Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2193(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0158/2019

Esitatud tekstid :

A8-0158/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.34

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0275

Vastuvõetud tekstid
PDF 153kWORD 56k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
P8_TA-PROV(2019)0275A8-0158/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) (ERA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2193(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0083/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 881/2004 (millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur (agentuuri määrus))(5), eriti selle artiklit 39,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrust (EL) 2016/796 (mis käsitleb Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004)(6), eriti selle artiklit 65,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0158/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Raudteeameti tegevdirektori tegevusele agentuuri 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Raudteeameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 83.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 83.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 164, 30.4.2004, lk 1.
(6) ELT L 138, 26.5.2016, lk 1.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2193(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0083/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 881/2004 (millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur (agentuuri määrus))(5), eriti selle artiklit 39,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrust (EL) 2016/796 (mis käsitleb Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004)(6), eriti selle artiklit 65,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0158/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Raudteeameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev Euroopa Liidu Raudteeameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 83.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 83.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 164, 30.4.2004, lk 1.
(6) ELT L 138, 26.5.2016, lk 1.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2193(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0158/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Raudteeameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(1) kohaselt oli ameti 2017. aasta lõplik eelarve 30 732 000 eurot, s.o 2016. aasta eelarvest 11,57 % suurem; arvestades, et ameti eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on leidnud piisavalt kinnitust ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,99 %, mis oli 2016. aasta määrast 0,79 % võrra kõrgem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 87,30 %, mis oli 2016. aasta määrast 4,27 % võrra madalam;

2.  märgib, et vastavalt 2016. aasta juunis jõustunud ameti uue asutamismääruse sätetele on ametil õigus võtta teatavate uute ülesannete täitmise eest tasu; märgib, et tunnistuste ja lubade väljaandmise ning heakskiidu andmise eest tasu võtmiseks on kehtestatud süsteem, mis peab täielikult tööle hakkama 2019. aastal, ning et alusaktijärgsete ja tasuliste ülesannete kindlakstegemiseks ja dokumenteerimiseks tuleb ametis hakata rakendama uut ressursisüsteemi ja sisekorda; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile uue süsteemi rakendamisest aru;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

3.  märgib, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 69 473 eurot, mis moodustab kogu üle kantud summast 3,40 % ja on 2016. aasta tühistamismäärast 1,12 % võrra madalam;

4.  peab kahetsusväärseks, et assigneeringute järgmisse aastasse ülekandmise soovitusliku ülemmäära näitajatest, millest kontrollikoda eelarve täitmise hindamisel lähtus, on täidetud ainult 1. jaotise (töötajad) soovituslik ülemmäär 10 %, samas kui 2. ja 3. jaotise (vastavalt 20 % (halduskulud) ja 30 % (tegevuskulud)) ülemmääradest ei ole kinni peetud;

Tulemused

5.  võtab rahuloluga teadmiseks, et amet kasutab neljas tegevusharus võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajatena 24 raudteeindikaatorist koosnevat suurt näitajakogumit, mille abil hinnatakse ameti tegevuse lisaväärtust, ja peale selle on veel näitajaid, mille abil parandatakse eelarvehaldust;

6.  rõhutab ameti tähtsust Euroopa raudteesüsteemi ohutuse ja koostalitlusvõime tagamisel ning raudteetranspordi konkurentsivõime parandamisel võrreldes teiste transpordiliikidega, vähendades tehnilisi ja haldustõkkeid, ergutades turule sisenemist ja tagades mittediskrimineerimise, kulutades tõhusamalt avaliku sektori vahendeid riiklikele raudteeveoteenustele ning tagades taristute parema haldamise; toetab komisjoni visiooni, mille kohaselt omandab Euroopa raudteesüsteem maailmas ohutusega seotud tulemuslikkuse alase juhtpositsiooni;

7.  väljendab heameelt ameti rolli üle Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) arendamise, katsetamise ja rakendamise järelmeetmete võtmises ning konkreetsete ERTMSi projektide hindamises; märgib samuti, et neljas raudteepakett sisaldab tehnilist sammast, mis suurendab ameti rolli, kuna tekivad uued ülesanded ELi raamistiku ühetaolise rakendamise tagamiseks; rõhutab, et kuna ametile pannakse suuremad kohustused, tuleb talle eraldada uute ja täiendavate ülesannete tulemuslikuks ja tõhusaks täitmiseks vajalikud rahalised, materiaalsed ja inimressursid;

8.  tuletab meelde ERTMSi üliolulisust ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomisel; rõhutab seepärast, et peamine prioriteet on ERTMSi väljatöötamise ja kasutuselevõtmise optimeeritud kooskõlastamine, millega tagatakse kogu Euroopas ühtne, läbipaistev, stabiilne, taskukohane ja koostalitlusvõimeline ERTMS;

9.  märgib, et amet saavutas oma eesmärgi, st esitas vähemalt 95 % aruannetest, nõuannetest ja arvamustest tähtajaks; juhib tähelepanu sellele, et ametil jäi täitmata eesmärk, et finants- ja personaliplaneerimise abil saavutatakse vähemalt 90 % kõigist väljundnäitajatest, sest täielikult saavutati neist ainult 67 % ja osaliselt 18 %;

10.  tunneb heameelt selle üle, et amet teeb koostööd Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega, s.o jagab raamatupidamisteenuseid ja on osalenud ühiste pakkumiskutsete esitamisel;

11.  toetab ameti edusamme, mida on ühise ohutuskultuuri arendamisel tehtud koostöö tihendamiseks Euroopa Meresõiduohutuse Ametiga (EMSA) ja Euroopa Lennundusohutusametiga (EASA);

12.  väljendab heameelt seoses ameti integreeritud haldussüsteemi (IMS) sertifitseerimisega standardi ISO 9001 alusel, mis on sõltumatu tunnustus ameti tegevuse pidevale täiustumisele;

Personalipoliitika

13.  märgib, et 31. detsembril 2017. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 92,09 %, kusjuures liidu eelarvega lubatud 139 ajutise teenistuja kohast oli täidetud 128 (2016. aastal oli lubatud ametikohti 135); märgib, et 2017. aastal töötas ameti heaks ka 34 lepingulist töötajat ja kaks lähetatud riiklikku eksperti;

14.  märgib, et töötajate kohta tehtud iga-aastase võrdlusanalüüsi tulemused sarnanevad 2016. aasta tulemustega, kusjuures 18 % töötajatest täidab haldusülesandeid, 69,5 % tegevusülesandeid, st veidi vähem (0,5 %) kui 2016. aastal (mil nende osakaal suurenes 65 %-lt 70 %-le), samal ajal kui kontrolli- ja finantsülesandeid täitvaid töötajaid oli endiselt ligikaudu 12 %;

15.  märgib, et amet on kehtestanud inimväärikuse kaitse ja ahistamise ärahoidmise poliitika, ta korraldab oma töötajatele ja juhtidele teavitusseminare ja innustab pöörduma konfidentsiaalsete nõustajate poole; juhib tähelepanu sellele, et 2017. aastal oli ametis suhteliselt palju väidetavaid ahistamisjuhtumeid (teada anti 12 juhtumist, millest küll ühtegi ei uuritud); nõuab tungivalt, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru, milliseid meetmeid on selle probleemi lahendamiseks võetud;

16.  palub ametil võtta arvesse ja rakendada kõik vajalikud meetmed seoses siseauditi talituse 2017. aasta soovitustega personali- ja kvalifikatsioonijuhtimise kohta; väljendab heameelt selle üle, et jaanuaris 2018 võeti vastu ameti hea haldustava eeskiri, mis eelkõige sisaldab kõiki meetmeid huvide konfliktide vältimiseks;

Hanked

17.  märgib murelikult, et 2017. aastal tehti 29 erandit ja täheldati 7 eeskirjade rikkumise juhtumit, mida on rohkem kui 2016. aastal; märgib, et amet tegi peamised probleemid kindlaks; palub, et amet teataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile, milliste meetmete abil nende probleemide kordumist vähendatakse;

18.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et üks auditeeritud makse puudutas IT-teenuseid, mida amet oli töövõtja kaudu hankinud ilma konkurentsipõhise menetluse või eelneva turu-uuringuta; võtab teadmiseks, et amet vastas, et lepingut kasutati lepingutingimuste kohaselt;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

19.  märgib, et amet avaldas oma veebisaidil haldusnõukogu liikmete deklaratsioonid huvide konfliktide puudumise kohta ja ka nende elulookirjeldused; peab kahetsusväärseks, et amet palub kõrgema juhtkonna liikmetel huvide konfliktide puudumise deklaratsioonid täita ja allkirjastada ainult siis, kui liige osaleb hindamiskomisjoni töös; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru, mida on selle probleemi lahendamiseks ette võetud;

20.  märgib, et ameti enda info kohaselt jätkas ta pettusevastase võitluse strateegias ette nähtud tegevuskava elluviimist; märgib, et amet esitas Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF) uurimiseks ühe pettusejuhtumi ja OLAF otsustas seda ametlikult uurida; nõuab, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, millise järelduseni uurimisel jõutakse;

21.  peab kahetsusväärseks, et amet ei olnud endiselt kehtestanud rikkumisest teatamise eeskirja, kuid et see oli kavas vastu võtta 2018. aasta lõpuks; palub ametil eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada anda, kui ta on rikkumisest teatamise eeskirja vastu võtnud ja hakanud seda rakendama;

Sisekontroll

22.  märgib, et võttes arvesse esialgseid tulemusi, mis saadi Euroopa Liidu Raudteeameti sisekontrolli juhtimisstandarditele vastavuse ja tõhususe hindamisel, võib järeldada, et ameti kontrollisüsteem tervikuna toimib ettenähtud viisil ja selle abil vähendatakse piisavalt peamisi riske, mis ohustavad ameti eesmärkide saavutamist;

23.  nõustub kontrollikoja arvamusega, et eelarvevahendite käsutaja ja peaarvepidaja ülesannete lahususe põhimõte tähendab, et need ametikohad on üksteist välistavad; loodab, et amet lahendab selle probleemi praegu toimuva ümberkorralduse käigus; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, mida on selle tähelepaneku suhtes ette võetud;

Muud märkused

24.  märgib, et üleminekuperioodi lõpuks (16. juuni 2019) saab ametist asutus, kes hakkab pelgalt poliitika ettevalmistamise ja teabe levitamise asemel töötama veeremi ja ohutustunnistustega seotud lubade valdkonnas otseselt tööstusharu heaks; julgustab ameti juhtkonda jätkuvalt keskenduma neljanda raudteepaketi tehnilise samba kohaste uute ülesannete ettevalmistamisele ning soovitab seada prioriteediks inimressursside juhtimise; võtab teadmiseks edusammud teavitatud asutuste ja ühtse kontaktpunkti auditeerimise raamistiku vastuvõtmist ettevalmistavate otsuste tegemisel ning riiklike ohutusasutuste tulemuslikkuse ja otsustetegemise järelevalve poliitikas; palub, et amet teataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile, mida on tehtud, et muutuks oleks edukas ja selle tulemusel kulud väheneksid;

25.  peab kahetsusväärseks, et vaatamata arvukatele kontaktidele Prantsusmaa ametivõimudega ei jõutud ameti peakorterilepingu allakirjutamiseni ameti määruse artikli 71 kohaselt; peab samuti kahetsusväärseks, et haldusnõukogu ei suutnud 2017. aastal ühehäälselt vastu võtta ameti keelekorralduse rakenduseeskirja ning et see põhjustab lisakulusid ja viivitusi, nt töölevõtmisel; taunib asjaolu, et amet jätkab tegevust kahes eri kohas; nõuab, et amet viiks kogu oma tegevuse üle peakorterisse ja tegutseks ainult selles tegevuskohas;

26.  võtab ametilt teadmiseks, et kuna Ühendkuningriik on otsustanud Euroopa Liidust välja astuda ja see võib mõjutada ameti personali, on Ühendkuningriigi raudteesektoriga tihedalt arvamusi vahetatud, mille käigus on selgunud, et Ühendkuningriik soovib ka edaspidi n-ö Euroopa süsteemi kuuluda;

o
o   o

27.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 84, 17.3.2017, lk 96.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2019Õigusalane teave