Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2200(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0154/2019

Esitatud tekstid :

A8-0154/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.42

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0283

Vastuvõetud tekstid
PDF 152kWORD 54k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
P8_TA-PROV(2019)0283A8-0154/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) (enne 1. maid 2017: Euroopa Politseiamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2200(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos Europoli vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust Europoli tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK (millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol))(5), eriti selle artiklit 43,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrust (EL) 2016/794 (mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK)(6), eriti selle artiklit 60,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0154/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) tegevdirektori tegevusele Europoli 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 165.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 165.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.
(6) ELT L 135, 24.5.2016, lk 53.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) (enne 1. maid 2017: Euroopa Politseiamet) 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2200(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos Europoli vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust Europoli tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK (millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol))(5), eriti selle artiklit 43,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrust (EL) 2016/794 (mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK)(6), eriti selle artiklit 60,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0154/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 165.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 165.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.
(6) ELT L 135, 24.5.2016, lk 53.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) (enne 1. juulit 2017: Euroopa Politseiamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2200(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0154/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (edaspidi „Europol“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(1) kohaselt oli Europoli 2017. aasta lõplik eelarve 119 234 720 eurot, s.o 2016. aasta eelarvest 14,35 % suurem; arvestades, et see kasv oli tingitud Europoli volituste laiendamise tõttu lisandunud ülesannetest; arvestades, et Europoli eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et Europoli raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr kõrge – 99,72 %, mis on 2016. aastaga võrreldes veidi (0,03 %) madalam; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 89,01 %, mis on 2016. aasta määrast 1,97 % madalam;

2.  märgib, et Europoli kasvuprognoosi kohaselt on 2023. aastaks vaja veel üht alalist hoonet; palub Europolil olla valvas lisakulude suhtes;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

3.  märgib murega, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 834 972 eurot, mis moodustab kogu ülekantud summast 9,08 %; märgib, et see summa on 2016. aastaga võrreldes märgatavalt (6,35 %) väiksem;

Tulemused

4.  märgib rahuloluga, et Europol jälgis oma tulemuslikkust 33 võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitaja, 36 muu tulemuslikkuse näitaja ja oma tööprogrammis kavandatud ligi 140 konkreetse meetme rakendamise abil, kusjuures tulemusaruandluse raamistiku üldine eesmärk oli hinnata Europoli tegevuse lisaväärtust ja tõhustada tema eelarve haldamist;

5.  märgib, et Europol saavutas tulemuslikkuse näitajate jaoks seatud eesmärkidest 78 % (2016. aastal 86 %) ning tegi 2017. aasta tööprogrammi meetmete rakendamisel edusamme 80 % ulatuses (2016. aastal 76 %);

6.  märgib rahuloluga, et mais 2017 hakati kohaldama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 2016/794(2), millega suurendati Europoli volitusi, et tulemuslikult võidelda piiriüleste kuritegude ja terrorismi põhjustatud pidevalt muutuvate ohtude vastu kogu liidus ja mujal;

7.  palub Europolil esitada rohkem teavet oma internetisisust teavitamise üksuse (EU-IRU) ülesannete ja eelarvemõju kohta – üksust ei ole eelarves eraldi välja toodud, vaid see kuulub Europoli Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse (ECTC) alla; tuletab meelde, et määruse (EL) 2016/794 artikli 4 lõikes 1 viidatakse terrorismiga seotud internetisisust internetipõhistele teenuseosutajatele teadaandmisele ning et Europol toetab tihedas koostööd nimetatud sektoriga tõepoolest pädevate asutuste läbiviidavaid uurimisi; nõuab konkreetselt teavet järelmeetmete kohta, mis on seotud tuvastatud ja teenuseosutajatele edastatud terroristliku veebisisu juhtumitega, sealhulgas liikmesriikide pädevate asutuste taotlusel;

8.  tuletab meelde Europoli tähtsust ja lisaväärtust võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu kogu Euroopas ja eriti tema rolli ühiste uurimisrühmade rahastamises; väljendab sellega seoses heameelt selle üle, et hiljuti sõlmiti Europoli ja Eurojusti vahel uus vastastikuse mõistmise memorandum(3), millega kehtestatakse mõlema asutuste poolt uurimisrühmade tegevusele rahalise toetuse andmise kriteeriumid ja tingimused;

9.  märgib heakskiitvalt, et Europol täidab turvalisusega seotud ülesandeid kõrvuti Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti ja riiklike ametiasutustega; märgib lisaks, et Europol on jaganud õigusalast nõu teiste Madalmaades asuvate liidu asutustega ning on osalenud mitmetes institutsioonide ja asutuste vahelistes hankemenetlustes; soovitab Europolil edendada liidu teiste institutsioonide, organite ja asutustega justiits- ja siseküsimuste valdkonnas tehtavat koostööd veelgi;

10.  rõhutab, et Europol on üks üheksast justiits- ja siseasjade küsimustega tegelevast liidu asutusest; väljendab pettumust institutsioonidevahelise detsentraliseeritud asutuste ressursse käsitleva töörühma tulemuste pärast, kuna ei töötatud välja konkreetseid ettepanekuid omavahel seotud poliitikavaldkondadega tegelevate asutuste ühendamiseks või ühte asukohta toomiseks; palub Europolil teha koostööd kaheksa ülejäänud justiits- ja siseasjade küsimustega tegeleva liidu asutusega, et uurida ühinemisvõimalusi;

Personalipoliitika

11.  märgib, et 31. detsembril 2017 oli ametikohtade loetelust täidetud 97,27 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 550 ajutise teenistuja ametikohast oli täidetud 535 (2016. aastal oli eelarvega kinnitatud ametikohti 505); märgib, et 2017. aastal töötas Europoli heaks ka 159 lepingulist töötajat ja 71 lähetatud riiklikku eksperti; nõuab tungivalt, et Europol hoiduks lepinguliste töötajate liigsest kasutamisest ega asendaks koosseisulisi töötajaid kallimate lepinguliste töötajatega;

12.  peab kahetsusväärseks soolise tasakaalu puudumist Europoli kõrgemas juhtkonnas, mille 151 liikmest on 133 mehed ja 18 naised, ja haldusnõukogu liikmete hulgas, mille 53 liikmest 11 on naised; palub seetõttu komisjonil ja liikmesriikidel võtta arvesse soolise tasakaalu tagamise tähtsust, kui nad esitavad oma kandidaadid haldusnõukogusse; palub Europolil võtta meetmeid, mis tagaksid kõrgema juhtkonna hulgas parema soolise tasakaalu;

13.  märgib, et Europol on kehtestanud inimväärikuse kaitsmist ja ahistamise vältimist käsitleva poliitika; võtab teadmiseks, et Europol korraldas koolituskursusi ja võimaldas konfidentsiaalset nõustamist;

14.  märgib murelikult, et 2017. aasta jooksul algatati haldusuurimise vormis neli seksuaalset ahistamist ja sobimatut käitumist käsitlevat ametlikku menetlust; märgib, et Europol viis haldusuurimised kiiresti lõpule, võttes vajaduse korral distsiplinaarmeetmeid, algatas vastavad meetmed probleemi lahendamiseks ja et ühtegi juhtumit ei antud kohtusse; märgib, et 2018. aastal ei toimunud Europolis väidetavat seksuaalset ahistamist käsitlevat haldusuurimist; kutsub Europoli üles tegema kõik endast oleneva, et vältida struktuurseid puudusi sobimatu käitumise osas, ennetamaks selliste juhtumite toimumist;

15.  tunneb heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab Europoli muret seoses tõlkekuludega;

16.  soovitab Europolil kaaluda põhiõiguste strateegia vastuvõtmist; käitumisjuhendisse, milles võiks määrata kindlaks töötajate kohustused ja nende koolitamise, tuleks lisada viide põhiõigustele; luua mehhanismid, et tagada põhiõiguste rikkumise kõikide juhtude avastamine ja nendest teatamine ning Europoli põhiorganite kiire teavitamine selliste rikkumiste ohust; luua vajaduse korral põhiõiguste ametniku ametikoht (haldusnõukogu otseses alluvuses, et kindlustada teatav sõltumatus ülejäänud töötajatest), et tagada viivitamatu tegelemine põhiõigusi ohustavate asjaoludega ning organisatsiooni põhiõiguste poliitika pidev täiustamine; pidada põhiõiguste küsimuses kodanikuühiskonna organisatsioonide ja asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega korrapärast dialoogi; muuta põhiõiguste järgimine Europoli ja selle välispartnerite koostööraamistiku oluliseks osaks (eelkõige mis puudutab riikide ametiasutusi, kellega Europol operatiivküsimustes koostööd teeb);

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

17.  võtab teadmiseks Europoli kehtestatud meetmed ja praegused jõupingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest teatajate kaitse; võtab teadmiseks, et 2017. aastal tuvastati neli võimalikku huvide konflikti juhtumit ja nende suhtes võeti ennetavaid meetmeid; märgib, et Europol on avaldanud mitte huvide deklaratsioonid, vaid huvide konflikti puudumise deklaratsioonid; võtab siiski teadmiseks, et haldusnõukogu võttis 2018. aasta oktoobris Europoli ettepanekul vastu huvide deklaratsiooni uue mudeli; märgib rahuloluga, et seda uut deklaratsiooni mudelit kohaldatakse kõigi haldusnõukogu liikmete, samuti tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitjate suhtes; märgib siiski, et praeguse seisuga ei ole kõiki deklaratsioone vastavalt uuele mudelile ajakohastatud; palub Europolil sellega seoses kiiresti tegutseda ja uued deklaratsioonid avaldada;

Sisekontroll

18.  märgib, et 2016. aastal viis komisjoni siseauditi talitus läbi hangete auditi ning 2017. aastal avaldati siseauditi talituse lõplik auditiaruanne hangete kohta, mis sisaldas kolme „oluliseks“ liigitatud soovitust; märgib, et Europol töötas 2017. aastal välja tegevuskava ja andis augustis 2018 siseauditi talitusele aru nende soovituste täitmise kohta; märgib lisaks, et siseauditi talitus viis läbi organisatsiooni protsessikeskkonna täieliku riskihindamise ega tuvastanud ühtegi valdkonda, kus riskide maandamist tuleks parandada;

o
o   o

19.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute asjus oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile(4) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 108, 22.3.2018, lk 245.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53).
(3) Vastastikuse mõistmise memorandum, millega Europol ja Eurojust kehtestavad ühised reeglid ja tingimused ühiste uurimisrühmade tegevuseks rahalise toetuse andmiseks, allkirjastatud 1. juunil 2018.
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave