Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2183(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0138/2019

Esitatud tekstid :

A8-0138/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.38

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0279

Vastuvõetud tekstid
PDF 152kWORD 55k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
P8_TA-PROV(2019)0279A8-0138/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2183(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta(5), eriti selle artiklit 14,

–  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määrus (EL) 2019/126, millega asutatakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2062/94(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0138/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 90.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 90.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1.
(6) ELT L 30, 31.1.2019, lk 58.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2183(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta(5), eriti selle artiklit 14,

–  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määrus (EL) 2019/126, millega asutatakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2062/94(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0138/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 90.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 90.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1.
(6) ELT L 30, 31.1.2019, lk 58.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2183(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0138/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (edaspidi „agentuur“) tulude ja kulude eelarvestuse(1) kohaselt oli agentuuri 2017. aasta lõplik eelarve 15 656 308 eurot, mis on 6,10 % väiksem kui 2016. aastal; arvestades, et agentuuri eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes agentuuri eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 96,03 %, mis on 2016. aastaga võrreldes 0,28 % madalam; märgib murelikult, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 72,23 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes ainult veidi (1,88 %) kõrgem;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  märgib, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 194 467,98 eurot, mis moodustab kogu üle kantud summast 4,93 % ja on 2016. aasta tühistamismäärast 1,17 % võrra suurem; võtab veel teadmiseks suhteliselt suures mahus (200 000 eurot) II jaotise assigneeringute kavandamata ülekandmise 2017. aastast 2018. aastasse, mis on peamiselt seotud asutusesisese kontoriruumide ümberkorraldamisega;

Tulemused

3.  märgib, et agentuur kasutab oma tulemuste mõõtmiseks ja eelarve paremaks haldamiseks teatavaid keskseid tulemusnäitajaid; lisaks märgib rahulolevalt, et agentuur kavatseb 2018. aastal kasutusele võtta muudetud tulemusjuhtimise raamistiku senisest sisulisemate tulemusnäitajatega, et paremini hinnata agentuuri tegevusest saadavat lisaväärtust; palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle raamistiku rakendamisest;

4.  märgib, et agentuur kasutas hästi talle kättesaadavaid vahendeid, kuid samas veebisuhtluse ja tööprogrammi täitmisega seotud punktide osas ei suudetud sihteesmärke päriselt täita;

5.  toetab agentuuri tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas tehtavat tööd ja analüüse, mis aitavad kaasa liidu poliitikale, mille eesmärk on edendada kogu liidus tervislikke ja ohutuid töökohti, ning rõhutab sellega seoses, kui oluline on tagada agentuuri ülesannete täitmiseks vajalik personal ja rahalised vahendid;

6.  väljendab heameelt agentuuri võetud kindla kohustuse üle tagada, et kõigil töötajatel oleksid samad töötervishoiu ja tööohutuse õigused, olenemata ettevõtte suurusest, lepingu liigist või töösuhtest;

7.  tunnustab agentuuri jätkuvat toetust mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele antavate praktiliste abivahendite ja suuniste näol, et neil oleks võimalik järgida töötervishoiu ja tööohutuse alaseid õigusakte; väljendab heameelt projekti „Tervislikud töökohad sõltumata east“ lõpuleviimise üle, millega edendatakse ohutuid ja tervislikke tingimusi kogu tööelu jooksul;

8.  märgib, et 2017. aastal viidi lõpule kolm välishindamist: aastate 2014–2020 mitmeaastase strateegilise programmi vahehindamine, projekti „Ohutum ja tervislikum töö igas vanuses“ järelhindamine ning uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teise uuringu järelhindamine; märgib, et kõigi hindamiste tulemused olid positiivsed ning antud soovitused on juba ellu viidud;

9.  tunneb heameelt, et agentuur pingutas mitmekeelsuse integreerimise nimel oma toodetesse, mida Euroopa Ombudsman tunnustas 2017. aastal, kui ta andis agentuurile koos Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) ja Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskusega (CdT) ombudsmani auhinna hea halduse eest kodanikele/klientidele suunatud teenuste osutamise tipptaseme kategoorias ühiselt välja töötatud uuendusliku projekti eest, millega hõlbustatakse mitmekeelsete veebisaitide tõlkimise haldamist;

10.  märgib rahulolevalt, et näiteks turvalisuse, rajatiste haldamise ja pangandusteenuste valdkonnas täidab agentuur oma ülesandeid aktiivses koostöös teiste asutustega ning kavandab edasiseks veelgi tihedamat koostööd; rõhutab, kui oluline on tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas tegutsevate ametite hea koostöö, eelkõige agentuuri, Eurofoundi, Cedefopi ja Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) vaheline koostöö;

Personalipoliitika

11.  märgib, et 31. detsembri 2017. aasta seisuga oli ametikohtade loetelust täidetud 97,5 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 40 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 39 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 41); märgib, et lisaks töötas 2017. aastal agentuuri heaks 24 lepingulist töötajat;

12.  märgib, et agentuur on kehtestanud inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise vältimise poliitika; märgib murelikult, et 2016. aastal algas ja 2017. aastal jõudis lõpule ühe ahistamisjuhtumi uurimine; kahetseb asjaolu, et uurimise tulemusena ilmnes personalieeskirjade artikli 12a lõike 3 rikkumine; palub agentuuril eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teatada, millised abinõud on võetud ja mida tehakse edaspidi selliste riskide maandamiseks;

Hanked

13.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei olnud agentuur veel kasutusele võtnud ühtegi komisjoni poolt käiku lastud vahendit, mille eesmärk on võtta hankemenetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); palub, et agentuur võtaks kasutusele kõik vajalikud vahendid ja annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas tehtust aru;

14.  tunneb heameelt asjaolu üle, et agentuur alustas novembris 2018 oma esimese e-hankega;

15.  märgib kontrollikoja aruande põhjal murelikult, et agentuur sõlmis aastateks 2014–2017 raamlepingu IT alaste konsultatsioonide saamiseks, mille hinnad määrati projektidele kulunud aja ja mitte saadud tulemuste põhjal ning mille täitmise järelevalveks on agentuuril vähe võimalusi, kuna näiteks 2016. aastal toimus poolte teenuste osutamine väljaspool tema tööruume; palub agentuuril teatada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles küsimuses võetud meetmetest;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

16.  võtab teadmiseks agentuuri praegused meetmed ja tegevuse läbipaistvuse tagamiseks ning huvide konfliktide vältimiseks ja haldamiseks; lisaks võtab teadmiseks agentuuri teated, et ta kavatseb võtta vastu näidisotsuse rikkumistest teatamise kohta, milleks on olemas komisjoni eelnev nõusolek(2);

17.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et tuleb tugevdada pearaamatupidaja sõltumatust, viies ta agentuuri tegevdirektori ja haldusnõukogu otsealluvusse; palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, mida on selleks tehtud; tunnistab, et selle kontrollikoja soovituse kohaselt valmistab agentuur praegu ette otsust, mille kohaselt delegeerib nõukogu peaarvepidaja ülesanded allhanke korras komisjoni eelarve peadirektoraadile;

18.  kutsub ametit üles kasutama uue asutamismäärusega seoses võimalust suurendada peaarvepidaja sõltumatust veel rohkem;

Muud märkused

19.  märgib, et agentuur analüüsis Ühendkuningriigi liidust lahkumise otsuse võimalikku mõju oma organisatsioonile, tegevusele ja raamatupidamisele; palub agentuuril esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile kõnealuse analüüsi tulemused;

o
o   o

20.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute asjus oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta(3).

(1) ELT C 248, 29.7.2017, lk 3.
(2) Euroopa Komisjoni 27.2.2018. aasta otsus C(2018) 1362.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave