Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2204(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0141/2019

Pateikti tekstai :

A8-0141/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.35

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0276

Priimti tekstai
PDF 172kWORD 48k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)
P8_TA-PROV(2019)0276A8-0141/2019
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2018/2204(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB(5), ypač į jo 64 straipsnio 9 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0141/2019),

1.  patvirtina Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos vykdomajai direktorei, kad Institucijos 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos vykdomajai direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 87.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 87.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 331, 2010 12 15, p. 84.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2018/2204(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB(5), ypač į jo 64 straipsnio 9 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0141/2019),

1.  pritaria Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos vykdomajai direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 87.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 87.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 331, 2010 12 15, p. 84.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2018/2204(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0141/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (toliau – Institucija) pajamų ir išlaidų suvestine(1), jos galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 42 076 719 EUR, t. y. 6,37 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; kadangi Institucija yra finansuojama Sąjungos įnašu (11 019 552 EUR – 26,19 proc.), valstybių narių nacionalinių priežiūros institucijų ir stebėtojų įnašais (18 584 866 EUR – 44,17 proc.) ir iš prižiūrimų subjektų surinktais mokesčiais (11 831 781 EUR – 28,12 proc.);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Institucijos 2017 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog gavo pagrįstą patikinimą, kad Institucijos metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., t. y. 0,03 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 89,76 proc., t. y. padidėjo 2,47 proc., palyginti su praėjusiais metais;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

2.  pažymi, kad panaikintų iš 2016 į 2017 m. perkeltų asignavimų suma sudarė 164 310 EUR, t. y. 3,51 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, o tai yra 3,65 proc. mažiau, palyginti su 2016 m.;

Veiklos rezultatai

3.  pripažįsta, kad Institucija tam tikras priemones naudoja kaip pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad būtų galima įvertinti jos veiklos teikiamą pridėtinę vertę ir pagerinti jos biudžeto valdymą;

4.  pažymi, kad Institucija įvykdė 90 proc. į savo metinę darbo programą įtrauktų užduočių;

5.  atkreipia dėmesį į Institucijos vaidmenį sudarant palankesnes sąlygas nacionalinių priežiūros institucijų ir, kai tinkama, institucijų, atsakingų už tarptautinę priežiūrą, veiksmų koordinavimui ir skatinant tai daryti;

6.  pripažįsta, kad Institucijos tikslas – gerinti ES vidaus finansų rinkos veikimą užtikrinant aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reglamentavimo ir priežiūros lygį, skatinant finansų sistemų vientisumą ir stabilumą ir stiprinant tarptautinės priežiūros koordinavimą, kad būtų užtikrintas finansų sistemos stabilumas ir veiksmingumas;

7.  pabrėžia, jog Institucija, užtikrindama, kad visos jai pavestos užduotys būtų visapusiškai ir laiku įvykdytos, turėtų vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos jai pavestas užduotis ir įgaliojimus ir neturėtų peržengti šių įgaliojimų ribų; ragina Instituciją užtikrinti tinkamus tolesnius veiksmus ir Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimą;

8.  pabrėžia, kad vykdydama savo įgaliojimus Institucija turėtų skirti ypatingą dėmesį proporcingumo principui; pabrėžia, kad ypač rengiant 2 ir 3 lygio priemones dėmesį reikėtų skirti nacionalinių finansų rinkų ypatumams;

9.  pažymi, jog, atsižvelgiant į tai, kad Institucijos darbo krūvis tampa vis labiau susijęs ne su reguliavimo užduočių vykdymu, bet su Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimu ir jų taikymu, reikėtų perskirstyti Institucijos biudžeto ir darbuotojų išteklius; šiuo požiūriu pabrėžia, kad reikia užtikrinti tinkamą su išteklių paskirstymu susijusių prioritetų nustatymo lygį;

10.  mano, kad bet koks galimas Institucijai skiriamų lėšų didinimas turi būti vykdomas kartu įgyvendinant tinkamas racionalizavimo priemones;

11.  prašo Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir Europos bankininkystės institucijos (toliau – EBI) atlikti tyrimą dėl dividendų arbitražo prekybos schemų, pavyzdžiui, „cum-ex“, taip siekiant įvertinti galimą grėsmę finansų rinkų vientisumui ir nacionaliniams biudžetams, išsiaiškinti šių schemų dalyvių ypatumus ir paplitimo mastą, įvertinti, ar šiais atvejais buvo pažeista nacionalinė ar Sąjungos teisė, įvertinti veiksmus, kurių ėmėsi finansų priežiūros institucijos valstybėse narėse, taip pat pateikti deramas rekomendacijas dėl atitinkamų kompetentingų institucijų reformos ir jų veiksmų;

12.  pabrėžia, jog reikia skirti pakankamai išteklių, kad būtų vykdomi esami kovos su pinigų plovimu įgaliojimai, ir užtikrinti greitą keitimąsi informacija su EBI dėl pinigų plovimo ir kovos su terorizmo finansavimu; prašo Institucijos, bendradarbiaujant su EBI ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (toliau – EIOPA), parengti bendras gaires, kaip integruoti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu riziką į prudencinę priežiūrą;

13.  palankiai vertina tai, kad Institucija kartu su EBI ir EIOPA priklauso Jungtiniam komitetui, kuris siekia užtikrinti tarpsektorinį nuoseklumą ir bendras pozicijas finansinių konglomeratų priežiūros srityje ir kitais įvairius sektorius apimančiais klausimais, taip pat tai, kad Institucija ir Europos Sąjungos geležinkelių agentūra naudojasi vieno apskaitos pareigūno paslaugomis;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad trijų ES priežiūros institucijų išorės vertinimas buvo atliktas 2017 m.; ragina Instituciją pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių ėmėsi (Institucija) siekdama pašalinti atliekant išorės vertinimą nustatytus trūkumus;

Personalo politika

15.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 97,33 proc.: iš 150 laikinųjų darbuotojų etatų, patvirtintų pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2016 m. patvirtintais 140 etatų), buvo paskirti 146 laikinieji darbuotojai; pažymi, kad, be to, 2017 m. Institucijoje dirbo 55 sutartininkai ir 23 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

16.  pažymi, kad Institucijos darbuotojų kaita siekė 6,5 proc., t. y atitiko Institucijos tikslą (mažesnė kaip 10 proc. darbuotojų kaita), ir sumažėjo 1,50 proc., palyginti su praėjusiais metais;

17.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą skelbti laisvas darbo vietas Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, siekiant didinti viešumą; supranta Institucijos atsakymą, kuriame ji pabrėžia dideles darbo vietų skelbimo šiame portale vertimo išlaidas;

18.  palankiai vertina tai, kad Institucija jau patvirtino asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką;

Viešieji pirkimai

19.  džiaugdamasis pažymi, kad Institucija sėkmingai vadovavo bendrai ES agentūrų vykdomai atvirai viešojo pirkimo procedūrai dėl kalbų e. mokymosi, sudarydama galimybes darbuotojams naudotis Europos kalbų mokymosi internetu platforma; pažymi, kad prie šios procedūros prisijungė 30 ES agentūrų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

20.  pripažįsta Institucijos taikomas priemones ir jos dedamas pastangas siekiant užtikrinti skaidrumą, užkirsti kelią interesų konfliktams ir juos valdyti, taip pat apsaugoti informatorius; be to, palankiai vertina tai, kad Institucija skelbia darbuotojų susitikimų su išorės suinteresuotaisiais subjektais registrą;

21.  atsižvelgdamas į Institucijos vykdomą kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros funkciją, palankiai vertina tai, kad buvo priimtos informavimo apie pažeidimą gairės, ir pabrėžia, kad nacionalinės priežiūros institucijos turi patvirtinti panašią politiką;

22.  pažymi, kad 28 proc. Institucijos biudžeto sudarė mokesčiai, kuriuos moka jos prižiūrimi subjektai; džiaugdamasis pažymi, kad buvo įgyvendintos priemonės siekiant sušvelninti bet kokius interesų konfliktus ir kad buvo atliktas šių struktūrų ir procesų auditas; ragina Instituciją ir toliau teikti informaciją biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurias ji taiko interesų konfliktų prevencijos srityje; be to, pažymi, jog Institucija mano, kad jeigu mokesčius rinktų Komisija, tai būtų neveiksminga, nes Institucija jau turi tinkamas mokesčių nustatymo ir surinkimo struktūras ir procesus, be to, ji mano, kad dėl procedūros dinaminio ir techninio pobūdžio tam reikia specialių žinių;

23.  pabrėžia, kad, vykdydama savo darbą ir ypač rengdama įgyvendinimo priemones, Institucija turi reguliariai ir išsamiai informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie savo veiklą; pabrėžia, kad Institucijai, atsižvelgiant į jos užduočių pobūdį, labai svarbu demonstruoti skaidrumą ne tik Europos Parlamentui ir Tarybai, bet ir Sąjungos piliečiams;

Vidaus kontrolė

24.  pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko nacionalinių kompetentingų institucijų kolegialios peržiūros auditą ir padarė išvadą, kad procesai iš esmės tinkami, efektyvūs ir veiksmingi; pažymi, kad VAT pateikė keturias rekomendacijas ir kad nė viena iš jų nebuvo įvardyta kaip ypatingai svarbi arba labai svarbi; ragina Instituciją pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, taikytas įgyvendinant šias rekomendacijas;

Kitos pastabos

25.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Sąjungos gali padaryti poveikį Institucijos veiklai, kadangi dauguma jos prižiūrimų svarbių subjektų įsikūrę Jungtinėje Karalystėje; pažymi, kad dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos ateityje gali sumažėti Institucijos pajamos; ragina Instituciją nuodugniai sekti esamą padėtį, pasirengti susidoroti su bet kokia galinčia kilti rizika ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie bet kokius pokyčius šioje srityje;

o
o   o

26.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos 2019 m. kovo 26 d. rezoliucijoje(2) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 154/01, 2018 5 2, p. 3.
(2) Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0254.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas