Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2199(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0132/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0132/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.39

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0280

Hyväksytyt tekstit
PDF 144kWORD 40k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Vastuuvapaus 2017: Euratomin hankintakeskus (ESA)
P8_TA-PROV(2019)0280A8-0132/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen (ESA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2199(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05825/2019 – C8‑0089/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 68 artiklan,

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä 12. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/114/EY, Euratom(5) ja erityisesti sen 8 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0132/2019),

1.  myöntää Euratomin hankintakeskuksen vt. pääjohtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euratomin hankintakeskuksen vt. pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 188.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 188.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 Euratomin hankintakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2199(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05825/2019 – C8‑0089/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 68 artiklan,

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä 12. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/114/EY, Euratom(5) ja erityisesti sen 8 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0132/2019),

1.  hyväksyy Euratomin hankintakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euratomin hankintakeskuksen vt. pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 188.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 188.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2199(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0132/2019),

A.  toteaa, että Euratomin hankintakeskuksen tulo- ja menotaulukon mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 123 000 euroa, mikä merkitsee hienoista 1,6 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että keskuksen koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 98,88 prosenttia, mikä merkitsee 4,54 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; pitää kuitenkin huolestuttavana, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 74,64 prosenttia, mikä merkitsee 11,48 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  pitää myönteisenä sitä, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 148,09 euroa eli 1,44 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee 2,07 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että vuonna 2017 se käsitteli 320 tapahtumaa, mukaan lukien sopimukset, muutokset ja ilmoitukset, ja että se vastasi edelleen unionin yhteisestä ydinhuoltopolitiikasta lakisääteisen toimeksiantonsa mukaisesti, jotta varmistetaan ydinmateriaalien toimitusvarmuus; panee merkille, että keskus on edelleen pyrkinyt monipuolistamaan toimituslähteitä;

Henkilöstöpolitiikka

4.  panee merkille, että keskuksella oli vuoden 2017 lopussa 17 työntekijää, jotka olivat kaikki komission virkamiehiä, ja että henkilöstötaulukossa myönnettyjen toimien määrä on 25 samoin kuin vuonna 2016;

Muita huomautuksia

5.  toteaa, että Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut aikovansa erota unionista, Euratom mukaan lukien; toteaa, että Yhdistynyt kuningaskunta on eroamispäivästä alkaen yksin vastuussa siitä, että sen Kansainvälisen atomienergiajärjestön jäsenyydestä sekä useista kansainvälisistä sopimuksista ja yleissopimuksista, joiden osapuoli se on, johtuvia kansainvälisiä velvoitteita noudatetaan; toteaa erityisesti, että Yhdistyneen kuningaskunnan on luotava oma ydinaseiden valvontajärjestely ja neuvoteltava kahdenvälisiä ydinalan yhteistyösopimuksia Euratomin sopimusten soveltamisalaan nyt kuuluvien eri maiden kanssa; kehottaa keskusta pysymään tilanteesta tietoisena ja ajan tasalla ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tilanteen kehittymisestä;

o
o   o

6.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 26. maaliskuuta 2019 antamaansa päätöslauselmaan(1).

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0254.

Päivitetty viimeksi: 28. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus