Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2183(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0138/2019

Teksty złożone :

A8-0138/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.38

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0279

Teksty przyjęte
PDF 176kWORD 55k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
P8_TA-PROV(2019)0279A8-0138/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2017 (2018/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0073/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy(5), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/126 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0138/2019),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 90.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 90.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1.
(6) Dz.U. L 30 z 31.1.2019, s. 58.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2017 (2018/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0073/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy(5), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/126 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0138/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 90.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 90.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1.
(6) Dz.U. L 30 z 31.1.2019, s. 58.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2017 (2018/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0138/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (zwanej dalej „Agencją”) jej ostateczny budżet na rok 2017 wyniósł 15 656 308 EUR, co stanowi spadek o 6,10 % w stosunku do roku 2016; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 96,03 %, co oznacza nieznaczny spadek o 0,28 % w porównaniu z rokiem 2016; odnotowuje, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 72,23 %, co oznacza jedynie nieznaczny spadek o 1,88 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

Anulowane środki przeniesione

2.  zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 194 467,98 EUR, co stanowi 4,93 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza wzrost o 1,17 % w porównaniu z 2016 r.; zauważa ponadto stosunkowo wysoki poziom nieplanowanych przeniesień środków z 2017 r. na 2018 r. w tytule II, wynoszący 200 000 EUR, spowodowany głównie wewnętrzną reorganizacją powierzchni biurowej;

Wyniki

3.  zauważa, że Agencja stosuje niektóre kluczowe wskaźniki realizacji celu do pomiaru swojej działalności oraz do poprawy zarządzania budżetem; zauważa ponadto z zadowoleniem, że Agencja zamierza wprowadzić w 2018 r. zmienione ramy zarządzania wynikami, których celem jest dostarczenie bardziej konkretnych wskaźników wyników, aby lepiej móc ocenić wartość dodaną wynikającą z działalności Agencji; wzywa Agencję, aby informowała organ udzielający absolutorium o wdrażaniu tych ram;

4.  zauważa, że pomimo iż Agencja dobrze wykorzystała dostępne środki, pozycje związane z komunikacją internetową oraz opracowaniem planu prac były nieznacznie poniżej ustalonych celów;

5.  popiera działania i analizy Agencji dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, które przyczyniają się do kształtowania polityki Unii mającej na celu promowanie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy w Unii oraz podkreśla w tym celu znaczenie zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych i finansowych umożliwiających Agencji realizację jej zadań;

6.  z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane zobowiązanie Agencji do zapewnienia wszystkim pracownikom takich samych praw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj umowy lub stosunek pracy;

7.  docenia stałe wsparcie Agencji dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw w postaci praktycznych narzędzi i wytycznych umożliwiających im dostosowanie się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; z zadowoleniem przyjmuje sfinalizowanie projektu „Zdrowe miejsca pracy dla wszystkich grup wiekowych”, który promuje bezpieczne i zdrowe warunki pracy w ciągu całego życia zawodowego;

8.  zauważa, że w 2017 r. zostały zakończone trzy oceny zewnętrzne: śródokresową ocenę wieloletniego programu strategicznego 2014–2020, ocenę ex post bezpieczniejszej i zdrowszej pracy w każdym wieku oraz ocenę ex post drugiego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń; przyjmuje do wiadomości, że wszystkie były pozytywne, a poczynione zalecenia już wdrożono;

9.  z zadowoleniem przyjmuje starania Agencji o wprowadzenie wielojęzyczności do jej produktów, co spotkało się z uznaniem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który w 2017 r. przyznał Agencji, wraz z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT), nagrodę za dobrą administrację w kategorii „Doskonałość w świadczeniu usług ukierunkowanych na obywatela i klienta” za opracowany przez nie wspólnie innowacyjny projekt ułatwiający zarządzanie tłumaczeniami wielojęzycznych stron internetowych;

10.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja proaktywnie dzieli zadania z innymi agencjami w takich kwestiach, jak bezpieczeństwo, zarządzanie pomieszczeniami lub usługi bankowe, oraz że planuje zwiększać współpracę w przyszłości; podkreśla, jak ważna jest dobra współpraca pomiędzy agencjami działającymi w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, w szczególności współpraca pomiędzy Agencją, Eurofoundem, Cedefopem oraz Europejskim Instytutem do spraw Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE);

Polityka kadrowa

11.  zauważa, że w dniu 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 97,5 %, z figurującymi w nim 39 pracownikami na czas określony z 40 takich stanowisk dopuszczalnych przez budżet Unii (dla porównania: w 2016 r. – 41 dopuszczalnych stanowisk); zauważa ponadto, że w 2017 r. w Agencji pracowało 24 pracowników kontraktowych;

12.  zauważa, że Agencja ma politykę ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu w pracy; zauważa z zaniepokojeniem, że w 2016 r. wszczęto jedno śledztwo w sprawie molestowania; śledztwo zakończono w 2017 r.; ubolewa, że jego wyniki dowiodły naruszenia art. 12a ust. 3 regulaminu pracowniczego; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o zastosowanych środkach dyscyplinarnych oraz o środkach przewidzianych do zmniejszenia tego rodzaju ryzyka w przyszłości;

Zamówienia

13.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału do końca 2017 r. Agencja nie korzystała jeszcze z żadnych narzędzi zainicjowanych przez Komisję w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji ze stronami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia); wzywa Agencję do wprowadzenia wszystkich niezbędnych narzędzi oraz do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tej dziedzinie;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja z powodzeniem ogłosiła pierwszy przetarg elektroniczny w listopadzie 2018 r.;

15.  z niepokojem zauważa, że według sprawozdania Trybunału Agencja podpisała umowę ramową o doradztwo w dziedzinie informatyki w latach 2014–2017, w której ceny były uzależnione od czasu spędzonego nad projektami i niezwiązane z ich oddawaniem, w związku z czym Agencja miała ograniczone możliwości kontrolowania, gdyż np. w 2016 r. połowa usług była świadczona poza jej siedzibą; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o podjętych w związku z tym środkach;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

16.  odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Agencji służące zapewnieniu przejrzystości, a także zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi; dowiaduje się ponadto od Agencji, że ma ona zamiar przyjąć wzór decyzji w sprawie informowania o nieprawidłowościach, co do którego Komisja zawarła porozumienie ex ante(2);

17.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału należy wzmocnić niezależność księgowego w drodze przesunięcia jego stanowiska bezpośrednio pod zwierzchnictwo dyrektora i zarządu Agencji; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o krokach podjętych w tym kierunku; przyznaje, że w odpowiedzi na to zalecenie Trybunału Agencja przygotowuje obecnie decyzję dla rady zarządzającej o przeniesieniu stanowiska księgowego do DG BUDG;

18.  wzywa Agencję do wykorzystania nowego rozporządzenia ustanawiającego jako okazji do dalszego zwiększenia niezależności księgowego;

Inne uwagi

19.  zauważa, że Agencja przeprowadziła analizę prawdopodobnego wpływu decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej na swoją organizację, operacje i rozliczenia; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wyniku tej analizy;

o
o   o

20.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca 2019 r.(3) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 248/01 z 29.7.2017, s. 3.
(2) Decyzja KE C(2018) 1362 z 27.02.2018.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0254.

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2019Informacja prawna