Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2181(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0139/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0139/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.31

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0272

Pieņemtie teksti
PDF 166kWORD 52k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
P8_TA-PROV(2019)0272A8-0139/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2181(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru(5), un jo īpaši tās 15. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0139/2019),

1.  sniedz Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 149. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 149. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 376, 27.12.2006., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2181(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru(5), un jo īpaši tās 15. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0139/2019),

1.  apstiprina Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 149. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 149. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 376, 27.12.2006., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2181(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0139/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (“Centrs”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tā 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 15 828 389 EUR, t. i., par 2,64 % mazāks nekā 2016. gadā; tā kā Centra budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu norāda, ka 2017. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 100 %, kas ir nedaudz — par 0,05 % — augstāks nekā 2016. gadā; turklāt ņem vērā, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 94,70 %, t. i., par 0,94 % zemāks nekā iepriekšējā gadā;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  norāda, ka tika atcelti 18 245  no apropriācijām, kuras tika pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 3,90 % no kopējā pārnesto apropriāciju apmēra, un tas ir par 0,15 % vairāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

3.  ar gandarījumu norāda, ka Centrs savu 68 gada mērķu sasniegšanu izvērtē, izmantojot 50 galvenos snieguma rādītājus, kas ir sadalīti astoņās stratēģiskās mērķjomās, lai noteiktu, cik lielu pievienoto vērtību sniegušas tā darbības, un uzlabotu budžeta pārvaldību;

4.  pieņem zināšanai to, ka Centrs ir sasniedzis 90 % no 2017. gadam noteiktajiem mērķiem un ir veiksmīgi pabeidzis savas stratēģijas 2025. gadam pirmo gadu;

5.  ar gandarījumu norāda, ka Centrs veido sinerģiju ar Eiropas Jūras drošības aģentūru korporatīvo un atbalsta pakalpojumu izmantošanā un kopīgo telpu pārvaldībā Lisabonā; pieņem zināšanai to, ka ir radīta pamatdarbības sinerģija ar citām Savienības aģentūrām tieslietu un iekšlietu un veselības jomā;

Personāla politika

6.  norāda, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 93,51 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 72 ierēdņi vai pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātajiem 77 ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem (salīdzinājumā ar 79 apstiprinātajām vietām 2016. gadā); norāda, ka 2017. gadā Centrā strādāja arī 29 līgumdarbinieki un viens norīkotais valsts eksperts;

7.  norāda, ka nolūkā nepieļaut aizskarošu izturēšanos un cīnīties pret to Centrs ir pieņēmis vispārējus noteikumus par tādas darba kultūras izveidi un uzturēšanu, kas ir balstīta uz cieņu; pieņem zināšanai to, ka tādējādi tiek radītas konfidenciālu konsultāciju iespējas;

8.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ierosinājumu paziņojumus par vakancēm publicēt arī Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē, lai palielinātu publicitāti; norāda, ka saskaņā ar Centra atbildi tas ir apņēmies izvērtēt šādas rīcības izmaksu lietderību un turklāt plāno publicēt informāciju par visām turpmākajām vakancēm aģentūru darba sludinājumu portālā, ko ir izstrādājis ES aģentūru tīkls;

Iepirkums

9.  ar gandarījumu norāda, ka Centrs ieviesa iepirkuma plānu, kas tika veiksmīgi izpildīts, cieši sadarbojoties visām struktūrvienībām;

10.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Centrs vēl nebija izmantojis nevienu instrumentu, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); norāda, ka saskaņā ar Centra atbildi Centrs ir ieviesis instrumentus, kas vajadzīgi elektronisko rēķinu sagatavošanai, un plāno sagatavošanās darbus, kas vajadzīgi, lai, sākot ar 2018. gada oktobri, varētu elektroniski piedalīties konkursos un iesniegt piedāvājumus, kā to paredz atbilstīgais tiesiskais regulējums; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par sasniegto;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

11.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu ir jāpastiprina grāmatveža neatkarība, padarot viņu tieši atbildīgu Centra direktoram un valdei; norāda, ka saskaņā ar Centra atbildi tas uzskata, ka pašreizējā organizatoriskā struktūra neietekmē grāmatvežu neatkarību; turklāt norāda, ka Centrs tomēr ir gatavs veikt turpmākus pasākumus, reaģējot uz Revīzijas palātas ieteikumu;

Iekšējā kontrole

12.  norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) norādīja uz to, ka ir svarīgi veikt analīzi par datu vākšanas, validācijas un kvalitātes nodrošināšanas procesu vajadzībām un pārskatīt datu kvalitātes pārvaldības sistēmu un tās atbilstību Centra stratēģijai 2025. gadam; konstatē, ka Centrs 2017. gada decembrī pieņēma rīcības plānu šo ieteikumu īstenošanai; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā sasniegto;

13.  ar nožēlu norāda, ka joprojām nav pilnībā īstenots viens no ieteikumiem, kas bija iekļauts IAS secinājumos pēc 2013. gada revīzijas par budžetu un uzraudzību un kas bija klasificēts kā svarīgs; ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu vairāki ieteikumi, kas bija iekļauti IAS secinājumos pēc 2015. gada revīzijas par IT projektu vadību, ir īstenoti tikai daļēji un to īstenošana joprojām turpinās; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par minēto ieteikumu īstenošanu;

o
o   o

14.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(2).

(1) OV C 25, 24.01.2018., 1. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. martsJuridisks paziņojums