Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2193(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0158/2019

Внесени текстове :

A8-0158/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.34

Приети текстове :

P8_TA(2019)0275

Приети текстове
PDF 173kWORD 56k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
P8_TA-PROV(2019)0275A8-0158/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) (ERA) за финансовата 2017 година (2018/2193(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0083/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за създаване на Европейска железопътна агенция (Регламент за Агенцията)(5), и по-специално член 39 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004(6), и по-специално член 65 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0158/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 83.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 83.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.
(6) OВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г, относно приключването на сметките на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година (2018/2193(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0083/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за създаване на Европейска железопътна агенция (Регламент за Агенцията)(5), и по-специално член 39 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004(6), и по-специално член 65 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0158/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 83.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 83.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.
(6) OВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година (2018/2193(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0158/2019),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 30  732  000 EUR, което представлява увеличение с 11,57% спрямо 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;,

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,99%, което представлява увеличение с 0,79% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 87,30%, което представлява намаление с 4,27% в сравнение с 2016 г.;

2.  отбелязва, че съгласно разпоредбите на новия регламент за Агенцията, който влезе в сила през юни 2016 г., Агенцията има право да начислява такси за някои от новите си правомощия; отбелязва, че беше въведен режим на таксуване за издаването на сертификати, разрешения и одобрения, с цел той да започне да функционира пълноценно през 2019 г., а така също и изискването да се въведе нова система на ресурси и вътрешни процедури в рамките на Агенцията, за да се гарантира идентифицирането и проследяването на законоустановените задачи и задачите, за които се плащат такси; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на тази нова система;

Анулиране на преноси

3.  отбелязва, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 69 473 EUR, което представлява 3,40% от общия размер на пренесената сума, като това показва намаление с 1,12% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

4.  отбелязва със задоволство, че Агенцията използва набор от 24 железопътни показатели за четири оперативни цели като ключови показатели за ефективност, за да оцени добавената стойност, осигурявана от нейните дейности, а така също и други показатели за подобряване на управлението на бюджета;

5.  подчертава ролята на Агенцията за гарантиране на безопасността и оперативната съвместимост на европейската железопътна система и повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт спрямо другите видове транспорт чрез намаляване на административните и техническите пречки, насърчаване на навлизането на пазара и гарантиране на недопускане на дискриминация, по-ефикасно изразходване на публичните средства за обществените железопътни транспортни услуги и осигуряване на по-добро управление на инфраструктурата; подкрепя визията на Комисията за европейска железопътна система с водеща роля в световен мащаб в областта на безопасността;

6.  приветства ролята на Агенцията в проследяването на разработването, тестването и прилагането на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), както и за оценяването на конкретни проекти, свързани с нея; отбелязва също така, че Четвъртият железопътен пакет включва технически стълб, който засилва ролята на Агенцията, като въвежда нови задачи за гарантиране на еднаквото прилагане на рамката на ЕС; подчертава, че тъй като отговорностите на Агенцията се увеличават, ще трябва да ѝ се предоставят необходимите финансови, материални и човешки ресурси, за да изпълнява ефективно и ефикасно своите нови и допълнителни задачи;

7.  припомня, че ERTMS е от решаващо значение за постигането на единно европейско железопътно пространство; подчертава поради това, че оптимизираната координация на разработването и внедряването на ERTMS, която гарантира единна, прозрачна, стабилна, достъпна и оперативно съвместима ERTMS система в цяла Европа, е основен приоритет;

8.  отчита, че Агенцията е изпълнила целта си от 95% постигане на навременно предоставяне на доклади, консултации и становища; посочва, че Агенцията не е изпълнила целта от 90% постигане на всички крайни продукти, използващи финансово планиране и планиране на човешките ресурси, като само 67% са категоризирани като изцяло постигнати и 18% като частично постигнати;

9.  приветства сътрудничеството на Агенцията с Европейския орган за ценни книжа и пазари, а именно споделянето на счетоводни услуги и участието в съвместна покана за участие в търг;

10.  подкрепя напредъка на Агенцията към засилено сътрудничество с Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) и Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) с цел развитие на обща култура на безопасност;

11.  приветства сертифицирането съгласно ISO 9001 на интегрираната система за управление на Агенцията, което представлява независимо потвърждение за непрекъснатото подобряване на резултатите от дейността на Агенцията;

Политика относно персонала

12.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено на 92,09%, като са били назначени 128 срочно наети служители от общо 139-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 135 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 34 договорно наети служители и 2 командировани национални експерта;

13.  отбелязва, че резултатите от годишния сравнителен анализ по отношение на персонала са подобни на тези от 2016 г., като 18% от служителите са били ангажирани с административни задачи, 69,5% са изпълнявали оперативни задачи, т.е. малко по-малко (0,5%) спрямо 2016 г. (от 65% на 70%), докато на около 12% от персонала са възложени контролни и финансовите задачи;

14.  отбелязва, че Агенцията е приела политика за защита на личното достойнство и борба с тормоза, че е провела сесии за повишаване на осведомеността на служителите и на ръководството и че е назначила доверени съветници; посочва относително големия брой предполагаеми случаи на тормоз в Агенцията през 2017 г., като са докладвани, но не са разследвани, 12 случая; настоятелно призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно мерките, предприети за решаване на този проблем;

15.  призовава Агенцията да вземе под внимание и да предприеме всички необходими действия във връзка с препоръките на Службата за вътрешен одит за 2017 г. относно човешките ресурси и управлението на компетентностите; приветства приемането на кодекса за добро административно поведение на Агенцията през януари 2018 г., който съдържа по-конкретно всички мерки за предотвратяване на конфликти на интереси;

Обществени поръчки

16.  отбелязва със загриженост, че през 2017 г. са били регистрирани 29 изключения и 7 случая на несъответствие, което представлява увеличение в сравнение с 2016 г.; отчита, че Агенцията е установила основните проблемни области в това отношение; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за намаляване на такива случаи в бъдеще;

17.  отбелязва, че според доклада на Палатата в един случай на одитирано плащане Агенцията е закупила ИТ услуги чрез изпълнителя, без състезателна процедура или предварителни пазарни проучвания; отбелязва отговора на Агенцията, че договорът е бил използван съгласно договорните разпоредби;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

18.  отбелязва, че Агенцията е публикувала декларациите за конфликт на интереси и автобиографиите на членовете на управителния съвет на своя уебсайт; изразява съжаление, че Агенцията очаква от членовете на висшето си ръководство да попълват и подписват декларация за конфликт на интереси само когато участват в комисия за оценка; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно евентуални предприети мерки за разглеждане на този въпрос;

19.  отбелязва, че по информация на Агенцията, тя е продължила изпълнението на плана за действие, определен в нейната стратегия за борба с измамите; отбелязва, че Агенцията е предала един случай на подозрения за измама на Европейската служба за борба с измамите за разследване, която е решила официално да започне разследване; призовава настоятелно Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от това разследване;

20.  изразява съжаление, че Агенцията все още не е въвела правила относно подаването на сигнали за нередности, но че те трябва да бъдат приети до края на 2018 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност, когато приеме и започне да прилага своите правила относно подаването на сигнали за нередности;

Вътрешен контрол

21.  отбелязва, че предвид предварителните резултати от оценката на съответствието и ефективността на вътрешния контрол спрямо стандартите за управление на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, може да се счита, че системата за контрол на Агенцията като цяло функционира, както е предвидено, и ограничава по подходящ начин основните рискове за постигането на целите на Агенцията;

22.  подкрепя мнението на Палатата, че съгласно принципа за разделение на функциите между счетоводителя и разпоредителя с бюджетни кредити тези две длъжности са взаимоизключващи се; изразява убеденост, че Агенцията ще се справи с този проблем чрез текущата си реорганизация; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки във връзка с този коментар;

Други коментари

23.  отбелязва, че до края на преходния период (16 юни 2019 г.) Агенцията ще се трансформира от орган, който се занимава единствено с подготовката на политиките и разпространението им, в орган, работещ пряко за индустрията по отношение на разрешенията за сертифициране за безопасност и на подвижния състав; насърчава ръководството на Агенцията да продължи да съсредоточава усилията си върху подготовката на новите задачи в рамките на техническия стълб от Четвъртия железопътен пакет, като препоръчва да се даде приоритет на управлението на човешките ресурси; отбелязва напредъка по отношение на подготвителните решения за приемането на рамка за одит на нотифицираните органи и обслужването на едно гише, и политиката за наблюдение на изпълнението и вземането на решения от националните органи по безопасността; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за успеха на този преход и за ползите под формата на намаляване на разходите;

24.  изразява съжаление, че многобройните контакти с френските органи не са довели до подписване на споразумение за седалище на Агенцията съгласно член 71 от Регламента за Агенцията; изразява съжаление освен това, че през 2017 г. управителният съвет не е успял да приеме единодушно правила за прилагане относно езиковия режим на Агенцията, което е довело до допълнителни разходи и забавяния, например по време на набирането на персонал; изразява съжаление, че Агенцията продължава да работи на две места; призовава Агенцията да прехвърли всички дейности в своята централа и да работи оттам;

25.  потвърждава въз основа на информация от Агенцията, че що се отнася до решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз и неговото потенциално въздействие върху персонала на Агенцията, интензивният обмен с железопътния сектор на Обединеното кралство е потвърдил интереса на този сектор да остане в „Европейската система“;

o
o   o

26.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 84, 17.3.2017 г., стр. 96.
(2) Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0254.

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация