Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2188(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0130/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0130/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.32

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0273

Pieņemtie teksti
PDF 172kWORD 55k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
P8_TA-PROV(2019)0273A8-0130/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2188(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Jūras drošības aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu(5), un jo īpaši tās 19. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0130/2019),

1.  sniedz Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434,30.11.2018., 75.lpp.
(2) OV C 434,30.11.2018., 75.lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2188(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Jūras drošības aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu(5), un jo īpaši tās 19. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0130/2019),

1.  apstiprina Eiropas Jūras drošības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434,30.11.2018., 75. lpp.
(2) OV C 434,30.11.2018., 75. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2188(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0130/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Jūras drošības aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 86 276 654,33 EUR, t. i., par 22,87 % lielāks nekā 2016. gadā; tā kā šis budžeta palielinājums galvenokārt bija saistīts ar Aģentūras pilnvaru paplašināšanos; tā kā Aģentūras budžets tiek pilnībā finansēts no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu ņem vērā, ka 2017. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,04 %, t. i., nedaudz — par 0,03 % — zemāks nekā 2016. gadā, un ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 96,25 %, t. i., par 1,55 % zemāks nekā 2016. gadā;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  pauž patiesu nožēlu par to, ka tika atcelts liels apmērs — 792 182 EUR — apropriāciju, kuras bija pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 23,30 % no kopējā pārnesto apropriāciju apmēra, un tas ir ievērojami — par 12,12 % — vairāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

3.  ar gandarījumu ņem vērā, ka Aģentūra izmanto vairākus konkrētus galvenos snieguma rādītājus (GSR), lai novērtētu gada darba programmas īstenošanu, un ka Aģentūras veiktā novērtēšana ir galvenais instruments, ar ko tiek noteikta tās darbību pievienotā vērtība; pieņem zināšanai Aģentūras konstruktīvo pieeju, kurā uzsvars tiek likts gan uz daudzgadu un ikgadējiem stratēģiskiem mērķiem, gan uz šo mērķu sasniegšanas pienācīgu novērtēšanu; ņem vērā, ka budžeta pārvaldības uzlabošanas nolūkā Aģentūra kā svarīgāko GSR izmanto tikai budžeta izpildes līmeni;

4.  ar gandarījumu ņem vērā to, ka Aģentūra guva panākumus darbībās, kas bija saistītas ar tās pilnvaru paplašināšanu, un ka tika nostiprināta tās apmeklējumu un pārbaužu kvalitātes nodrošināšanas sistēma;

5.  norāda, ka Aģentūras izstrādātās kvalitatīvās informātikas sistēmas un datubāzes ir piesaistījušas aizvien lielāku trešo valstu interesi par iespēju izmantot Aģentūras zināšanas un plašākā nozīmē arī ES standartus un risinājumus ārpus ģeogrāfiskās dimensijas, vienlaikus aizsargājot Aģentūras resursus un ES intereses;

6.  ar gandarījumu ņem vērā, ka Aģentūra veido sinerģiju ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru korporatīvo un atbalsta pakalpojumu izmantošanā un kopīgo telpu pārvaldībā Lisabonā; ar gandarījumu ņem vērā to, ka Eiropas krasta apsardzes jautājumos Aģentūra sadarbojas ar Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru;

7.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra cenšas panākt darbību sinerģiju ar citām Savienības aģentūrām, lai uzlabotu efektivitāti un lietderību un samazinātu izmaksas; šajā sakarībā atzinīgi vērtē un atbalsta Aģentūras sadarbību ar citām Savienības aģentūrām, atbalstot ES programmu migrācijas jomā, piemēram, to, ka Aģentūra sniedz arvien vairāk pakalpojumu Frontex; mudina Aģentūru sadarboties ar citām Savienības aģentūrām bēgļu krīzes risināšanā, tostarp veicot ārkārtīgi svarīgus pasākumus, kas pārsniedz tās sākotnējās pilnvaras, piemēram, nodrošinot zinātību, operatīvo atbalstu un darbiniekus, lai palīdzētu atrisināt bēgļu krīzi;

8.  pauž nožēlu, ka kavēšanās Tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS) darbību īstenošanā bija par iemeslu budžeta grozījumam, ar kuru cita starpā Savienības subsīdijas tika samazinātas par 2017. gadā neizmantoto summu un kurš attiecās uz Eiropas līmeņa sadarbību krasta apsardzes funkciju izpildē; tomēr atzinīgi vērtē Aģentūras centienus ar šiem projektiem nodrošināt operatīvos pakalpojumus, analīzi, zinātību un tehnisko atbalstu Komisijai, dalībvalstīm un lietotājiem jūrlietu nozarē; tādēļ mudina Aģentūru pastiprināt centienus, lai pārvarētu juridiskās, tehniskās un ar līgumiem saistītās problēmas attiecībā uz RPAS darbību īstenošanu;

9.  aicina Aģentūru maksimāli izmantot visus RPAS potenciālos lietojumus; uzsver, ka RPAS pēc būtības ir daudzfunkcionāla sistēma un to var izmantot daudzām darbībām, tostarp nelaimē nonākušu kuģu un cilvēku glābšanai, jūras piesārņojuma, tostarp naftas noplūžu un atkritumu, uzraudzībai un konstatēšanai, kā arī lai identificētu un uzraudzītu dažāda lieluma kuģus un to darbības, tostarp identificētu potenciāli nelikumīgas darbības (piemēram, nelikumīgu zveju, narkotiku kontrabandu, nelikumīgu migrāciju u. c.);

10.  uzsver, ka Aģentūras zinātība un iekšējās spējas ļauj paplašināt tās darbību un pakalpojumu sniegšanu globālā mērogā, tādējādi veicinot Savienības tiesiskā regulējuma un drošības un vides standartu izplatību;

11.  ņem vērā, ka 2017. gadā notika neatkarīga ārējā novērtēšana par Aģentūras izveides regulas īstenošanu; ar gandarījumu ņem vērā, ka šīs novērtēšanas rezultāts bija pozitīvs un tika secināts, ka “EMSA kopumā sniedz pievienoto vērtību visās kompetences jomās un visām ieinteresētajām personām”;

Personāla politika

12.  pieņem zināšanai, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 98,58 % no Aģentūras štatu saraksta un ka bija aizpildītas 205 no 212 pagaidu darbinieku vietām, kas bija apstiprinātas saskaņā ar Savienības budžetu (salīdzinājumā ar 202 apstiprinātām vietām 2016. gadā); ņem vērā, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 44 līgumdarbinieki un 19 norīkotie valstu eksperti;

13.  pauž nožēlu par dzimumu līdzsvara trūkumu Aģentūras valdē, ņemot vērā to, ka 46 no 56 valdes locekļiem ir vīrieši un 10 — sievietes; ņem vērā Aģentūras sniegto informāciju par to, ka Aģentūras valdes locekļu iecelšana ir Komisijas un dalībvalstu kompetencē; šajā sakarībā aicina Komisiju un dalībvalstis, izvirzot savus kandidātus valdes locekļa amatam, ņemt vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt dzimumu līdzsvaru;

14.  ņem vērā, ka Aģentūra ir pieņēmusi Komisijas izstrādāto paraugu lēmumam par personas cieņas aizsardzības un aizskarošas izturēšanās novēršanas politiku un ka ir iecelti un apmācīti konfidenciāli konsultanti;

15.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ierosinājumu publicēt paziņojumus par vakancēm arī Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļvietnē, lai palielinātu publicitāti; ar izpratni pieņem Aģentūras atbildi, kurā tiek norādīts uz lielajām tulkošanas izmaksām, ko radītu šādas publikācijas;

Iepirkums

16.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Aģentūra vēl nebija sākusi izmantot visus instrumentus, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); ņem vērā Aģentūras atbildi par to, ka tā 2018. gada sākumā ieviesa e-iepirkuma moduļus;

17.  ar bažām ņem vērā Revīzijas ziņojumā iekļauto informāciju par to, ka Aģentūra nepārbaudīja cenas un prasītos uzcenojumus, sistemātiski salīdzinot tos ar piegādātāju cenu piedāvājumiem un rēķiniem, kas izsniegti pamatdarbuzņēmējam par programmatūras licenču iegādi; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi pieņem zināšanai, ka tā atgādinās projektu vadītājiem konsekventi pārbaudīt šīs cenas un prasīs līgumslēdzējai iestādei lūgt līgumslēdzēju sniegt informāciju par cenām; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par jebkādu notikumu attīstību šajā jautājumā;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

18.  pieņem zināšanai Aģentūras pasākumus un centienus, kas pašlaik tiek īstenoti, lai nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes cēlēju aizsardzību; ar gandarījumu ņem vērā to, ka Aģentūra īsteno krāpšanas novēršanas un atklāšanas stratēģiju un ka joprojām tiek īstenota virkne konkrētu darbību, tostarp mācību kursi par ētiku un godprātību;

19.  norāda, ka 2017. gada netika ziņots par interešu konfliktu gadījumiem; atzinīgi vērtē rūpīgās iekšējās kontroles, kuru mērķis bija informēt visus darbiniekus par pienākumu iesniegt deklarāciju par interešu konflikta neesamību;

Iekšējā kontrole

20.  ņem vērā, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica Aģentūras projektos finansēto darbību revīziju un secināja, ka šim mērķim izmantotās pārvaldības un kontroles sistēmas ir pienācīgi izstrādātas un efektīvi un lietderīgi īstenotas; ar zināmām bažām norāda, ka IAS sniedza trīs ieteikumus, no kuriem Aģentūra pieņēma tikai vienu, neraugoties uz to, ka divi noraidītie ieteikumi bija klasificēti kā ļoti svarīgi; ņem vērā, ka Aģentūra ir pamatojusi atteikumu, prasot Komisijai izstrādāt horizontālus norādījumus par projektos finansētām darbībām un to, kā aprēķināt izmaksas, kas aģentūrām rodas no projektos finansētām darbībām;

21.  ņem vērā, ka IAS veica Aģentūras cilvēkresursu pārvaldības un kontroles sistēmu revīziju un secināja, ka tās ir atbilstīgas un spēj sniegt Aģentūrai atbalstu tās stratēģisko mērķu sasniegšanā; ņem vērā, ka IAS sniedza trīs ieteikumus, kas bija klasificēti kā svarīgi, un divus ieteikumus, kas bija klasificēti kā vēlami, un ka Aģentūra tos pieņēma un izstrādāja rīcības plānu, lai veiktu nepieciešamos uzlabojumus; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to, kā noris pasākumu veikšana;

22.  norāda, ka saskaņā ar riska pārvaldības politiku 2017. gadā tika atjaunināts riska reģistrs, tomēr atjaunināšanā neatklājās būtiski riski, kas varētu paredzēt oficiālu atrunu iekļaušanu atbildīgā kredītrīkotāja ikgadējā ticamības deklarācijā; turklāt norāda, ka 2017. gadā neīstenojās neviens no iepriekš norādītajiem riskiem;

Citi komentāri

23.  ņem vērā Aģentūras sākotnējos centienus nodrošināt izmaksu ziņā lietderīgu un videi nekaitīgu darba vietu; tomēr norāda, ka Aģentūra nav ieviesusi nekādus papildu pasākumus, lai samazinātu vai kompensētu CO2 emisijas;

o
o   o

24.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(2).

(1) OV C 108/44, 22.03.2018., 225. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. martsJuridisks paziņojums