Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2204(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0141/2019

Texte depuse :

A8-0141/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.35

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0276

Texte adoptate
PDF 162kWORD 54k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
P8_TA-PROV(2019)0276A8-0141/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2204(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(5), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0141/2019),

1.  acordă directoarei executive a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directoarei executive a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 87.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 87.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2204(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(5), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0141/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directoarei executive a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 87.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 87.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2204(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0141/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (denumită în continuare „Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 42 076 719 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 6,37 % față de bugetul pe 2016; întrucât Autoritatea este finanțată prin intermediul unei contribuții din partea Uniunii (11 019 552 EUR, respectiv 26,19 %), prin contribuții din partea autorităților naționale de supraveghere din statele membre (18 584 866 EUR, respectiv 44,17 %) și prin taxele percepute de la entitățile supravegheate (11 831 781 EUR, respectiv 28,12 %);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  apreciază faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 100 %, ceea ce reprezintă o creștere de 0,03 % față de exercițiul 2016; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 89,76 %, ceea ce reprezintă o creștere de 2,47 % în comparație cu exercițiul precedent;

Anularea reportărilor

2.  ia act de faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 164 310 EUR, reprezentând 3,51 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o scădere de 3,65 % față de 2016;

Performanță

3.  salută faptul că Autoritatea utilizează anumiți indicatori-cheie de performanță pentru a măsura valoarea adăugată oferită de activitățile sale și pentru a-și consolida gestiunea bugetară;

4.  ia act de faptul că Autoritatea a finalizat 90 % din activitățile incluse în programul său anual de lucru;

5.  subliniază rolul Autorității în facilitarea și promovarea coordonării dintre autoritățile naționale de supraveghere și, după caz, cu instituțiile responsabile de supravegherea internațională;

6.  ia act de faptul că Autoritatea are drept misiune să îmbunătățească funcționarea pieței financiare interne a Uniunii Europene, prin garantarea unui nivel ridicat, eficace și consecvent de reglementare și supraveghere, să promoveze integritatea și stabilitatea sistemelor financiare și să consolideze coordonarea internațională în domeniul supravegherii pentru a asigura stabilitatea și eficacitatea sistemului financiar;

7.  subliniază că Autoritatea ar trebui să îndeplinească sarcinile și mandatul care i-au fost încredințate de Parlamentul European și de Consiliu, în limitele trasate, asigurându-se, totodată, că îndeplinește toate sarcinile integral și în termenul stabilit; invită Autoritatea să asigure o monitorizare și implementare adecvată a recomandărilor Curții;

8.  subliniază că Autoritatea ar trebui să acorde o atenție deosebită principiului proporționalității în exercitarea mandatului său; subliniază că, în special atunci când se formulează măsuri de nivelul 2 și 3, ar trebui să se acorde atenție caracteristicilor specifice piețelor financiare naționale;

9.  observă că, întrucât sarcinile Autorității își pierd din caracterul de reglementare și se axează tot mai mult pe aplicarea și asigurarea respectării legislației Uniunii, resursele bugetare și umane ale Autorității ar trebui să fie realocate; subliniază, în acest sens, necesitatea ierarhizării corecte a priorităților în alocarea resurselor;

10.  consideră că orice eventuală consolidare a mijloacelor puse la dispoziția Autorității trebuie însoțită de măsuri adecvate de raționalizare;

11.  solicită Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe și Autorității Bancare Europene („ABE”) să efectueze o anchetă cu privire la sistemele de arbitraj al dividendelor, spre exemplu Cum-Ex, pentru a evalua eventualele amenințări care ar putea afecta integritatea piețelor financiare și a bugetelor naționale; să stabilească tipul și numărul de actori implicați în aceste sisteme; să evalueze dacă au avut loc încălcări ale dreptului național sau ale dreptului Uniunii; să evalueze măsurile întreprinse de organele de supraveghere financiară din statele membre; și să formuleze recomandări corespunzătoare adresate autorităților competente vizate privind măsurile și acțiunile necesare;

12.  subliniază necesitatea alocării de resurse suficiente, a abordării competențelor actuale în materie de combatere a spălării de bani și a asigurării unui schimb rapid cu ABE în ceea ce privește spălarea banilor și combaterea finanțării terorismului; solicită Autorității să elaboreze orientări comune, în cooperare cu ABE și cu Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale („EIOPA”), cu privire la modul de integrare a riscurilor legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în cadrul supravegherii prudențiale;

13.  salută faptul că Autoritatea, alături de ABE și de EIOPA, face parte din Comitetul mixt care acționează pentru a garanta o consecvență la nivel intersectorial și adoptarea unor poziții comune în domeniul supravegherii conglomeratelor financiare și cu privire la alte chestiuni intersectoriale; salută totodată faptul că Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și Autoritatea utilizează în comun serviciile aceluiași contabil;

14.  ia act de faptul că, în 2017, a fost realizată o evaluare externă pentru fiecare dintre cele trei autorități europene de supraveghere; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate (de către Autoritate) pentru a remedia deficiențele identificate în urma evaluării externe;

Politica de personal

15.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 97,33 %, fiind completate 146 de posturi de agenți temporari dintre cele 150 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii, (față de 140 de posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Autorității au lucrat, de asemenea, 55 de agenți contractuali și 23 de experți naționali detașați;

16.  remarcă faptul că rata de rotație a personalului Autorității a fost de 6,5 %, fiind astfel îndeplinit obiectivul Autorității, care viza o rată de sub 10 %, și realizându-se o scădere de 1,50 % în comparație cu exercițiul precedent;

17.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate pe site-ul internet al Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru a difuza pe scară mai largă aceste informații; înțelege argumentele invocate în răspunsul Autorității, care a evidențiat costurile de traducere ridicate ce vor fi generate de această publicare;

18.  apreciază că Autoritatea a adoptat deja o politică privind protejarea demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii;

Achiziții

19.  ia act cu satisfacție de faptul că Autoritatea și-a asumat cu succes inițiativa lansării unei proceduri deschise de cerere de oferte la nivelul agențiilor UE pentru a putea oferi cursuri online de limbi străine, punând la dispoziția personalului o platformă de învățare online a limbilor europene; ia act de faptul că treizeci de agenții ale UE au participat la această procedură;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

20.  ia act de măsurile deja aplicate de Autoritate și de efortul constant depus de aceasta pentru a asigura transparența, a preveni și gestiona conflictele de interese, precum și pentru a proteja avertizorii; salută, în plus, faptul că Autoritatea publică un registru al reuniunilor membrilor personalului cu părțile interesate externe;

21.  salută, în contextul funcției de supraveghere a Autorității în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, adoptarea de orientări privind denunțarea neregulilor și subliniază că se impune ca autoritățile naționale de supraveghere să adopte politici similare;

22.  ia act de faptul că 28 % din bugetul Autorității a provenit din taxele percepute de la entitățile pe care aceasta le supraveghează; constată cu satisfacție că au fost puse în aplicare măsuri pentru a atenua orice riscuri legate de conflicte de interese și că structurile și procesele relevante au fost auditate; invită Autoritatea să continue să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a garanta faptul că nu vor apărea conflicte de interese; remarcă, în plus, faptul că Autoritatea consideră că, în cazul în care Comisia ar colecta taxele, ar apărea ineficiențe, deoarece Autoritatea dispune deja de structurile și procesele adecvate de stabilire și colectare a taxelor, iar procedura necesită, în opinia Autorității, o expertiză specifică, datorită naturii sale dinamice și tehnice;

23.  consideră că, în îndeplinirea sarcinilor sale și mai ales atunci când elaborează măsuri de punere în aplicare, Autoritatea trebuie să informeze Parlamentul European și Consiliul în mod periodic și cuprinzător cu privire la activitățile sale; subliniază că este esențial ca Autoritatea, dată fiind natura sarcinilor sale, să manifeste transparență nu numai față de Parlamentul European și Consiliu, ci și față de cetățenii Uniunii;

Controalele interne

24.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat un audit referitor la evaluările inter pares ale autorităților naționale competente, concluzionând că procesele sunt în general adecvate, eficiente și eficace; remarcă faptul că IAS a formulat patru recomandări, dintre care niciuna nu a fost considerată critică sau foarte importantă; invită Autoritatea să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a răspunde acestor recomandări;

Alte observații

25.  constată că, potrivit raportului Curții, decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniune ar putea afecta activitățile Autorității, ca urmare a faptului că cele mai semnificative entități supravegheate se află, în prezent, pe teritoriul acestui stat; constată că este posibil ca veniturile Autorității să scadă în viitor, ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune; invită Autoritatea să rămână vigilentă în legătură cu situația actuală, să se pregătească pentru a atenua orice riscuri care pot apărea și să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la orice evoluție în această privință;

o
o   o

26.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 154/01, 2.5.2018, p. 3.
(2) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 28 martie 2019Notă juridică