Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2199(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0132/2019

Ingivna texter :

A8-0132/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.39

Antagna texter :

P8_TA(2019)0280

Antagna texter
PDF 152kWORD 44k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)
P8_TA-PROV(2019)0280A8-0132/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå (ESA) för budgetåret 2017 (2018/2199(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 − C8‑0089/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 1.2,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 68,

–  med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå(5), särskilt artikel 8,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0132/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar tillförordnade generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till tillförordnade generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 188.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 188.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2017 (2018/2199(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 − C8‑0089/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 1.2,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 68,

–  med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå(5), särskilt artikel 8,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0132/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till tillförordnade generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 188.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 188.
(3) EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2017 (2018/2199(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0132/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Euratoms försörjningsbyrå (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 123 000 EUR, vilket innebär en minskning med 1,6 % jämfört med 2016. Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2017 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarar revisionsrätten att man uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i en genomförandegrad för åtagandebemyndigandena på 98,88 %, vilket innebär en ökning med 4,54 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar emellertid bekymrat att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 74,64 %, vilket är en minskning med 11,48 % jämfört med 2016.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet välkomnar att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 148,09 EUR, vilket utgör 1,44 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en minskning med 2,07 % jämfört med 2016.

Resultat

3.  Europaparlamentet tar del av uppgifter från byrån som visar att byrån 2017 hanterade 320 transaktioner, däribland kontrakt, ändringar och underrättelser, och fortsatte att ta ansvar för EU:s gemensamma kärnbränsleförsörjningspolitik i linje med sitt lagstadgade mandat, i syfte att säkerställa försörjningstrygghet i fråga om kärnmaterial. Parlamentet konstaterar att byrån fortsätter sitt arbete med att diversifiera försörjningskällorna.

Personalpolitik

4.  Europaparlamentet noterar att byrån hade 17 anställda i slutet av 2017, alla tjänstemän vid kommissionen, och att det totala antalet godkända tjänster enligt tjänsteförteckningen uppgick till 25, samma antal som 2016.

Övriga kommentarer

5.  Europaparlamentet noterar att Förenade kungariket meddelat sin avsikt att lämna EU, inklusive Euratom. Parlamentet noterar att Förenade kungariket från den dag landet lämnar EU ensamt kommer att bära ansvaret för att säkerställa att det följer sina internationella skyldigheter enligt dess medlemskap i Internationella atomenergiorganet och enligt de internationella fördrag och konventioner som landet är part i. Parlamentet konstaterar särskilt att Förenade kungariket måste upprätta sitt eget kärnämneskontrollsystem och förhandla om bilaterala kärnsamarbetsavtal med de länder som nu omfattas av Euroatomöverenskommelser. Parlamentet uppmanar byrån att fortsätta att vara uppmärksam på och hålla sig à jour med situationen och rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utvecklingen av läget.

o
o   o

6.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 26 mars 2019(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0254.

Senaste uppdatering: 28 mars 2019Rättsligt meddelande