Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2204(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0141/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0141/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.35

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0276

Usvojeni tekstovi
PDF 161kWORD 53k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
P8_TA-PROV(2019)0276A8-0141/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2017. (2018/2204(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2017., s odgovorom Nadzornog tijela(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ(5), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0141/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnoj direktorici Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za izvršenje proračuna Nadzornog tijela za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 87.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 87.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 331, 15.12.2010., str. 84.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2017. (2018/2204(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2017., s odgovorom Nadzornog tijela(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ(5), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0141/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnoj direktorici Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 87.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 87.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 331, 15.12.2010., str. 84.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2017. (2018/2204(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0141/2019),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(1) Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala („Nadzorno tijelo”) za financijsku godinu 2017. njegov konačni proračun iznosio 42 076 719 EUR, što je povećanje od 6,37 % u odnosu na 2016. godinu; budući da se Nadzorno tijelo financira iz doprinosa Unije (11 019 552 EUR, 26,19 %), doprinosa nacionalnih nadzornih tijela država članica (18 584 866 EUR, 44,17 %) i naknada primljenih od nadziranih subjekata (11 831 781 EUR, 28,12 %);

B.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2017. („Izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 100 %, što je povećanje od 0,03 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 89,76 %, što je povećanje od 2,47 % u odnosu na prethodnu godinu;

Ukidanje prijenosa

2.  napominje da je ukidanje prijenosa iz 2016. u 2017. iznosilo 164 310 EUR, što predstavlja 3,51 % ukupnog prenesenog iznosa, i da je to smanjenje od 3,65 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

3.  svjestan je da Nadzorno tijelo primjenjuje određene mjere kao ključne pokazatelje uspješnosti za procjenu dodane vrijednosti svojih aktivnosti i za poboljšanje upravljanja proračunom;

4.  napominje da je Nadzorno tijelo dovršilo 90 % aktivnosti iz svog godišnjeg programa rada;

5.  ističe ulogu Nadzornog tijela u olakšavanju i promicanju koordinacije između nacionalnih nadzornih tijela i, po potrebi, s institucijama nadležnima za međunarodni nadzor;

6.  potvrđuje da je zadaća Nadzornog tijela poboljšati funkcioniranje unutarnjih financijskih tržišta EU-a jamčenjem visoke, djelotvorne i dosljedne razine uređenja i nadzora, promicati cjelovitost i stabilnost financijskih sustava te jačati međunarodnu koordinaciju nadzora kako bi se zajamčila stabilnost i djelotvornost financijskog sustava;

7.  naglašava da bi Nadzorno tijelo, pazeći da se sve zadaće izvrše u cijelosti i u zadanim rokovima, trebalo ispunjavati zadaće i mandat koje su mu dodijelili Europski parlament i Vijeće te da bi se trebalo držati povjerenog mu mandata; poziva Nadzorno tijelo da se pobrine za odgovarajuće popratne mjere i provedbu preporuka Revizorskog suda;

8.  naglašava da Nadzorno tijelo pri provedbi svoga mandata posebnu pozornost treba posvetiti poštovanju načela proporcionalnosti; naglašava da bi, posebno pri formuliranju mjera razine 2 i razine 3, trebalo posvetiti pozornost posebnim značajkama nacionalnih financijskih tržišta;

9.  napominje da bi se, s obzirom na to da se djelovanje Nadzornog tijela sve više preusmjerava s regulatornih zadaća na provođenje i primjenu prava Unije, proračunski i ljudski resursi Nadzornog tijela trebali preraspodijeliti; naglašava, u tom pogledu, potrebu da se postave odgovarajući prioriteti u pogledu dodjele sredstava;

10.  smatra da svako moguće povećanje sredstava Nadzornog tijela moraju pratiti odgovarajuće mjere racionalizacije;

11.  traži od Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) da provedu istragu o trgovinskim praksama dividendne arbitraže, kao što je Cum-Ex, kako bi se analizirale moguće prijetnje integritetu financijskih tržišta i nacionalnim proračunima; kako bi se utvrdila priroda i opseg aktera u tim praksama, kako bi se utvrdilo je li došlo do povreda nacionalnog prava ili prava Unije, kako bi se analizirale mjere koje su poduzela financijska nadzorna tijela u državama članicama i kako bi se mjerodavnim nadležnim tijelima dale odgovarajuće preporuke za reformu i poduzimanje mjera;

12.  ističe potrebu za dodjelom dovoljno sredstava, rješavanjem pitanja postojećih nadležnosti u borbi protiv pranja novca te što bržim osiguranjem razmjene s EBA-om u području pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma; poziva Nadzorno tijelo da u suradnji s EBA-om i Europskim nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) izradi zajedničke smjernice o integraciji rizika od pranja novca i financiranja terorizma u bonitetni nadzor;

13.  pozdravlja činjenicu da Nadzorno tijelo, zajedno s EBA-om i EIOPA-om, čini dio Zajedničkog odbora čija je zadaća osigurati međusektorsku dosljednost i zajednička stajališta u području nadzora nad financijskim konglomeratima i raditi na drugim međusektorskim pitanjima, te da računovodstvenog službenika dijeli s Agencijom Europske unije za željeznice;

14.  napominje da je vanjska evaluacija triju europskih nadzornih tijela provedena 2017.; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima (od strane Nadzornog tijela) s ciljem rješavanja nedostataka na koje je ukazala vanjska evaluacija;

Kadrovska politika

15.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 97,33 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 146 privremenih djelatnika od 150 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 140 odobrenih radnih mjesta u 2016.); također napominje da je 2017. za Nadzorno tijelo radio 55 ugovorni djelatnik i 23 upućenih nacionalnih stručnjaka;

16.  napominje da je stopa fluktuacije osoblja Nadzornog tijela iznosila 6,5 %, što je u skladu s njegovim ciljem da se fluktuacija zadrži ispod 10 % i što predstavlja smanjenje od 1,50 % u odnosu na prethodnu godinu;

17.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećao publicitet; razumije odgovor Nadzornog tijela o visokim troškovima prevođenja koji bi proizašli iz takve objave;

18.  napominje da je Nadzorno tijelo donijelo politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja;

Javna nabava

19.  sa zadovoljstvom napominje da je Nadzorno tijelo uspješno provelo postupak javne nabave za e-učenje jezika za više agencija EU-a, čime je osoblje dobilo pristup internetskoj platformi za učenje europskih jezika; napominje da se u taj postupak uključilo 30 agencija EU-a;

Transparentnost i demokratičnost te sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa

20.  prima na znanje mjere koje je Nadzorno tijelo već poduzelo i njegove stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; nadalje, pozdravlja činjenicu da Nadzorno tijelo objavljuje registar sastanaka osoblja s vanjskim dionicima;

21.  u kontekstu nadzorne funkcije Nadzornog tijela u pogledu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, pozdravlja donošenje smjernica o zviždačima i naglašava potrebu da nacionalna nadzorna tijela usvoje slične politike;

22.  napominje da 28 % proračuna Nadzornog tijela potječe od naknada koje se zaračunavaju subjektima koje ono nadzire; sa zadovoljstvom napominje da su uvedene mjere za ublažavanje sukoba interesa te da je provedena revizija tih struktura i postupaka; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice nastavi obavještavati o mjerama koje poduzima za sprečavanje sukoba interesa; nadalje, napominje da Nadzorno tijelo smatra da bi, kada bi naknade prikupljala Komisija, došlo do neučinkovitosti jer Nadzorno tijelo već ima odgovarajuće strukture i postupke za utvrđivanje naknada i naplatu, a Nadzorno tijelo smatra da je za taj postupak zbog njegove dinamičke i tehničke prirode potrebno posebno stručno znanje;

23.  smatra da pri obavljanju svojih zadaća, a posebno pri sastavljanju provedbenih mjera, Nadzorno tijelo mora redovito i iscrpno obavještavati Europski parlament i Vijeće o svojim aktivnostima; s obzirom na prirodu zadaća Nadzornog tijela, naglašava obvezu transparentnosti ne samo u odnosu s Europskim parlamentom i Vijećem, već i prema svim građanima Unije;

Unutarnje kontrole

24.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju provela reviziju stručnih pregleda nacionalnih nadležnih tijela i zaključila da su postupci općenito prikladni, učinkoviti i djelotvorni; napominje da je Služba za unutarnju reviziju izdala četiri preporuke, od kojih nijedna nije bila ključna ili vrlo važna; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetim radi ispunjavanja tih preporuka;

Ostale primjedbe

25.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da bi se odluka Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Europske unije mogla odraziti na djelatnosti Nadzornog tijela jer se većina važnih tijela nad kojima se obavlja nadzor trenutačno nalazi u Ujedinjenoj Kraljevini; napominje da je moguće da će se zbog odluke Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Europske unije prihodi Nadzornog tijela u budućnosti smanjiti; poziva Nadzorno tijelo prati razvoj situacije, da se pripremi za ublažavanje svih rizika koji bi se mogli pojaviti te da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvještava o razvoju događaja u tom području;

o
o   o

26.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 154/01, 2.5.2018., str. 3.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 28. ožujka 2019.Pravna napomena