Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2181(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0139/2019

Esitatud tekstid :

A8-0139/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.31

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0272

Vastuvõetud tekstid
PDF 149kWORD 52k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
P8_TA-PROV(2019)0272A8-0139/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2181(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta(5), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0139/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktori tegevusele keskuse 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 149.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 149.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 376, 27.12.2006, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2181(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta(5), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0139/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 149.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 149.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 376, 27.12.2006, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2181(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0139/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (edaspidi „keskus“) tulude ja kulude aruande(1) kohaselt oli keskuse 2017. aasta lõplik eelarve 15 828 389 eurot, mis tähendab 2016. aastaga võrreldes 2,64 % suurust kasvu; arvestades, et keskuse eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 100 %, mis on 2016. aasta määraga võrreldes veidi (0,05 %) kõrgem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 94,70 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 0,94 % võrra madalam;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  märgib, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 18 245 eurot, mis moodustab kogu üle kantud summast 3,90 % ja on 2016. aasta tühistamismäärast 0,15 % võrra kõrgem;

Tulemused

3.  märgib rahuloluga, et keskus kasutab oma 68 iga-aastase eesmärgi saavutamise mõõtmiseks 50 põhinäitajat, mis on jagatud kaheksaks strateegiliseks eesmärgiks, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust ning parandada eelarve haldamist;

4.  võtab teadmiseks, et keskus on saavutanud 2017. aastaks seatud iga-aastastest eesmärkidest 90 % ning läbis edukalt oma 2025. aasta strateegia esimese aasta;

5.  märgib rahuloluga, et keskus jagab sünergiat Euroopa Meresõiduohutuse Ametiga korporatiiv- ja tugiteenuste ning ühiste ruumide haldamise valdkonnas Lissabonis; võtab teadmiseks, et tegevuste sünergia on saavutatud ka teiste liidu ametitega justiits- ja siseküsimuste ning tervishoiu valdkonnas;

Personalipoliitika

6.  märgib, et 31. detsembril 2017 oli ametikohtade loetelust täidetud 93,51 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 77 ametnikust ja ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 72 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 79); märgib, et 2017. aastal töötas keskuse heaks ka 29 lepingulist töötajat ja üks lähetatud riiklik ekspert;

7.  märgib, et keskus on kehtestanud üldsätted inimväärikusel põhineva töökultuuri loomise ja säilitamise ning ahistamise ärahoidmise ja tõkestamise kohta; märgib, et see võimaldab konfidentsiaalset nõustamist;

8.  väljendab heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; märgib, et keskuse vastuse kohaselt on keskus võtnud endale kohustuse hinnata selle meetme kulutõhusust ning kavatseb lisaks avaldada kõik tulevased vabad töökohad ka ELi ametite võrgustiku väljatöötatud ametitevahelises tööportaalis;

Hanked

9.  märgib tunnustavalt, et keskus võttis kasutusele uue hankekava, mis viidi tihedas koostöös kõikide üksustega edukalt ellu;

10.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei olnud keskus veel kasutusele võtnud ühtegi komisjoni poolt käiku lastud vahendit, mille eesmärk on võtta hankemenetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); märgib, et keskuse vastuse kohaselt on keskus loonud e-arvete esitamiseks vajalikud vahendid ja kavandanud vajalikud ettevalmistavad toimingud, et 2018. aasta oktoobrist saaks võtta kasutusele elektroonilised riigihanked ja elektroonilise esitamise, nagu seda nõuab asjakohane õigusraamistik; palub, et keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile saavutatust aru;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

11.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on vaja tugevdada pearaamatupidaja sõltumatust, muutes ta alluvaks otse keskuse direktorile ja haldusnõukogule; märgib, et keskuse hinnangul ei ole praegune organisatsioonikorraldus mõjutanud pearaamatupidajate sõltumatust; märgib lisaks, et keskus on siiski valmis kontrollikoja soovituse alusel järelmeetmeid võtma;

Sisekontroll

12.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus rõhutas, et on tähtis läbi viia andmete kogumise, valideerimise ja kvaliteedi tagamise protsesside alaste vajaduste analüüs ning vaadata läbi oma andmekvaliteedihalduse raamistik ja selle vastavus keskuse 2025. aasta strateegiale; märgib, et keskus võttis detsembris 2017 vastu tegevuskava kõnealuste soovituste täitmiseks; palub, et keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile sellealastest edusammudest aru;

13.  märgib kahetsusega, et ühte siseauditi talituse 2013. aasta auditis „Eelarve ja järelevalve“ esitatud „oluliseks“ liigitatud soovitust ei ole ikka veel täielikult täidetud; märgib murelikult, et kontrollikoja aruande kohaselt on mitmed siseauditi talituse 2015. aasta auditis IT projektijuhtimise kohta esitatud soovitused vaid osaliselt ellu viidud ja nende täitmine endiselt pooleli; palub, et keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende soovituste täitmisest aru;

o
o   o

14.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute asjus oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 25, 24.1.2018, lk 1.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA‑PROV(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave