Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2204(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0141/2019

Esitatud tekstid :

A8-0141/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.35

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0276

Vastuvõetud tekstid
PDF 153kWORD 54k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
P8_TA-PROV(2019)0276A8-0141/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2204(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberijärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ)(5), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0141/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 434, 30.11.2018, lk 87.
(2) ELT L 434, 30.11.2018, lk 87.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2204(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberijärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ)(5), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0141/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 434, 30.11.2018, lk 87.
(2) ELT L 434, 30.11.2018, lk 87.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2204(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0141/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi „asutus“) tulude ja kulude eelarvestuse(1) kohaselt oli asutuse 2017. aasta lõplik eelarve 42 076 719 eurot, mis tähendab 2016. aastaga võrreldes 6,37 % suurust kasvu; arvestades, et asutust rahastatakse liidu eelarvest (11 019 552 eurot ehk 26,19 %), liikmesriikide riiklike järelevalveasutuste osamaksetest (18 584 866 eurot ehk 44,17 %) ja järelevalve alla kuuluvate üksuste tasudest (11 831 781 eurot ehk 28,12 %);

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes asutuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et asutuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 100 %, mis oli 2016. aasta määrast 0,03 % võrra kõrgem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 89,76 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 2,47 % suurem;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  märgib, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringuid tühistati 164 310 euro ulatuses, mis moodustab kogu ülekantud summast 3,51 % ja on 2016. aasta tühistamismäärast 3,65 % võrra madalam;

Tulemused

3.  tunnustab seda, et asutus kasutab teatavaid meetmeid võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajatena, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust ja parandada eelarve haldamist;

4.  märgib, et asutus viis lõpule 90 % oma iga-aastases tööprogrammis märgitud tegevustest;

5.  rõhutab, et asutus hõlbustab ja soodustab koostööd riikide järelevalveasutuste vahel ja vajaduse korral rahvusvahelise järelevalve eest vastutavate asutustega;

6.  tunnistab, et asutuse ülesanne on parandada ELi-siseste finantsturgude toimimist, tagades reguleerimise ja järelevalve kõrge, mõjusa ja ühtse taseme, edendada finantssüsteemide terviklikkust ja stabiilsust ning tõhustada rahvusvahelist järelevalvealast koostööd finantssüsteemi stabiilsuse ja mõjususe tagamiseks;

7.  rõhutab, et asutus peaks täitma ülesandeid ja volitusi, mille Euroopa Parlament ja nõukogu on talle andnud, kuid tagama samas kõigi ülesannete täieliku ja tähtaegse täitmise ning püsima nende ülesannete täitmiseks antud volituste piires; palub, et asutus tagaks kontrollikoja soovituste nõuetekohase rakendamise ja nende alusel järelmeetmete võtmise;

8.  rõhutab, et oma volituste täitmisel peaks asutus pöörama eriti suur tähelepanu proportsionaalsuse põhimõttele; rõhutab, et eelkõige 2. ja 3. tasandi meetmete väljatöötamisel tuleks tähelepanu pöörata riigisiseste finantsturgude eripäradele;

9.  märgib, et sedamööda, kuidas asutuse töökoormuse kese nihkub üha rohkem regulatiivsetelt ülesannetelt liidu õiguse jõustamisele ja kohaldamisele, tuleks tema eelarve- ja inimressursid ümber jaotada; rõhutab sellega seoses, et ressursside jaotamisel tuleb vajalikul määral arvesse võtta prioriteete;

10.  on seisukohal, et asutuse vahendite mis tahes võimaliku suurendamisega peavad kaasnema piisavad ratsionaliseerimismeetmed;

11.  nõuab, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) uuriksid selliseid dividendiarbitraaži kauplemisskeeme nagu cum-ex, et hinnata, millist ohtu võivad need kujutada finantsturgude usaldusväärsusele ja riikide eelarvele; teeksid kindlaks nendes skeemides osalejate olemuse ja suuruse; hindaksid, kas riikide või liidu õigust on rikutud; hindaksid meetmeid, mida on võtnud liikmesriikide finantsjärelevalveasutused; ja teeksid vajalikke ettepanekuid reformimiseks ja asjaomaste pädevate asutuste võetavate meetmete kohta;

12.  rõhutab vajadust eraldada piisavad vahendid, käsitleda olemasolevaid rahapesuvastaseid pädevusi ja tagada kiire teabevahetus EBAga seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega; palub järelevalveasutusel töötada koos EBA ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvega (EIOPA) välja ühised suunised selle kohta, kuidas võtta usaldatavusnõuete täitmise järelevalves arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse riske;

13.  väljendab heameelt asjaolu üle, et asutus kuulub koos Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvega ühiskomiteesse, mille eesmärk on tagada valdkonnaülene järjepidevus ja ühised seisukohad finantskonglomeraatide järelevalve ja muude sektoriüleste küsimuste vallas, ning et tal on Euroopa Liidu Raudteeametiga ühine pearaamatupidaja;

14.  märgib, et 2017. aastal viidi läbi kolme Euroopa järelevalveasutuse välishindamine; palub asutusel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru välishindamise käigus tuvastatud vajakajäämiste kõrvaldamiseks (asutuse poolt) võetud meetmetest;

Personalipoliitika

15.  märgib, et 31. detsembril 2017. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 97,33 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 150 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 146 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 140); märgib, et 2017. aastal töötas asutuse heaks ka 55 lepingulist töötajat ja 23 lähetatud riiklikku eksperti;

16.  märgib, et asutuse tööjõu voolavus oli 6,5 %, millega täideti asutuse eesmärk (voolavus alla 10 %) ja mis oli eelnenud aastaga võrreldes 1,50 % väiksem;

17.  väljendab heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab asutuse vastust sellise avaldamisega kaasnevate suurte tõlkekulude kohta;

18.  märgib, et asutus on vastu võtnud inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise ennetamise poliitika;

Hanked

19.  märgib rahuloluga, et asutus vedas edukalt ELi asutuste ühist avatud hankemenetlust e-keeleõppe korraldamiseks ning lõi töötajatele kasutamiseks veebipõhise Euroopa keelte õppeplatvormi; märgib, et selle menetlusega ühines 30 ELi asutust;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

20.  tunnustab asutuse kehtestatud meetmeid ja jätkuvat tööd läbipaistvuse tagamiseks, huvide konfliktide vältimiseks ja haldamiseks ja rikkumistest teatajate kaitsmiseks; lisaks peab positiivseks asjaolu, et asutus avaldab oma töötajate ja sidusrühmade esindajate kohtumiste registrit;

21.  peab seoses sellega, et asutus teeb rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse nimel järelevalvet, kiiduväärseks rikkumisest teatamise suuniste vastuvõtmist, ja rõhutab, et riikide järelevalveasutused peavad vastu võtma samasuguse poliitika;

22.  märgib, et 28 % asutuse eelarve tuludest saadi järelevalve alla kuuluvatelt üksustelt võetud tasudest; märgib rahuloluga, et on rakendatud meetmeid huvide konfliktide ärahoidmiseks ning et selliseid struktuure ja menetlusi on auditeeritud; palub asutusel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile jätkuvalt aru huvide konfliktide vältimiseks võetud meetmetest; võtab lisaks teadmiseks asutuse seisukoha, et tasude kogumine komisjoni poolt oleks ebatõhus, kuna asutusel on juba olemas asjakohased tasude kehtestamise ja kogumise menetlused ning asutuse arvates eeldab selline dünaamiline ja tehniline tegevus erioskusi ja -teadmisi;

23.  on seisukohal, et asutus peab töö käigus ja eelkõige rakendusmeetmete eelnõude koostamisel teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu oma tegevusest korrapäraselt ja põhjalikult; rõhutab, et asutus peab oma ülesannete laadi tõttu tegutsema läbipaistvalt mitte ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu, vaid ka liidu kodanike jaoks;

Sisekontroll

24.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus (IAS) auditeeris riikide pädevate asutuste vastastikuseid hindamisi ning jõudis järeldusele, et need on üldjuhul piisavad, tõhusad ja tulemuslikud; märgib, et IAS andis neli soovitust, millest ühtegi ei loetud väga tähtsaks või kriitiliselt tähtsaks; palub asutusel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru nende soovituste täitmiseks võetud meetmetest;

Muud märkused

25.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt võib Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise otsus asutuse tegevust mõjutada, kuna kõige olulisemad järelevalvealused üksused paiknevad praegu Ühendkuningriigis; märgib, et Ühendkuningriigi otsus Euroopa Liidust välja astuda võib tulevikus asutuse eelarvet vähendada; kutsub asutust üles olukorda jälgima, olema valmis võimalikke riske maandama ning teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kõigist sellistest arengutest;

o
o   o

26.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute asjus oma 26. märtsi 2019. aasta(2) resolutsioonile ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 154/01, 2.5.2018, lk 3.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave