Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2200(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0154/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0154/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.42

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0283

Hyväksytyt tekstit
PDF 152kWORD 44k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) (ennen 1. toukokuuta 2017: Euroopan poliisivirasto)
P8_TA-PROV(2019)0283A8-0154/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) (ennen 1. toukokuuta 2017: Euroopan poliisivirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2200(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä Europolin vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Europolille (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(5) ja erityisesti sen 43 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta 11. toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/794(6) ja erityisesti sen 60 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0154/2019),

1.  myöntää Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) pääjohtajalle vastuuvapauden Europolin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 165.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 165.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.
(6) EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) (ennen 1. toukokuuta 2017: Euroopan poliisivirasto) varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2200(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä Europolin vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Europolille (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(5) ja erityisesti sen 43 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta 11. toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/794(6) ja erityisesti sen 60 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0154/2019),

1.  hyväksyy Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 165.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 165.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.
(6) EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) (ennen 1. toukokuuta 2017: Euroopan poliisivirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2200(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0154/2019),

A.  toteaa, että Euroopan lainvalvontayhteistyöviraston (jäljempänä ”Europol”) tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 119 234 720 euroa, mikä merkitsee 14,35 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että lisäys johtui sen toimivaltuuksia kasvattaneista lisätehtävistä; toteaa, että Europolin talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että Europolin tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli korkea, 99,72 prosenttia, eli hieman, 0,03 prosenttia, vähemmän kuin vuonna 2016; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 89,01 prosenttia, mikä merkitsee 1,97 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

2.  toteaa, että Europolin kasvuennusteen vuoksi virasto tarvitsee uudet pysyvät toimitilat vuodesta 2023 alkaen; kehottaa Europolia seuraamaan lisäkustannuksia valppaasti;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

3.  panee huolestuneena merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 834 972 euroa eli 9,08 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee huomattavaa 6,35 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

4.  panee tyytyväisenä merkille, että Europol valvoi toimintaansa 33 keskeisellä tulosindikaattorilla ja 36 muulla tulosindikaattorilla sekä panemalla täytäntöön noin 140:tä työohjelmassaan suunniteltua erityistoimenpidettä ja että tuloksellisuusraportoinnin kehyksellä pyrittiin yleisesti arvioimaan Europolin toimien lisäarvoa ja parantamaan sen talousarviohallintoa;

5.  toteaa, että Europol saavutti 78 prosenttia tulosindikaattoreille asetetuista tavoitteista (86 prosenttia vuonna 2016) ja että se edistyi panemalla täytäntöön 80 prosenttia vuoden 2017 työohjelmaan sisältyneistä toimista (76 prosenttia vuonna 2016);

6.  panee tyytyväisenä merkille, että toukokuussa 2017 alettiin soveltaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/794(2), jolla parannetaan Europolin toimivaltaa torjua tehokkaasti jatkuvasti kehittyviä uhkia, joita aiheutuu rajatylittävistä rikoksista ja terrorismista unionissa ja sen ulkopuolella;

7.  pyytää Europolia toimittamaan lisätietoja sen internetsisältöä koskevia ilmoituksia tekevän yksikön (EU IRU) tehtävistä ja talousarviovaikutuksista, sillä tätä yksikköä ei ole nimenomaisesti mainittu talousarviossa mutta se on osa sen Euroopan terrorismintorjuntakeskusta; palauttaa mieliin, että asetuksen (EU) 2016/794 4 artiklan 1 kohdassa mainitaan terrorismiin liittyvien internetsisältöjen ilmoittaminen verkkopalvelujen tarjoajille ja että Europol tosiasiassa tukee tiiviissä yhteistyössä alan kanssa tähän liittyviä toimivaltaisten viranomaisten tutkintoja; vaatii erityisesti tietoja jatkotoimista, joita on toteutettu havaitun ja ilmoitetun terroristisen internetsisällön johdosta, myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä;

8.  muistuttaa Europolin merkityksestä ja lisäarvosta järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa koko Euroopassa ja etenkin sen roolista yhteisten tutkintaryhmien rahoituksessa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä äskettäin tehtyä uutta Europolin ja Eurojustin välistä yhteisymmärryspöytäkirjaa(3), jossa vahvistetaan perusteet ja edellytykset taloudelliselle tuelle, jota nämä kaksi virastoa antavat yhteisten tutkintaryhmien toimintaa varten;

9.  panee arvostaen merkille, että Europol suorittaa turvallisuustehtäviään rinnan Euroopan raja- ja merivartioviraston, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston ja kansallisten viranomaisten kanssa; panee lisäksi merkille, että Europol käytti yhteistä oikeudellista neuvontaa muiden Alankomaissa sijaitsevien unionin virastojen kanssa ja liittyi moneen toimielinten ja virastojen väliseen hankintamenettelyyn; kannustaa Europolia kehittämään edelleen yhteistyötään muiden unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa oikeus- ja sisäasioiden alalla;

10.  painottaa, että Europol on yksi yhdeksästä oikeus- ja sisäasioiden alan unionin virastosta; ilmaisee tyytymättömyytensä hajautettuja erillisvirastoja käsittelevän toimielinten välisen työryhmän tuloksiin, sillä se ei ole esittänyt mitään yksityiskohtaisia ehdotuksia toisiinsa liittyviä aloja käsittelevien virastojen yhdistämisestä tai niiden sijoittamisesta yhteisiin tiloihin; kehottaa Europolia tekemään yhteistyötä kahdeksan muun oikeus- ja sisäasioiden alan unionin viraston kanssa mahdollisten yhdistämisten selvittämiseksi;

Henkilöstöpolitiikka

11.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 97,27 prosenttia ja että 535 väliaikaista tointa unionin talousarviossa hyväksytyistä 550 väliaikaisesta toimesta oli täytettynä (vuonna 2016 hyväksyttyjä toimia oli 505); panee merkille, että vuonna 2017 Europolissa työskenteli lisäksi 159 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 71 kansallista asiantuntijaa; kehottaa Europolia pidättymään liian laajasta sopimussuhteisten toimihenkilöiden käytöstä ja olemaan korvaamatta vakinaista henkilöstöä kalliimmilla sopimussuhteisilla toimihenkilöillä;

12.  pitää valitettavana sukupuolten epätasapainoa Europolin ylemmässä johdossa, jonka 151 jäsenestä 133 on miehiä ja 18 naisia, ja hallintoneuvostossa, jonka 53 jäsenestä 11 on naisia; pyytää tässä mielessä komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon sukupuolten tasapainon merkityksen, kun ne esittävät nimityksiä hallintoneuvoston jäseniksi; kehottaa Europolia myös parantamaan sukupuolten tasapuolista edustusta ylemmässä johdossaan;

13.  panee merkille, että Europol on hyväksynyt toimintaperiaatteet, joilla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää; toteaa, että Europol on järjestänyt koulutusta ja tarjonnut mahdollisuuden luottamukselliseen neuvontaan;

14.  panee huolestuneena merkille, että vuonna 2017 käynnistettiin hallinnollisten tutkimusten muodossa neljä virallista menettelyä seksuaalisen häirinnän ja asiattoman käytöksen vuoksi; toteaa, että Europol saattoi tarvittaessa nopeasti päätökseen hallinnolliset tutkimukset ja kurinpitomenettelyt ja käynnisti vastaavat toimet asioihin puuttuakseen ja että mitään tapausta ei viety tuomioistuimeen; panee merkille, että hallinnollisia tutkimuksia seksuaalista häirintää koskevista väitteistä ei käynnistetty Europolissa vuonna 2018; kehottaa Europolia tekemään kaikkensa välttääkseen asiattoman käytöksen osalta rakenteelliset puutteet, jotta estetään tällaisten tapausten ilmeneminen lähtökohtaisesti;

15.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; ymmärtää Europolin huolen käännöskustannuksista;

16.  kannustaa Europolia harkitsemaan, että se laatisi perusoikeusstrategian, johon sisältyisi viittaus perusoikeuksiin käytännesäännöissä, joissa määriteltäisiin henkilöstön virkatehtävät ja perehdytys, perustaisi mekanismeja, joilla varmistetaan, että mahdollinen perusoikeuksien rikkominen havaitaan ja siitä raportoidaan ja että tällaisten rikkomisten riskit saatetaan nopeasti Europolin tärkeimpien elinten tietoon, perustaisi tarvittaessa sellaisen perusoikeusvastaavan tehtävän, joka raportoisi suoraan hallintoneuvostolle/johtokunnalle, jotta varmistettaisiin tietynasteinen riippumattomuus muusta henkilöstöstä, puututtaisiin välittömästi perusoikeuksiin kohdistuviin uhkiin ja organisaation perusoikeuspolitiikkaa päivitettäisiin jatkuvasti, kehittäisi säännöllisen perusoikeuskysymyksiä koskevan vuoropuhelun kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen kanssa, sekä ottaisi perusoikeuksien noudattamisen keskeiseksi osatekijäksi Europolin ulkoisten toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön ehdoissa, myös erityisesti sellaisten kansallisten hallintojen edustajien kanssa, joiden kanssa ne tekevät operatiivista yhteistyötä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

17.  panee merkille Europolin nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi; panee merkille ennakoivat toimet, joita toteutettiin vuonna 2017 todetuissa neljässä mahdollisessa eturistiriitatapauksessa; toteaa, että Europol on julkaissut eturistiriidattomuudesta annettavia ilmoituksia eikä sidonnaisuusilmoituksia; panee kuitenkin merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi lokakuussa 2018 uuden sidonnaisuusilmoitusten mallin Europolin ehdotuksen pohjalta; panee tyytyväisenä merkille, että uutta sidonnaisuusilmoitusten mallia sovelletaan kaikkiin hallintoneuvoston jäseniin sekä pääjohtajaan ja varapääjohtajiin; toteaa kuitenkin, että kaikkia ilmoituksia ei vielä ole päivitetty uuden mallin mukaisiksi; kehottaa Europolia etenemään tässä nopeasti ja julkaisemaan uudet ilmoitukset;

Sisäinen valvonta

18.  toteaa, että vuonna 2016 komission sisäinen tarkastus toimitti hankintaa koskevan tarkastuksen ja että vuonna 2017 sisäisen tarkastuksen hankintaa koskevassa lopullisessa tarkastuskertomuksessa annettiin kolme tärkeäksi luokiteltua suositusta; toteaa, että Europol laati vuonna 2017 toimintasuunnitelman ja raportoi sisäiselle tarkastukselle elokuussa 2018 näiden suositusten täytäntöönpanosta; toteaa lisäksi, että sisäinen tarkastus suoritti koko organisaation prosessien riskinarvioinnin luokittelematta mitään prosessien osa-aluetta riskinhallinnan parantamista vaativaksi;

o
o   o

19.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 26. maaliskuuta 2019 antamaansa päätöslauselmaan(4).

(1) EUVL C 108, 22.3.2018, s. 245.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11. toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).
(3) Kesäkuun ensimmäisenä päivänä 2018 allekirjoitettu yhteisymmärryspöytäkirja, joka koskee yhdessä vahvistettavia sääntöjä ja edellytyksiä taloudelliselle tuelle, jota Europol ja Eurojust antavat yhteisten tutkintaryhmien toimintaa varten.
(4) Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0254.

Päivitetty viimeksi: 28. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus