Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2193(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0158/2019

Indgivne tekster :

A8-0158/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.34

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0275

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 54k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Decharge 2017: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)
P8_TA-PROV(2019)0275A8-0158/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) (ERA) for regnskabsåret 2017 (2018/2193(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2017, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur(5), særlig artikel 39,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004(6), særlig artikel 65,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0158/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 83.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 83.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1.
(6) EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2017 (2018/2193(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2017, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur(5), særlig artikel 39,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004(6), særlig artikel 65,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0158/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 83.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 83.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1.
(6) EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2017 (2018/2193(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0158/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 30 732 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 11,57 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at agenturets budget hovedsageligt stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,99 %, hvilket er en stigning på 0,79 % i forhold til 2016; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 87,30 %, hvilket er et fald på 4,27 % i forhold til 2016;

2.  bemærker, at agenturet i henhold til bestemmelserne i den nye forordning for agenturet, der trådte i kraft i juni 2016, har tilladelse til at opkræve gebyrer inden for nogle af sine nye ansvarsområder; bemærker, at der blev indført en afgiftsordning for udstedelse af certifikater, tilladelser og godkendelser med henblik på at være fuldt operationelle i 2019, og kravet om at indføre et system for nye ressourcer og interne procedurer i agenturet for at sikre, at vedtægtsmæssige og gebyrbaserede opgaver identificeres og spores; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af dette nye system;

Bortfald af fremførsler

3.  bemærker, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 69 473 EUR, hvilket svarer til 3,40 % af det samlede overførte beløb og udgør en nedgang på 1,12 % i forhold til 2016;

Performance

4.  bemærker med tilfredshed, at agenturet anvender et omfattende sæt af 24 jernbaneindikatorer på tværs af fire operationelle aktiviteter som centrale resultatindikatorer for at vurdere merværdien af dets aktiviteter og andre indikatorer for at forbedre budgetforvaltningen;

5.  fremhæver agenturets rolle med hensyn til at garantere sikkerhed og interoperabilitet i det europæiske jernbanesystem og forbedre jernbanens konkurrenceevne i forhold til andre transportformer ved at reducere de administrative og tekniske hindringer, fremme markedsadgangen og sikre ikke-forskelsbehandling, anvende de offentlige midler mere effektivt på offentlige jernbanetransporttjenester samt ved at sikre bedre forvaltning af infrastrukturen; støtter Kommissionens vision om et europæisk jernbanesystem, der er førende på verdensplan med hensyn til sikkerhedsperformance;

6.  glæder sig over agenturets rolle i opfølgningen af udviklingen, afprøvningen og gennemførelsen af European Rail Traffic Management System (ERTMS) samt i evalueringen af de specifikke ERTMS-projekter; bemærker også, at den 4. jernbanepakke omfatter en teknisk søjle, der styrker agenturets rolle ved at indføre nye opgaver for at sikre en ensartet gennemførelse af EU's rammer; understreger, at agenturet, i takt med at det får øgede ansvarsområder, skal tildeles de nødvendige økonomiske, materielle og menneskelige ressourcer til at kunne udføre sine nye og supplerende opgaver effektivt og produktivt;

7.  minder om, at ERTMS er afgørende for at etablere et fælles europæisk jernbaneområde; understreger derfor, at en optimeret koordinering af udviklingen og gennemførelsen af ERTMS-systemet, der sikrer et enkelt gennemsigtigt, stabilt, økonomisk overkommeligt og interoperabelt ERTMS-system i hele Europa, er en vigtig prioritet;

8.  anerkender, at agenturet nåede sit mål på 95 % for rettidig levering af rapporter, rådgivning og udtalelser; påpeger, at agenturet ikke nåede målet om 90 % opnåelse af alle output ved hjælp af finansiel og menneskelig ressourceplanlægning, idet kun 67 % blev kategoriseret som fuldt opnået og 18 % som delvist opnået;

9.  glæder sig over agenturets samarbejde med Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, deling af regnskabstjenester og deltagelse i et fælles udbud;

10.  støtter agenturets fremskridt hen imod et øget samarbejde med Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) med henblik på udvikling af en fælles sikkerhedskultur;

11.  glæder sig over ISO 9001-certificeringen af agenturets integrerede styringssystem (IMS), som er en uafhængig anerkendelse af den løbende forbedring af agenturets præstationer;

Personalepolitik

12.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 92,09 % pr. 31. december 2017, med 128 midlertidigt ansatte ud af de 139 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 135 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at yderligere 34 kontraktansatte og 2 udstationerede nationale eksperter arbejdede for agenturet i 2017;

13.  bemærker, at resultaterne af den årlige benchmarking af personalet svarer til resultaterne for 2016, idet 18 % af de ansatte varetager administrative opgaver, 69,5 % er beskæftiget med operationelle opgaver, dvs. et lille fald (0,5 %) i forhold til 2016 (fra 65 % til 70 %), mens det personale, der beskæftiger sig med kontrol og finansielle opgaver, forblev på ca. 12 %;

14.  bemærker, at agenturet har vedtaget en politik om beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane, at det tilbyder sit personale og sine ledere bevidstgørelsesmøder, og at fortrolige rådgivere forfremmes; påpeger det relativt høje antal sager om påstået chikane i agenturet i 2017, hvoraf 12 blev indberettet, men ingen undersøgt; opfordrer indtrængende agenturet til at rapportere til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at løse dette problem;

15.  opfordrer agenturet til at tage hensyn til og træffe alle nødvendige foranstaltninger vedrørende anbefalingerne fra Den Interne Revisionstjeneste for 2017 om forvaltning af menneskelige ressourcer og kompetencer; glæder sig over vedtagelsen af agenturets kodeks for god forvaltningsskik i januar 2018, der navnlig indeholder alle foranstaltninger, der forhindrer interessekonflikter;

Udbud

16.  bemærker med bekymring, at der i 2017 blev registreret 29 undtagelser og 7 tilfælde af manglende overholdelse, hvilket udgør en stigning i forhold til 2016; anerkender, at agenturet har identificeret de vigtigste problemområder i denne henseende; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at mindske forekomsten heraf fremover;

17.  bemærker, at agenturet i henhold til Revisionsrettens beretning om en revideret betaling købte it-tjenester gennem kontrahenten uden nogen udbudsprocedure eller forudgående markedsundersøgelser; noterer sig agenturets svar om, at kontrakten blev anvendt i henhold til kontraktbestemmelserne;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

18.  bemærker, at agenturet har offentliggjort erklæringer om interessekonflikter og CV'er for bestyrelsesmedlemmerne på deres websted; beklager, at agenturet forventer, at dets øverste ledelse kun udfylder og underskriver en erklæring om interessekonflikter, når de er involveret i et evalueringsudvalg; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om enhver udvikling med henblik på at tackle dette spørgsmål;

19.  noterer sig agenturets oplysning om, at det har fortsat implementeringen af den handlingsplan, der er fastlagt i agenturets strategi for bekæmpelse af svig; bemærker, at agenturet fremsendte en sag om mistanke om svig til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig med henblik på undersøgelse, og at det formelt besluttede at indlede en undersøgelse; opfordrer indtrængende agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udfaldet af denne undersøgelse;

20.  beklager, at agenturet stadig ikke havde indført regler om whistleblowing, men at de skulle vedtages inden udgangen af 2018; opfordrer agenturet til at rapportere til dechargemyndigheden, når reglerne om whistleblowing er fastlagt og gennemført;

Interne kontroller

21.  bemærker, at det på baggrund af de foreløbige resultater af vurderingen af, om den interne kontrol er i overensstemmelse med agenturets ledelsesstandarder og er effektiv, kan konkluderes, at agenturets kontrolsystem som helhed fungerer efter hensigten og på hensigtsmæssig vis afbøder de største risici for opfyldelsen af agenturets mål;

22.  støtter Revisionsrettens synspunkt om, at funktionsadskillelse mellem den anvisningsberettigede og regnskabsføreren betyder, at den ene funktion udelukker den anden; er overbevist om, at dette problem vil blive taget op i forbindelse med omstruktureringen af agenturet; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at løse dette problem;

Andre bemærkninger

23.  bemærker, at agenturet ved udgangen af overgangsperioden (16. juni 2019) vil ændres fra blot at have en forberedende og formidlende rolle til en myndighed, der arbejder direkte med sektoren for så vidt angår udstedelse af sikkerhedscertifikater og køretøjsgodkendelser for rullende materiel; tilskynder agenturets ledelse til at fortsætte sit fokus på forberedelsen af de nye opgaver under den tekniske søjle i den fjerde jernbanepakke, og anbefaler at prioritere forvaltning af menneskelige ressourcer højt; noterer sig de fremskridt, der er gjort med hensyn til forberedende beslutninger om vedtagelsen af en ramme for revision af bemyndigede organer og kvikskranker og politikken for tilsynet med de nationale sikkerhedsmyndigheders resultater og beslutningstagning; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet, for at denne overgang kan lykkes og resultere i fordele i form af lavere omkostninger;

24.  beklager, at en lang række kontakter med de franske myndigheder ikke har ført til, at agenturets hjemstedsaftale er blevet underskrevet i henhold til artikel 71 i forordningen for agenturet; beklager endvidere, at bestyrelsen i 2017 ikke har været i stand til med enstemmighed at vedtage gennemførelsesbestemmelser for agenturets sprogordninger, hvilket har ført til ekstra omkostninger og forsinkelser, f.eks. i forbindelse med ansættelser; beklager dybt, at agenturet fortsat arbejder på to arbejdssteder; opfordrer agenturet til at flytte alle aktiviteter til sit hovedkvarter og kun bevare dette som arbejdssted;

25.  erfarer fra agenturet, at med hensyn til Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union og dens potentielle indvirkning på agenturets personale har intensiv udveksling med Det Forenede Kongeriges jernbanesektor bekræftet deres interesse i at opholde sig i det såkaldt "europæiske system";

o
o   o

26.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 26. marts 2019(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 84 af 17.3.2017, s. 96.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0254.

Seneste opdatering: 28. marts 2019Juridisk meddelelse