Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2192(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0129/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0129/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.33

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0274

Usvojeni tekstovi
PDF 158kWORD 51k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
P8_TA-PROV(2019)0274A8-0129/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) za financijsku godinu 2017. (2018/2192(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(5), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0129/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 79.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 79.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 165, 18.6.2013., str. 41.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2017. (2018/2192(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(5), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0129/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 79.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 79.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 165, 18.6.2013., str. 41.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2017. (2018/2192(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0129/2019),

A.  budući da je, prema njezinu izvještaju o prihodima i rashodima(1), konačni proračun Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost („Agencija”) za financijsku godinu 2017. iznosio 11 175 224,40 EUR, što je povećanje od 1,28 % u odnosu na 2016.; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,99 %, što je povećanje od 1,52 % u odnosu na 2016.; prima na znanje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 88,19 %, što je neznatno smanjenje od 0,99 % u odnosu na 2016.;

Ukidanje prijenosa

2.  sa zabrinutošću primjećuje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 90 916 EUR, što predstavlja 9,39 % ukupnog prenesenog iznosa, i da je to povećanje od 3,67 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

3.  sa zadovoljstvom napominje da se Agencija koristi određenim ključnim pokazateljima uspješnosti kako bi se procijenila dodana vrijednost njezinih aktivnosti i unaprijedilo njezino upravljanje proračunom, uz veći naglasak na kvalitativnim pokazateljima za procjenu ostvarenja njezinih operativnih ciljeva i veći naglasak na kvantitativnim pokazateljima za njezine administrativne ciljeve; nadalje napominje da pokazatelji učinka pokazuju da su rezultati Agencije premašili ciljeve utvrđene u programu rada za 2017. u odnosu na okvir Strategije ENISA-e od 2016. do 2020.; poziva Agenciju da i dalje razvija ključne pokazatelje uspješnosti kako bi ocijenila ishod i učinak svojih aktivnosti i kako bi stekla uvid u to kako osigurati veću dodanu vrijednost za ostvarenja Agencije;

4.  sa zadovoljstvom napominje da je Agencija 2017. započela postupak pružanja pomoći državama članicama u provođenju Direktive (EU) 2016/1148(2) i da je, u suradnji s tijelima nekoliko država članica, sastavila alat za ocjenu ozbiljnosti povrede podataka kako bi se uspostavio dosljedan okvir na razini Unije;

5.  usto napominje da je ENISA 2017. primila nagradu Ombudsmana EU-a za dobro upravljanje za izvrsnost u inovacijama i pretvorbi;

6.  sa zadovoljstvom primjećuje da su Agencija i Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja potpisali sporazum o razini usluge koji im omogućuje da, uz ostale sinergije, dijele konferencijske prostorije i prostor za pohranu;

7.  napominje da je 2017. u ime Komisije provedena studija o vanjskoj evaluaciji uspješnosti Agencije za razdoblje 2013. – 2016.; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o ishodu te studije i pojedinim mjerama poduzetima radi ispunjavanja eventualnih preporuka;

Kadrovska politika

8.  sa zabrinutošću napominje da je na dan 31. prosinca 2017. bilo izvršeno samo 87,5 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 42 privremenih djelatnika od 48 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 48 odobrenih radnih mjesta 2016.); također primjećuje da je 2017. za Agenciju radilo 29 ugovornih djelatnika i troje upućenih nacionalnih stručnjaka;

9.  napominje da je Agencija donijela politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; uviđa da je Agencija organizirala informativna predavanja i omogućila povjerljivo savjetovanje;

10.  iz izvješća Revizorskog suda primjećuje da je Agencija 2016. premjestila još osam članova osoblja u Atenu, čime se broj članova osoblja u Iraklionu smanjio na 14; napominje da je prema navodima Agencije na kraju 2017. taj broj dodatno smanjen na 11 članova osoblja; ističe činjenicu da je, u skladu s izvješćem Revizorskog suda iz 2013., vjerojatno da bi se troškovi dodatno smanjili kad bi svi članovi osoblja bili zaposleni na istoj lokaciji; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mogućim mjerama za rješavanje te situacije;

11.  sa zabrinutošću napominje da Agencija ima teškoća sa zapošljavanjem, privlačenjem i zadržavanjem osoblja s odgovarajućim kvalifikacijama, uglavnom zbog vrste ponuđenih radnih mjesta (za ugovorne djelatnike) i niskog korekcijskog koeficijenta koji se primjenjuje na plaće zaposlenika Agencije u Grčkoj;

12.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećao publicitet; razumije zabrinutost Agencije kad je riječ o troškovima prevođenja;

13.  žali zbog toga što je, kako je istaknuo Revizorski sud, proces primopredaje novom računovodstvenom službeniku Agencije proveden nepropisno, a posebno zbog toga što novom računovodstvenom službeniku nije dostavljeno izvješće o primopredaji; iz odgovora Agencije prima na znanje da su održani neformalni sastanci kako bi se prenijelo znanje i da će Agencija provesti korektivne mjere kako bi se u budućnosti osigurao odgovarajući prijenos znanja novom osoblju; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o provedbi korektivnih mjera;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

14.  prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; međutim sa zabrinutošću ističe da su na njezinim internetskim stranicama objavljeni samo životopisi izvršnog direktora i predsjednika upravnog odbora te da Agencija ktomu objavljuje na svojim stranicama samo izjavu o nepostojanju sukoba interesa izvršnog direktora, ali ne i izjave ostalih članova višeg rukovodstva; poziva Agenciju da objavi životopise svih članova upravnog odbora i izjave o nepostojanju sukoba interesa članova višeg rukovodstva i da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u pogledu toga;

Ostale primjedbe

15.  sa zabrinutošću napominje da Agencija, za razliku od većine drugih agencija, nije provela sveobuhvatnu analizu vjerojatnog učinka odluke Ujedinjene Kraljevine da istupi iz Europske unije na njezinu organizaciju, rad i račune; iz odgovora Agencije prima na znanje da je ona u tom pogledu izmijenila neke od relevantnih internih procesa; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o mjerama poduzetim za ublažavanje eventualnih rizika;

16.  uviđa umjerene napore Agencije da osigura troškovno učinkovito mjesto rada prihvatljivo za okoliš; ističe da Agencija nije uvela nikakve dodatne mjere za smanjenje ili neutraliziranje emisija CO2;

o
o   o

17.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(3) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 116/05, 28.3.2018., str. 20.
(2) Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije. SL L 194, 19.7.2016., str. 1.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 28. ožujka 2019.Pravna napomena