Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2179(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0143/2019

Внесени текстове :

A8-0143/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.40

Приети текстове :

P8_TA(2019)0281

Приети текстове
PDF 178kWORD 57k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)
P8_TA-PROV(2019)0281A8-0143/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за финансовата 2017 година (2018/2179(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Фондацията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0069/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(5), и по-специално член 16 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/127 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета(6)

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (А8‑0143/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 94.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 94.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.
(6) ОВ L 30, 31.1.2019 г., стр. 74.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година (2018/2179(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Фондацията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0069/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(5), и по-специално член 16 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/127 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета(6)

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (А8‑0143/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 94.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 94.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.
(6) ОВ L 30, 31.1.2019 г., стр. 74.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година (2018/2179(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (А8‑0143/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд („Фондацията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 20 480 000 EUR, което представлява намаление с 1,49% спрямо 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Фондацията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Фондацията за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Фондацията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100% – същата степен, както през 2016 г.; отбелязва факта, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 80,7%, което представлява намаление с 4,1% в сравнение с 2016 г.;

Анулиране на преноси

2.  приветства факта, че анулираните преноси от 2016 към 2017 г. възлизат на 37 528 EUR, което представлява 1,2% от общия размер на пренесените суми и е намаление с 3,7% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

3.  отбелязва със задоволство, че Фондацията използва определени ключови показатели за ефективност (КПЕ), включени в нейната система за мониторинг на изпълнението, която освен КПЕ включва и други показатели за оперативни процеси и качествена оценка, с цел оценяване на добавената стойност, включително резултатите и въздействието, предоставени от нейните дейности, и подобряване на управлението на бюджета;

4.  отчита факта, че резултатите от изпълнението на работната програма, планирана за 2017 г., са постигнати на 90% (35 от 39 крайни продукта), а четири крайни продукта е трябвало да бъдат отложени поради непредвидени събития и са планирани за началото на 2018 г., както и че Фондацията е допринесла за 194 събития на равнището на Съюза (49% от тях са приоритетни събития на равнището на Съюза);

5.  оценява факта, че висококачествената работа на Фондацията за разширяване и разпространение на знанията е допринесла за планирането и установяването на по-добри условия на живот и труд в Съюза; признава активната роля на Фондацията във връзка със съществения ѝ принос за развитието на политиките и като източник на информация за текущите инициативи на ЕС, като например прилагането на Европейския стълб на социалните права, равновесието между професионалния и личния живот, достъпа до социална закрила и подобряването на условията на труд; приветства анализа на Фондацията и нейния политически принос по отношение на тенденциите в качеството на живота на фона на променящия се социален и икономически профил в обобщаващия доклад на четвъртото европейско проучване на качеството на живот;

6.  признава напредъка в работата на Фондацията по завършването на четиригодишната ѝ програма, която определи четири конкретни приоритетни области на политиката за бъдещата работна програма на Фондацията;

7.  отбелязва със задоволство, че Фондацията е продължила сътрудничеството с други агенции на ЕС и е осъществила дейности, договорени в годишните планове с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), Агенцията на Европейския съюз за основните права, Европейския институт за равенство между половете, Европейската фондация за обучение (ETF) и Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), и е продължила подготовката си, в сътрудничество със Cedefop, във връзка с четвъртото проучване на европейските дружества, при споделяне на разходите за проучването; отчита факта, че Фондацията е инициирала нов рамков договор между агенциите с осем участващи агенции за оценка и предоставяне на услуги за обратна връзка;

8.  отбелязва, че Фондацията беше предмет на външна оценка между агенциите, заедно със Cedefop, EU-OSHA и ETF, обхващаща периода 2012 – 2016 г., която беше съсредоточена върху оценката на работата на агенциите от гледна точка на важността, ефективността, ефикасността, съгласуваността и добавената стойност за Съюза, както и бъдещето на четирите агенции; призовава Фондацията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от окончателния доклад, особено по отношение на оценката на добавената стойност за Съюза, предоставена от Фондацията, както и становищата относно бъдещето на Фондацията;

9.  отбелязва със задоволство, че в предложението на Комисията за нов учредителен регламент се предвижда задължително извършване на външна оценка на всеки пет години;

Политика относно персонала

10.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено на 95,70%, като са били назначени 89 длъжностни лица или срочно наети служители от общо 93-те работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (95 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Фондацията са работили 10 договорно наети служители и един командирован национален експерт;

11.  приветства резултатите от оценката на работните места, проведена през декември 2017 г., която показва относително високо равнище на стабилност всяка година;

12.  отбелязва факта, че през 2017 г. Фондацията е приела политика за защита на личното достойнство и предотвратяване на тормоза и че освен това има програма за достойнство и зачитане;

13.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че Фондацията е съобщила за занижени и завишени плащания на тридесет служители в периода 2005 – 2014 г. във връзка с прехода към новия Правилник за длъжностните лица на ЕС през 2005 г.; отбелязва, че Фондацията е коригирала всички занижени плащания, но няма да си възстанови сумите по завишените плащания; отбелязва, че е била извършена пълна оценка на функцията за изплащане на възнагражденията и че са предприети действия, но въпросът все още е отбелязан като „текущ“; призовава Фондацията да продължи усилията си за решаване на въпроса и да информира органа по освобождаване от отговорност за напредъка;

Обществени поръчки

14.  отбелязва, че консултативният комитет на Фондацията по обществените поръчки и договорите (ККОПД) е прегледал 30 досиета през 2017 г.; отбелязва, че освен това ККОПД извършва ежегодна последваща проверка на произволно избрани възложени договори с ниска стойност; приветства факта, че ККОПД е изразил удовлетворение като цяло по отношение на спазването от Фондацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки през 2017 г.;

15.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. Фондацията все още не е използвала всички инструменти, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва въз основа на отговора на Фондацията, че някои от инструментите вече са въведени; призовава Фондацията да въведе всички необходими инструменти за управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно тяхното прилагане;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

16.  отбелязва съществуващите мерки на Фондацията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и осигуряване на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; оценява факта, че през 2017 г. Фондацията въведе етичен кодекс и че тя е ангажирана да информира органа по освобождаване от отговорност за всеки предполагаем или действителен случай на конфликт на интереси;

17.  отбелязва, че според доклада на Палатата е необходимо да се увеличи независимостта на отговорния счетоводител, като той се постави на пряко подчинение на изпълнителния директор и на управителния съвет на Фондацията; приветства вече предприетите стъпки, за да се гарантира независимостта на счетоводителя;

Вътрешен контрол

18.  отчита факта, че Фондацията е адаптирала рамката за вътрешен контрол с акцент върху наблюдението на ефективността на системата за вътрешен контрол, за да я направи по-подходяща за средата на Фондацията;

19.  отбелязва със задоволство, че изпълнението на плана за действие по констатациите на службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) във връзка с управлението на проекти е финализирано и всички договорени действия са били въведени;

20.  отбелязва със задоволство, че Фондацията и IAS са се договорили да проведат одит на изпълнението относно „Приоритизиране на дейностите и разпределение на ресурсите“ през 2018 г.; призовава Фондацията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от този одит;

Други коментари

21.  отбелязва предварителните усилия на Фондацията за осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място; при все това посочва, че Фондацията не е въвела допълнителни мерки за намаляване или компенсиране на емисиите на CO2;

o
o   o

22.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 108/40, 22.3.2018 г., стр. 207.
(2) Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0254.

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация