Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2207(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0152/2019

Texte depuse :

A8-0152/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.29

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0270

Texte adoptate
PDF 163kWORD 54k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)
P8_TA-PROV(2019)0270A8-0152/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2207(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Institutului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Institutului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie(5), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0152/2019),

1.  acordă directorului interimar al Institutului European de Inovare și Tehnologie descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului interimar al Institutului European de Inovare și Tehnologie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 64.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 64.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 97, 9.4.2008, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2207(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Institutului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Institutului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie(5), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0152/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului interimar al Institutului European de Inovare și Tehnologie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 64.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 64.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 97, 9.4.2008, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2207(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0152/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Institutului European de Inovare și Tehnologie („Institutul”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 338 465 181 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 15,20 % față de bugetul pe 2016, care se datorează în principal granturilor alocate Institutului în vederea distribuirii acestora în rândul comunităților de cunoaștere și inovare (CCI); întrucât contribuția globală a Uniunii la bugetul Institutului pentru exercițiul financiar 2017 s-a ridicat la 315 147 801,58 EUR;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Institutului pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Institutului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 91,23 %, reprezentând o scădere de 3,8 % față de 2016; observă că acest nivel scăzut este legat de rata redusă de execuție a creditelor de angajament pentru granturi; ia act, pe baza informațiilor prezentate de Institut, de intenția sa de a depune eforturi pentru a-și îmbunătăți procesele bugetare cu scopul de a ameliora execuția; observă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 99,5 %, ceea ce reprezintă o ușoară creștere de 0,36 % față de 2016; observă că rata de execuție a fost scăzută din cauza unei întârzieri neprevăzute a introducerii sistemului Sysper pentru administrarea resurselor umane, precum și din cauza estimării exagerate a cheltuielilor de întreținere; solicită institutului să îmbunătățească execuția îndeosebi în acest domeniu;

2.  constată cu îngrijorare, pe baza raportului Curții, că comunitățile de cunoaștere și inovare (CCI) nu au utilizat în întregime granturile acordate de Institut, fapt ce se datorează în principal punerii în practică incomplete a planurilor de activitate; ia act de răspunsul Institutului în care acesta afirmă că are intenția să soluționeze această problemă prin trecerea la acorduri de grant multianuale cu CCI începând cu perioada post-2020; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile întreprinse în acest sens;

3.  constată cu îngrijorare, pe baza raportului Curții, că într-o serie de CCI a avut loc o creștere a ratelor unice de rambursare, ceea ce contravine obiectivului de a încuraja CCI să găsească surse proprii de finanțare și de a le stimula să devină treptat independente de Institut; ia act de răspunsul Institutului în care acesta afirmă că ajustarea ratelor unice de rambursare corespunde temeiului juridic aplicabil și își exprimă convingerea că unele CCI sunt în măsură să obțină de sine stătător o proporție semnificativă a resurselor;

4.  regretă că au fost adăugate activități pentru două CCI, fiind modificate planurile lor de activitate inițiale și granturile alocate lor, ceea ce contravine normelor de aplicare a Regulamentului financiar deoarece afectează tratamentul egal al CCI; constată din răspunsul Institutului că acesta nu consideră că situația descrisă este exactă, deoarece există posibilitatea adăugării de sarcini pentru CCI, iar modificările aduse granturilor nu au fost importante (3,9 % și 0,6 %);

5.  observă cu satisfacție că rata de eroare constatată în cadrul verificării ex-post a granturilor din 2016, efectuată de un prestator de servicii extern, a fost de 0,98 %, iar eroarea reziduală a fost de 0,95 %, ceea ce este cu mult sub nivelul de semnificație de 2 %;

Anularea reportărilor

6.  regretă că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 95 721 EUR, reprezentând 16,26 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o creștere semnificativă de 5,33 % față de 2016; observă cu îngrijorare că această sumă ridicată se datorează în principal faptului că CCI nu sunt în măsură să absoarbă granturile reportate;

Performanța

7.  constată că Institutul utilizează anumiți indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru a măsura performanța CCI-urilor, precum și ICP aferenți programului Orizont 2020 pentru a-și evalua propria performanță în gestionarea CCI-urilor și indicatorii prevăzuți în documentul unic de programare pentru evaluarea altor activități operaționale; constată, de asemenea, că Institutul recurge și la alți ICP pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

8.  salută faptul că Institutul a organizat proceduri comune de achiziții publice și a creat comitete de selecție comune pentru angajarea personalului împreună cu Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, valorificând faptul că ambele instituții au sediul la Budapesta;

9.  observă că în 2017 a fost realizată o evaluare externă pentru a se evalua impactul, guvernanța, procesele și progresele realizate pe calea viabilității financiare a primului val de CCI în perioada 2010-2016, urmând ca Institutul să finalizeze evaluarea în 2018; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la concluziile acestei evaluări;

Politica de personal

10.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 92,68 %, fiind completate 38 de posturi de agenți temporari din cele 41 de posturi autorizate în baza bugetului Uniunii (față de 39 de posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Institutului au lucrat, de asemenea, 20 de agenți contractuali și doi experți naționali detașați; îndeamnă Institutul să nu se bazeze prea mult pe contracte temporare;

11.  constată că Institutul a adoptat o politică privind protejarea demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii; ia act de faptul că Institutul a participat la cererea de exprimare a interesului pentru consilieri confidențiali comuni pentru mai multe agenții;

12.  ia act de faptul că schema de personal a Institutului nu prevede un număr suficient de angajați, fapt confirmat și în Raportul special nr. 4/2016 al Curții; regretă faptul că solicitările Institutului de a i se majora în mod semnificativ efectivul de personal au fost respinse de Comisie; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la eventuale evoluții în acest sens;

13.  constată, pe baza raportului Curții, că, potrivit regulamentului de funcționare al Institutului, acesta poate oferi contracte de agenți temporari numai pentru perioade de cel mult cinci ani, care pot fi prelungite cu încă cinci ani, iar având în vedere faptul că unii membri ai personalului care îndeplinesc funcții esențiale vor atinge durata maximă de zece ani în 2020, este îngrijorat de riscul că va fi afectată continuitatea operațiunilor; ia act, pe baza răspunsului Institutului, de faptul că acesta este conștient de această problemă și i-a solicitat Comisiei, prin intermediul unei scrisori, un aviz juridic în acest sens; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția acestei chestiuni;

14.  constată cu regret, pe baza raportului Curții, că actualul director interimar al Institutului a fost numit în 2014 și a ocupat această funcție până în prezent ca director interimar; atrage atenția asupra faptului că această practică contravine dispozițiilor Statutului funcționarilor, care limitează durata unui interimat la maximum un an; regretă faptul că procedura de selecție pentru numirea unui nou director lansată în 2016 nu s-a concretizat printr-o recrutare; ia act de faptul că în iunie 2018 a fost publicat un nou anunț de post vacant; îndeamnă Institutul să înlocuiască fără întârziere directorul interimar cu un nou director; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul procedurii de selecție aflate în curs;

15.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate și pe site-ul internet al Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru a difuza mai larg aceste informații; înțelege îngrijorarea exprimată în răspunsul Institutului privind costurile de traducere ridicate ce vor fi generate de această publicare;

Achizițiile

16.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că Institutul nu pusese încă în practică până la sfârșitul lui 2017 toate instrumentele lansate de Comisie pentru a introduce o singură soluție privind schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); constată, pe baza răspunsului Institutului, că acesta are intenția să adopte instrumentele pentru publicarea în format electronic a documentelor legate de anunțurile de participare (e-tendering) și pentru depunerea pe cale electronică a ofertelor (e-submission), acțiunile pregătitoare pentru aceasta fiind în curs de desfășurare; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în practică a tuturor instrumentelor necesare;

17.  constată cu regret persistența unei probleme incluse în raportul Curții din 2016, în care aceasta a constatat, în urma auditului procedurilor de achiziție ale entităților juridice din cadrul CCI, deficiențe semnificative ce reprezentau un risc ridicat, inclusiv nereguli precum atribuirea directă de contracte și prelungirea semnificativă a contractelor inițiale sau existența unor contracte nelimitate în timp, volum, calitate sau preț, procedurile de achiziție ce nu corespundeau normelor cifrându-se în 2016 până la 2 200 000 EUR; salută măsurile întreprinse și recomandările formulate de Institut în vederea soluționării acestei probleme; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în practică a planului de acțiune privind entitățile juridice din cadrul CCI;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

18.  ia act de măsurile aplicate de Institut și efortul constant depus de acesta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor de integritate; ia act de faptul că în 2017 au fost depistate și analizate mai multe cazuri de conflicte de interese și au fost luate măsuri corespunzătoare; ia act de faptul că Oficiul European de Luptă Antifraudă a clasat în 2017 două cazuri de suspiciune de fraudă, în prezent aflându-se în curs o singură anchetă inițiată în 2016;

Controalele interne

19.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei a finalizat auditul cadrului de monitorizare a acordurilor de grant și a ajuns la concluzia că acesta este adecvat, însă ar trebui îmbunătățită executarea sa în practică; regretă faptul că Institutul nu a analizat activitatea CCI-urilor pe baza rapoartelor anuale ale acestora și nu a vizat în mod sistematic anumite riscuri, nu a analizat în detaliu toate cerințele privind guvernanța și nu a le-a transmis CCI-urilor din al doilea val reacțiile sale privind buna guvernanță; atrage atenția, de asemenea, asupra faptului că, deși acest lucru este prevăzut în programul de lucru pe 2016, Institutul nu a întocmit un raport privind buna guvernanță a CCI-urilor;

20.  regretă numărul de chestiuni pendinte și de măsuri corective aflate în curs ca urmare a observațiilor Curții din 2014, 2015 și 2016, legate în special de condițiile de finanțare, de finanțarea din surse publice și private și cea din granturi; invită Institutul să finalizeze măsurile corective cât mai curând posibil și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestora;

21.  observă cu îngrijorare că în 2017 au fost înregistrate două rapoarte privind excepțiile (estimate la 5 318 720 EUR), care sunt legate de neefectuarea controalelor sau de abateri de la procedurile și procesele stabilite, precum și cinci cazuri de neconformitate (estimate la 2 250 EUR); ia act, cu toate acestea, pe baza informațiilor prezentate de Institut, de faptul că au fost examinate toate cazurile și au fost luate măsuri corective;

Alte observații

22.  observă că termenul stabilit inițial de Comisie pentru atingerea de către Institut a autonomiei financiare a fost anul 2010; constată acordarea în final de către Comisie a unei autonomii financiare depline Institutului în decembrie 2017, deoarece acesta devenise conform cu normele de control intern;

o
o   o

23.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 166/14, 24.05.2017, p. 14.
(2) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 28 martie 2019Notă juridică