Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2193(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0158/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0158/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.34

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0275

Hyväksytyt tekstit
PDF 154kWORD 45k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Vastuuvapaus 2017: Euroopan rautatievirasto (ERA) (nyt Euroopan unionin rautatievirasto)
P8_TA-PROV(2019)0275A8-0158/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) (ERA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2193(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin rautatievirastontilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston perustamisesta 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2004(5) ja erityisesti sen 39 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta 11. toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/796(6) ja erityisesti sen 65 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0158/2019),

1.  myöntää Euroopan unionin rautatieviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin rautatieviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 83.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 83.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1.
(6) EUVL L 138, 26.5.2016, s. 1.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 Euroopan rautatieviraston (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2193(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston perustamisesta 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2004(5) ja erityisesti sen 39 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta 11. toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/796(6) ja erityisesti sen 65 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0158/2019),

1.  hyväksyy Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin rautatieviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 83.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 83.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1.
(6) EUVL L 138, 26.5.2016, s. 1.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2193(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0158/2019),

A.  toteaa, että Euroopan unionin rautatieviraston tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 30 732 000 euroa, mikä merkitsee 11,57 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että viraston talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin totesi kertomuksessaan Euroopan unionin rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,99 prosenttia, mikä merkitsee 0,79 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 83,70 prosenttia, mikä merkitsee 4,27 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

2.  panee merkille, että kesäkuussa 2016 voimaan tulleen uuden virastoasetuksen säännösten mukaan virastolla on oikeus periä maksuja eräistä uusista toimivaltuuksistaan; toteaa, että käyttöön otettiin järjestelmä, jolla todistusten, lupien ja hyväksyntien myöntämisestä veloitetaan ja jonka on määrä olla täysin toiminnassa vuonna 2019, ja että viraston sisällä vaaditaan uuden resurssijärjestelmän ja sisäisten menettelyjen täytäntöönpanoa, jotta varmistetaan, että sääntömääräiset ja maksuperusteiset tehtävät yksilöidään ja niitä seurataan; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän uuden järjestelmän täytäntöönpanosta;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

3.  panee merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 69 473 euroa eli 3,40 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee 1,12 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

4.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto käyttää laajaa 24 rautatieindikaattorin ryhmää neljällä toiminta-alalla keskeisinä tulosindikaattoreina arvioidakseen toiminnastaan saatavaa lisäarvoa ynnä muita indikaattoreita talousarviohallintonsa parantamiseksi;

5.  korostaa viraston roolia pyrittäessä varmistamaan eurooppalaisen rautatiejärjestelmän turvallisuus ja yhteentoimivuus ja parantamaan rautateiden kilpailukykyä muihin liikennemuotoihin verrattuna vähentämällä hallinnollisia ja teknisiä esteitä, kannustamalla markkinoille tuloa ja varmistamalla syrjimättömyys, käyttämällä julkisia varoja tehokkaammin julkisiin rautatieliikennepalveluihin sekä varmistamalla parempi infrastruktuurin hallinta; tukee komission visiota Euroopan rautatiejärjestelmästä, jolla on turvallisuustason osalta johtoasema maailmassa;

6.  on tyytyväinen viraston rooliin Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) kehittämistä, testausta ja täytäntöönpanoa koskevissa jatkotoimissa sekä erityisten ERTMS-hankkeiden arvioinnissa; panee myös merkille, että neljäs rautatiepaketti sisältää viraston roolia vahvistavan teknisen pilarin, jossa sille esitetään uusia tehtäviä, joilla varmistetaan unionin kehyksen yhdenmukainen täytäntöönpano; korostaa, että viraston vastuualueen kasvaessa sille on osoitettava myös tarvittavat rahoitus-, henkilöstö- ja aineelliset resurssit, jotta se pystyy suoriutumaan uusista lisätehtävistään tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti;

7.  muistuttaa, että ERTMS:llä on ratkaiseva merkitys yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen toteuttamisessa; korostaa siksi, että ERTMS:n kehittämisen ja käyttöönoton optimoitu koordinointi on ensisijainen painopiste, sillä siten varmistetaan yhtenäinen, avoin, vakaa, kohtuuhintainen ja yhteentoimiva ERTMS koko Euroopassa;

8.  toteaa, että virasto täytti 95 prosenttia raporttien, ohjeiden ja lausuntojen antamista koskevasta tavoitteestaan ajoissa; toteaa, että virasto ei saavuttanut 90 prosentin tavoitetta, joka koski kaikkien tulosten saavuttamista rahoitus- ja henkilöresurssisuunnitelman mukaisesti, sillä vain 67 prosenttia tuloksista luokiteltiin täysin saavutetuiksi ja 18 prosenttia osittain saavutetuiksi;

9.  pitää myönteisenä viraston yhteistyötä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa, sillä virastojen kirjanpitopalvelut ovat yhteiset ja ne ovat osallistuneet yhteisiin tarjouspyyntöihin;

10.  tukee viraston toimia laajemman yhteistyön edistämiseksi Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) ja Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) kanssa yhteisen turvallisuuskulttuurin luomiseksi;

11.  on tyytyväinen viraston integroidun hallintojärjestelmän (IMS) sertifiointiin ISO 9001 ‑standardin mukaisesti, sillä se on riippumaton tunnustus viraston toiminnan tuloksellisuuden jatkuvasta parantamisesta;

Henkilöstöpolitiikka

12.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 92,09 prosenttia ja että 128 väliaikaista tointa unionin talousarviossa hyväksytyistä 139 väliaikaisesta toimesta oli täytettynä (vuonna 2016 hyväksyttyjä toimia oli 135); panee merkille, että vuonna 2017 virastolle työskenteli lisäksi 34 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kaksi kansallista asiantuntijaa;

13.  panee merkille, että henkilöstöä koskevan vuotuisen vertailututkimuksen tulokset olivat samankaltaiset kuin vuonna 2016 ja että niiden mukaan 18 prosenttia henkilöstöstä oli osoitettu hallinnollisiin tehtäviin ja 69,5 prosenttia operatiivisiin tehtäviin, eli tämä osuus oli pienentynyt hieman (0,5 prosenttia) vuoteen 2016 verrattuna (65:stä 70 prosenttiin), ja että valvonta- ja rahoitustehtäviin osoitetun henkilöstön osuus pysyi noin 12 prosentissa;

14.  panee merkille, että virasto on hyväksynyt toimintapolitiikan, jolla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja estetään häirintä, ja että se järjestää henkilöstölle ja johtajille tiedotustilaisuuksia ja edistää luottamuksellista neuvontaa antavien henkilöiden toimia; panee merkille, että vuonna 2017 virastossa todettiin suhteellisen monta eli 12 väitettyä häirintätapausta, joista yhtäkään ei tutkittu; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän asian käsittelemiseksi toteutetuista toimista;

15.  kehottaa virastoa ottamaan huomioon ja toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet, jotka koskevat sisäisen tarkastuksen yksikön vuonna 2017 antamia henkilöresursseja ja pätevyyden hallintaa koskevia suosituksia; panee tyytyväisenä merkille, että tammikuussa 2018 hyväksyttiin viraston hyvää hallintotapaa koskevat toimintasäännöt, joihin sisältyvät erityisesti kaikki eturistiriitojen ehkäisemistä koskevat toimenpiteet;

Hankinnat

16.  panee huolestuneena merkille, että vuonna 2017 kirjattiin 29 poikkeamaa ja seitsemän noudattamatta jättämistapausta, mikä edustaa kasvua vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että virasto on tältä osin täsmentänyt eniten huolta aiheuttavat alat; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimenpiteistä, joita toteutetaan niiden esiintymisen vähentämiseksi tulevaisuudessa;

17.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan yhden tarkastetun maksun tapauksessa virasto oli hankkinut toimeksisaajan kautta IT-palveluita ilman kilpailumenettelyä tai edeltävää markkinatutkimusta; toteaa viraston vastanneen, että sopimusta käytettiin sopimusmääräysten mukaisesti;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

18.  panee merkille, että virasto on julkistanut verkkosivustollaan hallintoneuvostonsa jäsenten eturistiriidattomuutta koskevat ilmoitukset ja ansioluettelot; pitää valitettavana, että virasto odottaa ylimmän johtonsa täyttävän ja allekirjoittavan eturistiriidattomuutta koskevan ilmoituksen vain, jos nämä ovat mukana arviointikomiteassa; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän asian käsittelyn edistymisestä;

19.  panee merkille, että viraston antamien tietojen mukaan se on jatkanut petostentorjuntastrategiassaan määritellyn toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa; toteaa, että yksi epäilty petostapaus välitettiin tutkittavaksi Euroopan petostentorjuntavirastolle, joka päätti virallisesti käynnistää tutkimuksen; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tutkimuksen tuloksista;

20.  pitää valitettavana, että virasto ei ollut vielä vahvistanut väärinkäytösten paljastamista koskevia sääntöjä mutta että ne oli määrä hyväksyä vuoden 2018 loppuun mennessä; kehottaa virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, kun väärinkäytösten paljastamista koskevat säännöt on annettu ja pantu täytäntöön;

Sisäinen valvonta

21.  panee merkille alustavat tulokset, jotka saatiin arvioitaessa sisäisen valvonnan vaatimustenmukaisuutta ja vaikuttavuutta viraston hallintostandardeihin nähden, ja toteaa, että niiden perusteella viraston valvontajärjestelmän voidaan katsoa toimivan kokonaisuudessaan tarkoitetulla tavalla ja vähentävän asianmukaisesti viraston tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä tärkeimpiä riskejä;

22.  tukee tilintarkastustuomioistuimen näkemystä, jonka mukaan tulojen ja menojen hyväksyjän ja tilinpitäjän tehtävien erottamista koskeva periaate edellyttää, että sama henkilö ei voi hoitaa kumpaakin tehtävää; luottaa siihen, että virasto ratkaisee tämän asian meneillään olevan uudelleenjärjestelyn puitteissa; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimenpiteistä, joilla reagoidaan tähän havaintoon;

Muita huomautuksia

23.  toteaa, että siirtymäkauden loppuun mennessä (16. kesäkuuta 2019) virastosta tulee pelkän politiikkatoimien valmistelijan ja levittäjän sijasta viranomainen, joka toimii suoraan toimialan hyväksi liikkuvan kaluston turvasertifikaattien hyväksymisessä; kannustaa viraston johtoa keskittymään edelleen neljännen rautatiepaketin teknistä pilaria koskevien uusien tehtävien valmisteluun ja suosittelee, että henkilöstöhallinto asetetaan ensisijaiseksi painopisteeksi; panee merkille edistymisen ilmoitettujen laitosten tarkastamista koskevan kehyksen hyväksymiseen liittyvien valmistelevien päätösten osalta sekä keskitettyä asiointipistettä koskevan kehyksen ja kansallisten turvallisuusviranomaisten tuloksellisuuden ja päätöksenteon seurantaa koskevien toimintaperiaatteiden osalta; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimenpiteistä, joilla tässä muutoksessa onnistutaan ja saavutetaan etuja alempien kustannusten muodossa;

24.  pitää valitettavana, että vaikka Ranskan viranomaisiin oltiin yhteydessä useita kertoja, tämä ei johtanut viraston toimipaikkaa koskevan sopimuksen allekirjoittamiseen virastoasetuksen 71 mukaisesti; pitää lisäksi valitettavana, ettei hallintoneuvosto kyennyt vuonna 2017 hyväksymään yksimielisesti viraston kielijärjestelyjä koskevia täytäntöönpanosääntöjä, mikä on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia ja viivästyksiä esimerkiksi palvelukseenoton yhteydessä; pitää valitettavana, että virasto toimii edelleen kahdessa paikassa; kehottaa virastoa siirtämään kaikki toiminnot päätoimipaikkaansa ja toimimaan ainoastaan sieltä käsin;

25.  toteaa, että viraston mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota Euroopan unionista saattaa vaikuttaa viraston henkilöstöön ja että tiiviit keskustelut Yhdistyneen kuningaskunnan rautatiealan kanssa ovat vahvistaneet näiden olevan kiinnostuneita pysymään ”eurooppalaisessa järjestelmässä”;

o
o   o

26.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 26. maaliskuuta 2019 antamaansa päätöslauselmaan(2).

(1) EUVL C 84, 17.3.2017, s. 96.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0254.

Päivitetty viimeksi: 28. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus