Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2181(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0139/2019

Внесени текстове :

A8-0139/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.31

Приети текстове :

P8_TA(2019)0272

Приети текстове
PDF 166kWORD 53k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
P8_TA-PROV(2019)0272A8-0139/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) за финансовата 2017 година (2018/2181(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0071/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании(5), и по-специално член 15 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0139/2019),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 149.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 149.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година (2018/2181(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0071/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании(5), и по-специално член 15 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0139/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 149.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 149.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година (2018/2181(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0139/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 15 828 389 EUR, което представлява увеличение с 2,64% спрямо 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Центъра се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%, което представлява леко увеличение с 0,05% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 94,70%, което представлява намаление с 0,94% в сравнение с предходната година;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 18 245 EUR, което представлява 3,90% от общия размер на пренесената сума, като това показва увеличение с 0,15% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

3.  отбелязва със задоволство, че Центърът измерва постигането на своите 68 годишни цели с 50 ключови показатели за ефективност, които са разделени на осем стратегически цели, за оценка на добавената стойност, осигурявана от неговите дейности, и за подобряване на управлението на бюджета;

4.  отчита, че Центърът е постигнал 90% от годишните цели, определени за 2017 г., и че е изпълнил успешно първата година от своята стратегия за 2025 г.;

5.  отбелязва със задоволство, че Центърът споделя полезни взаимодействия с Европейската агенция за морска безопасност в областта на корпоративните и спомагателните услуги и управлението на общи помещения в Лисабон; отчита, че са въведени оперативни полезни взаимодействия с други агенции на Съюза в областта на правосъдието и вътрешните работи и здравеопазването;

Политика относно персонала

6.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено на 93,51%, като са били назначени 72 длъжностни лица или срочно наети служители от общо 77-те работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 79 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Центъра са работили 29 договорно наети служители и 1 командирован национален експерт;

7.  отбелязва, че Центърът има общи разпоредби за изграждане и поддържане на култура на работа, основана на достойнство и уважение, с цел предотвратяване и борба срещу тормоза; отчита, че той осигурява възможности за провеждане на поверителни консултации;

8.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни работни места да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; отбелязва въз основа на отговора на Центъра, че той е поел ангажимент да оцени разходите и ползите от това действие и освен това планира да публикува всички бъдещи обявления за свободни работни места на общата платформа за работни места, разработена от мрежата от агенции на ЕС;

Обществени поръчки

9.  отбелязва със задоволство, че Центърът е приложил план за възлагане на обществени поръчки, който е осъществен успешно в тясно сътрудничество с всички отдели;

10.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. Центърът все още не е използвал никой от инструментите, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва въз основа на отговора на Центъра, че той е създал необходимите инструменти за „електронно фактуриране“ и е планирал необходимите подготвителни действия, за да може да използва „електронни процедури за възлагане на обществени поръчки“ и „електронно подаване на документи“ от октомври 2018 г., както се изисква от съответната правна рамка; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

11.  отбелязва, че според доклада на Палатата е необходимо да се увеличи независимостта на отговорния счетоводител, като той се постави на пряко подчинение на директора и на управителния съвет на Центъра; отбелязва въз основа на отговора на Центъра, че според него настоящата организационна структура не е засегнала независимостта на счетоводителите; отбелязва освен това, че Центърът обаче е готов да предприеме последващи действия във връзка с препоръката на Палатата;

Вътрешен контрол

12.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) изтъкна, че е важно да се извърши анализ на нуждите на процесите на събиране на данни, валидиране и осигуряване на качество и да се преразгледа рамката за управление на качеството на данните и съответствието ѝ със стратегията на Центъра за 2025 г.; отбелязва, че през декември 2017 г. Центърът прие план за действие за изпълнение на тези препоръки; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност за постигнатия напредък в това отношение;

13.  отбелязва със съжаление, че една от препоръките, класифицирана като „важна“, включена в одита на Службата за вътрешен одит за 2013 г. относно „Бюджет и мониторинг“, все още не е изпълнена изцяло; отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата няколко препоръки, включени в одита на Службата за вътрешен одит за 2015 г. относно управлението на ИТ проекти, са само частично изпълнени и все още са текущи; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на тези препоръки;

o
o   o

14.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 25, 24.1.2018 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0254.

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация