Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2183(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0138/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0138/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.38

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0279

Hyväksytyt tekstit
PDF 152kWORD 43k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Vastuuvapaus 2017: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU‑OSHA)
P8_TA-PROV(2019)0279A8-0138/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta 18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94(5) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta 16. tammikuuta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/126(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0138/2019),

1.  myöntää Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 90.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 90.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.
(6) EUVL L 30, 31.1.2019, s. 58.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta 18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94(5) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta 16. tammikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/126(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0138/2019),

1.  hyväksyy Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 90.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 90.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.
(6) EUVL L 30, 31.1.2019, s. 58.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0138/2019),

A.  toteaa, että Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 15 656 308 euroa eli 6,10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016; toteaa, että viraston talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 96,03 prosenttia eli hienoiset 0,28 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2016; toteaa huolestuneena, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 72,23 prosenttia eli hieman, 1,88 prosenttia, korkeampi kuin edellisenä vuonna;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  panee merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 194 467,98 euroa eli 4,93 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee 1,17 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee lisäksi merkille osastossa 2 vuodelta 2017 vuodelle 2018 tehtyjen suunnittelemattomien siirtojen suhteellisen suuren määrän, 200 000 euroa, ja toteaa sen johtuvan pääasiassa sisäisten toimistotilojen uudelleenjärjestelystä;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  toteaa viraston käyttävän tiettyjä keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla se mittaa toimintansa tuloksellisuutta ja parantaa talousarviohallintoaan; panee lisäksi tyytyväisenä merkille, että virasto suunnitteli ottavansa vuonna 2018 käyttöön tarkistetun tulosjohtamisen kehyksen, jolla pyritään tarjoamaan merkityksellisempiä tulosindikaattoreita, jotta viraston toimintojen tuottamaa lisäarvoa voidaan arvioida paremmin; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden puitteiden täytäntöönpanosta;

4.  toteaa, että virasto suoriutui hyvin käytettävissä olevien resurssien hyödyntämisestä mutta verkkoviestintään ja työohjelman toteuttamiseen liittyvien budjettikohtien käytössä ei aivan saavutettu tavoitteita;

5.  tukee viraston toimintaa ja arviointeja työterveyden ja -turvallisuuden alalla ja katsoo, että niillä myötävaikutetaan unionin toimintapolitiikkaan, jolla pyritään edistämään terveellisiä ja turvallisia työpaikkoja kaikkialla unionissa, ja pitää tässä mielessä tärkeänä varmistaa, että virastolla on riittävästi henkilöstöä ja riittävät taloudelliset resurssit tehtäviensä hoitamiseksi;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on vahvasti sitoutunut varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä on samat työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat oikeudet yrityksen koosta ja sopimuksen tai työsuhteen tyypistä riippumatta;

7.  arvostaa viraston keskisuurille sekä pienille ja mikroyrityksille tarjoamaa jatkuvaa tukea, jota se antaa käytännön välineiden ja ohjeiden muodossa, jotta ne voivat noudattaa työterveyttä ja -turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä; panee tyytyväisenä merkille, että hanke ”Terveellinen työ elämän eri vaiheissa”, jolla edistetään turvallisia ja terveellisiä työoloja koko työuran ajan, on saatu päätökseen;

8.  panee merkille, että vuonna 2017 päättyi kolme ulkoista arviointia: vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen strategisen ohjelman väliarviointi, ”Turvallisempaa ja terveempää työtä kaikenikäisille” -hankkeen jälkiarviointi ja uusia ja esiin nousevia riskejä koskevan toisen eurooppalaisen yritystutkimuksen jälkiarviointi; toteaa, että kaikissa saatiin positiivinen tulos ja että suositukset on jo pantu täytäntöön;

9.  panee tyytyväisenä merkille viraston pyrkimykset sujuvoittaa tuotteidensa monikielisyyttä, minkä Euroopan oikeusasiamies tunnusti myöntämällä vuonna 2017 yhteisesti virastolle, Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) ja Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle (CdT) Euroopan oikeusasiamiehen hyvän hallinnon palkinnon kansalaisille ja asiakkaille suunnattujen palvelujen kategoriassa niiden yhdessä kehittämästä innovatiivisesta hankkeesta, joka helpottaa monikielisten verkkosivustojen käännöstoiminnan hallintaa;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto jakaa ennakoivasti tehtäviä muiden virastojen kanssa esimerkiksi turvallisuuden, tilojen hallinnan ja pankkipalvelujen alalla ja suunnittelee lisäävänsä yhteistyötä entisestään tulevaisuudessa; korostaa työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden alalla toimivien virastojen hyvän yhteistyön merkitystä ja etenkin viraston, Eurofoundin, Cedefopin ja Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) välistä yhteistyötä;

Henkilöstöpolitiikka

11.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli toteutettuna 97,5 prosenttia siten, että 39 toimeen unionin talousarviossa hyväksytyistä 40 toimesta oli nimitetty väliaikainen toimihenkilö (verrattuna 41 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 virastossa työskenteli lisäksi 24 sopimussuhteista toimihenkilöä;

12.  panee merkille, että virastolla on työntekijöiden ihmisarvon suojelua ja häirinnän ehkäisemistä koskevat toimintaperiaatteet; panee huolestuneena merkille, että yksi häirintää koskeva tutkimus käynnistettiin vuonna 2016 ja saatettiin päätökseen vuonna 2017; pitää valitettavana, että tulos osoitti, että henkilöstösääntöjen 12 a artiklan 3 kohtaa oli rikottu; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteutetuista kurinpitotoimista ja toimista, joita on suunniteltu tällaisten riskien lieventämiseksi tulevaisuudessa;

Hankinnat

13.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei virasto vielä vuoden 2017 loppuun mennessä käyttänyt yhtään komission käyttöön asettamista välineistä, joiden tarkoituksena oli tarjota keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköiset hankintamenettelyt); kehottaa virastoa ottamaan käyttöön kaikki tarvittavat välineet ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistymisestä;

14.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto käynnisti onnistuneesti ensimmäisen sähköisen tarjouskilpailun marraskuussa 2018;

15.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että virasto teki vuosiksi 2014–2017 tietoteknisten konsulttipalvelujen tarjoamista koskevan puitesopimuksen, jota varten hinnat vahvistettiin hankkeisiin käytetyn ajan mukaan eivätkä ne liittyneet tuloksiin, ja että virastolla on vain vähäiset mahdollisuudet valvoa sopimusta, sillä esimerkiksi vuonna 2016 puolet palveluista suoritettiin muualla kuin sen tiloissa; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä yhteydessä toteutetuista toimenpiteistä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

16.  panee merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden sekä eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan varmistamiseksi; panee lisäksi merkille, että viraston mukaan se suunnittelee hyväksyvänsä väärinkäytösten paljastamista koskevan mallipäätöksen, jolle komissio on antanut ennakkohyväksynnän(2);

17.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että on aiheellista vahvistaa tilinpitäjän riippumattomuutta velvoittamalla hänet raportoimaan suoraan viraston johtajalle ja hallintoneuvostolle; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän suuntaisista toimista; toteaa, että vastauksena tähän tilintarkastustuomioistuimen suositukseen virasto valmistelee parhaillaan päätöstä, jonka mukaan hallintoneuvosto ulkoistaa tilinpitäjän tehtävän komission budjettipääosastolle;

18.  kehottaa virastoa käyttämään uutta perustamisasetusta tilaisuutena lisätä tilinpitäjän riippumattomuutta entisestään;

Muita huomautuksia

19.  panee merkille, että virasto analysoi todennäköiset vaikutukset, joita Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota unionista aiheuttaa sen organisaatioon, toimintoihin ja tileihin; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle analyysin tuloksista;

o
o   o

20.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 26. maaliskuuta 2019 antamaansa päätöslauselmaan(3).

(1) EUVL C 248/01, 29.7.2017, s. 3.
(2) Komission päätös C(2018) 1362, 27.2.2018.
(3) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0254.

Päivitetty viimeksi: 28. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus