Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2193(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0158/2019

Předložené texty :

A8-0158/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.34

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0275

Přijaté texty
PDF 176kWORD 49k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
P8_TA-PROV(2019)0275A8-0158/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) (ERA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2193(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (dále jen „nařízení o agentuře“)(5), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004(6), a zejména na článek 65 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0158/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro železnice absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro železnice, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 83
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 83
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.
(6) Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) za rozpočtový rok 2017 (2018/2193(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (dále jen „nařízení o agentuře“)(5), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004(6), a zejména na článek 65 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0158/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro železnice, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 83.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 83.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.
(6) Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2017 (2018/2193(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0158/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Evropské agentury pro železnice (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 výše 30 732 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 11,57 %; vzhledem k tomu, že se rozpočet agentury odvíjí hlavně od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,99 %, což oproti roku 2016 znamená nárůst o 0,79 %; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 87,30 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje pokles o 4,27 %;

2.  konstatuje, že v souladu s ustanoveními nového zakládajícího nařízení agentury, které nabylo účinnosti v červnu 2016, je agentura oprávněna účtovat poplatky za výkon některých ze svých nových pravomocí; bere na vědomí zavedení systému účtování poplatků za vydávání osvědčení a schvalování, který má být plně funkční od roku 2019, i požadavek, aby byl v rámci agentury uplatňován nový systém vlastních zdrojů a vnitřní postupy, čímž by se zajistilo stanovení a sledování úkolů vyplývajících z právních předpisů i z účtování poplatků; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o provádění tohoto nového systému;

Zrušení přenesených prostředků

3.  bere na vědomí, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 69 473 EUR, což představuje 3,40 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 pokles o 1,12 %;

Výkonnost

4.  s uspokojením konstatuje, že agentura používá rozsáhlý soubor 24 železničních ukazatelů ve čtyřech provozních oblastech jako klíčové ukazatele výkonnosti k posuzování přidané hodnoty své činnosti a další ukazatele ke zlepšení řízení rozpočtu;

5.  zdůrazňuje, že agentura má důležitou úlohu při zajišťování bezpečnosti a interoperability evropského železničního systému a při zvyšování konkurenceschopnosti železniční dopravy oproti jiným způsobům dopravy, neboť snižuje počet administrativních a technických překážek, motivuje subjekty ke vstupu na trh a zajišťuje dodržování zásady nediskriminace a díky lepší správě infrastruktury účinněji vynakládá veřejné prostředky na veřejné služby železniční dopravy; podporuje vizi evropského železničního systému jakožto světového šampióna, pokud jde vysokou úroveň bezpečnosti, s níž přišla Komise;

6.  oceňuje úlohu agentury při dalším sledování vývoje, testování a zavádění evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) a při hodnocení zvláštních projektů systému ERTMS; dále konstatuje, že čtvrtý železniční balíček zahrnuje technický pilíř, který posiluje úlohu agentury tím, že ji pověřuje novými úkoly, aby se zajistilo jednotné provádění rámce EU; zdůrazňuje, že s posílením pravomocí bude nutné agentuře poskytnout i finanční, materiální a lidské zdroje nezbytné k účinnému a efektivnímu plnění nových a dodatečných úkolů;

7.  připomíná, že systém ERTMS má zásadní význam pro vybudování jednotného evropského železničního prostoru; zdůrazňuje tedy, že klíčovou prioritou je optimální koordinace rozvoje a zavádění systému ERTMS, která zajistí jednotný, transparentní, stabilní, finančně dostupný a interoperabilní systém ERTMS v celé Evropě;

8.  uznává, že agentura splnila svůj cíl, aby bylo 95 % jejích zpráv, doporučení a stanovisek vydáváno včas; zdůrazňuje, že agentura nedosáhla svého cíle splnit 90 % všech výstupů s využitím finančního plánování a plánování lidských zdrojů, kdy pouze 67 % bylo označeno za zcela splněné a 18 % za částečně splněné;

9.  vítá spolupráci agentury s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, s nímž sdílí účetní služby a zúčastnila se společné výzvy k podávání nabídek;

10.  podporuje pokrok agentury při navazování užší spolupráce s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost (EMSA) a Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA) s cílem vytvořit společnou kulturu bezpečnosti;

11.  vítá, že integrovanému systému správy agentury byla udělena certifikace podle normy ISO 9001, což dokládá, že agentura i podle nezávislého posouzení neustále zlepšuje svou výkonnost;

Zaměstnanecká politika

12.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 92,09 %, přičemž ze 139 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání se 135 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 128; dále konstatuje, že pro agenturu v roce 2017 pracovalo 34 smluvních zaměstnanců a dva vyslaní národní odborníci;

13.  podotýká, že výsledky každoroční srovnávací analýzy, pokud jde o pracovníky agentury, jsou podobné výsledkům z roku 2016, přičemž procento pracovníků vykonávajících administrativní úkoly dosahuje 18 % a podíl pracovníků plnících provozní úkoly 69,5 %, tj. ve srovnání s rokem 2016 se jedná o mírný 0,5% pokles (ze 70 % na 65 %), zatímco procento zaměstnanců, kteří jsou pověřeni kontrolními a finančními úkoly, činí i nadále kolem 12 %;

14.  konstatuje, že agentura přijala politiku v oblasti ochrany důstojnosti osob a boje proti obtěžování, že svým zaměstnancům a vedoucím pracovníkům poskytuje školení ke zvýšení jejich informovanosti a podporuje důvěrné poradce; upozorňuje na relativně vysoký počet údajných případů obtěžování, k nimž v agentuře došlo v roce 2017, kdy bylo nahlášeno 12 případů, ale žádný nebyl vyšetřován; naléhavě žádá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o opatřeních, která byla přijata k řešení tohoto problému;

15.  vyzývá agenturu, aby zohlednila doporučení útvaru interního auditu, která se týkají řízení lidských zdrojů a kvalifikace v roce 2017, a aby v tomto ohledu přijala všechna nezbytná opatření; vítá, že agentura v lednu 2018 přijala kodex řádné správní praxe, který obsahuje zejména všechna opatření nezbytná k prevenci střetu zájmů;

Veřejné zakázky

16.  se znepokojením konstatuje, že v roce 2017 bylo zaznamenáno 29 výjimek a 7 případů nedodržení předpisů, což oproti roku 2016 představuje nárůst; uznává, že agentura v této souvislosti zjistila hlavní problematické oblasti; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o opatřeních přijatých k omezení jejich výskytu v budoucnu;

17.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že agentura v případě jedné auditované platby zakoupila prostřednictvím dodavatele IT služby bez jakékoli soutěže či předchozího průzkumu trhu; bere na vědomí odpověď agentury, že smlouva byla uplatňována v souladu se smluvními ustanoveními;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

18.  konstatuje, že agentura na svých webových stránkách zveřejňuje prohlášení o střetu zájmů a životopisy členů své správní rady; lituje toho, že agentura od svých vedoucích pracovníků vyžaduje, aby vyplnili a podepsali prohlášení o střetu zájmů pouze v případě, kdy jsou zapojeni do hodnotícího výboru; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o vývoji při řešení této věci;

19.  konstatuje, že agentura podle svého vyjádření nadále provádí akční plán, který je stanoven ve strategii agentury pro boj proti podvodům; konstatuje, že jeden případ podezření na podvod byl předán k šetření Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, který se formálně rozhodl zahájit vyšetřování; naléhavě vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o výsledku tohoto vyšetřování;

20.  lituje skutečnosti, že agentura dosud nestanovila pravidla pro whistleblowing, – tato pravidla však mají být přijata do konce roku 2018; naléhavě vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu, jakmile budou pravidla pro whistleblowing zavedena a prováděna;

Vnitřní kontroly

21.  konstatuje, že s ohledem na předběžné výsledky posuzování interní kontroly agentury na základě jejích standardů řízení, pokud jde o dodržování předpisů a její účinnost, lze mít za to, že kontrolní systém agentury funguje jako celek podle předpokladů a že přiměřeným způsobem omezuje hlavní rizika ohrožující plnění cílů agentury;

22.  podporuje stanovisko Účetního dvora, že ze zásady oddělení povinností schvalující osoby a účetního vyplývá, že se tyto funkce navzájem vylučují; věří tomu, že agentura tento problém vyřeší v rámci své nadcházející reorganizace; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o opatřeních přijatých k řešení tohoto zjištění;

Další připomínky

23.  konstatuje, že po skončení přechodného období (16. června 2019) změní agentura svou úlohu z pouhého orgánu pověřeného přípravou politik a jejich šířením na orgán pracující přímo pro příslušné odvětví, pokud jde o schvalování osvědčení o bezpečnosti a kolejových vozidel; vybízí řídící pracovníky agentury, aby nadále kladli důraz na přípravu nových úkolů, které vyplývají z technického pilíře čtvrtého železničního balíčku, a doporučuje, aby jednou z priorit pro ně bylo řízení lidských zdrojů; bere na vědomí, že v rámci přípravných rozhodnutí o přijetí rámce pro audit oznámených orgánů a pro jednotné kontaktní místo a politiku sledování výsledků a rozhodování národních bezpečnostních orgánů bylo dosaženo pokroku; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o opatřeních přijatých k zajištění toho, aby tento přechod proběhl úspěšně a byl přínosný z hlediska snížení nákladů;

24.  s politováním konstatuje, že celá řada kontaktů s francouzskými orgány nevedla k podpisu dohody o sídle agentury podle článku 71 nařízení o agentuře; s politováním dále konstatuje, že správní rada nebyla schopna v roce 2017 jednohlasně přijmout prováděcí předpisy týkající se jazykového režimu v agentuře, což vedlo např. při náboru pracovníků k dalším nákladům a průtahům; s politováním konstatuje, že agentura i nadále pracuje ve dvou místech; vyzývá agenturu, aby všechny činnosti přemístila do svého sídla a působit pouze z tohoto místa;

25.  na základě informací agentury bere na vědomí, že pokud jde o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie a jeho potenciální dopad na zaměstnance agentury, potvrdila intenzivní jednání s železničním odvětvím Spojeného království jeho zájem setrvat v „evropském systému“;

o
o   o

26.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 84, 17.3.2017, s. 96.
(2) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění