Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2183(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0138/2019

Texte depuse :

A8-0138/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.38

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0279

Texte adoptate
PDF 162kWORD 55k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)
P8_TA-PROV(2019)0279A8-0138/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă(5), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/126 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0138/2019),

1.  acordă directoarei executive a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directoarei executive a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 90.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 90.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 216, 20.8.1994, p. 1.
(6) JO L 30, 31.1.2019, p. 58.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă(5), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/126 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0138/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directoarei executive a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 90.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 90.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 216, 20.8.1994, p. 1.
(6) JO L 30, 31.1.2019, p. 58.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0138/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 15 656 308 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 6,10 % în raport cu 2016; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) declară, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2017 (denumit în continuare „raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului din cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 96,03 %, reprezentând o ușoara scădere de 0,28 % față de 2016; constată cu îngrijorare că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 72,23 %, ceea ce reprezintă doar o ușoară creștere de 1,88 % față de exercițiul precedent;

Anularea reportărilor

2.  ia act de faptul că reportările anulate din 2016 în 2017 au totalizat 194 467,98 EUR, reprezentând 4,93 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o creștere de 1,17 % față de 2016; ia act, de asemenea, de nivelul relativ ridicat al reportărilor neplanificate din 2017 în 2018 în ceea ce privește titlul II, care se ridică la 200 000 EUR și sunt legate în principal de reorganizarea internă a spațiilor de birouri;

Performanța

3.  constată că Agenția folosește anumiți indicatori-cheie de performanță pentru a-și măsura performanța și pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară; constată, în continuare, cu satisfacție că Agenția intenționează să introducă în 2018 un cadru revizuit de gestionare a performanței, care urmărește să ofere indicatori de performanță mai semnificativi pentru a evalua mai bine valoarea adăugată adusă de activitățile Agenției; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestui cadru;

4.  constată că, deși agenția a utilizat bine resursele disponibile, aspectele legate de comunicarea pe internet și de atingerea obiectivelor programelor de lucru au fost ușor sub obiectivele stabilite;

5.  sprijină activitățile Agenției și analiza realizată de aceasta în legătură cu securitatea și sănătatea la locul de muncă, contribuind astfel la politicile Uniunii menite să promoveze locurile de muncă sănătoase și sigure în întreaga Uniune și subliniază, în acest sens, importanța asigurării unor resurse umane și financiare adecvate care să-i permită agenției să își îndeplinească sarcinile;

6.  salută angajamentul ferm al Agenției de a se asigura că toți lucrătorii beneficiază de aceleași drepturi în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă, indiferent de dimensiunea întreprinderii, de tipul contractului sau de raportul de muncă;

7.  apreciază sprijinul constant acordat de agenție întreprinderilor mici și mijlocii și microîntreprinderilor, sub forma unor instrumente și orientări practice care să le permită să respecte legislația privind securitatea și sănătatea în muncă; salută finalizarea proiectului „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”, care promovează condiții de sănătate și siguranță pe întreaga durată a vieții profesionale;

8.  ia act de faptul că trei evaluări externe s-au încheiat în 2017: o evaluare la jumătatea perioadei a programului strategic multianual 2014-2020, o evaluare ex-post a muncii în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă și o evaluare ex-post a Sondajului european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente II; recunoaște că toate aceste evaluări au ajuns la un rezultat pozitiv, iar recomandările formulate au fost deja puse în aplicare;

9.  salută eforturile Agenției de a integra multilingvismul în produsele sale, eforturi recunoscute de Ombudsmanul European în 2017, când a acordat Agenției, precum și Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT), Premiul Ombudsmanului pentru bună administrare la categoria „Excelență în furnizarea de servicii orientate către cetățeni/clienți”, pentru proiectul inovator pe care l-au dezvoltat în comun cu scopul de a facilita gestionarea traducerii site-urilor multilingve;

10.  constată cu satisfacție că agenția împarte în mod activ sarcini cu alte agenții în domenii precum securitatea, gestionarea instalațiilor sau serviciile bancare și intenționează să intensifice colaborarea în viitor; subliniază importanța bunei cooperări dintre agențiile din domeniul ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și incluziunii și, în special, a cooperării dintre Agenție, Eurofound, Cedefop și Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE);

Politica de personal

11.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era executată în proporție de 97,5 %, fiind ocupate 39 de posturi de agenți temporari din cele 40 de posturi de agenți temporari autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 41 de posturi autorizate în 2016); ia act de faptul că, în 2017, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 24 de agenți contractuali;

12.  constată că Agenția a adoptat o politică privind protejarea demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii; constată cu îngrijorare că o anchetă privind hărțuirea a fost deschisă în 2016 și încheiată în 2017; regretă că rezultatul a demonstrat că este vorba de o încălcare a articolului 12a alineatul (3) din Statutul funcționarilor; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile disciplinare luate și la măsurile prevăzute pentru a atenua aceste riscuri în viitor;

Achiziții

13.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că, la sfârșitul lui 2017, Agenția nu folosea încă niciunul dintre instrumentele lansate de Comisie pentru a implementa o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); invită Agenția să implementeze toate instrumentele necesare și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

14.  salută faptul că Agenția a lansat cu succes prima sa licitație electronică în noiembrie 2018;

15.  constată cu îngrijorare, pe baza raportului Curții, că Agenția a semnat un contract-cadru pentru furnizarea de servicii de consultanță în domeniul informatic pentru perioada 2014-2017, în cadrul căruia prețurile erau stabilite în funcție de timpul consacrat proiectelor și nu erau legate de livrare, Agenția având posibilități limitate de monitorizare în acest sens, întrucât, de exemplu, în 2016, jumătate dintre servicii au fost efectuate în afara sediului său; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate în acest sens;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

16.  ia act de măsurile aplicate de Agenție și de eforturile continue pentru a asigura transparența și pentru a preveni și soluționa conflictele de interese; constată, de asemenea, pe baza informațiilor din partea Agenției, că aceasta intenționează să adopte modelul de decizie privind avertizările de integritate pentru care Comisia și-a dat acordul ex ante(2);

17.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că este necesar să se consolideze independența contabilului prin subordonarea directă a acestuia directoarei executive a Agenției și Consiliului de administrație; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate în acest sens; recunoaște că, răspunzând acestei recomandări a Curții, Agenția pregătește în prezent o decizie prin care Consiliul de conducere să externalizeze poziția de contabil către DG BUDG;

18.  invită Agenția să folosească noul regulament de înființare ca pe o oportunitate de a crește și mai mult independența contabilului;

Alte observații

19.  ia act de faptul că Agenția a efectuat o analiză a impactului probabil al deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană asupra organizării, operațiunilor și conturilor sale; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul analizei;

o
o   o

20.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 248/01, 29.7.2017, p. 3.
(2) Decizia CE C(2018)1362 din 27.2.2018.
(3) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 28 martie 2019Notă juridică