Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2200(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0154/2019

Внесени текстове :

A8-0154/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.42

Приети текстове :

P8_TA(2019)0283

Приети текстове
PDF 172kWORD 56k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
P8_TA-PROV(2019)0283A8-0154/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (преди 1 май 2017 г.: Европейска полицейска служба) за финансовата 2017 година (2018/2200(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Европол(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Европол във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0090/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(5), и по-специално член 43 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета(6), и по-специално член 60 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0154/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) във връзка с изпълнението на бюджета на Европол за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 165.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 165.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.
(6) ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (преди 1 май 2017 г.: Европейска полицейска служба) за финансовата 2017 година (2018/2200(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Европол(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Европол във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0090/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(5), и по-специално член 43 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета(6), и по-специално член 60 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0154/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 165.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 165.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.
(6) ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (преди 1 май 2017 г.: Европейска полицейска служба) за финансовата 2017 година (2018/2200(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0154/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането („Европол“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 119 234 720 EUR, което представлява увеличение от 14,35% спрямо 2016 г.; като има предвид, че увеличението се дължи на допълнителните задачи, които са разширили нейния мандат; като има предвид, че бюджетът на Европол се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2017 година („доклада на Сметната палата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Европол са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до висока степен на изпълнение на бюджета от 99,72%, което представлява леко намаление с 0,03% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 89,01%, което означава намаление с 1,97% в сравнение с 2016 г.;

2.  отбелязва, че съгласно прогнозата за растежа на Европол, от 2023 г. нататък ще бъде необходима допълнителна постоянна сграда; призовава Европол да проявява бдителност по отношение на допълнителните разходи;

Анулиране на преноси

3.  отбелязва с безпокойство, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 834 972 EUR, което представлява 9,08% от общия размер на пренесената сума, като това показва значително намаление с 6,35% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

4.  отбелязва със задоволство, че Европол е контролирал резултатите от дейността си чрез 33 ключови показатели за ефективност, 36 други показатели за ефективност и изпълнението на около 140 специфични действия, планирани в работната му програма, като общата рамка за отчитане на изпълнението като цяло е била насочена към оценяване на добавената стойност на дейностите на Европол и към подобряване на управлението на неговия бюджет;

5.  отбелязва, че Европол е постигнал 78% от целите, определени за показателите за ефективност (86% през 2016 г.), и че е постигнал напредък в изпълнението на 80% от действията, включени в работната програма за 2017 г. (76% през 2016 г.);

6.  отбелязва със задоволство, че през май 2017 г. започна да се прилага Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета(2), с който се засилва мандатът на Европол ефективно да противодейства на непрекъснато променящите се заплахи от трансгранични престъпления и тероризъм в рамките на Съюза и извън него;

7.  изисква от Европол да предоставя повече информация за задачите и отражението върху бюджета във връзка с дейността на неговото звено за сигнализиране за незаконно съдържание в интернет (IRU), което не е изрично посочено в бюджета, но е част от Европейския център за борба с тероризма; припомня, че в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/794 се посочва, че на доставчиците на онлайн услуги се предоставят справки за съдържание в интернет, свързано с тероризъм, предвид факта, че Европол, в тясно сътрудничество с предприятията, реално подкрепя свързани с това разследвания на компетентните органи; по-специално изисква информация относно последващите действия, предприети във връзка с установени случаи на интернет съдържание, свързано с тероризъм, за които е предоставена справка, включително по искане на компетентните органи в държавите членки;

8.  припомня значението и добавената стойност на Европол в борбата срещу организираната престъпност в рамките на Европа, и по-специално неговата роля за финансирането на съвместните екипи за разследване; във връзка с това приветства неотдавнашното сключване на нов меморандум за разбирателство между Европол и Евроюст(3), в който се определят критериите и условията за финансова подкрепа за дейностите на съвместните екипи за разследване, предоставяна от двете агенции;

9.  отбелязва със задоволство, че Европол изпълнява задачи по сигурността успоредно с Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и националните органи; отбелязва освен това, че Европол споделя правни консултации с други агенции на Съюза, чието седалище е в Нидерландия, и се е присъединил към множество междуинституционални и междуведомствени процедури за възлагане на обществени поръчки; насърчава Европол да продължи да развива сътрудничеството си с другите институции, органи, служби и агенции на Съюза в областта на правосъдието и вътрешните работи;

10.  подчертава, че Европол е една от деветте агенции на Съюза, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи; изразява разочарованието си от резултатите, постигнати от междуинституционалната работна група по ресурсите на децентрализираните агенции, тъй като не са разработени конкретни предложения за сливане или съвместно настаняване на агенции, работещи по свързани области на политиката; изисква от Европол да си сътрудничи с другите осем агенции на Съюза в областта на правосъдието и вътрешните работи с цел проучване на евентуални сливания;

Политика относно персонала

11.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено на 97,27%, като са били назначени 535 срочно наети служители от общо 550-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (в сравнение с 505 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Европол са работили 159 договорно наети служители и 71 командировани национални експерти; настоятелно призовава Европол да се въздържа от прекомерно използване на договорно наети служители и да не замества постоянния персонал с по-скъпоструващи договорно наети служители;

12.  изразява съжаление по повод на дисбаланса в съотношението между половете сред членовете на висшето ръководство на Европол, където 133 от общо 151 членове са мъже, а 18 са жени, и сред членовете на управителния съвет, където 11 от общо 53 членове са жени; в тази връзка призовава Комисията и държавите членки, при представянето на своите кандидатури за членове на управителния съвет, да вземат предвид факта, че е важно да се осигури баланс между половете; изисква също така от Европол да предприеме мерки, които да гарантират по-добър баланс между половете в рамките на висшето ръководство;

13.  отбелязва, че Европол е приел политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза; признава, че Европол е организирал обучения и е осигурил възможности за провеждане на поверителни консултации;

14.  отбелязва със загриженост, че през 2017 г. са образувани четири официални процедури под формата на административни разследвания във връзка със сексуален тормоз и неподходящо поведение; отбелязва, че Европол е приключил бързо административните разследвания с дисциплинарни действия, където е приложимо, и е започнал съответните действия за разглеждането на този въпрос, както и че не е бил сезиран съд по нито един от случаите; отбелязва, че през 2018 г. в Европол не са започнати никакви административни разследвания във връзка с твърдения за сексуален тормоз; призовава Европол да направи всичко възможно да избегне структурните недостатъци по отношение на неподходящото поведение, за да предотврати преди всичко възникването на такива случаи;

15.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни работни места да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; разбира загрижеността на Европол относно разходите за писмен превод;

16.  насърчава Европол да обмисли приемането на стратегия за основните права; включването на позоваване на основните права в кодекс за поведение, който би могъл да определи задълженията и обучението на неговия персонал; създаването на механизми, които да гарантират, че всяко нарушение на основните права ще бъде открито и докладвано и че основните органи на Европол ще бъдат своевременно уведомявани за рисковете от такива нарушения; създаването, когато е уместно, на длъжността „служител по въпросите на основните права“, който да се отчита пряко пред управителния съвет, за да се осигури известна степен на независимост спрямо другите служители, с оглед гарантиране на незабавно отстраняване на заплахите за основните права и непрекъснато подобряване на политиката в областта на основните права в рамките на организацията; развитието на редовен диалог с организациите на гражданското общество и съответните международни организации по въпросите на основните права; превръщането на зачитането на основните права в централен елемент от мандата за сътрудничество на Европол с външни организации, включително по-специално представители на националните администрации, с които той си взаимодейства на оперативно равнище;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

17.  отбелязва съществуващите мерки и текущите усилия на Европол за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и гарантиране на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; отбелязва проактивните мерки, предприети срещу установените през 2017 г. четири потенциални случая на конфликт на интереси; отбелязва, че Европол е публикувал декларации за липса на конфликт на интереси, а не декларации за интереси; въпреки това отбелязва приемането от управителния съвет през октомври 2018 г. на нов образец на декларация относно декларацията за интереси въз основа на предложение от Европол; отбелязва със задоволство, че този нов образец на декларация се прилага за всички членове на управителния съвет, както и за изпълнителния директор и заместник изпълнителните директори; отбелязва обаче, че към тази дата не всички декларации са актуализирани спрямо новия образец; призовава Европол да действа бързо в този смисъл и да публикува новите декларации;

Вътрешен контрол

18.  отбелязва, че през 2016 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит на обществените поръчки и че през 2017 г. е бил публикуван окончателният одиторски доклад на IAS за обществените поръчки, съдържащ три препоръки, които са класифицирани като „важни“; отбелязва, че Европол е разработил план за действие през 2017 г. и е докладвал на IAS през август 2018 г. относно изпълнението на тези препоръки; отбелязва освен това, че IAS е извършила оценка на риска за всички процеси в организацията, без да класифицира нито една област от процесите със забележката, че е необходимо „подобряване на смекчаването на риска“;

o
o   o

19.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(4) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 108, 22.3.2018 г., стр. 245.
(2) Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).
(3) Меморандум за разбирателство относно съвместното създаване на правила и условия за финансова подкрепа на дейностите на съвместните екипи за разследване на Европол и Евроюст, подписан на 1 юни 2018 г.
(4) Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0254.

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация