Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2183(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0138/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0138/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.38

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0279

Pieņemtie teksti
PDF 170kWORD 56k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
P8_TA-PROV(2019)0279A8-0138/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1994. gada 18. jūlija Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru(5), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2019/126 (2019. gada 16. janvāris), ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94(6)

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0138/2019),

1.  sniedz Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 90. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 90. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.
(6) OV L 30, 31.1.2019., 58. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1994. gada 18. jūlija Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru(5), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2019/126 (2019. gada 16. janvāris), ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94(6)

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0138/2019),

1.  apstiprina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 90. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 90. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.
(6) OV L 30, 31.1.2019., 58. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0138/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 15 656 308 EUR, t. i., par 6,10 % mazāks nekā 2016. gadā; tā kā Aģentūras budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ņem vērā, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 96,03 %, t. i., nedaudz — par 0,28 % — mazāks nekā 2016. gadā; ar bažām norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 72,23 %, t. i., tikai nedaudz — par 1,88 % — augstāks nekā iepriekšējā gadā;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  ņem vērā, ka tika atcelti 194 467,98 EUR no apropriācijām, kuras tika pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 4,93 % no kopējā pārnesto apropriāciju apmēra, un tas ir par 1,17 % vairāk nekā 2016. gadā; turklāt ņem vērā, ka II sadaļā no 2017. gada uz 2018. gadu tika neplānoti pārnests relatīvi liels apropriāciju apmērs — 200 000 EUR — un tas bija galvenokārt saistīts ar biroja telpu iekšējo reorganizāciju;

Sniegums

3.  ņem vērā, ka Aģentūra izmanto noteiktus galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu savu sniegumu un uzlabotu budžeta pārvaldību; turklāt ar gandarījumu ņem vērā, ka Aģentūra plāno 2018. gadā ieviest pārskatītu snieguma pārvaldības sistēmu, kuras mērķis ir ieviest jēgpilnākus snieguma rādītājus, lai labāk novērtētu Aģentūras darbības pievienoto vērtību; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs sistēmas ieviešanu;

4.  ņem vērā, ka, lai gan Aģentūra labi izmantoja pieejamos resursus, ar tīmekļa komunikāciju un darba programmas īstenošanu saistītajos budžeta posteņos rezultāti bija nedaudz zemāki par izvirzītajiem mērķiem;

5.  atbalsta Aģentūras darbību un analīzi par darba aizsardzību, kas dod ieguldījumu Savienības politikas veidošanas procesā, kura mērķis ir sekmēt veselīgas un drošas darbavietas visā Savienībā, un šajā sakarībā uzsver to, ka ir svarīgi nodrošināt atbilstīgu personālu un finansējumu, lai ļautu Aģentūrai pildīt tās uzdevumus;

6.  atzinīgi vērtē Aģentūras stingro apņemšanos nodrošināt visiem darba ņēmējiem vienādas tiesības uz darba aizsardzību neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, līguma vai darba tiesisko attiecību veida;

7.  atzinīgi vērtē Aģentūras noturīgo atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, sniedzot praktiskus instrumentus un pamatnostādnes, kas ļauj tiem ievērot tiesību aktus darba aizsardzības jomā; atzinīgi vērtē to, ka ir pabeigts projekts “Veselībai nekaitīgas darbavietas dažāda vecuma cilvēkiem”, kas veicina drošus un veselībai nekaitīgus apstākļus visa darba mūža garumā;

8.  ņem vērā, ka 2017. gadā tika pabeigtas trīs ārējas novērtēšanas: daudzgadu stratēģiskās programmas 2014.–2020. gadam vidusposma novērtēšana, ex post novērtēšana par drošāku un veselīgāku darbu jebkurā vecumā un Eiropas uzņēmumu aptaujas par jaunajiem un nākotnes riskiem II ex post novērtēšana; pieņem zināšanai to, ka visās novērtēšanās gūtie rezultāti bija pozitīvi un ka ieteikumi, iespējams, jau ir īstenoti;

9.  atzinīgi vērtē Aģentūras centienus integrēt daudzvalodību savos produktos, kā to 2017. gadā apstiprināja Eiropas Ombuds, piešķirot Aģentūrai, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO) un Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centram (CdT) Ombuda balvu par labu pārvaldību kategorijā “Izcilības nodrošināšana iedzīvotājiem/klientiem paredzētu pakalpojumu sniegšanā” par kopīgi izstrādāto inovatīvo projektu, ar kuru tiek atvieglota daudzvalodu tīmekļa vietņu tulkošanas pārvaldība;

10.  ar gandarījumu ņem vērā, ka Aģentūra proaktīvi sadarbojas ar citām aģentūrām, pildot uzdevumus tādās jomās kā drošība, telpu pārvaldība un banku pakalpojumi, un turpmāk plāno šo sadarbību pastiprināt; uzsver to, ka ir svarīgi veidot labu sadarbību starp aģentūrām, kuras strādā nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā, un jo īpaši starp Aģentūru, Eurofound, Cedefop un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE);

Personāla politika

11.  ņem vērā, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 97,5 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 39 pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātajiem 40 pagaidu darbiniekiem (salīdzinājumā ar 41 apstiprināto vietu 2016. gadā); ņem vērā, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 24 līgumdarbinieki;

12.  ņem vērā, ka Aģentūra ir ieviesusi politiku attiecībā uz personas cieņas aizsardzību un aizskarošas izturēšanās novēršanu; ar bažām ņem vērā, ka 2016. gadā tika sākta un 2017. gadā pabeigta viena izmeklēšanas procedūra par aizskarošu izturēšanos; pauž nožēlu par to, ka tās rezultātā tika konstatēts Civildienesta noteikumu 12.a panta 3. punkta pārkāpums; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par veiktajiem disciplinārajiem pasākumiem un pasākumiem, kurus paredzēts veikt, lai mazinātu turpmākus šāda veida riskus;

Iepirkums

13.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Aģentūra vēl nebija izmantojusi nevienu instrumentu, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); aicina Aģentūru ieviest visus nepieciešamos instrumentus un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā sasniegto progresu;

14.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra 2018. gada novembrī veiksmīgi sāka savu pirmo e-konkursu;

15.  ar bažām ņem vērā Revīzijas palātas ziņojumā iekļauto informāciju par to, ka Aģentūra ir parakstījusi pamatlīgumu par IT konsultāciju pakalpojumiem no 2014. gada līdz 2017. gadam, kurā cenas ir noteiktas par projektu īstenošanā pavadīto laiku, nevis gūtajiem rezultātiem un attiecībā uz kura īstenošanu Aģentūrai bija ierobežotas uzraudzības iespējas, jo, piemēram, 2016. gadā puse no pakalpojumiem tika nodrošināti ārpus Aģentūras telpām; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarībā veiktajiem pasākumiem;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

16.  pieņem zināšanai Aģentūras pašreizējos pasākumus un īstenotos centienus pārredzamības nodrošināšanā un interešu konfliktu novēršanā un pārvaldībā; turklāt ņem vērā Aģentūras sniegto informāciju par to, ka tā plāno pieņemt paraugu lēmumam par trauksmes celšanu, par kuru Komisija jau ir sniegusi ex ante piekrišanu(2);

17.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu ir jāpastiprina grāmatveža neatkarība, padarot viņu tieši atbildīgu Aģentūras izpilddirektoram un valdei; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai šo jautājumu risinātu; pieņem zināšanai to, ka Aģentūra, reaģējot uz Revīzijas palātas ieteikumu, šobrīd gatavo valdes lēmumu par grāmatveža amata nodošanu DG BUDG;

18.  aicina Aģentūru izmantot jauno dibināšanas regulu kā iespēju vēl vairāk palielināt grāmatveža neatkarību;

Citi komentāri

19.  ņem vērā, ka Aģentūra veica analīzi par iespējamo ietekmi, ko attiecībā uz tās struktūru, darbībām un pārskatiem varētu radīt Apvienotās Karalistes lēmums par izstāšanos no Eiropas Savienības; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs analīzes rezultātiem;

o
o   o

20.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(3).

(1) OV C 248/01, 29.07.2017., 3. lpp.
(2) EK Lēmums C(2018)1362, 27.02.2018.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. martsJuridisks paziņojums