Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2183(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0138/2019

Předložené texty :

A8-0138/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.38

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0279

Přijaté texty
PDF 175kWORD 50k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)
P8_TA-PROV(2019)0279A8-0138/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci(5), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/126 ze dne 16. ledna 2019 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0138/2019),

1.  uděluje výkonné ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonné ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 90.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 90.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.
(6) Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 58.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2017 (2018/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci(5), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/126 ze dne 16. ledna 2019 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0138/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonné ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 90.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 90.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.
(6) Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 58.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2017 (2018/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0138/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 celkem 15 656 308 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje pokles o 6,10 %; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se odvíjí převážně od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí zaměřeného na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu 96,03 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje mírné snížení o 0,28 %; se znepokojením konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 72,23 %, což ve srovnání s předchozím rokem představuje pouze mírné zvýšení o 1,88 %;

Zrušení přenosů prostředků

2.  bere na vědomí, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 194 467,98 EUR, což představuje 4,93 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 zvýšení o 1,17 %; dále si všímá poměrně vysoké úrovně neplánovaných přenosů prostředků z roku 2017 do roku 2018 v hlavě II, které dosáhly částky 200 000 EUR a souvisely především s vnitřní reorganizací kancelářských prostor;

Výkonnost

3.  všímá si, že agentura používá některé klíčové ukazatele výkonnosti k měření své výkonnosti a ke zlepšování řízení svého rozpočtu; dále s uspokojením konstatuje, že agentura v roce 2018 plánuje zavést revidovaný rámec pro řízení výkonnosti, jehož cílem bude poskytnout smysluplnější ukazatele výkonnosti, které umožní lepší hodnocení přidané hodnoty činností agentury; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o provedení tohoto rámce;

4.  konstatuje, že přestože měla agentura dobré výsledky v oblasti využívání dostupných zdrojů, bylo plnění cílů v souvislosti s položkami souvisejícími s komunikací na internetových stránkách a plnění pracovního programu těsně pod stanovenou hranicí;

5.  podporuje činnosti a analýzy agentury v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky nimž agentura přispívá k tomu, aby se politika Unie zaměřovala na podporu zdravého a bezpečného prostředí na pracovištích v celé Unii, a zdůrazňuje, jak důležité je pro tento účel zajistit odpovídající stav zaměstnanců a finanční zdroje, které umožní agentuře plnit její úkoly;

6.  vítá pevné odhodlání agentury zajistit, aby všichni pracovníci bez ohledu na velikost firmy, typ smlouvy nebo zaměstnanecký vztah požívali týchž práv na zdraví a bezpečnost při práci;

7.  oceňuje soustavnou podporu agentury středním a malým podnikům a mikropodnikům, a to ve formě praktických nástrojů a pokynů, které jim mají umožnit působit v souladu s právními předpisy v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci; vítá dokončení projektu „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“, který usiluje o bezpečné a zdravé podmínky po celý pracovní život;

8.  konstatuje, že v roce 2017 byla ukončena tři externí hodnocení agentury: hodnocení víceletého strategického programu na období 2014 až 2020 v polovině období, hodnocení ex-post zabývající se otázkou větší míry bezpečí a zdraví na pracovišti v každém věku a hodnocení ex-post týkající se evropského průzkumu podniků o nových a vznikajících rizicích II; bere na vědomí, že všechna hodnocení měla pozitivní výsledek a že vydaná doporučení již byla provedena;

9.  vítá úsilí agentury o racionalizaci mnohojazyčnosti ve svých produktech, které Evropský veřejný ochránce práv uznal v roce 2017 tím, že agentuře společně s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie udělil cenu veřejného ochránce práv za řádnou správu v kategorii „Excelence v poskytování služeb zaměřených na občany/zákazníky“ za jejich společně vyvinutý inovativní projekt, který usnadňuje řízení překladu pro vícejazyčné internetové stránky;

10.  s uspokojením konstatuje, že agentura aktivně sdílí úkoly s ostatními agenturami v oblastech, jako je bezpečnost, správa zařízení nebo bankovní služby, a v budoucnu hodlá spolupráci dále posilovat; upozorňuje na důležitost dobré spolupráci mezi agenturami působícími v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a začleňování a zejména spolupráce mezi touto agenturou, nadací Eurofound, střediskem Cedefop a Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE);

Personální politika

11.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn ze 97,5 %, přičemž v agentuře pracovalo 39 ze 40 dočasných pracovníků schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání s 41 schválenými místy v roce 2016); konstatuje, že kromě toho v roce 2017 pracovalo v agentuře také 24 smluvních zaměstnanců;

12.  bere na vědomí, že agentura přijala politiku na ochranu lidské důstojnosti a předcházení obtěžování; se znepokojením konstatuje, že v roce 2016 bylo zahájeno jedno vyšetřování týkající se obtěžování, které bylo v roce 2017 uzavřeno; vyjadřuje politování nad tím, že výsledek vyšetřování prokázal, že byl porušen čl. 12a odst. 3 služebního řádu; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o disciplinárních opatřeních, která byla přijata, a o opatřeních, která jsou plánována za účelem omezení takovýchto rizik v budoucnu;

Veřejné zakázky

13.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura na konci roku 2017 stále nepoužívala žádné nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); žádá agenturu, aby všechny nezbytné nástroje zavedla a orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o pokroku dosaženém v této věci;

14.  vítá skutečnost, že agentura úspěšně spustila své první elektronické zadávání zakázek v listopadu 2018;

15.  na základě zprávy Účetního dvora se znepokojením konstatuje, že agentura podepsala rámcovou smlouvu týkající se poskytování konzultačních služeb v oblasti IT na období let 2014 až 2017, podle níž byly ceny stanoveny v závislosti na času strávenému prací na projektech a nebyly vázány na výsledek, přičemž v souvislosti s touto smlouvou má agenturu velmi omezené možnosti kontroly, neboť například v roce 2016 byla polovina služeb realizována mimo její prostory; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o opatřeních podniknutých v této věci;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.  bere na vědomí stávající opatření agentury a probíhající úsilí o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů; na základě informací od agentury dále konstatuje, že agentura hodlá přijmout vzorové rozhodnutí o pokynech pro oznamování (whistleblowing), s nímž Komise udělila souhlas ex ante(2);

17.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora je třeba posílit nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný výkonnému řediteli a správní radě agentury; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o krocích podniknutých v této souvislosti; je si vědom toho, že v reakci na toto doporučení Účetního dvora agentura právě připravuje rozhodnutí správní rady svěřit plnění funkce účetního externě GŘ BUDG;

18.  vyzývá agenturu, aby využila nové zakládající nařízení jako příležitost k dalšímu zvýšení nezávislosti účetního;

Další připomínky

19.  konstatuje, že agentura provedla komplexní analýzu pravděpodobného dopadu rozhodnutí Spojeného království o vystoupení z Unie na její organizaci, činnost a účetnictví; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o výsledcích této analýzy;

o
o   o

20.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 248/01, 29.7.2017, s. 3.
(2) Rozhodnutí EK C(2018) 1362 ze dne 27.2.2018.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění