 2016. gadā nelikumīgajām iepirkuma procedūrām skaitliskā novērtējumā sasniedzot 2 200 000 EUR; atzinīgi vērtē Institūta veiktos pasākumus un ieteikumus šā jautājuma risināšanai; aicina Institūtu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par ZIK juridisko personu rīcības plānu īstenošanu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

18.  pieņem zināšanai Institūta pasākumus un pastāvīgos centienus, kas tiek īstenoti, lai nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes cēlēju aizsardzību; pieņem zināšanai to, ka 2017. gadā tika konstatēti un novērtēti vairāki interešu konflikti un veikti pienācīgi pasākumi; norāda, ka 2017. gadā Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai noraidīja divus lietas, kurās bija aizdomas par krāpšanu, izmeklēšanā paliekot vienai no 2016. gada lietām;

Iekšējā kontrole

19.  norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests ir pabeidzis revīziju par dotāciju nolīgumu pārraudzību, secinot, ka regulējums ir atbilstošs, bet īstenošana būtu jāuzlabo; pauž nožēlu par to, ka Institūta veiktās ZIK pārbaudes nebija balstītas uz to gada pārskatiem un ka Institūts nav sistemātiski iekļāvis dažus riskus, ka tas nav detalizēti aplūkojis visas pārvaldības prasības un nav sniedzis atsauksmes par labu pārvaldību ZIK otrajai kārtai; turklāt norāda — lai gan tas ir norādīts 2016. gada darba programmā, Institūts nav sagatavojis ziņojumu par labu ZIK pārvaldību;

20.  pauž nožēlu par daudzajiem neatrisinātajiem jautājumiem un nepabeigtajiem koriģējošajiem pasākumiem, kuri izriet no Revīzijas palātas komentāriem 2014., 2015. un 2016  gadā, īpaši saistībā ar finansēšanas nosacījumu, publisko finansējumu, dotācijām un privātiem avotiem; aicina Institūtu pēc iespējas drīzāk pabeigt koriģējošos pasākumus un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to īstenošanu;

21.  ar bažām atzīmē, ka 2017 gadā tika reģistrēti divi ziņojumi par izņēmumiem (kas aplēsti 5 318 720 EUR apmērā), kas saistīti ar neveiktām kontrolēm vai novirzēm no noteiktajiem procesiem un procedūrām, un pieci neatbilstības gadījumi (kas aplēsti 2250 EUR apmērā); tomēr pēc iepazīšanās ar Institūta sniegto informāciju konstatē, ka visi gadījumi ir izvērtēti un ir veikti korektīvie pasākumi;

Citi komentāri

22.  norāda, ka Komisijas sākotnējais mērķis paredzēja, ka līdz 2010. gadam Institūts iegūs finansiālu patstāvību; konstatē, ka 2017. gada decembrī Komisija beidzot Institūtam piešķīra pilnīgu finansiālu autonomiju, jo tas panāca atbilstību iekšējās kontroles standartiem;

o
o   o

23.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju(2) par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) OV C 166/14, 24.05.2017., 14. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. martsJuridisks paziņojums