Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2192(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0129/2019

Indgivne tekster :

A8-0129/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.33

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0274

Vedtagne tekster
PDF 154kWORD 53k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
P8_TA-PROV(2019)0274A8-0129/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2017 (2018/2192(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed(2) og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004(5), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0129/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 79.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 79.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017 (2018/2192(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed(2) og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004(5), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0129/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 79.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 79.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017 (2018/2192(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0129/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed ("agenturet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 11 175 224,40 EUR, hvilket svarer til en stigning på 1,28 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at agenturets budget hovedsageligt stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,99 %, hvilket er en stigning på 1,52 % i forhold til 2016; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 88,19 %, hvilket er et lille fald på 0,99 % i forhold til 2016;

Bortfald af fremførsler

2.  bemærker med bekymring, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 90 916 EUR, hvilket svarer til 9,39 % af det samlede overførte beløb og udgør en stigning på 3,67 % i forhold til 2016;

Performance

3.  bemærker med tilfredshed, at agenturet anvender visse centrale resultatindikatorer til at vurdere merværdien af dets aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen ved at fokusere mere kvalitative indikatorer for vurderingen af opfyldelsen af dets operationelle mål og mere kvantitative indikatorer for dets administrative mål; bemærker endvidere, at resultatindikatorer viser, at agenturets resultater oversteg de mål, der var fastsat i arbejdsprogrammet for 2017, i forhold til rammerne for ENISA-strategien for 2016-2020; opfordrer agenturet til yderligere at udvikle centrale resultatindikatorer for bedre at kunne vurdere resultatet og virkningen af dets aktiviteter med henblik på at opnå rådgivning om, hvordan der kan opnås en større merværdi for agenturets resultater;

4.  bemærker med tilfredshed, at agenturet i 2017 indledte processen med at hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre direktiv (EU) 2016/1148(2), og at det udarbejdede et værktøj til vurdering af brud på datasikkerheden i samarbejde med flere medlemsstaters myndigheder med henblik på at skabe en sammenhængende ramme på EU-plan;

5.  bemærker endvidere, at ENISA i 2017 modtog Den Europæiske Ombudsmands pris for god forvaltning inden for området "Innovation – Transformation";

6.  bemærker med tilfredshed, at agenturet og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse undertegnede en serviceleveranceaftale, der ud over andre synergier gør det muligt for dem at dele konference- og lagerfaciliteter;

7.  bemærker, at der i 2017 på vegne af Kommissionen blev foretaget en undersøgelse af den eksterne evaluering af agenturets performance i perioden 2013-2016. opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultatet af denne undersøgelse og om de respektive foranstaltninger, der er truffet for at rette op på eventuelle henstillinger;

Personalepolitik

8.  bemærker med bekymring, at stillingsfortegnelsen kun var gennemført med 87,5 % pr. 31. december 2017, med 42 midlertidigt ansatte ud af de 48 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 48 godkendte stillinger i 2016); bemærker endvidere, at 29 kontraktansatte og tre udstationerede nationale eksperter arbejdede for agenturet i 2017;

9.  glæder sig over, at agenturet har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; anerkender, at den har arrangeret uddannelseskurser og givet mulighed for fortrolig rådgivning;

10.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet i 2016 flyttede yderligere otte medarbejdere til Athen, hvilket reducerede antallet af ansatte i Heraklion til 14; bemærker, at antallet ifølge agenturet ved udgangen af 2017 blev reduceret yderligere til 11 ansatte; fremhæver, at ifølge Revisionsrettens beretning for 2013 ville omkostningerne sandsynligvis kunne reduceres, hvis alt personale blev centraliseret på ét sted; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om enhver mulig foranstaltning til at tackle situationen;

11.  konstaterer med bekymring, at agenturet har vanskeligt ved at tiltrække, ansætte og fastholde tilstrækkeligt kvalificeret personale, primært som følge af de ansættelsestyper, som tilbydes (kontraktansættelse), og den lave justeringskoefficient, der anvendes på lønningerne til agenturets medarbejdere i Grækenland;

12.  glæder sig over Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted med henblik på at skabe større opmærksomhed herom; forstår agenturets bekymringer for så vidt angår udgifter til oversættelse;

13.  beklager, at overdragelsesprocessen til agenturets nye regnskabsfører, som påpeget af Revisionsretten, ikke blev korrekt gennemført, navnlig at den nye regnskabsfører ikke modtog en afleveringsrapport; noterer sig på baggrund af agenturets svar, at der blev afholdt uformelle møder for at overføre viden, og at agenturet vil gennemføre korrigerende foranstaltninger for at sikre en passende overdragelse til nyt personale i fremtiden; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af de korrigerende foranstaltninger;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

14.  noterer sig agenturets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; påpeger dog med bekymring, at kun den administrerende direktørs og bestyrelsesformandens CV'er offentliggøres på dets websted, og at agenturet desuden kun offentliggør erklæringen om interessekonflikter på sit websted fra den administrerende direktør, men ikke de øvrige medlemmer af den øverste ledelse; opfordrer agenturet til at offentliggøre CV'er for alle medlemmer af bestyrelsen og erklæringer om interessekonflikter fra medlemmer af den øverste ledelse og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er iværksat i denne henseende;

Andre bemærkninger

15.  bemærker med bekymring, at agenturet – til forskel fra de fleste andre agenturer – ikke foretog en omfattende analyse af, hvordan Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union kunne forventes at indvirke på deres organisation, operationer og regnskaber; noterer sig på baggrund af agenturets svar, at det har revideret nogle af sine relevante interne processer i denne henseende; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at mindske enhver risiko;

16.  noterer sig agenturets moderate bestræbelser på at sikre en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads; påpeger, at agenturet ikke har indført supplerende foranstaltninger til reduktion af eller kompensation for CO2-emissioner;

o
o   o

17.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 26. marts 2019(3) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 116/05 af 28.3.2018, s.20
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for netværks- og informationssystemer i hele Unionen. EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0254.

Seneste opdatering: 28. marts 2019Juridisk meddelelse