Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2204(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0141/2019

Внесени текстове :

A8-0141/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.35

Приети текстове :

P8_TA(2019)0276

Приети текстове
PDF 171kWORD 55k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)
P8_TA-PROV(2019)0276A8-0141/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) за финансовата 2017 година (2018/2204(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0094/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 64 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0141/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 87.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 87.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година (2018/2204(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0094/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 64 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0141/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 87.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 87.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година (2018/2204(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0141/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейския орган за ценни книжа и пазари („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 42 076 719 EUR, което представлява увеличение с 6,37% спрямо 2016 г.; като има предвид, че Органът се финансира чрез вноска от Съюза (11 019 552 EUR, 26,19%), вноски от националните надзорни органи на държавите членки (18 584 866 EUR, 44,17%) и такси, получени от поднадзорните организации (11 831 781 EUR, 28,12%);

Б.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Органа за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%, което представлява увеличение с 0,03% спрямо 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 89,76%, което представлява увеличение с 2,47% спрямо предходната година;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 към 2017 г., възлизат на 164 310 EUR, което се равнява на 3,51% от общия размер на пренесената сума и представлява намаление с 3,65% спрямо 2016 г.;

Резултати от дейността

3.  потвърждава, че Органът използва някои мерки като ключови показатели за резултатите, за да прави оценка на добавената стойност, предоставяна от неговата дейност, и за да подобри управлението на бюджета си;

4.  отбелязва, че Органът е изпълнил 90% от дейностите, включени в годишната му работна програма;

5.  подчертава ролята на Органа за улесняване и насърчаване на координацията между националните надзорни органи и по целесъобразност – с институциите, отговарящи за международния надзор;

6.  потвърждава, че задачата на Органа е да подобрява функционирането на вътрешните финансови пазари на ЕС чрез обезпечаване на надеждно, ефективно и последователно регулиране и надзор, да насърчава целостта и стабилността на финансовите системи и да засилва международната координация в областта на надзора с цел гарантиране на стабилността и ефективността на финансовата система;

7.  подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, Органът следва да изпълнява задачите и мандата, възложени му от Европейския парламент и от Съвета, и следва да остане в рамките на мандата на тези задачи; призовава Органа да осигури предприемането на подходящи последващи действия и изпълнението на препоръките на Палатата;

8.  подчертава, че Органът следва да обръща специално внимание на принципа на пропорционалност при изпълнението на своя мандат; подчертава, че по-специално при формулирането на мерки от ниво 2 и ниво 3 следва да се обръща внимание на специфичните характеристики на националните финансови пазари;

9.  отбелязва, предвид все по-голямото изместване на работата на Органа от регулаторни задачи към изпълнение и прилагане на правото на Съюза, че бюджетните и човешките ресурси на Органа следва да се преразпределят; подчертава във връзка с това необходимостта да се гарантира подходящо равнище на определяне на приоритетите по отношение на разпределението на ресурсите;

10.  счита, че всяко потенциално увеличение на средствата на Органа трябва да бъде придружено от подходящи мерки за рационализиране;

11.  отправя искане към Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган (ЕБО) да проведат разследване във връзка със схемите за търговия чрез арбитраж на дивиденти, като например Cum-Ex, за да направят оценка на потенциалните заплахи за целостта на финансовите пазари и за националните бюджети; да установят естеството и мащаба на участниците в тези схеми; да направят оценка на това дали са налице нарушения на националното право или на правото на Съюза; да направят оценка на действията, предприети от финансовите надзорни органи в държавите членки; както и да отправят подходящи препоръки за реформи и за действия към съответните компетентни органи;

12.  подчертава необходимостта да се разпределят достатъчно ресурси за използване на съществуващите правомощия за борба с изпирането на пари и да се гарантира бърз обмен с ЕБО във връзка с изпирането на пари и с борбата с финансирането на тероризма; изисква от Органа да разработи общи насоки съвместно с ЕБО и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA) относно начините за интегриране на рисковете, свързани с борбата с изпирането на пари/борбата с финансирането на тероризма, в пруденциалния надзор;

13.  приветства факта, че Органът, наред с ЕБО и с ЕIОPA, е част от съвместния комитет, чиято цел е осигуряване на междусекторна съгласуваност и общи позиции в областта на надзора на финансовите конгломерати, както и във връзка с други междусекторни въпроси, и че един счетоводител обслужва Органа и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз;

14.  отбелязва, че през 2017 г. е извършена външна оценка на трите европейски надзорни органа; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите (от Органа) мерки за отстраняване на недостатъците, установени в рамките на външната оценка;

Политика относно персонала

15.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е изпълнено на 97,33%, като са назначени 146 срочно наети служители от общо 150 разрешени работни места за тази категория служители съгласно бюджета на Съюза (спрямо 140 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Органа са работили 55 договорно наети служители и 23 командировани национални експерти;

16.  отбелязва, че текучеството на персонала на Органа е 6,5%, което отговаря на целта на Органа за по-малко от 10% и означава намаление от 1,50% спрямо предходната година;

17.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; разбира отговора на Органа относно високите разходи за писмен превод във връзка с тези публикации;

18.  отбелязва, че Органът е приел политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза;

Обществени поръчки

19.  отбелязва със задоволство, че Органът е провел успешно съвместна за агенциите на ЕС открита процедура за възлагане на обществена поръчка за електронно езиково обучение, вследствие на която на разположение на служителите е предоставена онлайн платформа за изучаване на европейски езици; отбелязва, че в процедурата са участвали тридесет агенции на ЕС;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

20.  потвърждава вече въведените от Органа мерки и непрекъснатите му усилия за осигуряване на прозрачност, за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и за осигуряването на защита на лицата, сигнализиращи за нередности; приветства освен това факта, че Органът публикува регистър на срещите на своите служители с външни заинтересовани лица;

21.  приветства, в контекста на надзорната функция на Органа по отношение на борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, приемането на насоки относно подаването на сигнали за нередности и подчертава необходимостта националните надзорни органи да приемат подобни политики;

22.  отбелязва, че 28% от бюджета на Органа са от такси, събрани от поднадзорните организации; отбелязва със задоволство, че са приложени мерки за смекчаване на конфликтите на интереси и че съответните структури и процедури са одитирани; призовава Органа да продължи да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите от Органа мерки с цел предотвратяване на възникването на конфликти на интереси; отбелязва освен това, че според Органа, ако таксите се събират от Комисията, това ще доведе до неефективност, тъй като Органът вече разполага с подходящите структури и процеси за определяне и събиране на таксите и счита, че процедурата изисква специфични експертни познания поради своя динамичен и технически характер;

23.  счита, че при извършването на дейността си и особено при изготвянето на мерки за изпълнение, Органът трябва редовно и изчерпателно да информира Европейския парламент и Съвета за действията си; подчертава, че предвид естеството на неговите задачи от съществено значение е Органът да демонстрира прозрачност не само пред Европейския парламент и пред Съвета, но и пред гражданите на Съюза;

Вътрешен контрол

24.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила одит на партньорските проверки на националните компетентни органи, като е стигнала до заключението, че процесите са като цяло адекватни, ефикасни и ефективни; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е отправила четири препоръки, като нито една от тях не се определя като критична или много важна; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно мерките, предприети във връзка с изпълнението на препоръките;

Други коментари

25.  отбелязва, че според доклада на Палатата решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза може да се отрази на дейността на Органа, тъй като най-важните поднадзорни организации понастоящем се намират в тази държава; отбелязва, че в бъдеще е възможен спад на приходите на Органа вследствие на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз; призовава Органа да продължи да следи положението, да се подготви за смекчаване на възможните рискове и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно развитието в това отношение;

o
o   o

26.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ С 154/01, 2.5.2018 г., стр. 3.
(2) Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0254.

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация