Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2204(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0141/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0141/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.35

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0276

Pieņemtie teksti
PDF 168kWORD 54k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA)
P8_TA-PROV(2019)0276A8-0141/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2204(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2017. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (005825/2019 – C8-0094/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK(5), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0141/2019),

1.  sniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izpilddirektoram apstiprinājumu par Iestādes 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 87. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 87. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta lēmums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2204(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2017. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK(5), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0141/2019),

1.  apstiprina Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 87. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 87. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2204(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0141/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (“Iestāde”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 42 076 719 EUR, t. i., par 6,37 % vairāk nekā 2016. gadā; tā kā Iestādi finansē ar Savienības iemaksu (11 019 552 EUR jeb 26,19 %), dalībvalstu uzraudzības iestāžu un novērotāju iemaksām (18 584 866 EUR jeb 44,17 %) un maksām, kas saņemtas no uzraudzītajām vienībām (11 831 781 EUR jeb 28,12 %);

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Iestādes 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Iestādes gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu konstatē, ka 2017. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 100 %, t. i., par 0,03 % vairāk nekā 2016. gadā; konstatē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 89,76 %, t. i., par 2,47 % vairāk nekā iepriekšējā gadā;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  konstatē, ka tika atcelti 164 310 EUR no apropriācijām, kas tika pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, t. i., 3,51 % no kopējās pārnesto apropriāciju summas, un tas ir par 3,65 % mazāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

3.  pieņem zināšanai, ka Iestāde izmanto konkrētus pasākumus, piemēram, galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu tās darbību sniegto pievienoto vērtību un uzlabotu budžeta pārvaldību;

4.  konstatē, ka Iestāde ir pabeigusi 90 % no gada darba programmā iekļautajām darbībām;

5.  uzsver, ka Iestādei ir būtiska loma pasākumos, ar kuriem tiek atvieglota un veicināta koordinācija starp valstu uzraudzības iestādēm un attiecīgā gadījumā ar institūcijām, kas ir atbildīgas par starptautisku uzraudzību;

6.  norāda, ka Iestādes uzdevums ir uzlabot ES iekšējo finanšu tirgu darbību, šajā nolūkā nodrošinot augstu, efektīvu un konsekventu regulēšanas un uzraudzības līmeni, veicinot finanšu sistēmu integritāti un stabilitāti un stiprinot starptautisko uzraudzības koordinēšanu, lai nodrošinātu finanšu sistēmas stabilitāti un efektivitāti;

7.  uzsver, ka Iestādei būtu jānodrošina visu tai uzticēto pienākumu pilnīga īstenošana paredzētajā termiņā un vienlaikus jāpilda Eiropas Parlamenta un Padomes uzticētie uzdevumi un mandāts un ka tai nevajadzētu tos pārsniegt; aicina Iestādi nodrošināt to, ka pienācīgi tiek ņemti vērā un īstenoti Revīzijas palātas ieteikumi;

8.  uzsver, ka Iestādei sava mandāta īstenošanā īpaša uzmanība būtu jāpievērš proporcionalitātes principam; uzsver, ka jo īpaši 2. un 3. līmeņa pasākumu formulēšanā uzmanība būtu jāpievērš valstu finanšu tirgu īpašajām iezīmēm;

9.  atzīmē — tā kā Iestādes darba apjomā ir vērojama aizvien būtiskāka pārbīde no regulatīviem pienākumiem uz Savienības tiesību aktu īstenošanas nodrošināšanu un piemērošanu, būtu jāpārdala Iestādes budžeta līdzekļi un cilvēkresursi; šajā sakarā uzsver nepieciešamību nodrošināt atbilstošu prioritizācijas līmeni attiecībā uz resursu piešķiršanu;

10.  uzskata, ka līdztekus jebkādam iespējamam Iestādes līdzekļu palielinājumam ir jāveic atbilstoši racionalizācijas pasākumi;

11.  prasa Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei un Eiropas Banku iestādei (EBI) veikt izmeklēšanu par dividenžu arbitrāžas tirdzniecības shēmām, tādām kā cum-ex, lai izvērtētu iespējamos draudus finanšu tirgu integritātei un valstu budžetiem, noteikt šo shēmu dalībnieku veidu un skaitu, izvērtēt, vai nav izdarīti valstu vai Savienības tiesību aktu pārkāpumi, izvērtēt finanšu uzraudzības iestāžu veiktās darbības dalībvalstīs un sniegt attiecīgajām kompetentajām iestādēm atbilstošus ieteikumus attiecībā uz reformām un turpmāko rīcību;

12.  uzsver nepieciešamību piešķirt pietiekamus resursus tam, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar pastāvošajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas kompetencēm, un lai nodrošinātu ātru apmaiņu ar EBI attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas apkarošanu; prasa Iestādei sadarbībā ar EBI un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EAAPI) izstrādāt kopīgus norādījumus par to, kā prudenciālajā uzraudzībā integrēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novēršanu;

13.  atzinīgi vērtē to, ka Iestāde kopā ar EBI un EAAPI kopīgi strādā apvienotajā komitejā pie tā, lai nodrošinātu starpnozaru konsekvenci un kopējas nostājas finanšu konglomerātu uzraudzības jomā un citos starpnozaru jautājumos, un ka tai ir ar Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūru kopīgs grāmatvedis;

14.  konstatē, ka 2017. gadā tika veikts triju Eiropas uzraudzības iestāžu ārējs novērtējums; aicina Iestādi ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, ko Iestāde veikusi, lai novērstu ārējā novērtējumā konstatētos trūkumus;

Personāla politika

15.  pieņem zināšanai, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 97,33 % no štata vietām un ka bija aizpildītas 146 no 150 pagaidu darbinieku vietām, kas bija apstiprinātas saskaņā ar Savienības budžetu (salīdzinājumam — 2016. gadā bija apstiprinātas 140 vietas); ņem vērā, ka 2017. gadā Iestādē strādāja arī 55 līgumdarbinieki un 23 norīkotie valstu eksperti;

16.  norāda, ka Iestādes personāla mainības rādītājs bija 6,5 %, kas atbilst Iestādes mērķim — mazāk par 10 %, un tas nozīmē, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tas ir samazinājies par 1,50 %;

17.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ieteikumu publicēt paziņojumus par vakancēm Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē, lai palielinātu to publicitāti; ar izpratni pieņem Iestādes atbildi, kurā tiek norādīts uz lielajām tulkošanas izmaksām, ko radītu šādas publikācijas;

18.  norāda, ka Iestāde ir pieņēmusi politiku personas cieņas aizsardzībai un aizskarošas izturēšanās novēršanai;

Iepirkums

19.  ar gandarījumu konstatē, ka Iestāde sekmīgi vadīja ES aģentūru savstarpējo atklāto iepirkuma procedūru valodu e-mācību jomā, nodrošinot darbiniekiem tiešsaistes platformu, kas paredzēta, lai mācītos Eiropas valodas; norāda, ka minētajai procedūrai pievienojās trīsdesmit ES aģentūras;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

20.  pieņem zināšanai Iestādes jau ieviestos pasākumus un pašreizējos centienus nodrošināt pārredzamību, novērst un pārvaldīt interešu konfliktus un aizsargāt trauksmes cēlējus; turklāt atzinīgi vērtē to, ka Iestāde publicē personāla sanāksmju reģistru ar ārējām ieinteresētajām personām;

21.  saistībā ar Iestādes īstenoto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas uzraudzības funkciju atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemtas pamatnostādnes par trauksmes celšanu, un uzsver, ka līdzīga politika būtu jāpieņem arī valstu uzraudzības iestādēm;

22.  norāda, ka 28 % Iestādes budžeta bija no maksām, ko iekasē no vienībām, kuras tā uzrauga; ar gandarījumu konstatē, ka ir īstenoti pasākumi, lai mazinātu jebkādus interešu konfliktus, un ka ir veikta attiecīgo struktūru un procesu revīzija; aicina Iestādi arī turpmāk ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu, ka nerodas interešu konflikti; turklāt ņem vērā — Iestāde uzskata, ka, ja maksas iekasētu Komisija, rastos neefektivitāte, jo Iestādei jau ir atbilstošas maksas noteikšanas un savākšanas struktūras un procesi, un Iestāde uzskata, ka procedūrai tās dinamiskā un tehniskā rakstura dēļ ir nepieciešamas īpašas specializētās zināšanas;

23.  uzskata, ka Iestādei, veicot savu darbu un jo īpaši izstrādājot īstenošanas pasākumus, par savām darbībām regulāri un vispusīgi būtu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome; uzsver, ka, ņemot vērā Iestādes uzdevumu būtību, ir ļoti svarīgi, lai tā demonstrētu pārredzamību ne tikai Parlamenta un Padomes, bet arī Savienības iedzīvotāju priekšā;

Iekšējā kontrole

24.  pieņem zināšanai, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica revīziju par valstu kompetento iestāžu salīdzinošo izvērtēšanu, secinot, ka procesi kopumā ir adekvāti, efektīvi un iedarbīgi; norāda, ka IAS sniedza četrus ieteikumus, no kuriem neviens netika uzskatīts par kritiski svarīgu vai ļoti svarīgu; aicina Iestādi ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai šos ieteikumus ņemtu vērā;

Citi komentāri

25.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Eiropas Savienības varētu ietekmēt Iestādes darbības, jo lielākā daļa uzraudzīto vienību pašlaik ir izvietotas tur; pieņem zināšanai, ka Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Eiropas Savienības var novest pie tā, ka Iestādes ieņēmumi nākotnē samazināsies; aicina Iestādi sekot līdzi situācijai, būt gatavai mazināt riskus, kas var rasties, un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par attīstību šajā jomā;

o
o   o

26.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(2).

(1) OV C 154/01, 2.5.2018., 3. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. martsJuridisks paziņojums