Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2204(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0141/2019

Predložena besedila :

A8-0141/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.35

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0276

Sprejeta besedila
PDF 160kWORD 55k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Razrešnica 2017: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
P8_TA-PROV(2019)0276A8-0141/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2017 (2018/2204(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2017 z odgovorom organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(5) in zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0141/2019),

1.  podeli razrešnico izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 87.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 87.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2017 (2018/2204(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2017 z odgovorom organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(5) in zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0141/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 87.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 87.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2017 (2018/2204(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0141/2019),

A.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih(1) Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: organ) njegov končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 42.076.719 EUR, kar je 6,37 % več kot leta 2016; ker se organ financira iz prispevkov Unije (11.019.552 EUR (26,19 %)), prispevkov nacionalnih nadzornih organov držav članic (18.584.866 EUR (44,17 %)) in pristojbin, prejetih od nadzorovanih subjektov (11.831.781 EUR (28,12 %);

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu organa za proračunsko leto 2017 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov organa ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 100 %, kar je 0,03 % več kot leta 2016; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 89,76 %, kar je 2,47 % več kot leto prej;

Razveljavitev prenesenih sredstev

2.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je organ razveljavil 164.310 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 3,51 % vseh prenesenih sredstev in 3,65 % več kot leta 2016;

Uspešnost

3.  priznava, da organ nekatere ukrepe uporablja kot ključne kazalnike uspešnosti, da bi lahko ocenil dodano vrednost, ki jo prinašajo njegove dejavnosti, in izboljšal upravljanje proračuna;

4.  ugotavlja, da je organ zaključil 90 % dejavnosti iz letnega delovnega programa;

5.  opozarja na vlogo organa pri spodbujanju in podpiranju usklajevanja med državnimi nadzornimi organi in po potrebi z institucijami, odgovornimi za mednarodni nadzor;

6.  je seznanjen, da je naloga organa izboljšati delovanje notranjih finančnih trgov EU z zagotavljanjem visoke, učinkovite in usklajene stopnje regulacije in nadzora, spodbujanjem integritete in stabilnosti finančnih sistemov ter izboljševanjem mednarodnega usklajevanja pri nadzoru, da bi dosegel stabilnost in učinkovitost finančnega sistema;

7.  poudarja, da bi moral organ v celoti in v roku izvesti vse svoje naloge, obenem pa bi se moral omejiti izključno na uresničevanje mandata, ki sta mu ga dodelila Evropski parlament in Svet; poziva ga, naj poskrbi za ustrezno spremljanje in izvajanje priporočil Računskega sodišča;

8.  poudarja, da mora organ pri izvajanju svojih nalog še posebej upoštevati načelo sorazmernosti; poudarja, da bi bilo treba zlasti pri oblikovanju ukrepov na ravneh 2 in 3 upoštevati posebnosti nacionalnih finančnih trgov;

9.  ugotavlja, da se delo organa od regulativnih nalog vse bolj preusmerja k izvrševanju in uporabi zakonodaje Unije, zato bi bilo treba prerazporediti njegove proračunske in kadrovske vire; v zvezi s tem poudarja, da je treba pri dodeljevanju sredstev ustrezno upoštevati prednostni vrstni red;

10.  je prepričan, da je treba morebitno povečanje sredstev organa pospremiti z ustreznimi ukrepi za racionalizacijo;

11.  poziva organ, naj skupaj z Evropskim bančnim organom (EBA) opravi preiskavo sistemov trgovanja z dividendno arbitražo, kot je cum ex, da bi ocenil morebitne grožnje za celovitost finančnih trgov in nacionalnih proračunov, naj ugotovi vrsto in obseg akterjev v teh sistemih; naj oceni, ali je prišlo do kršitev nacionalnega prava ali prava Unije; naj oceni ukrepe, ki so jih sprejeli finančni nadzorniki v državah članicah, in naj tamkajšnjim pristojnim organom poda ustrezna priporočila za reformo in ukrepe;

12.  poudarja, da je treba dodeliti dovolj sredstev, obravnavati obstoječe zmogljivosti za boj proti pranju denarja in zagotoviti nemoteno izmenjavo z EBA glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma; poziva organ, naj v sodelovanju z EBA in Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) pripravi skupne smernice o tem, kako tveganja glede pranja denarja in financiranja terorizma vključiti v bonitetni nadzor;

13.  pozdravlja, da organ skupaj z EBA in EIOPA oblikuje del skupnega odbora, ki želi zagotoviti medsektorsko doslednost in skupna stališča v zvezi z nadzorom nad finančnimi konglomerati in drugimi medsektorskimi vprašanji, ter da si z Agencijo Evropske unije za železnice deli računovodjo;

14.  ugotavlja, da je bilo leta 2017 opravljeno zunanje ocenjevanje treh evropskih nadzornih organov; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejel, da bi odpravil pomanjkljivosti, ugotovljene pri zunanji oceni;

Kadrovska politika

15.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 97,33-odstotno, saj je bilo na 150 delovnih mestih začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije, zaposlenih 146 ljudi (v primerjavi s 140 odobrenimi delovnimi mesti v letu 2016); ugotavlja tudi, da je za organ v letu 2017 delalo 55 pogodbenih uslužbencev in 23 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

16.  ugotavlja, da je bila stopnja fluktuacije zaposlenih v organu 6,5-odstotna, kar je v skladu z njegovim ciljem, da ta stopnja ne preseže 10 %, in je 1,50 % manj kot leto poprej;

17.  pozdravlja predlog Računskega sodišča, naj organ objavi razpis za prosta delovna mesta tudi na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja, da bi povečal obveščenost javnosti; razume odgovor organa v zvezi z visokimi stroški za prevajanje, ki bi jih povzročile takšne objave;

18.  ugotavlja, da je organ sprejel politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja;

Javno naročanje

19.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ uspešno vodil postopek za oddajo javnih naročil med agencijami EU za elektronsko učenje jezikov, s čimer je osebju postala na voljo spletna učna platforma za evropske jezike; ugotavlja, da se je temu postopku pridružilo trideset agencij EU;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

20.  je seznanjen z ukrepi, ki jih je organ že sprejel, in njegovimi stalnimi prizadevanji za preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter zaščito žvižgačev; poleg tega pozdravlja dejstvo, da organ objavlja register sestankov zaposlenih z zunanjimi deležniki;

21.  glede na nadzorno vlogo organa v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma pozdravlja sprejetje smernic za prijavljanje nepravilnosti in poudarja, da bi morali državni nadzorni organi sprejeti podobno politiko;

22.  ugotavlja, da 28 % proračuna organa izvira iz pristojbin, zaračunanih subjektom, ki jih nadzoruje; z zadovoljstvom ugotavlja, da so bili izvedeni ukrepi za ublažitev vseh nasprotij interesov ter da so bile te strukture in postopki revidirani; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice še naprej poroča o ukrepih za preprečevanje nasprotij interesov; poleg tega je seznanjen z mnenjem organa, da bi bilo neučinkovito, če bi pristojbine pobirala Komisija, saj ima sam že vzpostavljene ustrezne strukture in postopke za določanje in pobiranje pristojbin, ter da ti postopki zahtevajo posebno strokovno znanje in izkušnje zaradi svoje dinamične in tehnične narave;

23.  meni, da mora organ pri opravljanju svojega dela in še zlasti pri pripravi izvedbenih ukrepov o svojih dejavnostih redno in izčrpno obveščati Evropski parlament in Svet; poudarja, da je glede na naravo nalog organa nujno, da izkaže svojo preglednost, ne le Parlamentu in Svetu, temveč tudi državljanom Unije;

Notranja kontrola

24.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo opravila revizijo medsebojnih pregledov nacionalnih pristojnih organov, pri čemer je ugotovila, da so postopki na splošno ustrezni, učinkoviti in uspešni; ugotavlja, da je podala štiri priporočila, od katerih nobeno ni bilo kritično ali zelo pomembno; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejel, da bi upošteval ta priporočila;

Druge pripombe

25.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da bi utegnila odločitev Združenega kraljestva, da izstopi iz Evropske unije, negativno vplivati na dejavnosti organa, saj imajo številni pomembni nadzorovani subjekti trenutno sedež v tej državi; ugotavlja, da bi se utegnili v prihodnosti prihodki organa zaradi odločitve Združenega kraljestva, da izstopi iz Evropske unije, zmanjšati; poziva organ, naj to situacijo še naprej spremlja, se pripravi na zmanjšanje morebitnih tveganj in organu za podelitev razrešnice poroča o vseh dogodkih v zvezi s tem;

o
o   o

26.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(2) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 154/01, 5.12.2017, str. 3.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 28. marec 2019Pravno obvestilo