Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2204(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0141/2019

Předložené texty :

A8-0141/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.35

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0276

Přijaté texty
PDF 175kWORD 48k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
P8_TA-PROV(2019)0276A8-0141/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2204(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2019 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0141/2019),

1.  uděluje výkonné ředitelce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy absolutorium za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonné ředitelce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 87.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 87.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2017 (2018/2204(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2019 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0141/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonné ředitelce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 87.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 87.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2017 (2018/2204(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0141/2019),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgánu“) na rok 2017 činil podle jeho výkazu příjmů a výdajů(1) 42 076 719 EUR, což oproti roku 2016 představuje zvýšení o 6,37 %; vzhledem k tomu, že orgán je financován z příspěvku Unie (11 019 552 EUR, 26,19 %), z příspěvků vnitrostátních orgánů dohledu členských států (18 584 866 EUR, 44,17 %) a z poplatků od subjektů, které jsou předmětem dohledu (11 831 781 EUR, 28,12 %);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce orgánu a rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %, což oproti roku 2016 znamená nárůst o 0,03 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 89,76 %, což oproti předcházejícímu roku představuje zvýšení o 2,47 %;

Zrušení přenesených prostředků

2.  bere na vědomí, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 164 310 EUR, což představuje 3,51 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 se snížily o 3,65 %;

Výkonnost

3.  s uspokojením konstatuje, že orgán používá několik určité způsoby měření jako klíčové ukazatele výkonnosti k posuzování přidané hodnoty svých činností a ke zlepšování rozpočtového řízení;

4.  bere na vědomí, že orgán dokončil 90 % činností uvedených v jeho ročním programu činnosti;

5.  zdůrazňuje úlohu orgánu, pokud jde o usnadňování a podporu koordinace mezi vnitrostátními orgány dohledu a případně s institucemi odpovědnými za mezinárodní dohled;

6.  je si vědom toho, že úkolem orgánu je zlepšit fungování vnitřních finančních trhů EU zajištěním vysoké, účinné a jednotné úrovně regulace a dohledu, podporovat integritu a stabilitu finančních systémů a posilovat mezinárodní koordinaci dohledu, aby byla zajištěna stabilita a účinnost finančního systému;

7.  zdůrazňuje, že orgán by měl dbát na to, aby veškerá činnost byla prováděna v úplnosti a ve stanovených lhůtách, avšak měl by plnit pouze úkoly a mandát, které mu byly přiděleny Evropským parlamentem a Radou, a nesmí tento mandát překračovat; vyzývá orgán, aby zajistil, že doporučení Účetního dvora budou řádně zohledněna a prováděna;

8.  zdůrazňuje, že orgán by při výkonu svého mandátu měl věnovat zvláštní pozornost zásadě proporcionality; zdůrazňuje, že zejména při navrhování opatření na úrovni 2 a 3 je třeba věnovat pozornost zvláštním charakteristikám finančních trhů v jednotlivých státech;

9.  konstatuje, že protože se činnost orgánu stále více přesouvá od regulačních úkolů k uplatňování právních předpisů Unie a jejich dodržování, mělo by dojít k přerozdělení rozpočtových a personálních zdrojů orgánu; v této souvislosti zdůrazňuje, že při přidělování zdrojů je třeba řádně stanovovat priority;

10.  je přesvědčen, že veškeré zvyšování objemu prostředků pro orgán musí doprovázet vhodná racionalizační opatření;

11.  žádá Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), aby vyšetřily arbitrážní systémy obchodování s dividendami, jako jsou systémy „cum-ex“, s cílem posoudit potenciální hrozby pro integritu finančních trhů a rozpočet členských států; aby určily povahu a význam aktérů v těchto systémech; aby posoudily, zda došlo k porušení vnitrostátního nebo unijního práva; aby vyhodnotily opatření přijatá orgány finančního dohledu v členských státech a aby vypracovaly vhodná doporučení pro reformu a činnost dotčených příslušných orgánů;

12.  zdůrazňuje, že je nutné orgánu přidělit dostatečné zdroje, posoudit jeho stávající pravomoci pro boj proti praní peněz a zajistit rychlou výměnu informací a zkušeností s orgánem EBA, které souvisejí s bojem proti praní peněz a financování terorismu; žádá orgán, aby ve spolupráci s orgánem EBA a Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) vypracoval pokyny týkající se toho, jak by měla být do obezřetnostního dohledu zahrnuta rizika spojená s praním peněz a financováním terorismu;

13.  vítá skutečnost, že orgán spolu s orgánem EBA a orgánem EIOPA tvoří součást smíšeného výboru, jehož cílem je zajišťovat meziodvětvovou jednotnost a společné postoje v oblasti dohledu nad finančními konglomeráty a dalšími meziodvětvovými otázkami, a že sdílí účetního s Agenturou Evropské unie pro železnice;

14.  konstatuje, že v roce 2017 bylo provedeno externí hodnocení tří evropských orgánů dohledu; vyzývá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o jím přijatých opatřeních k řešení nedostatků zjištěných při externím hodnocení;

Zaměstnanecká politika

15.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 97,33 %, přičemž ze 150 dočasných pracovníků schválených v rozpočtu Unie (ve srovnání se 140 schválenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 146; konstatuje, že kromě toho pro orgán v roce 2017 pracovalo 55 smluvních zaměstnanců a 23 vyslaných národních odborníků;

16.  konstatuje, že míra fluktuace zaměstnanců v orgánu činila 6,5 %, takže se podařilo splnit cíl orgánu udržet ji pod 10 % a znamená to, že se oproti předchozímu roku snížila o 1,50 %;

17.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe odpověď orgánu, že takové zveřejňování by bylo spojeno s vysokými náklady na překlad;

18.  bere na vědomí, že orgán přijal politiku na ochranu lidské důstojnosti a k předcházení obtěžování;

Veřejné zakázky

19.  s uspokojením zjišťuje, že orgán úspěšně provedl meziagenturní otevřené nabídkové řízení na elektronické učení se jazykům a dal zaměstnancům k dispozici online platformu, na níž se lze učit evropské jazyky; konstatuje, že k tomuto řízení se připojilo třicet agentur EU;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

20.  bere na vědomí opatření, která již orgán zavedl, a jeho pokračující snahy o zajištění transparentnosti, prevence a kontroly střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; vítá navíc skutečnost, že orgán na svých internetových stránkách zveřejňuje rejstřík schůzek s externími zúčastněnými stranami;

21.  vítá skutečnost, že v rámci funkce dohledu, kterou orgán zastává v souvislosti s praním peněz a financováním terorismu, byly přijaty pokyny pro whistleblowing, a zdůrazňuje, že je třeba, aby vnitrostátní orgány dohledu přijaly podobné politiky;

22.  bere na vědomí, že 28 % rozpočtu orgánu pocházelo z poplatků, které orgán účtuje subjektům, nad nimiž vykonává dohled; s uspokojením bere na vědomí, že byla provedena opatření s cílem neutralizovat vliv jakýchkoli střetů zájmů a že tyto struktury a procesy prošly auditem; vyzývá orgán, aby i nadále informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o svých opatřeních ve snaze zajistit, aby nedocházelo k žádným střetům zájmů; bere dále na vědomí, že podle mínění orgánu by v případě, že by poplatky vybírala Komise, docházelo k neefektivnostem, protože orgán již má zavedeny patřičné struktury a procesy pro stanovení poplatků a orgán se domnívá, že tento postup vzhledem ke své dynamičnosti a technické povaze vyžaduje specifické znalosti a zběhlost;

23.  domnívá se, že orgán musí při výkonu své činnosti, a zejména při přípravě prováděcích opatření, informovat o svých krocích pravidelně a úplně Evropský parlament a Radu; zdůrazňuje, že s ohledem na povahu jeho úkolů je naprosto nezbytné, aby orgán jednal transparentně nejen vůči Evropskému parlamentu a Radě, ale i vůči občanům Unie;

Vnitřní kontroly

24.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise (IAS) provedl audit vzájemných posouzení příslušných vnitrostátních orgánů a dospěl k závěru, že příslušné procesy jsou odpovídající, efektivní a účinné; konstatuje, že tento útvar přijal čtyři doporučení, z nichž žádné nebylo považováno za kritické nebo velmi důležité; vyzývá orgán, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o opatřeních přijatých v reakci na tato doporučení;

Další připomínky

25.  konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie by mohlo mít dopad na činnosti orgánu, neboť ty nejvýznamnější subjekty, které jsou předmětem dohledu, v současné době sídlí tam; konstatuje, že v důsledku rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie je možné, že v budoucnu dojde ke snížení příjmů orgánu; vyzývá agenturu, aby průběžně sledovala aktuální situaci, byla připravena zmírnit jakékoli rizika, která mohou vyvstat, a informovala orgán příslušný k udělení absolutoriu o vývoji v této věci;

o
o   o

26.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 154, 2.5.2018, s. 3.
(2) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění