Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2204(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0141/2019

Predkladané texty :

A8-0141/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.35

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0276

Prijaté texty
PDF 172kWORD 50k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
P8_TA-PROV(2019)0276A8-0141/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2204(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(5), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0141/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnej riaditeľke Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnej riaditeľke Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 87.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 87.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2204(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(5), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0141/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnej riaditeľke Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 87.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 87.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2017 (2018/2204(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0141/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ďalej len „orgán“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 42 076 719 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 6,37 %; keďže orgán je financovaný z príspevku Únie (11 019 552 EUR, 26,19 %), z príspevkov národných orgánov dohľadu členských štátov (18 584 866 EUR, 44,17 %) a z poplatkov subjektov podliehajúcich dohľadu (11 831 781 EUR, 28,12 %);

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky orgánu za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka orgánu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 0,03 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 89,76 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 2,47 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 164 310 EUR, čo predstavuje 3,51 % celkovej prenesenej sumy a zníženie o 3,65 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  uznáva, že orgán používa určité meradlá ako kľúčové ukazovatele výkonnosti s cieľom posúdiť pridanú hodnotu, ktorú poskytujú jeho činnosti, a zlepšiť svoje rozpočtové riadenie;

4.  konštatuje, že orgán dokončil 90 % činností zahrnutých v jeho ročnom pracovnom programe;

5.  vyzdvihuje úlohu orgánu, pokiaľ ide o uľahčovanie a podporu koordinácie medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi a v prípade potreby s inštitúciami zodpovednými za medzinárodný dohľad;

6.  uznáva, že úlohou orgánu je zlepšovať fungovanie vnútorných finančných trhov EÚ zabezpečovaním vysokej, účinnej a konštantnej úrovne regulácie a dohľadu, podporovať integritu a stabilitu finančných systémov a posilňovať medzinárodnú koordináciu dohľadu s cieľom zabezpečiť stabilitu a účinnosť finančného systému;

7.  zdôrazňuje, že okrem toho, že orgán musí zabezpečovať plnenie všetkých úloh v plnom rozsahu a v danej lehote, mal by vykonávať úlohy a mandát, ktoré mu pridelili Európsky parlament a Rada, a pohybovať sa v rámci mandátu na tieto úlohy; vyzýva orgán, aby zabezpečil riadne prijatie následných opatrení a vykonanie odporúčaní Dvora audítorov;

8.  zdôrazňuje, že orgán by mal pri vykonávaní svojho mandátu osobitnú pozornosť venovať zásade proporcionality; zdôrazňuje, že najmä pri navrhovaní opatrení úrovne 2 a 3 sa treba zamerať na osobitosti vnútroštátnych finančných trhov;

9.  konštatuje, že keďže pracovné zaťaženie orgánu sa čoraz väčšmi presúva od regulačnej činnosti k presadzovaniu a uplatňovaniu práva Únie, mali by sa prerozdeliť rozpočtové a ľudské zdroje orgánu; podčiarkuje v tejto súvislosti potrebu primeraného určovania priorít v súvislosti s prideľovaním zdrojov;

10.  vyjadruje presvedčenie, že každé prípadné zvýšenie prostriedkov orgánu musia sprevádzať primerané racionalizačné opatrenia;

11.  žiada Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a Európsky orgán pre bankovníctvo (ďalej len „EBA“), aby uskutočnili vyšetrovanie systémov obchodovania s arbitrážou dividend, ako sú systémy cum-ex, s cieľom posúdiť potenciálne ohrozenie integrity finančných trhov a rozpočtov členských štátov; aby odhalili ako a v akom rozsahu sú do týchto systémov zapojené jednotlivé subjekty; aby posúdili, či došlo k porušeniu vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Únie; aby posúdili opatrenia, ktoré prijali orgány finančného dohľadu členských štátov; a aby vypracovali vhodné odporúčania pre reformu a opatrenia zainteresovaných príslušných orgánov;

12.  zdôrazňuje, že orgánu treba prideliť dostatočné zdroje, zamerať sa na jeho aktuálne právomoci v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a zabezpečiť rýchlu výmenu informácií s EBA, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí a boj proti financovaniu terorizmu; žiada orgán, aby v spolupráci s EBA a s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „EIOPA“) vypracoval spoločné usmernenia pre začlenenie rizík spojených s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaním terorizmu do prudenciálneho dohľadu;

13.  víta to, že orgán je spolu s EBA a EIOPA súčasťou Spoločného výboru, ktorý sa usiluje zaistiť jednotnosť naprieč všetkými sektormi a spoločné pozície v oblasti dohľadu nad finančnými konglomerátmi a v ďalších horizontálnych otázkach, a že využíva spoločného účtovníka so Železničnou agentúrou Európskej únie;

14.  konštatuje, že v roku 2017 sa zrealizovalo externé hodnotenie troch európskych orgánov dohľadu; vyzýva orgán, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o tom, aké opatrenia prijal, aby vyriešil nedostatky identifikované v externom hodnotení;

Personálna politika

15.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 97,33 %, pričom zo 150 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie v porovnaní so 140 schválenými pracovnými miestami v roku 2016 bolo vymenovaných 146 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 orgán okrem toho zamestnával 55 zmluvných zamestnancov a 23 vyslaných národných expertov;

16.  konštatuje, že miera fluktuácie zamestnancov orgánu bola 6,5 %, čo spĺňa cieľ orgánu, aby bola menej ako 10 %, a v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená zníženie o 1,50 %;

17.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe odpoveď orgánu, že takéto uverejňovanie by si vyžiadalo vysoké náklady na preklad;

18.  berie na vedomie, že orgán prijal politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu;

Verejné obstarávanie

19.  konštatuje s uspokojením, že orgán úspešne viedol spoločný postup verejného obstarávania agentúr EÚ na základe otvorenej verejnej súťaže v oblasti elektronického jazykového vzdelávania, vďaka čomu je zamestnancom dostupná online vzdelávacia platforma pre európske jazyky; poznamenáva, že k tomuto postupu sa pripojilo tridsať agentúr EÚ;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

20.  berie na vedomie opatrenia, ktoré orgán prijal, ako aj jeho pretrvávajúce úsilie zabezpečiť transparentnosť, prevenciu a riešenie konfliktov záujmov a ochranu oznamovateľov; ďalej víta to, že orgán zverejňuje register schôdzí zamestnancov s externými zainteresovanými stranami;

21.  víta prijatie usmernení o oznamovaní nekalých praktík v súvislosti s funkciou dohľadu orgánu, pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí a financovanie terorizmu, a zdôrazňuje, že treba, aby aj vnútroštátne dozorné orgány prijali podobné stratégie;

22.  konštatuje, že 28 % rozpočtu orgánu pochádzalo z poplatkov účtovaných subjektom, nad ktorými vykonáva dohľad; s uspokojením konštatuje, že boli prijaté opatrenia na zmiernenie konfliktov záujmov a že tieto štruktúry a procesy prešli auditom; vyzýva orgán, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium aj naďalej podával správy o svojich opatreniach, ktoré majú v plnom rozsahu zabrániť konfliktom záujmov; okrem toho berie na vedomie názor orgánu, že ak by poplatky vyberala Komisia, nebolo by to efektívne, keďže orgán už má zavedené primerané štruktúry a postupy stanovovania a výberu poplatkov, a že tento postup si vzhľadom na svoj dynamický a technický charakter vyžaduje osobitné odborné znalosti;

23.  domnieva sa, že orgán musí pri vykonávaní svojej činnosti, a najmä pri navrhovaní vykonávacích opatrení, pravidelne a komplexne informovať o svojich činnostiach Európsky parlament a Radu; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby orgán vzhľadom na charakter svojich úloh vystupoval transparentne, a to nielen voči Európskemu parlamentu a Rade, ale aj voči občanom Únie;

Vnútorná kontrola

24.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit (ďalej len „IAS“) Komisie vykonal audit partnerských preskúmaní príslušných vnútroštátnych orgánov, pričom dospel k záveru, že tieto procesy sú vo všeobecnosti primerané, efektívne a účinné; konštatuje, že IAS vydal štyri odporúčania, z ktorých žiadne nebolo považované za zásadné alebo veľmi dôležité; vyzýva orgán, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o tom, aké opatrenia boli prijaté s cieľom vykonať uvedené odporúčania;

Ďalšie pripomienky

25.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov by rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie mohlo ovplyvniť činnosti orgánu, pretože v tejto krajine majú v súčasnosti sídlo najvýznamnejšie subjekty, nad ktorými sa vykonáva dohľad; konštatuje, že v budúcnosti môžu klesnúť príjmy orgánu v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie; vyzýva orgán, aby si bol naďalej vedomý aktuálnej situácie, pripravoval sa na zmiernenie všetkých rizík, ktoré môžu vzniknúť, a informoval orgán udeľujúci absolutórium o akomkoľvek vývoji v tejto súvislosti;

o
o   o

26.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(2) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. C 154/01, 2.5.2018, s. 3.
(2) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Posledná úprava: 28. marca 2019Právne oznámenie