Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2183(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0138/2019

Predkladané texty :

A8-0138/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.38

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0279

Prijaté texty
PDF 172kWORD 49k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
P8_TA-PROV(2019)0279A8-0138/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(5), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/126 zo 16. januára 2019, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady č. 2062/94(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0138/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnej riaditeľke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnej riaditeľke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 90.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 90.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.12 s, 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2019, s. 58.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2017 (2018/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(5), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/126 zo 16. januára 2019, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady č. 2062/94(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0138/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnej riaditeľke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 90.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 90.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.12 s, 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2019, s. 58.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2017 (2018/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0138/2019),

A.  keďže podľa výkazu výdavkov a príjmov(1) bol konečný rozpočet Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2017 na úrovni 15 656 308 EUR, čo predstavuje pokles o 6,10 % v porovnaní s rokom 2016; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 96,03 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zníženie o 0,28 %; so znepokojením poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola na úrovni 72,23 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje len mierne zvýšenie o 1,88 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol vo výške 194 467,98 EUR, ktorá predstavuje 4,93 % celkovej prenesenej sumy, čo zodpovedá zvýšeniu o 1,17 % v porovnaní s rokom 2016; ďalej berie na vedomie pomerne vysokú úroveň neplánovaných prenosov z roku 2017 do roku 2018 v prípade hlavy II vo výške 200 000 EUR, a to najmä na reorganizáciu interných kancelárskych priestorov;

Výkonnosť

3.  konštatuje, že agentúra používa určité kľúčové ukazovatele výkonnosti na meranie svojej výkonnosti a na zlepšenie rozpočtového riadenia; okrem toho s uspokojením konštatuje, že v roku 2018 agentúra plánuje zaviesť revidovaný rámec riadenia výkonnosti, ktorého cieľom je poskytnúť zmysluplnejšie ukazovatele výkonnosti s cieľom lepšie posúdiť pridanú hodnotu vytváranú činnosťami agentúry; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonávaní tohto rámca;

4.  konštatuje, že hoci agentúra dobre využívala dostupné zdroje, v prípade položiek súvisiacich s webovou komunikáciou a v prípade plnenia pracovného programu neboli úplne dosiahnuté stanovené ciele;

5.  podporuje činnosti a analýzy agentúry týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú prínosom pre politiku Únie zameranú na podporu zdravých a bezpečných pracovísk v Únii, a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť primerané personálne a finančné zdroje, ktoré agentúre umožnia plniť svoje úlohy;

6.  víta pevný záväzok agentúry zabezpečiť, aby všetci pracovníci mali rovnaké práva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bez ohľadu na veľkosť spoločnosti, druh zmluvy alebo pracovnoprávny vzťah;

7.  oceňuje trvalú podporu, ktorú agentúra poskytuje stredným a malým podnikom a mikropodnikom vo forme praktických nástrojov a usmernení, aby im umožnila dodržiavať právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; víta dokončenie projektu Zdravé pracoviská pre všetky vekové skupiny, ktorý podporuje bezpečné a zdravé podmienky počas celého pracovného života;

8.  konštatuje, že v roku 2017 boli dokončené tri externé hodnotenia: hodnotenie viacročného strategického programu na roky 2014 až 2020 v polovici trvania, hodnotenie ex-post bezpečnejšej a zdravšej práce v každom veku a hodnotenie ex-post Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík II; vyjadruje uznanie, že všetky z nich mali pozitívne výsledky a že predložené odporúčania už boli vykonané;

9.  víta úsilie agentúry o začlenenie viacjazyčnosti do svojich produktov, ktoré uznala európska ombudsmanka v roku 2017 tým, že agentúre spolu s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie (CdT) udelila cenu ombudsmana za dobrú správu v kategórii Excelentnosť pri poskytovaní služieb zameraných na občanov/zákazníkov, konkrétne za ich spoločne vyvinutý inovačný projekt, ktorý uľahčuje riadenie prekladov viacjazyčných webových sídiel;

10.  s uspokojením konštatuje, že agentúra aktívne vykonáva úlohy spoločne s inými agentúrami v oblastiach, ako je bezpečnosť, správa zariadení alebo bankové služby, a že v budúcnosti plánuje túto spoluprácu zintenzívniť; zdôrazňuje význam dobrej spolupráce medzi agentúrami, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a sociálneho začleňovania, a najmä spolupráce medzi touto agentúrou, nadáciou Eurofound, strediskom Cedefop a Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť (EIGE);

Personálna politika

11.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 97,5 %, pričom zo 40 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 41 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 39 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 24 zmluvných zamestnancov;

12.  berie na vedomie, že agentúra prijala politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; so znepokojením konštatuje, že v roku 2016 bolo začaté jedno vyšetrovanie obťažovania, ktoré bolo ukončené v roku 2017; vyjadruje poľutovanie nad tým, že výsledok vyšetrovania poukázal na porušenie článku 12a ods. 3 služobného poriadku; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o prijatých disciplinárnych opatreniach a o opatreniach plánovaných na zmiernenie takýchto rizík v budúcnosti;

Verejné obstarávanie

13.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra do konca roka 2017 nezačala používať žiadny z nástrojov, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jednotné riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); vyzýva agentúru, aby zaviedla všetky potrebné nástroje a predložila orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v tejto veci;

14.  víta, že agentúra v novembri 2018 úspešne otvorila svoje prvé elektronické verejné obstarávanie;

15.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra podpísala rámcovú zmluvu na poskytovanie poradenských služieb v oblasti IT na roky 2014 až 2017, v prípade ktorej boli ceny stanovené v závislosti od času stráveného na projektoch, a nie na základe dodania služieb, pričom agentúra má obmedzené možnosti monitorovania jej vykonávania, keďže napríklad v roku 2016 bola polovica služieb vykonávaná mimo priestorov agentúry; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o opatreniach prijatých na riešenie tejto situácie;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

16.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov; okrem toho berie na vedomie, že agentúra plánuje prijať vzorové rozhodnutie o oznamovaní protispoločenskej činnosti, ktoré Komisia už predbežne schválila(2);

17.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že treba posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude priamo zodpovedať výkonnej riaditeľke a riadiacej rade agentúry; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o opatreniach prijatých v tomto smere; uznáva, že agentúra v reakcii na toto odporúčanie Dvora audítorov v súčasnosti pripravuje rozhodnutie, aby riadiaca rada funkciu účtovníka externalizovala a zverila ju GR BUDG;

18.  vyzýva agentúru, aby využila nové zakladajúce nariadenie ako príležitosť na ďalšie posilnenie nezávislosti účtovníka;

Ďalšie pripomienky

19.  poznamenáva, že agentúra vykonala analýzu pravdepodobného vplyvu rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie na jej organizáciu, prevádzku a účty; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o záveroch uvedenej analýzy;

o
o   o

20.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(3) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 248/01, 29.7.2017, s. 3.
(2) Rozhodnutie Komisie C(2018)1362 z 27.2.2018.
(3) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Posledná úprava: 28. marca 2019Právne oznámenie