Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2193(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0158/2019

Predkladané texty :

A8-0158/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.34

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0275

Prijaté texty
PDF 173kWORD 45k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Absolutórium za rok 2017: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)
P8_TA-PROV(2019)0275A8-0158/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) (ERA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2193(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra (nariadenie o agentúre)(5), a najmä na jeho článok 39,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004(6), a najmä na jeho článok 65,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0158/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Železničnej agentúry Európskej únie za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou výkonnému riaditeľovi Železničnej agentúry Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov, a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 83.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 83.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017 (2018/2193(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra (nariadenie o agentúre)(5), a najmä na jeho článok 39,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004(6), a najmä na jeho článok 65,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0158/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Železničnej agentúry Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 83.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 83.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017 (2018/2193(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0158/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Železničnej agentúry Európskej únie (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 30 732 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 11,57 %; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uvádza, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,99 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 0,79 %; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 87,30 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 4,27 %;

2.  poznamenáva, že v súlade s ustanoveniami nového zakladajúceho nariadenia o agentúre, ktoré nadobudlo účinnosť v júni 2016, je agentúra oprávnená účtovať poplatky za niektoré zo svojich nových právomocí; berie na vedomie zavedenie režimu spoplatňovania vydávania osvedčení, povolení a schválení, ktorý má plne fungovať v roku 2019, a požiadavku uplatňovať nový systém vlastných zdrojov a vnútorných postupov v rámci agentúry s cieľom zabezpečiť identifikáciu a sledovanie úloh súvisiacich s právnymi predpismi a účtovaním poplatkov; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonávaní tohto nového systému;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

3.  konštatuje, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 69 473 EUR, čo predstavuje 3,40 % celkovej prenesenej sumy, teda pokles o 1,12 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

4.  s uspokojením konštatuje, že agentúra používa rozsiahly systém 24 železničných ukazovateľov naprieč štyrmi prevádzkovými činnosťami ako kľúčové ukazovatele výkonnosti s cieľom posúdiť pridanú hodnotu svojej činnosti a ďalšie ukazovatele na zlepšenie svojho rozpočtového riadenia;

5.  zdôrazňuje úlohu agentúry pri zabezpečovaní bezpečnosti a interoperability európskeho železničného systému a pri zvyšovaní konkurencieschopnosti železničnej dopravy oproti iným spôsobom dopravy znižovaním administratívnych a technických prekážok, podporovaním vstupu na trh a zabezpečovaním nediskriminácie, efektívnejším vynakladaním verejných finančných prostriedkov na služby verejnej železničnej dopravy a lepšou správou infraštruktúry; podporuje víziu Komisie týkajúcu sa európskeho železničného systému, ktorý by mal byť svetovým lídrom v oblasti bezpečnosti;

6.  víta úlohu agentúry v ďalšom sledovaní vytvárania, testovania a vykonávania Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ďalej len „ERTMS“), ako aj v hodnotení špecifických projektov ERTMS; konštatuje tiež, že štvrtý železničný balík zahŕňa technický pilier, ktorý posilňuje úlohu agentúry tým, že zavádza nové úlohy s cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie rámca EÚ; zdôrazňuje, že keďže bude mať agentúra väčšie právomoci, bude potrebné jej poskytnúť nevyhnutné finančné, materiálne a ľudské zdroje, aby mohla účinne a efektívne vykonávať svoje nové a dodatočné úlohy;

7.  pripomína, že systém ERTMS má zásadný význam pre vybudovanie jednotného európskeho železničného priestoru; zdôrazňuje preto, že kľúčovou prioritou je optimalizovaná koordinácia rozvoja a zavedenia ERTMS, ktorá zabezpečí jednotný, transparentný, stabilný, cenovo dostupný a interoperabilný ERTMS v celej Európe;

8.  berie na vedomie, že agentúra splnila svoj cieľ dosiahnuť 95 % načas vydaných správ, poradenstva a stanovísk; poukazuje na to, že agentúra nedosiahla cieľ, ktorým je splnenie 90 % všetkých výstupov použitím finančného plánovania a plánovania ľudských zdrojov a že 67 % cieľov bolo označených za úplne dosiahnutých a 18 % za čiastočne dosiahnutých;

9.  víta spoluprácu agentúry s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy, výmenu účtovných služieb a účasť na spoločnej výzve na predkladanie ponúk;

10.  podporuje pokrok agentúry na ceste k intenzívnejšej spolupráci s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou (EMSA) a Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA) v záujme vytvorenia spoločnej kultúry bezpečnosti;

11.  víta skutočnosť, že integrovanému systému riadenia agentúry bola udelená certifikácia podľa normy ISO 9001, čo dokazuje, že agentúra aj podľa nezávislého posúdenia neustále zlepšuje svoju výkonnosť;

Personálna politika

12.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 92,09 %, pričom zo 139 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 135 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 128 dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 34 zmluvných zamestnancov a 2 vyslaných národných expertov;

13.  konštatuje, že výsledky ročného referenčného porovnávania zamestnancov sú podobné ako v roku 2016, pričom percento pracovníkov vykonávajúcich administratívne úlohy dosahovalo 18 % a pracovníkov vykonávajúcich prevádzkové úlohy 69,5 %, čiže v porovnaní s rokom 2016 ide o mierne zníženie (0,5 %) (zo 65 % na 70 %), pričom percento zamestnancov poverených kontrolnými a finančnými úlohami ostalo na úrovni približne 12 %;

14.  konštatuje, že agentúra prijala politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a boja proti obťažovaniu, že zabezpečuje školenia zamerané na zvyšovanie povedomia pre svojich zamestnancov a manažérov a že sa podporujú dôverní poradcovia; poukazuje na relatívne vysoký počet prípadov údajného obťažovania v agentúre v roku 2017, pričom 12 prípadov bolo nahlásených, ale žiadny sa neskúmal; naliehavo žiada agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých na riešenie tohto problému;

15.  vyzýva agentúru, aby zohľadnila odporúčania Útvaru pre vnútorný audit týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov a spôsobilostí na rok 2017 a aby v tomto ohľade prijala všetky potrebné opatrenia; víta skutočnosť, že agentúra v januári 2018 prijala kódex dobrého úradného postupu, ktorého súčasťou sú najmä všetky opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov;

Verejné obstarávanie

16.  so znepokojením konštatuje, že v roku 2017 bolo zaregistrovaných 29 výnimiek a 7 prípadov nedodržania predpisov, čo predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2016; berie na vedomie, že agentúra v tejto súvislosti určila hlavné problematické oblasti; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých na zníženie ich výskytu v budúcnosti;

17.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra za jednu kontrolovanú platbu nakúpila IT služby prostredníctvom dodávateľa bez akéhokoľvek postupu súťaže alebo predchádzajúceho prieskumu trhu; berie na vedomie odpoveď agentúry, že zmluva bola použitá podľa zmluvných ustanovení;

Prevencia a riešenie konfliktu záujmov a transparentnosť

18.  konštatuje, že agentúra na svojom webovom sídle zverejnila vyhlásenia o konflikte záujmov a životopisy členov svojej správnej rady; vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra očakáva od svojich vedúcich pracovníkov, aby vyplnili a podpísali vyhlásenie o konflikte záujmov, len ak pracujú v hodnotiacom výbore; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o akomkoľvek vývoji pri riešení tejto otázky;

19.  konštatuje, že agentúra podľa svojho vyjadrenia pokračovala vo vykonávaní akčného plánu uvedeného v stratégii agentúry zameranej na boj proti podvodom; konštatuje, že agentúra postúpila jeden prípad podozrenia z podvodu Európskemu úradu pre boj proti podvodom na vyšetrovanie a tento úrad sa formálne rozhodol začať vyšetrovanie; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o výsledkoch tohto vyšetrovania;

20.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra stále nestanovila pravidlá týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti a že mali byť prijaté do konca roka 2018; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o zavedení a vykonávaní pravidiel oznamovania protispoločenskej činnosti;

Vnútorné kontroly

21.  poznamenáva, že vzhľadom na predbežné výsledky posúdenia súladu a účinnosti vnútornej kontroly na základe noriem riadenia agentúry ERA možno konštatovať, že systém kontroly agentúry ako celok funguje podľa predpokladov a primerane zmierňuje hlavné riziká ohrozujúce plnenie cieľov agentúry;

22.  podporuje názor Dvora audítorov, že zásada oddelenia povinností povoľujúceho úradníka a účtovníka znamená, že obe funkcie sa vzájomne vylučujú; verí agentúre, že táto otázka sa bude riešiť prostredníctvom jej reorganizácie; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o opatreniach prijatých na riešenie tejto poznámky;

Ďalšie pripomienky

23.  konštatuje, že do konca prechodného obdobia (16. júna 2019) sa agentúra pretransformuje z agentúry s úlohou, ktorá zahŕňa výlučne prípravu a šírenie politiky, na orgán, ktorý bude pracovať priamo pre sektor, pokiaľ ide o povolenia pre bezpečnostné osvedčenia a železničné koľajové vozidlá; nabáda riadiacich pracovníkov agentúry, aby sa naďalej zameriavali na prípravu nových úloh v rámci technického piliera štvrtého železničného balíka a odporúča, aby bola riadeniu ľudských zdrojov prisúdená vysoká priorita; berie na vedomie pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti s prípravnými rozhodnutiami o prijatí rámca pre audit notifikovaných orgánov a pre jednotné kontaktné miesto a politiku monitorovania výsledkov a rozhodovania národných bezpečnostných orgánov; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o krokoch prijatých na to, aby tento prechod bol úspešný a aby sa ním dosiahli prínosy v podobe znížených nákladov;

24.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že dohoda o sídle agentúry podľa článku 71 nariadenia o agentúre nebola podpísaná napriek množstvu kontaktov s francúzskymi orgánmi; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že riadiaca rada v roku 2017 nedokázala jednomyseľne prijať vykonávacie predpisy týkajúce sa jazykového režimu agentúry, čo viedlo k dodatočným nákladom a oneskoreniam, napríklad počas prijímania zamestnancov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra naďalej pôsobí na dvoch miestach; žiada agentúru, aby premiestnila všetky činnosti do svojho sídla a vykonávala svoju činnosť len na tomto mieste;

25.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že pokiaľ ide o rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie a jeho potenciálny vplyv na zamestnancov agentúry, intenzívna výmena informácií s odvetvím železničnej dopravy v Spojenom kráľovstve potvrdila ich záujem o zotrvanie v „európskom systéme“;

o
o   o

26.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(2) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v EÚ C 84, 17.3.2017, s. 96.
(2) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Posledná úprava: 28. marca 2019Právne oznámenie