Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2192(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0129/2019

Predkladané texty :

A8-0129/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.33

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0274

Prijaté texty
PDF 171kWORD 48k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
P8_TA-PROV(2019)0274A8-0129/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a zrušuje nariadenie (ES) č. 460/2004(5), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0129/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 79.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 79.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2017 (2018/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a zrušuje nariadenie (ES) č. 460/2004(5), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0129/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 79.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 79.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2017 (2018/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0129/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 sumu 11 175 224,40 EUR, čo predstavuje nárast o 1,28 % v porovnaní s rokom 2016; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,99 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 1,52 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 88,19 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zníženie o 0,99 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  so znepokojením poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol vo výške 90 916 EUR, ktorá predstavuje 9,39 % celkovej prenesenej sumy, čo zodpovedá zvýšeniu o 3,67 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  s uspokojením konštatuje, že agentúra používa určité kľúčové ukazovatele výkonnosti (ďalej len „KPI“) na posúdenie pridanej hodnoty, ktorú poskytujú jej činnosti, a na zlepšenie rozpočtového riadenia, pričom sa zameriava viac na kvalitatívne ukazovatele pri posúdení dosiahnutia svojich operačných cieľov a viac na kvantitatívne ukazovatele pre svoje administratívne ciele; ďalej konštatuje, že podľa ukazovateľov vplyvu prekonali výsledky agentúry ciele stanovené v pracovnom programe na rok 2017 v rámci stratégie agentúry ENISA na roky 2016 – 2020; vyzýva agentúru, aby ďalej rozvíjala kľúčové ukazovatele výkonnosti na lepšie posudzovanie výsledkov a vplyvu svojich činností s cieľom získať predstavu o tom, ako zaistiť väčšiu pridanú hodnotu výstupom agentúry;

4.  s uspokojením konštatuje, že agentúra v roku 2017 začala s procesom pomoci členským štátom pri vykonávaní smernice (EÚ) 2016/1148(2) a že v spolupráci s orgánmi viacerých členských štátov v záujme vytvorenia jednotného rámca na úrovni Únie vypracovala nástroj na posúdenie závažnosti porušenia ochrany údajov;

5.  ďalej konštatuje, že v roku 2017 získala agentúra ENISA cenu európskeho ombudsmana za dobrú správu vecí verejných v kategórii Excelentnosť v oblasti inovácií a transformácií;

6.  uznanlivo konštatuje, že agentúra a Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania podpísali dohodu o úrovni poskytovaných služieb, ktorá im umožňuje spoločne využívať okrem iného rovnaké konferenčné priestory a skladovacie priestory;

7.  poznamenáva, že v roku 2017 bola v mene Komisie zrealizovaná štúdia o externom hodnotení výkonnosti agentúry v rokoch 2013 až 2016; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch tejto štúdie a príslušných opatreniach prijatých s cieľom riešiť akékoľvek predložené odporúčania;

Personálna politika

8.  so znepokojením konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený len na 87,5 %, pričom zo 48 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 48 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 42 dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 29 zmluvných zamestnancov a troch vyslaných národných expertov;

9.  berie na vedomie, že agentúra prijala politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; uznáva, že organizovala školenia a umožnila dôverné poradenstvo;

10.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že v roku 2016 agentúra presunula ďalších osem zamestnancov do Atén, čím sa znížil počet zamestnancov v Heraklione na 14; konštatuje, že podľa informácií agentúry sa na konci roka 2017 tento počet ďalej znížil na 11 zamestnancov; zdôrazňuje skutočnosť, že podľa správy Dvora audítorov z roku 2013 je pravdepodobné, že náklady by bolo možné ďalej znížiť, ak by boli všetci zamestnanci sústredení na jednom mieste; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o akýchkoľvek možných opatreniach na zlepšenie tejto situácie;

11.  so znepokojením berie na vedomie, že agentúra má problémy s prijímaním, pritiahnutím a udržaním zamestnancov s vhodnou kvalifikáciou, hlavne z dôvodu typu ponúkaných pracovných miest (miesta zmluvných zamestnancov) a nízkeho koeficientu, ktorý sa uplatňuje na platy zamestnancov agentúry v Grécku;

12.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe znepokojenie agentúry v súvislosti s nákladmi na preklad;

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ako uviedol Dvor audítorov, proces prechodu na nového účtovníka agentúry bol nesprávne vykonaný, najmä nedošlo k poskytnutiu odovzdávacej správy novému účtovníkovi; na základe odpovede agentúry konštatuje, že sa uskutočnili neformálne stretnutia s cieľom preniesť poznatky a že agentúra vykoná nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť v budúcnosti primerané odovzdanie funkcií novým zamestnancom; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonaní týchto nápravných opatrení;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

14.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; so znepokojením však poukazuje na to, že len životopisy výkonného riaditeľa a predsedu riadiacej rady sú zverejnené na jej webovom sídle a že okrem toho agentúra zverejňuje na svojom webovom sídle len vyhlásenie výkonného riaditeľa o konflikte záujmov, nie však ostatných členov vrcholového manažmentu; vyzýva agentúru, aby zverejnila životopisy všetkých členov riadiacej rady a vyhlásenia o konfliktoch záujmov svojho vrcholového manažmentu a informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých v tejto súvislosti;

Ďalšie pripomienky

15.  so znepokojením konštatuje, že agentúra na rozdiel od väčšiny ostatných agentúr nevykonala komplexnú analýzu pravdepodobného vplyvu rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie na svoju organizáciu, činnosti a účty; na základe odpovede agentúry konštatuje, že v tejto súvislosti zrevidovala niektoré svoje príslušné vnútorné postupy; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých na zmiernenie všetkých príslušných rizík;

16.  berie na vedomie určité úsilie agentúry o zabezpečenie nákladovo efektívneho a ekologického pracoviska; poukazuje na to, že agentúra nemá zavedené žiadne dodatočné opatrenia na zníženie alebo kompenzáciu emisií CO2;

o
o   o

17.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(3) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 116/05, 28.3.2018, s. 20.
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).
(3) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Posledná úprava: 28. marca 2019Právne oznámenie