Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2188(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0130/2019

Esitatud tekstid :

A8-0130/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.32

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0273

Vastuvõetud tekstid
PDF 154kWORD 54k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
P8_TA-PROV(2019)0273A8-0130/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2188(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1406/2002 (millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet)(5), eriti selle artiklit 19,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0130/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 75.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 75.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2188(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1406/2002 (millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet)(5), eriti selle artiklit 19,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0130/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 75.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 75.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2188(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0130/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(1) kohaselt oli ameti 2017. aasta lõplik eelarve 86 276 654,33 eurot (2016. aastaga võrreldes 22,87 % suurem); arvestades, et eelarve suurenes peamiselt seetõttu, et ametile anti volitusi juurde; arvestades, et ameti eelarve koosneb ainult liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et on leidnud piisavalt kinnitust ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2017. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,04 % (veidi (0,03 % võrra) madalam kui 2016. aastal), ja maksete assigneeringute täitmise määr oli 96,25 % (1,55 % võrra madalam);

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  peab väga kahetsusväärseks, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati suur osa – 792 182 eurot, mis moodustab üle kantud assigneeringute kogusummast 23,30 % ja on 2016. aasta osakaalust palju (12,12 % võrra) suurem;

Tulemused

3.  võtab rahuloluga teadmiseks, et amet hindab iga-aastase tööprogrammi rakendamist paljude spetsiifiliste võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate varal ja ameti hinnang on peamine vahend, mille abil saab selle tegevuse lisaväärtust hinnata; tunnustab ametit selle eest, et see tegutseb konstruktiivselt, sest ta peab tähtsaks nii mitmeaastasi kui ka ühe aasta strateegilisi eesmärke, aga ka nende eesmärkide saavutamisele põhjaliku hinnangu andmist; märgib, et eelarvehalduse parandamiseks kasutab amet peamise võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajana ainult eelarve täitmise määra;

4.  märgib rahuloluga, et amet täitis volituste suurendamisega seotud toimingud korrektselt ning selle külastuste ja kontrollkäikude kvaliteedi süsteemi tugevdati;

5.  märgib, et ameti väljatöötatud infosüsteemide ja andmebaaside kõrge kvaliteet on suurendanud huvi, mida kolmandad riigid on väljendanud, et uurida võimalust eksportida ameti teadmisi ning laiemalt ka liidu standardeid ja lahendusi geograafilisest mõõtmest kaugemale, kaitstes samal ajal ameti vahendeid ja liidu huve;

6.  märgib rahuloluga, et ametil on koostoime Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusega korporatiiv- ja tugiteenuste valdkonnas ning ühiselt hallatakse ruume Lissabonis; võtab rahuloluga teadmiseks, et amet teeb Euroopa rannikuvalves koostööd Euroopa Kalanduskontrolli Ameti ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga;

7.  väljendab heameelt asjaolu üle, et amet otsib meetmetes sünergiat muude liidu ametitega, et suurendada tõhusust ja tulemuslikkust ning vähendada kulusid; peab kiiduväärseks ja ergutab selles raames ameti koostööd teiste liidu ametitega ELi rände tegevuskava toetamisel, mille näiteks on ameti poolt Frontexile pakutavate teenuste arvu suurendamine; julgustab ametit tegema pagulaskriisi lahendamisel teiste liidu ametitega koostööd, muu hulgas kriitilise tähtsusega tegevuste puhul, mis ei kuulu tema algsete volituste alla, näiteks andes oskusteavet, operatiivtoetust ja töötajaid, et aidata lahendada pagulaskriisi;

8.  peab kahetsusväärseks, et kaugjuhitava õhusõiduki süsteemi (RPAS) operatsioonide viivituste tagajärjel tuli võtta vastu paranduseelarve, mis hõlmas liidu toetuse vähendamist 2017. aastal kasutamata jäänud summas ja mis oli seotud Euroopa koostööga rannikuvalveülesannete täitmisel; väljendab siiski heameelt ameti jõupingutuste üle nimetatud projektides, pakkumaks komisjonile, liikmesriikidele ning merendussektori kasutajatele operatiivteenuseid, analüüse, eksperditeadmisi ja tehnilist tuge; ergutab seetõttu ametit suurendama oma jõupingutusi, et lahendada RPAS-operatsioonide kasutuselevõtuga seotud organisatsioonilised, tehnilised, õiguslikud ja lepingulised probleemid;

9.  kutsub ametit üles kasutama võimalikult palju ära RPA-süsteemi võimalikke kasutusviise; rõhutab, et RPA-süsteem on oma olemuselt mitmeotstarbeline ning seda saab kasutada mitmesuguste tegevuste jaoks, mis hõlmavad laevu ja merehädas olevaid inimesi, merereostuse, sealhulgas naftareostuse ja prügi seiret ja avastamist, samuti igas suuruses laevade ja nende tegevuse üldist tuvastamist ja jälgimist, sealhulgas võimaliku ebaseadusliku tegevuse kindlakstegemist (nt ebaseaduslik kalapüük, ebaseaduslik uimastikaubandus, ebaseaduslik ränne jne);

10.  rõhutab, et ameti oskusteave ja sisemine suutlikkus annavad võimaluse viia ameti tegevuse ja teenuste osutamise globaalsemale tasandile, aidates seeläbi laiendada liidu õigusraamistike ning ohutus- ja keskkonnastandardite ulatust;

11.  märgib, et 2017. aastal koostati ameti asutamismääruse rakendamise kohta sõltumatu välishinnang; võtab rahuloluga teadmiseks, et selle tulemus oli positiivne, sest jõuti järeldusele, et üldiselt on EMSA tööl lisaväärtus kõikides tegevusvaldkondades ja kõikide sidusrühmade puhul;

Personalipoliitika

12.  märgib, et 31. detsembril 2017 oli ametikohtade loetelust täidetud 98,58 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 212 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 205 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 202); märgib, et 2017. aastal töötas ameti heaks ka 44 lepingulist töötajat ja 19 lähetatud riiklikku eksperti;

13.  peab kahetsusväärseks, et ameti haldusnõukogu liikmete hulgas valitseb sooline tasakaalustamatus, sest 56 liikmest 46 on mehed ja 10 naised; võtab ametilt teadmiseks, et ameti haldusnõukogu liikmete ametisse nimetamine on komisjoni ja liikmesriikide pädevuses; palub sellega seoses komisjonil ja liikmesriikidel võtta arvesse soolise tasakaalu tagamise tähtsust, kui nad esitavad oma kandidaadid haldusnõukogusse;

14.  märgib, et amet on vastu võtnud komisjoni näidisotsuse inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise ennetamise poliitika kohta ning määratud on konfidentsiaalsed nõustajad, kes on saanud ka koolitust;

15.  tunneb heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab ameti vastust sellise avaldamisega kaasnevate suurte tõlkekulude kohta;

Hanked

16.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei olnud amet veel kasutusele võtnud kõiki komisjoni poolt käiku lastud vahendeid, mille eesmärk on võtta avaliku hanke menetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); võtab ameti vastusest teadmiseks, et ta hakkas e-hangete mooduleid kasutama 2018. aasta alguses;

17.  võtab kontrollikoja aruandest murelikult teadmiseks, et amet ei kontrollinud kõiki hindu ja vahendustasusid ega võrrelnud neid tarnijate hinnapakkumiste ja töövõtjale tarkvaralitsentside soetamise eest esitatud arvetega; võtab ameti vastusest teadmiseks, et see tuletab projektijuhtidele meelde, et nad peavad neid hindu alati kontrollima, ja nõuab hankijalt, et see paluks töövõtjal esitada hinnateabe; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada selles valdkonnas toimuvast;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

18.  võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja praegused jõupingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest teatajate kaitse; märgib rahuloluga, et amet viib ellu pettuste ennetamise ja avastamise strateegiat ning endiselt võetakse spetsiaalseid meetmeid, sealhulgas on korraldatud eetikat ja usaldusväärsust käsitlevaid koolituskursusi;

19.  märgib, et 2017. aastal ei teatatud ühestki huvide konflikti juhtumist; väljendab heameelt tugeva sisekontrolli üle, mille eesmärk on muuta kõik töötajad teadlikuks oma kohustustest seoses huvide konflikti puudumise deklaratsioonidega;

Sisekontroll

20.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus auditeeris ameti projektipõhiselt rahastatavaid meetmeid ja jõudis järeldusele, et selleks kasutatavad juhtimis- ja kontrollisüsteemid on asjakohased ning töötavad tõhusalt ja tulemuslikult; juhib tähelepanu sellele, et siseauditi talitus andis kolm soovitust, millest amet nõustus ainult ühega, kuigi kaks tagasilükatud soovitust olid siseauditi talituse hinnangul väga olulised; võtab teadmiseks põhjenduse, mille amet tagasilükkamise kohta esitas, ja nõuab, et komisjon töötaks välja horisontaalsed suunised, milles käsitletakse projektipõhiselt rahastatavaid meetmeid ja ametitel nendega seoses tekkivate kulude arvutamist;

21.  märgib, et siseauditi talitus auditeeris ameti personalihalduse juhtimis- ja kontrollisüsteeme ning jõudis järeldusele, et need olid asjakohased ning aitasid ametil saavutada strateegilisi eesmärke; märgib, et siseauditi talitus andis kolm olulist ja kaks vähemtähtsat soovitust, millega amet nõustus ja mille elluviimiseks on amet koostanud tegevuskava, mille alusel teha vajalikud parandused; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru võetud meetmete tulemustest;

22.  märgib, et kooskõlas riskijuhtimispoliitikaga ajakohastati 2017. aastal riskiregistrit ja et see ajakohastus ei toonud päevavalgele ühtki kriitilise tähtsusega riski, mis võiks anda alust ametliku reservatsiooni esitamiseks eelarvevahendite käsutaja iga-aastases kinnitavas avalduses; märgib lisaks, et 2017. aastal ei realiseerunud ükski varem tuvastatud risk;

Muud märkused

23.  võtab teadmiseks esmased meetmed, mida amet on kulutõhusa ja keskkonnasäästliku töökeskkonna loomiseks võtnud; juhib aga tähelepanu sellele, CO2-heite vähendamiseks või kompenseerimiseks muid meetmeid ametil ei ole;

o
o   o

24.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 108/44, 22.3.2018, lk 225.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave