Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2187(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0131/2019

Внесени текстове :

A8-0131/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.36

Приети текстове :

P8_TA(2019)0277

Приети текстове
PDF 168kWORD 55k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)
P8_TA-PROV(2019)0277A8-0131/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение (ETF) за финансовата 2017 година (2018/2187(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Фондацията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0077/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за създаване на Европейска фондация за обучение(5), и по-специално член 17 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0131/2019),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейската фондация за обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската фондация за обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 184.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 184.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 82.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година (2018/2187(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Фондацията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0077/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за създаване на Европейска фондация за обучение(5), и по-специално член 17 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0131/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската фондация за обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 184.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 184.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 82.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година (2018/2187(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0131/2019),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската фондация за обучение („Фондацията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 20 144 089 EUR, което представлява намаление от 3,62% спрямо 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Фондацията се осигурява почти изцяло от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата, в своя доклад относно годишните отчети на Фондацията за финансовата 2017 година („доклада на Сметната палата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Фондацията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до висока степен на изпълнение на бюджета от 99,93%, което представлява леко намаление с 0,06% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 97,97%, което представлява увеличение с 0,31% в сравнение с предходната година;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва със загриженост, че равнището на анулираните бюджетни кредити на Фондацията, пренесени от 2016 към 2017 г., възлиза на 42 925 EUR, което представлява 9,16% от общия размер на пренесените суми, въпреки значителното намаление от 8,42% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от изпълнението

3.  отбелязва със задоволство, че Фондацията използва определени ключови показатели за ефективност (КПЕ), в допълнение към други показатели за производителност и качество, за да оцени добавената стойност, осигурена от нейните дейности, и да подобри управлението на бюджета си;

4.  приветства подкрепата и допълняемостта, осигурявани от Фондацията за външните политики, и по-специално политиките за разширяване и за съседство, както и за инструментите на външната политика на Съюза; приветства приноса на Фондацията за двустранната външна помощ, свързана с политическия диалог и процесите на Съюза за докладване; потвърждава готовността на Фондацията за по-активно участие в дейностите по професионално образование и обучение (ПОО), включени в помощта на Съюза, предоставяна на трети държави, и насърчава нейното желание да подкрепя помощта от Съюза с цел засилване на реформата на ПОО в световен мащаб;

5.  признава работата на Фондацията за подкрепа на държавите – партньорки на Съюза във връзка с използването на техните човешки ресурси чрез реформа на системите за образование и обучение, както и на пазара на труда, в контекста на политиката на Съюза в областта на външните отношения; приветства дейностите на Фондацията, насочени към развитието на умения и улесняване на ученето през целия живот, с цел подпомагане на държавите партньорки да подобрят пригодността за заетост и перспективите за заетост на техните граждани;

6.  приветства подкрепата от Фондацията за страните – кандидатки за членство в Съюза в някои области, като например ученето в процеса на работа, непрекъснатото професионално развитие на учителите в рамките на ПОО и обучението по предприемачество; подкрепя усилията на Фондацията в Западните Балкани за модернизиране на системите за професионална квалификация; потвърждава напредъка, постигнат във връзка с развитието и прилагането на националните рамки за професионална квалификация на различни равнища, както и валидирането на неформалното и самостоятелното учене; приветства доклада на Фондацията, озаглавен „Проследяване на развитието на лицата, завършили професионално обучение в страните – кандидатки за членство в ЕС“; насърчава по-нататъшната работа на Фондацията в държавите от Източното партньорство по отношение на специфичните за отделните региони и държави дейности, свързани с повишаване на качеството на професионалните училища, на оборудването и на резултатите от обучението;

7.  приветства дейностите и подкрепата, осигурявана за Централна Азия във връзка с мониторинга на техническата помощ от Съюза, бюджетната подкрепа за тези държави и насърчаването на регионалното сътрудничество в съответствие с Платформата за образование на Централна Азия; подкрепя трайния ангажимент на Централна Азия за общосистемен анализ на политиката и за мониторинг на напредъка в областта на професионалното образование и обучение посредством процеса от Торино;

8.  отбелязва, че Фондацията е постигнала коефициент на приключване на дейността от 93%, със степен на своевременно изпълнение от 88%, че е създала форума за качество в областта на професионалното образование и обучение, както и че е успяла да постигне целите си по 13 от общо 14 КПЕ;

9.  приветства споразуменията и годишните планове за действие на Фондацията за сътрудничество в някои области на политиката, които се припокриват с тези на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд и Европейския център за развитие на професионалното обучение; оценява факта, че Фондацията играе водеща роля във връзка с договора между агенциите за предоставяне на сравнителни проучвания относно ангажираността на служителите;

Политика относно персонала

10.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 96,6%, като са били назначени 85 срочно наети служители от общо 88-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 90 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Фондацията са работили 40 договорно наети служители и един командирован национален експерт;

11.  подчертава значението на осигуряването на подходящ персонал и финансови ресурси, които да позволяват на Фондацията да изпълнява своите задачи;

12.  отбелязва, че Фондацията е въвела редица мерки за борба с тормоза и че за всички новоназначени служители е осигурена информационна сесия, представена от доверени съветници;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

13.  отбелязва съществуващите мерки на Фондацията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и осигуряване на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; отбелязва, че за лицата, подаващи сигнали за нередности, беше създаден независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, като правният съветник на Фондацията беше определен за кореспондент по етика и почтеност на Фондацията; отбелязва, че ролята на кореспондента на Европейската служба за борба с измамите и на кореспондента на Омбудсмана беше съчетана с ролята на кореспондента по етика и почтеност, за да има един централен канал, чрез който служителите да могат да докладват за нарушения, като същевременно се гарантира независимост и поверителност;

14.  приветства факта, че Фондацията е стартирала задължителна онлайн информационна кампания за борба с измамите сред своя персонал, както и сред своите новоназначени служители, под формата на задължително въвеждащо обучение;

Вътрешен контрол

15.  отбелязва, че през 2017 г. Фондацията е преразгледала своята рамка за вътрешен контрол и че управителният съвет е приел принципите за вътрешен контрол; отчита факта, че оценката се основава на въведените 16 стандарта за вътрешен контрол (СВК); в резултат на това 10 от 16-те СВК са оценени като нуждаещи се единствено от „незначителни подобрения“, и никой от стандартите за вътрешен контрол не се разглежда като нуждаещ се от „значителни подобрения“, нито се констатира „липсата на система“; призовава Фондацията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки с цел подобряване на положението;

16.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит във връзка с наблюдението на напредъка в областта на професионалното образование и обучение и че одитът е довел до четири препоръки, като три от тях са определени като „важни“, а една от тях – като „желателна“; отбелязва, че за целта Фондацията е разработила план за действие, който трябва да бъде изпълнен през 2018 г.; отбелязва факта, че Фондацията няма неизпълнени одитни препоръки, отправени от IAS преди 2017 г.;

Други коментари

17.  приветства факта, че според Фондацията затрудненията във връзка със сградата на вила Гуалино са преодолени и че нейното настаняване в настоящата сграда е осигурено за обозримото бъдеще;

o
o   o

18.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 84, 17.3.2017 г., стр. 28.
(2) Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0254.

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация