Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2187(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0131/2019

Pateikti tekstai :

A8-0131/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.36

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0277

Priimti tekstai
PDF 168kWORD 47k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)
P8_TA-PROV(2019)0277A8-0131/2019
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos mokymo fondo (ETF) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2018/2187(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo(5), ypač į jo 17 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0131/2019),

1.  patvirtina Europos mokymo fondo direktoriui, kad Fondo 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos mokymo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 184.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 184.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 354, 2008 12 31, p. 82.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos mokymo fondo (ETF) 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2018/2187(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo(5), ypač į jo 17 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0131/2019),

1.  pritaria Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos mokymo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL 434, 2018 11 30, p. 184.
(2) OL 434, 2018 11 30, p. 184.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 354, 2008 12 31, p. 82.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2018/2187(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0131/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos mokymo fondo (toliau – Fondas) pajamų ir išlaidų suvestine(1), galutinis jo 2017 finansinių metų biudžetas buvo 20 144 089 EUR, t. y. 3,62 proc. mažesnis negu 2016 m.; kadangi Fondo biudžetą beveik visiškai sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Fondo 2017 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Fondo metinės ataskaitos yra patikimos ir kad pagal jas atliktos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas ir siekė 99,93 proc., t. y. šiek tiek (0,06 proc.) sumažėjo, palyginti su 2016 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 97,97 proc., t. y. 0,31 proc. didesnis nei praėjusiais metais;

Panaikinti perkėlimai

2.  susirūpinęs pažymi, kad Fondo panaikintų perkėlimų iš 2016 į 2017 metus suma siekė 42 925 EUR ir tai visgi sudarė 9,16 proc. bendros perkeltos sumos, nors minėtas rodiklis gerokai, t. y. 8,42 proc. sumažėjo, palyginti su 2016 m.;

Veiklos rezultatai

3.  su pasitenkinimu pažymi, kad Fondas naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (greta kitų našumo ir kokybės rodiklių), kad galėtų įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti biudžeto valdymą;

4.  palankiai vertina Fondo paramą išorės politikai ir papildomumą jos požiūriu, ypač plėtros ir kaimynystės politikos ir Sąjungos užsienio politikos priemonių srityje; palankiai vertina Fondo indėlį į dvišalę išorės pagalbą, susijusią su politiniu dialogu ir Sąjungos ataskaitų teikimo procesais; pripažįsta jo norą tinkamiau dalyvauti sprendžiant profesinio rengimo ir mokymo (PRM) klausimus, susijusius su Sąjungos pagalba, teikiama trečiosioms šalims, ir ragina Fondą prisidėti remiant Sąjungos pagalbą, kuria siekiama sustiprinti visuotinę PRM reformą;

5.  teigiamai vertina Fondo darbą teikiant paramą Sąjungos šalims partnerėms pagal Sąjungos išorės santykių politiką, kad jos galėtų pasinaudoti savo žmogiškuoju kapitalu ir įvykdyti švietimo, mokymo ir darbo rinkos sistemų reformą; palankiai vertina Fondo veiklą įgūdžių ugdymo ir palankių sąlygų visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi sudarymo srityse, kuria siekiama remti šalis partneres, kad jose pagerėtų jų piliečių įsidarbinimo ir užimtumo perspektyvos;

6.  ypač palankiai vertina Fondo paramą Sąjungos šalims kandidatėms tokiose srityse, kaip antai, mokymasis darbo vietoje, tęstinis PRM srities mokytojų bei dėstytojų profesinis tobulėjimas ir verslumo įgūdžių ugdymas; remia Fondo pastangas Vakarų Balkanuose siekiant modernizuoti kvalifikacijas ir kvalifikacijų sistemas; pripažįsta pažangą, pasiektą įvairiais lygmenimis rengiant ir įgyvendinant nacionalines kvalifikacijų sistemas ir patvirtinant savaiminio ir neformaliojo mokymosi rezultatus; palankiai vertina Fondo ataskaitą „Profesinio mokymo absolventų karjeros stebėjimas ES šalyse kandidatėse“; skatina Fondą tęsti darbą Rytų partnerystės šalyse vykdant tiek regionams, tiek konkrečioms šalims skirtą veiklą, siekiant pagerinti profesinių mokyklų, įrangos ir rezultatų kokybę;

7.  palankiai vertina Vidurinėje Azijoje vykdomą veiklą ir paramą, susijusią su Sąjungos techninės pagalbos ir paramos biudžetui šiose šalyse stebėjimu, ir regioninio bendradarbiavimo skatinimą derinant jį su Vidurinės Azijos švietimo platforma; remia nuolatinį Centrinės Azijos dalyvavimą visos sistemos politikos analizėje ir stebint PRM pažangą per Turino procesą;

8.  pažymi, kad Fondas pasiekė 93 proc. veiklos įvykdymo lygį (laiku užbaigtos veiklos dalis sudarė 88 proc.), inicijavo profesinio rengimo ir mokymo kokybės forumą ir kad jam pavyko pasiekti savo tikslus pagal 13 iš 14 pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių;

9.  palankiai vertina Fondo susitarimus ir metinius veiksmų planus dėl bendradarbiavimo politikos srityse, kurios sutampa su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo ir Europos profesinio mokymo plėtros centro politikos sritimis; palankiai vertina tai, kad Fondas tapo lyderiu vykdant agentūrų sutartį dėl lyginamųjų personalo motyvacijos tyrimų teikimo;

Personalo politika

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 96,6 proc. ir iš 88 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, buvo paskirti 85 laikinieji darbuotojai (palyginti su 90 patvirtintų etatų 2016 m.); taip pat pažymi, kad 2017 m. Fonde dirbo 40 sutartininkų ir vienas deleguotasis nacionalinis ekspertas;

11.  pabrėžia, kad svarbu užtikrinti pakankamai darbuotojų ir finansinių išteklių, kad Agentūra galėtų vykdyti savo užduotis;

12.  pažymi, kad Fondas taiko keletą kovos su priekabiavimu priemonių ir kad visi nauji darbuotojai dalyvauja informacinėje sesijoje, kurią rengia konfidencialūs patarėjai;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

13.  atkreipia dėmesį į esamas Fondo priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą ir pranešėjų apie pažeidimus apsaugą; pažymi, kad Fondo patarėją teisės klausimais paskyrus Fondo etikos ir profesinio sąžiningumo korespondentu buvo sukurtas nepriklausomas faktų atskleidimo, patariamasis ir konsultacinis organas, skirtas pranešėjams apie pažeidimus; pažymi, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnybos korespondento ir Ombudsmeno korespondento funkcija buvo sujungta su Etikos ir profesinio sąžiningumo korespondento funkcija siekiant sukurti vieną centrinį kanalą, kuriuo darbuotojai galėtų pranešti apie pažeidimus, kartu užtikrinant nepriklausomumą ir konfidencialumą;

14.  palankiai vertina tai, kad Fondas savo esamiems darbuotojams pradėjo rengti privalomus elektroninius informuotumo apie kovą su sukčiavimu didinimo mokymus, o naujiems jos darbuotojams rengiamas privalomas įvadinis instruktažas;

Vidaus kontrolė

15.  pažymi, kad 2017 m. Fondas persvarstė savo vidaus kontrolės sistemą ir kad valdyba patvirtino vidaus kontrolės principus; pripažįsta, kad vertinimas buvo pagrįstas 16 taikomų vidaus kontrolės standartų ir buvo nustatyta, kad 10 iš 16 vidaus kontrolės standartų reikia tik šiek tiek patobulinti, tačiau nei vienam iš šių vidaus kontrolės standartų nereikia svarbių patobulinimų ir nebuvo pastabos, kurioje būtų nurodoma, kad sistema neįdiegta; ragina Fondą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi padėčiai pagerinti;

16.  pažymi, kad Komisijos vidaus audito tarnyba (IAS) atliko profesinio mokymo pažangos stebėsenos auditą ir kad atlikus auditą pateiktos keturios rekomendacijos, iš kurių trys buvo pažymėtos žyma „svarbu“, o viena – „pageidautina“; pažymi, kad todėl Fondas parengė veiksmų planą, kuris turi būti įgyvendintas 2018 m.; pripažįsta, kad Fondas neturi neįgyvendintų Vidaus audito tarnybos rekomendacijų, pateiktų iki 2017 m.;

Kitos pastabos

17.  palankiai vertina tai, kad Fondas mano, jog susirūpinimą keliantys klausimai dėl patalpų pastate „Villa Gualino“ išspręsti ir Fondo buvimas dabartinėse patalpose artimoje ateityje užtikrintas;

o
o   o

18.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. kovo 26 d. rezoliucijoje(2) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 84, 2017 03 17, p. 28.
(2) Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0254.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas