Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2181(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0139/2019

Ingivna texter :

A8-0139/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.31

Antagna texter :

P8_TA(2019)0272

Antagna texter
PDF 154kWORD 46k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
P8_TA-PROV(2019)0272A8-0139/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) för budgetåret 2017 (2018/2181(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(5), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0139/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 149.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 149.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017 (2018/2181(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(5), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0139/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 149.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 149.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017 (2018/2181(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0139/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2017 uppgick den slutliga budgeten till 15 828 389 EUR, vilket utgör en ökning med 2,64 % jämfört med 2016. Centrumets budget kommer i huvudsak från unionens budget.

B.  I sin rapport om årsredovisningen för budgetåret 2017 för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk fastställer revisionsrätten att den har erhållit rimlig säkerhet om att centrumets årsredovisning är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 100 %, vilket är en liten ökning med 0,05 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 94,70 %, vilket innebär en minskning med 0,94 % jämfört med föregående år.

Överförda anslag som har förfallit

2.  Europaparlamentet noterar att överföringar av anslag från 2016 till 2017 som förfallit uppgick till 18 245 EUR, vilket utgör 3,90 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en ökning med 0,15 % jämfört med 2016.

Verksamhetsresultat

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet med hjälp av 50 nyckelprestationsindikatorer mäter förverkligandet av sina 68 årliga mål, som är indelade i åtta strategiska mål, för att bedöma mervärdet av sin verksamhet och förbättra budgetförvaltningen.

4.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet har nått 90 % av de årliga målen för 2017 och att det har genomfört det första året av sin strategi för 2025.

5.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet delar synergier med Europeiska sjösäkerhetsbyrån när det gäller service- och stödtjänster och förvaltningen av de gemensamma lokalerna i Lissabon. Parlamentet konstaterar att operativa synergier har skapats med andra EU-byråer på områdena rättsliga och inrikes frågor och hälsa.

Personalpolitik

6.  Europaparlamentet noterar att 93,51 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 77 tjänster för tjänstemän och tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionens budget (jämfört med 79 godkända tjänster 2016) hade 72 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 29 kontraktsanställda och en utstationerad nationell expert arbetade för centrumet 2017.

7.  Europaparlamentet noterar att centrumet har allmänna bestämmelser om att bygga upp och upprätthålla en arbetskultur baserad på värdighet och respekt för att förebygga och bekämpa trakasserier. Parlamentet erkänner att detta möjliggör konfidentiell rådgivning.

8.  Europaparlamentet välkomnar förslaget från revisionsrätten om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster även på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats i syfte att öka publiciteten. Parlamentet noterar att centrumet enligt sina svar kommer att bedöma nyttan av denna åtgärd och dessutom planerar att offentliggöra alla framtida lediga tjänster på den för byråerna gemensamma jobbanslagstavlan som tagits fram av EU-byråernas nätverk.

Upphandling

9.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet har infört en upphandlingsplan som har genomförts på ett framgångsrikt sätt i nära samarbete med alla enheter.

10.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att centrumet i slutet av 2017 ännu inte hade använt något av de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt utbyte av information med tredjeparter som deltar i förfaranden för offentlig upphandling (e-upphandling). Parlamentet noterar att centrumet enligt sitt svar har inrättat de verktyg som krävs för e-fakturering och planerat de förberedande åtgärder som krävs för att kunna använda e-upphandling och e-inlämning från oktober 2018, i enlighet med kraven i den relevanta rättsliga ramen. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka framsteg som har gjorts.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

11.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att det finns ett behov av att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att göra honom direkt ansvarig inför centrumets direktör och styrelse. Parlamentet noterar att enligt centrumets svar har den nuvarande organisationsstrukturen inte påverkat räkenskapsförarens oberoende. Parlamentet noterar vidare att centrumet emellertid är redo att följa upp revisionsrättens rekommendation.

Internkontroller

12.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) beskrivit hur viktigt det är att genomföra en analys av behovet av insamling av uppgifter, validering och kvalitetssäkring av uppgifter och att se över ramen för hantering av uppgifternas kvalitet och deras överensstämmelse med centrumets strategi för 2025. Parlamentet noterar att centrumet antog en handlingsplan för att ta itu med dessa rekommendationer i december 2017. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs i detta avseende.

13.  Europaparlamentet beklagar att en av rekommendationerna som klassificerats som ”viktig” och som ingick i 2013 års IAS-revision om budget och övervakning ännu inte har genomförts fullt ut. Parlamentet noterar med oro att enligt revisionsrättens rapport har flera av de rekommendationer som ingår i 2015 års IAS-revision om it-projektledning endast delvis genomförts och pågår fortfarande. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dessa rekommendationer.

o
o   o

14.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 26 mars 2019(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 25, 24.01.2018, s. 1
(2) Antagna texter, P8_TA(2019)0254.

Senaste uppdatering: 28 mars 2019Rättsligt meddelande