Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2187(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0131/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0131/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.36

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0277

Pieņemtie teksti
PDF 167kWORD 53k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)
P8_TA-PROV(2019)0277A8-0131/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Izglītības fonda (ETF) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2187(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Izglītības fonda 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Izglītības fonda 2017. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1339/2008, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu(5), un jo īpaši tās 17. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0131/2019),

1.  sniedz Eiropas Izglītības fonda direktoram apstiprinājumu par Fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Izglītības fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018, 184. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018, 184. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 354, 31.12.2008., 82. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Izglītības fonda 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2187(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Izglītības fonda 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Izglītības fonda 2017. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1339/2008, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu(5), un jo īpaši tās 17. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0131/2019),

1.  apstiprina Eiropas Izglītības fonda 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Izglītības fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 184. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 184 lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 354, 31.12.2008., 82. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Izglītības fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2187(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Izglītības fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0131/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Izglītības fonda (“Fonds”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tā 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 20 144 089 EUR, t. i., par 3,62 % mazāks nekā 2016. gadā; tā kā Fonda budžets gandrīz pilnībā tiek finansēts no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Fonda 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Fonda gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija augts, proti, 99,93 %, kas ir nedaudz — par 0,06 % — zemāks nekā 2016. gadā; pieņem zināšanai, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 97,97 %, t. i., par 0,31 % augstāks salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  ar bažām atzīmē, ka atceltās no 2016. gada uz 2017. gadu pārnestās Fonda apropriācijas bija 42 925 EUR, t. i., joprojām 9,16 % no kopējās pārnesto apropriāciju summas, lai gan salīdzinājumā ar 2016. gadu tas ir būtisks samazinājums, proti, 8,42 %;

Sniegums

3.  ar gandarījumu atzīmē, ka līdzās citiem produktivitātes un kvalitātes rādītājiem Fonds izmanto konkrētus galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu savu darbību pievienoto vērtību un uzlabotu budžeta pārvaldību;

4.  atzinīgi vērtē to, ka Fonds atbalsta un papildina Savienības ārējo politiku, it īpaši paplašināšanās un kaimiņattiecību politiku, kā arī ārpolitikas instrumentus; pauž gandarījumu par Fonda ieguldījumu divpusējā ārējā palīdzībā, kas saistīta ar politikas dialogu, un Savienības ziņojumu sniegšanas procesos; atzinīgi vērtē Fonda gatavību spēcīgāk iesaistīties profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jautājumos, kas saistīti ar Savienības piešķirto atbalstu trešām valstīm, un mudina Fondu būt gatavam atbalstīt Savienības sniegto palīdzību PIA reformas nostiprināšanai pasaules mērogā;

5.  atzinīgi vērtē darbu, ko Fonds veic, lai Savienības ārējo attiecību politikas kontekstā atbalstītu cilvēkkapitāla izmantošanu ES partnervalstīs, tām reformējot savas izglītības, apmācības un darba tirgus sistēmas; atzinīgi vērtē ar prasmju pilnveidošanu un mūžizglītības veicināšanu saistītās Fonda darbības, kas tiek īstenotas, lai atbalstītu partnervalstis, tām uzlabojot savu iedzīvotāju nodarbināmību un nodarbinātības izredzes;

6.  atzinīgi vērtē Fonda sniegto atbalstu Savienības kandidātvalstīm tādās jomās kā mācīšanās darbavietā, PIA jomā strādājošo pasniedzēju pastāvīga profesionālā pilnveide un uzņēmējdarbības apguve; atbalsta Fonda centienus, kas vērsti uz kvalifikāciju sistēmas un kvalifikāciju modernizēšanu Rietumbalkānos; atzīst progresu, kas panākts nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru izstrādē un īstenošanā dažādos līmeņos, kā arī neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanā (VINFIL); atzinīgi vērtē Fonda ziņojumu par profesionālās izglītības iestāžu absolventu apzināšanu ES kandidātvalstīs; mudina Fondu turpināt darboties Austrumu partnerības valstīs, iesaistoties gan reģionālās, gan konkrētā valstī īstenotās darbībās, kas saistītas ar profesionālās izglītības iestāžu, aprīkojuma un rezultātu kvalitātes uzlabošanu;

7.  atzinīgi vērtē Vidusāzijā veiktās darbības un īstenoto atbalstu attiecībā uz Savienības tehniskās palīdzības un budžeta atbalsta uzraudzību šajās valstīs un reģionālās sadarbības veicināšanu saskaņā ar Vidusāzijas izglītības platformu (CAEP); atbalsta Turīnas procesā veikto Vidusāzijas pastāvīgo iesaisti sistēmiskā politikas analīzē un PIA jomā gūtā progresa uzraudzībā;

8.  atzīmē, ka Fonda darbību izpildes līmenis bija 93 %, bet savlaicīgas izpildes līmenis — 88 %, ka tas ieviesa profesionālās izglītības un apmācības (PIA) kvalitātes forumu un ka savus mērķrādītājus tas sasniedza attiecībā uz 13 no 14 galvenajiem snieguma rādītājiem;

9.  atzinīgi vērtē Fonda vienošanās un gada darbības plānus attiecībā uz sadarbību politikas jomās, kas pārklājas ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda un ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra darbu; atzinīgi vērtē to, ka Fonds ieņēma vadošo pozīciju attiecībā uz aģentūru līgumu par kritērijos balstītu personāla iesaistes aptauju nodrošināšanu;

Personāla politika

10.  atzīmē, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 96,6 % no Fonda štata vietām un ka bija aizpildītas 85 no 88 pagaidu darbinieku vietām, kas bija apstiprinātas saskaņā ar Savienības budžetu (salīdzinājumam — 2016. gadā bija apstiprinātas 90 vietas); atzīmē, ka papildus tam 2017. gadā Fondā strādāja arī 40 līgumdarbinieki un viens norīkotais valsts eksperts;

11.  uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt atbilstošus cilvēkresursus un finanšu resursus, lai Fonds varētu pildīt savus uzdevumus;

12.  atzīmē, ka Fonds ir ieviesis vairākus aizskarošas izturēšanās novēršanas pasākumus un ka visi jaunpienācēji apmeklē informatīvu sesiju, ko vada konfidenciāli konsultanti;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

13.  pieņem zināšanai Fonda pašreizējos pasākumus un īstenotos centienus pārredzamības nodrošināšanā, interešu konfliktu novēršanā un pārvaldībā un trauksmes cēlēju aizsardzībā; atzīmē, ka tika izveidota neatkarīga informācijas izpaušanas, padomdošanas un konsultāciju struktūra trauksmes cēlējiem, Fonda juridisko padomnieku ieceļot par Fonda ētikas un godprātības korespondentu; atzīmē, ka ar ētikas un godprātības korespondenta lomu tika apvienota Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai korespondenta un Ombuda korespondenta loma, lai izveidotu vienotu, neatkarīgu un konfidenciālu centrālu kanālu, ko personāls var izmantot, lai ziņotu par pārkāpumiem;

14.  atzinīgi vērtē to, ka attiecībā uz krāpšanas apkarošanu Fonds ieviesa obligātu tiešsaistes informētības palielināšanas sesiju, kas paredzēta gan jau esošajam personālam, gan jaunpienācējiem un kas izpaužas kā obligāta ievadsesija;

Iekšējā kontrole

15.  atzīmē, ka Fonds 2017. gadā pārskatīja savu iekšējās kontroles satvaru un ka tā valde pieņēma iekšējās kontroles principus; pieņem zināšanai, ka novērtējuma pamatā bija 16 ieviestie iekšējās kontroles standarti (IKS) un ka rezultātā 10 no šiem 16 IKS tika atzīti par “nedaudz uzlabojamiem” un neviens no IKS netika atzīts par “būtiski uzlabojamu” vai par tādu, kam “nav ieviesta sistēma”; aicina Fondu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par situācijas uzlabošanas pasākumiem;

16.  atzīmē, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica revīziju par PIA progresa uzraudzību un ka revīzija noslēdzās ar četriem ieteikumiem, no kuriem trīs bija norādīti kā “svarīgi” un viens — kā “vēlams”; atzīmē, ka tāpēc Fonds izstrādāja rīcības plānu, kas bija jāīsteno 2018. gadā; pieņem zināšanai, ka Fondam nav neizpildītu revīzijas ieteikumu, ko IAS būtu sniedzis pirms 2017. gada;

Citi komentāri

17.  atzinīgi vērtē to, ka Fonds uzskata, ka ar Villa Gualino telpām saistītās problēmas ir pārvarētas un tuvākajā nākotnē ir nodrošināta Fonda atrašanās vieta pašreizējās telpās;

o
o   o

18.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju(2) par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) OV C 84, 17.3.2017., 28. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. martsJuridisks paziņojums