Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2204(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0141/2019

Teksty złożone :

A8-0141/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.35

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0276

Teksty przyjęte
PDF 177kWORD 54k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
P8_TA-PROV(2019)0276A8-0141/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) za rok budżetowy 2017 (2018/2204(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(5), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0141/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 87.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 87.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2017 (2018/2204(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(5), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0141/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 87.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 87.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2017 (2018/2204(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0141/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 42 076 719 EUR, co stanowi wzrost o 6,37 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że Urząd jest finansowany z wkładu Unii (11 019 552 EUR, 26,19 %), składek krajowych organów nadzoru państw członkowskich (18 584 866 EUR, 44,17 %) oraz z opłat otrzymywanych od nadzorowanych podmiotów (11 831 781 EUR, 28,12 %);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z uznaniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100 %, co oznacza wzrost o 0,03 % w porównaniu z rokiem 2016; zauważa, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 89,76 %, co oznacza wzrost o 2,47 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

Anulowane środki przeniesione

2.  zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 164 310 EUR, co stanowi 3,51 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza spadek o 3,65 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

3.  przyjmuje do wiadomości, że Urząd stosuje niektóre kluczowe wskaźniki skuteczności działania do oceny wartości dodanej wynikającej z jej działalności oraz do usprawnienia zarządzania budżetem;

4.  zauważa, że Urząd zakończył 90 % działań ujętych w rocznym programie prac;

5.  podkreśla rolę Urzędu w ułatwianiu i wspieraniu koordynacji między krajowymi organami nadzoru oraz, w stosownych przypadkach, z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór międzynarodowy;

6.  przyjmuje do wiadomości, że zadania Urzędu obejmują usprawnienie funkcjonowania wewnętrznych rynków finansowych UE przez zagwarantowanie wysokiego poziomu, skuteczności i spójności regulacji i nadzoru, promowanie integralności i stabilności systemów finansowych, a także wzmocnienie międzynarodowej koordynacji nadzoru w celu zapewnienia stabilności i efektywności systemu finansowego;

7.  podkreśla, że Urząd powinien wypełniać zadania i uprawnienia przyznane mu przez Parlament Europejski i Radę, upewniając się, iż w pełni i w przewidzianym terminie wykonuje powierzoną mu misję, a ponadto powinien przestrzegać zakresu mandatu dotyczącego tych zadań; apeluje do Urzędu o należyte uwzględnienie i wdrożenie zaleceń Trybunału;

8.  podkreśla, że wykonując swój mandat, Urząd powinien zwracać szczególną uwagę na zasadę proporcjonalności; podkreśla, że w szczególności przy formułowaniu środków poziomu 2 i 3 należy zwracać uwagę na specyficzne cechy krajowych rynków finansowych;

9.  zauważa, że ciężar obowiązków Urzędu w coraz większym stopniu przenosi się z zadań regulacyjnych ku egzekwowaniu i stosowaniu prawa unijnego, w związku z czym należy dokonać przesunięć jego środków budżetowych i zasobów kadrowych; podkreśla w związku z tym potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu określenia priorytetów w odniesieniu do przydziału środków;

10.  uważa, że jakiemukolwiek ewentualnemu zwiększeniu środków dla Urzędu muszą towarzyszyć odpowiednie działania racjonalizacyjne;

11.  zwraca się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), aby przeprowadziły dochodzenie w sprawie systemów obrotu wykorzystujących arbitraż na dywidendzie, takich jak cum-ex w celu oceny potencjalnych zagrożeń dla integralności rynków finansowych i budżetów krajowych, ustalenia charakteru i rangi podmiotów uczestniczących w tych systemach, oceny, czy doszło do naruszenia prawa krajowego lub prawa Unii, oceny działań podjętych przez organy nadzoru finansowego w państwach członkowskich oraz zalecenia zainteresowanym właściwym organom stosownych reform i działań;

12.  podkreśla potrzebę przeznaczenia wystarczających środków, zajęcia się istniejącymi uprawnieniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zapewnienia szybkiej wymiany informacji z EUNB w zakresie prania pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu; zwraca się do Urzędu o opracowanie w kontakcie z EUNB i Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) wspólnych wytycznych dotyczących sposobu włączenia ryzyka związanego z AML/CFT;

13.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Urząd, wraz z EUNB i EIOPA, wchodzi w skład Wspólnego Komitetu, który dąży do tego, by zapewnić międzysektorową spójność i wspólne stanowiska w dziedzinie nadzoru nad konglomeratami finansowymi oraz w innych kwestiach międzysektorowych, oraz że dzieli księgowego z Agencją Kolejową Unii Europejskiej;

14.  stwierdza, że w 2017 r. przeprowadzono ocenę zewnętrzną trzech europejskich urzędów nadzoru; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o środkach zastosowanych (przez Urząd) w celu zaradzenia niedociągnięciom stwierdzonym w ocenie zewnętrznej;

Polityka kadrowa

15.  zauważa, że w dniu 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 97,33 % i przyjęto 146 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 150 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu ze 140 zatwierdzonymi stanowiskami w 2016 r.); zauważa ponadto, że w 2017 r. Urząd zatrudniał 55 pracowników kontraktowych i 23 oddelegowanych ekspertów krajowych;

16.  odnotowuje, że wskaźnik rotacji pracowników Urzędu wynosił 6,5 %, co oznacza realizację celu Urzędu, jakim było nieprzekroczenie 10 %, i spadek o 1,50 % w porównaniu z rokiem poprzednim;

17.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów publikować odnośne ogłoszenia na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr; rozumie odpowiedź Urzędu dotyczącą wysokich kosztów tłumaczenia pisemnego związanych z taką publikacją;

18.  zauważa, że Urząd przyjął politykę ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu;

Udzielanie zamówień publicznych

19.  zauważa z zadowoleniem, że Urząd z powodzeniem przeprowadził między agencyjną otwartą procedurę przetargową dotyczącą e-learningu języków, co sprawiło, że internetowa platforma służąca uczeniu się języków europejskich była dostępna dla pracowników; zauważa, że w procedurze tej udział wzięło trzydzieści agencji UE;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

20.  docenia zastosowane przez Urząd środki oraz podejmowane przez niego wysiłki na rzecz zapewnienia przejrzystości, zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi oraz ochrony sygnalistów; ponadto z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Urząd publikuje rejestr spotkań pracowników z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami;

21.  w kontekście funkcji nadzorczej Urzędu w odniesieniu do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie wytycznych dotyczących informowania o nieprawidłowościach oraz podkreśla potrzebę przyjęcia podobnych strategii politycznych przez krajowe organy nadzoru;

22.  odnotowuje, że 28 % budżetu Urzędu pochodziło z opłat pobieranych od nadzorowanych podmiotów; z zadowoleniem zauważa, że wdrożono środki w celu złagodzenia wszelkich konfliktów interesów oraz że te struktury i procesy zostały poddane audytowi; wzywa Urząd, aby nadal informował organ udzielający absolutorium o środkach podejmowanych w celu zapewnienia, by nie doszło do żadnego konfliktu interesów; ponadto zauważa, że według Urzędu, gdyby Komisja pobierała opłaty, doszłoby do powstania niewydolności, ponieważ Urząd posiada już odpowiednie struktury i procedury ustalania i pobierania opłat, oraz w opinii Urzędu procedura ta wymaga szczególnej wiedzy fachowej ze względu na jej dynamiczny i techniczny charakter;

23.  uważa, że wykonując swoją pracę, a zwłaszcza opracowując środki wykonawcze, Urząd powinien regularnie i wyczerpująco informować Parlament Europejski i Radę o podejmowanych działaniach; podkreśla, że ze względu na charakter swoich zadań Urząd musi dbać o przejrzystość nie tylko wobec Parlamentu Europejskiego i Rady, ale też wobec obywateli Unii;

Kontrole wewnętrzne

24.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła kontrolę dotyczącą wzajemnych ocen właściwych organów krajowych, stwierdzając, że procesy te są na ogół odpowiednie, wydajne i skuteczne; zauważa, że IAS sformułowała cztery zalecenia, z których żadne nie zostało uznane za krytyczne lub bardzo ważne; wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o środkach podjętych w celu wprowadzenia tych zaleceń;

Inne uwagi

25.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej z pewnością negatywnie wpłynie na działalność Urzędu, ponieważ na terenie tego państwa siedziby mają obecnie najistotniejsze nadzorowane podmioty; odnotowuje, że decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej może w przyszłości spowodować spadek dochodów Urzędu; wzywa Urząd, aby pozostał świadomy tej sytuacji, przygotował się do łagodzenia wszelkiego ewentualnego ryzyka i informował władzę budżetową o wszelkich zmianach w tym zakresie;

o
o   o

26.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca 2019 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 154/01 z 2.5.2018, s. 3.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2019Informacja prawna