Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2183(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0138/2019

Внесени текстове :

A8-0138/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.38

Приети текстове :

P8_TA(2019)0279

Приети текстове
PDF 172kWORD 57k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
P8_TA-PROV(2019)0279A8-0138/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) за финансовата 2017 година (2018/2183(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0073/2019), ‑

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(5), и по-специално член 14 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/126 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. за създаване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2062/94(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0138/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 90.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 90.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.
(6) ОВ L 30, 31.1.2019 г., стр. 58.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година (2018/2183(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0073/2019), ‑

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(5), и по-специално член 14 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/126 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. за създаване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2062/94(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0138/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 90.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 90.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.
(6) ОВ L 30, 31.1.2019 г., стр. 58.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година (2018/2183(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0138/2019),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлизаше на 15 656 308 EUR, което представлява намаление с 6,10% спрямо 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 96,03%, което представлява леко намаление с 0,28% в сравнение с 2016 г.; отбелязва със загриженост, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 72,23%, което представлява само леко повишение с 1,88% в сравнение с предходната година;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 194 467,98 EUR, което представлява 4,93% от общия размер на пренесената сума и показва повишение с 1,17% в сравнение с 2016 г.; отбелязва освен това относително високото равнище на непланирани преноси от 2017 към 2018 г. за дял II, възлизащи на 200 000 EUR, свързани главно с преустройството на вътрешното офисно пространство;

Изпълнение

3.  отбелязва, че Агенцията използва някои ключови показатели за изпълнение, служещи за измерване на резултатите от нейната работа и за подобряване на управлението на нейния бюджет; освен това отбелязва със задоволство, че Агенцията планира да въведе през 2018 г. преработена рамка за управление на изпълнението, която има за цел да предостави по-съдържателни показатели за изпълнение, които да позволят по-добра оценка на добавената стойност, произтичаща от дейностите на Агенцията; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на тази рамка;

4.  отбелязва, че макар Агенцията да е използвала наличните ресурси по добър начин, резултатите по отношение на комуникацията по интернет и изпълнението на работната програма са малко под определените цели;

5.  подкрепя дейността и анализите на Агенцията относно безопасността и здравето при работа, които допринасят за изготвянето на политиките на Съюза с цел насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд в Съюза, и подчертава, че за тази цел е важно да бъдат осигурени достатъчни кадрови и финансови ресурси, които да позволят на Агенцията да изпълнява своите задачи;

6.  приветства твърдия ангажимент на Агенцията да гарантира, че всички работници се ползват от едни и същи права за здравословни и безопасни условия на труд, независимо от големината на дружеството и вида на договора или трудовото правоотношение;

7.  оценява положително трайната подкрепа, която Агенцията оказва на средните и малките предприятия и на микропредприятията под формата на практически инструменти и насоки, за да ги подпомогне при спазването на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд; приветства завършването на проекта „Здравословни работни места за всички възрасти“, насърчаващ здравословните и безопасни условия на труд през целия професионален живот;

8.  отбелязва, че през 2017 г. завършиха три външни оценки: междинна оценка на многогодишната стратегическа програма 2014—2020 г., последваща оценка на по-безопасния и здравословен труд във всяка възраст и последваща оценка на Европейското проучване на предприятията по отношение на новите и възникващите рискове II; потвърждава, че всички те са постигнали положителен резултат и дадените препоръки вече са изпълнени;

9.  приветства усилията на Агенцията за интегриране на принципа на многоезичието в своите продукти, които бяха отличени от Европейския омбудсман през 2017 г., като на Агенцията съвместно със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) беше присъдена наградата на Омбудсмана за добро управление в категорията „Върхови постижения в предоставянето на услуги за граждани/потребители“ за техния съвместно разработен иновативен проект за улесняване на управлението на преводите в многоезични уебсайтове;

10.  отбелязва със задоволство, че Агенцията проактивно споделя задачи с други агенции в области като сигурността, управлението на съоръжения или банковите услуги, и планира допълнително да разшири сътрудничеството в бъдеще; подчертава значението на доброто сътрудничество между агенциите, работещи в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, и по-специално сътрудничеството между Агенцията, Eurofound, Cedefop и Европейския институт за равенство между половете (EIGE);

Политика относно персонала

11.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. са били заети 97,5% от бройките по щатното разписание, като са били назначени 39 срочно наети служители от общо 40 свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (в сравнение с 41 разрешени бройки през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 24 договорно наети служители;

12.  отбелязва, че Агенцията прилага политика за защита на личното достойнство и за борба с тормоза; отбелязва със загриженост, че през 2016 г. е започнато едно разследване на случай на тормоз, което е приключило през 2017 г.; изразява съжаление, че разследването е установило нарушение на член 12а, параграф 3 от Правилника за длъжностните лица; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за предприетите дисциплинарни мерки и за предвидените мерки за смекчаване на тези рискове в бъдеще;

Обществени поръчки

13.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. Агенцията все още не е използвала никой от инструментите, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети лица, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (подаване на електронни оферти за обществени поръчки); призовава Агенцията да приложи всички необходими инструменти и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия в това отношение напредък;

14.  приветства факта, че през ноември 2018 г. Агенцията започна успешно своята първа процедура за електронно представяне на оферти за обществени поръчки;

15.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията е подписала рамков договор за предоставяне на консултантски услуги в областта на информационните технологии със срок от 2014 г. до 2017 г., за които са определени цени, обвързани с времето, изразходвано по проектите, а не с извършените услуги, и по отношение на които Агенцията има ограничени възможности за мониторинг, тъй като например през 2016 г. половината от услугите са били извършени извън нейните офиси; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети в това отношение;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и въпросът за прозрачността

16.  признава съществуващите мерки на Агенцията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, както и предотвратяване и управление на конфликтите на интереси; освен това отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че тя възнамерява да приеме модел на решение относно подаването на сигнали за нередности, за което Комисията е дала предварително разрешение(2);

17.  отбелязва, че според доклада на Палатата е необходимо да се засили независимостта на счетоводителя, като той бъде поставен на пряко подчинение на изпълнителния директор и на управителния съвет на Агенцията; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за стъпките, предприети в тази посока; признава, че в отговор на тази препоръка на Палатата Агенцията е в процес на подготовка на решение на управителния съвет за възлагане на функциите на счетоводителя на друга структура, а именно ГД „Бюджет“;

18.  призовава Агенцията да използва новия учредителен регламент като възможност за по-нататъшно повишаване на независимостта на счетоводителя;

Други коментари

19.  отбелязва, че Агенцията е извършила анализ на вероятното въздействие, което ще има решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза върху нейната организация, дейност и счетоводно отчитане; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от този анализ;

o
o   o

20.  по отношение на други забележки с хоризонтален характер, придружаващи неговото решение за освобождаване от отговорност, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 248/01, 29.7.2017 г., стр. 3.
(2) Решение C(2018) 1362 на Комисията от 27.2.2018 г.
(3) Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0254.

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация