Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2183(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0138/2019

Ingivna texter :

A8-0138/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.38

Antagna texter :

P8_TA(2019)0279

Antagna texter
PDF 158kWORD 49k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
P8_TA-PROV(2019)0279A8-0138/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2017 (2018/2183(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 ‑ C8‑0073/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå(5), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/126 av den 16 januari 2019 om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0138/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 90.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 90.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EGT L 216, 20.8.1994, s. 1.
(6) EUT L 30, 31.1.2019, s. 58.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017 (2018/2183(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 ‑ C8‑0073/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå(5), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/126 av den 16 januari 2019 om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0138/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 90.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 90.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EGT L 216, 20.8.1994, s. 1.
(6) EUT L 30, 31.1.2019, s. 58.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017 (2018/2183(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0138/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Europeiska arbetsmiljöbyrån (nedan kallad byrån) uppgick byråns slutliga budget för budgetåret 2017 till 15 656 308 EUR, vilket är en minskning med 6,10 % jämfört med 2016. Byråns budget kommer huvudsakligen från unionens budget.

B.  I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2017 förklarar revisionsrätten att man uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 96,03 %, vilket innebär en liten minskning med 0,28 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar bekymrat att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 72,23 %, vilket endast innebär en liten ökning på 1,88 % jämfört med föregående år.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet noterar att annulleringarna av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 194 467, 98 EUR, vilket utgör 4,93 % av det sammanlagda överförda beloppet, och innebär en ökning med 1,17 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar dessutom den relativt höga nivån av oplanerade överföringar från 2017 till 2018 för avdelning II, som uppgick till 200 000 EUR och som huvudsakligen hänförde sig till en intern omorganisation av kontorslokalerna.

Verksamhetsresultat

3.  Europaparlamentet noterar att byrån använder vissa centrala resultatindikatorer för att mäta sitt resultat och förbättra sin budgetförvaltning. Parlamentet noterar dessutom med tillfredsställelse att byrån planerar att införa en reviderad ram för resultatförvaltningen 2018, som syftar till att tillhandahålla mer meningsfulla resultatindikatorer för att bättre kunna bedöma mervärdet av byråns verksamhet. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av denna ram.

4.  Europaparlamentet noterar att även om byrån gjorde väl i från sig när det gällde att utnyttja de tillgängliga resurserna låg utgifterna för de poster som rör webbkommunikation och arbetsprogram något under de fastställda målen.

5.  Europaparlamentet stöder byråns verksamhet och analyser avseende hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som bidrar till utformningen av unionens politik i syfte att främja hälsosamma och säkra arbetsplatser i hela unionen, och betonar i detta sammanhang att det är viktigt att se till att det finns tillräckligt med personal och ekonomiska resurser så att byrån kan utföra sina uppgifter.

6.  Europaparlamentet välkomnar byråns beslutsamma åtagande att se till att alla arbetstagare åtnjuter samma rättigheter i fråga om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, oavsett företagets storlek och oavsett typ av anställningskontrakt eller anställningsförhållande.

7.  Europaparlamentet uppskattar byråns varaktiga stöd till medelstora, små företag och mikroföretag, i form av praktiska verktyg och riktlinjer som gör det möjligt för dem att efterleva arbetsmiljölagstiftningen. Parlamentet välkomnar slutförandet av projektet ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet” som främjar säkra och sunda förhållanden under hela arbetslivet.

8.  Europaparlamentet noterar att tre externa utvärderingar slutfördes under 2017, närmare bestämt en utvärdering efter halva tiden av det fleråriga strategiska programmet 2014–2020, en efterhandsutvärdering av säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar samt en efterhandsutvärdering av den europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker II. Parlamentet konstaterar att samtliga fick ett positivt resultat och att de framförda rekommendationerna redan har genomförts.

9.  Europaparlamentet välkomnar byråns insatser för att införliva flerspråkigheten i sina produkter, vilket Europeiska ombudsmannen uppmärksammade 2017 genom att tilldela byrån, tillsammans med Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT), Europeiska ombudsmannens utmärkelse för utmärkt offentlig förvaltning när det gäller tillhandahållande av medborgar- och kundinriktade tjänster, för deras gemensamt framtagna innovativa projekt som underlättar hanteringen av översättningarna för flerspråkiga webbplatser.

10.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån proaktivt delar uppgifter med andra byråer på områden såsom säkerhet, fastighetsförvaltning och banktjänster, och planerar att ytterligare öka samarbetet i framtiden. Parlamentet betonar vikten av ett gott samarbete mellan de byråer som arbetar med sysselsättningsfrågor, sociala frågor och social inkludering, och särskilt samarbetet mellan EU-Osha, Eurofound, Cedefop och Europeiska jämställdhetsinstitutet.

Personalpolitik

11.  Europaparlamentet noterar att 97,5 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 40 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 41 tillåtna tjänster 2016) hade 39 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 24 kontraktsanställda arbetade för byrån 2017.

12.  Europaparlamentet noterar att byrån har en policy för skydd av enskildas värdighet och förebyggande av mobbning. Parlamentet noterar med oro att en undersökning av mobbning inleddes 2016 och avslutades 2017. Parlamentet beklagar att resultatet visade på en överträdelse av bestämmelserna i artikel 12a.3 i tjänsteföreskrifterna. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de disciplinära åtgärder som vidtagits och om de åtgärder som planeras för att minska sådana risker i framtiden.

Upphandling

13.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att byrån i slutet av 2017 fortfarande inte använde alla de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt informationsutbyte med tredje parter som deltar i offentliga upphandlingsförfaranden (e-upphandling). Byrån uppmanas att införa alla nödvändiga verktyg och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts på detta område.

14.  Europaparlamentet välkomnar att byrån med framgång lanserade sin första e-upphandling i november 2018.

15.  Europaparlamentet noterar med oro på basis av revisionsrättens rapport att byrån undertecknade ett ramavtal för tillhandahållande av it-konsulttjänster från 2014 till 2017, där priserna var knutna till den tid som användes för projekten och inte kopplade till leveransen, och där byrån har begränsade kontrollmöjligheter, eftersom till exempel hälften av tjänsterna utfördes utanför byråns lokaler under 2016. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits avseende denna fråga.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

16.  Europaparlamentet noterar byråns befintliga åtgärder och fortsatta insatser för att säkerställa transparens och förebygga och hantera intressekonflikter. Parlamentet noterar dessutom på basis av uppgifter från byrån att den planerar att anta det modellbeslut om visselblåsning för vilket kommissionen har gett sitt förhandsgodkännande(2).

17.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att det finns ett behov av att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att göra denne direkt ansvarig inför byråns verkställande direktör och styrelse. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta syfte. Parlamentet konstaterar att byrån, som ett svar på denna rekommendation från revisionsrätten, håller på att utarbeta ett beslut om att styrelsen ska lägga ut befattningen som räkenskapsförare på entreprenad till GD Budget.

18.  Europaparlamentet uppmanar byrån att använda den nya inrättandeförordningen som en möjlighet att ytterligare stärka räkenskapsförarens oberoende ställning.

Övriga kommentarer

19.  Europaparlamentet noterar att byrån har gjort en analys av de sannolika konsekvenser som Förenade kungarikets beslut om utträde ur unionen kommer att få för byråns organisation, verksamhet och räkenskaper. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av denna analys.

o
o   o

20.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 26 mars 2019(3) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 248/01, 29.07.2017, s. 3
(2) Kommissionens beslut C (2018) 1362, 27.02.2018.
(3) Antagna texter, P8_TA(2019)0254.

Senaste uppdatering: 28 mars 2019Rättsligt meddelande