Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2195(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0153/2019

Předložené texty :

A8-0153/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.44

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0285

Přijaté texty
PDF 183kWORD 52k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
P8_TA-PROV(2019)0285A8-0153/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017 (2018/2195(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES(5), a zejména na článek 76 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0153/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 173.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 173.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2017 (2018/2195(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES(5), a zejména na článek 76 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0153/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 173.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 173.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2017 (2018/2195(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0153/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 280 560 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje zvýšení o 20,54 %; vzhledem k tomu, že k navýšení došlo proto, že se mandát agentury v roce 2017 výrazně rozšířil v reakci na migrační krizi, s níž se Unie potýká; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se odvíjí převážně od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že operace, na nichž se účetní závěrka agentury zakládá, jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu 97,63 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje mírné snížení o 0,27 %; se znepokojením konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla pouze 66,42 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje mírné zvýšení o 0,35 %;

2.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že původní rozpočet agentury zahrnoval z předpisů vyplývající finanční operativní rezervu ve výši 8 800 000 EUR na financování intervencí rychlé reakce a návratových intervencí; konstatuje, že agentura převedla celkem 3 800 000 EUR z rezervy na svůj operativní rozpočet na financování jiných činností; se znepokojením konstatuje, že převody jsou v rozporu s finančním nařízením agentury; z odpovědi agentury zjišťuje, že se agentura domnívá, že zákonodárce by měl provedení převodů z rezervy vysvětlit; žádá agenturu, aby se takových opatření, která jsou v rozporu s pravidly, v budoucnu zdržela a aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o tom, jaké vysvětlení agentura považuje za nezbytné;

Zrušení přenosu prostředků

3.  vyjadřuje politování nad vysokou mírou rušení přenosu prostředků z roku 2016 do roku 2017, jež dosáhlo výše 11 125 174 EUR, čili 14,96 % celkové převáděné částky, což je srovnatelné s rokem 2016; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o opatřeních, která je třeba přijmout, aby bylo zajištěno plné využití přenesených prostředků s cílem zabránit zrušení velkého množství zdrojů, jak tomu bylo v minulých letech;

Výkonnost

4.  s uspokojením konstatuje, že agentura používá k měření přidané hodnoty svých činností různé klíčové ukazatele výkonnosti; bere na vědomí skutečnost, že agentura plánuje své ukazatele v roce 2019 revidovat; vyzývá agenturu, aby své klíčové ukazatele výkonnosti dále rozvíjela s cílem posílit své řízení rozpočtu, zejména vzhledem k rozšíření jejího mandátu a stále se zvyšujícímu rozpočtu, a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji v tomto směru; vyjadřuje znepokojení, pokud jde o tu část rozpočtu, kterou agentura nebyla schopna vyčerpat;

5.  připomíná, že v reakci na situaci v oblasti migrace a azylu, jíž musela Evropská unie v roce 2015 čelit, byl v roce 2016 mandát agentury významně rozšířen, aby byla agentura schopna lépe řešit problémy a výzvy, kterým Unie na svých vnějších hranicích čelí; zdůrazňuje, že v roce 2017 stále probíhala adaptace systémů a postupů na nový mandát agentury, který byl aktualizován v roce 2016 prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624(2);

6.  lituje toho, že u většiny operačních programů agentury chybí kvantitativní cíle a konkrétní cílové hodnoty pro společné operace; se znepokojením konstatuje, že tato skutečnost, spolu s nedostatkem dokumentace poskytnuté spolupracujícími zeměmi, by mohla bránit následnému hodnocení účinnosti společných operací v dlouhodobém horizontu; vybízí agenturu, aby pro své činnosti stanovila relevantní strategické cíle a zavedla účinný a na výsledky orientovaný systém pro monitorování a podávání zpráv, který by pracoval s relevantními a měřitelnými klíčovými ukazateli výkonnosti;

7.  bere na vědomí, že správní rada v červnu 2017 schválila reorganizaci struktur agentury, což bude mít vliv na přidělování zdrojů; vyzývá agenturu, aby o zavádění této nové organizační struktury informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

8.  s uspokojením konstatuje, že všechny členské státy a země přidružené k Schengenu se zúčastnily alespoň jedné společné operace a že 26 členských států se v roli organizátorů či účastníků zapojilo do návratových operací koordinovaných a spolufinancovaných agenturou, což je v porovnání s rokem 2016 zvýšení o dva členské státy;

9.  vítá skutečnost, že agentura propaguje spolupráci mezi agenturami, zejména v oblasti pobřežní stráže, ale rovněž pokud jde o spolupráci v oblasti cel a prosazování práva, s cílem plně těžit z výhod víceúčelových operací coby důležitého prvku integrované správy hranic;

10.  s uspokojením konstatuje, že agentura spolupracuje s dalšími agenturami, mimo jiné jim poskytuje podporu při náborech, realizaci projektů a konzultacích ohledně bezpečnosti, a sdílí kanceláře s Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva, Evropskou jednotkou pro soudní spolupráci a Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu v rámci regionální jednotky Evropské unie v Itálii a Řecku;

11.  naléhavě vyzývá agenturu, aby vypracovala komplexní plán zachování kontinuity činnosti;

Personální politika

12.  vyjadřuje politování nad tím, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn pouze ze 74,43 %, přičemž z 352 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 275 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 262; vedle toho konstatuje, že pro agenturu v roce 2017 pracovalo 139 smluvních zaměstnanců a 113 vyslaných národních odborníků;

13.  se znepokojením bere opět na vědomí nevyvážené zastoupení žen a mužů ve správní radě agentury; připomíná, že za jmenování členů správní rady agentury jsou odpovědné členské státy; vyzývá členské státy, aby při jmenování svých členů do správní rady agentury zajišťovaly vyvážené zastoupení žen a mužů; vyzývá agenturu, aby členským státům proaktivně připomínala, jak důležité je vyvážené zastoupení žen a mužů; zdůrazňuje, že by bylo vhodné přijmout opatření k zajištění vyrovnanějšího zeměpisného zastoupení zaměstnanců agentury;

14.  konstatuje, že rok 2017 byl druhým rokem pětiletého plánu růstu po přijetí nařízení (EU) 2016/1624, který vedl k výraznému navýšení zdrojů agentury v oblasti rozpočtu a zaměstnanců; na základě zprávy Účetního dvora poznamenává, že po rozšíření mandátu agentury se počet jejích zaměstnanců více než zdvojnásobí z 365 v roce 2016 na 1 000 v roce 2020; dále poznamenává, že plánované zvýšení počtu pracovníků bude vyžadovat dodatečné kancelářské prostory; vyzývá agenturu, aby o opatřeních přijatých za účelem vyřešení problémů se zvýšením počtu zaměstnanců informovala orgán příslušný k udělení absolutoria a aby jej i nadále podrobně informovala o dalších krocích, včetně finančních výpočtů, týkajících se výstavby nového sídla;

15.  se znepokojením konstatuje, že agentura má obtíže nalézt zaměstnance s požadovaným profilem, což je často způsobeno nízkým opravným platovým koeficientem (66,7%); vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o závěru diskuse s Komisí o možných opatřeních na zlepšení situace a o případných dalších opatřeních, kterými by agentura mohla přilákat nové zaměstnance, zejména s ohledem na rozšiřující se mandát agentury a zvýšení počtu náborových řízení; žádá agenturu, aby bezodkladně jmenovala nového úředníka pro otázky základních práv, neboť je třeba okamžitě řešit rizika pro základní práva a soustavně aktualizovat politiku agentury v této oblasti;

16.  hluboce lituje toho, že přes opakované výzvy Parlamentu a výrazné zvýšení celkového počtu zaměstnanců agentury, úředníkovi pro otázky základních práv stále chybí lidské zdroje, což mu jednoznačně brání v řádném plnění úkolů svěřených nařízením (EU) 2016/1624; naléhavě vyzývá agenturu, aby svému úředníkovi pro otázky základních práv poskytla dostatečné personální a jiné zdroje, aby zejména bylo možné vytvořit mechanismus pro podávání stížností a dále rozpracovat a prosazovat strategii agentury pro sledování a zajišťování ochrany základních práv;

17.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrových řízení na volná pracovní místa i na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe znepokojení agentury v souvislosti s náklady na překlad;

18.  konstatuje, že k řešení případů obtěžování uplatňuje agentura „Kodex chování pro všechny osoby zapojené do operačních činností agentury Frontex“ a umožňuje jejich důvěrné ohlašování;

19.  na základě zprávy Účetního dvora z roku 2017 se znepokojením konstatuje, že agentura opakovaně uspořádala externí výběrová řízení, která byla v rozporu s předpisy, a jmenovala kandidáty do vyšších platových tříd AST, než jsou maximální platové třídy stanovené ve služebním řádu; poukazuje na to, že v tomto ohledu byly v roce 2017 dva nábory uspořádány v rozporu s pravidly (v roce 2016 jich bylo 14); bere na vědomí zdůvodnění, které agentura k těmto náborům poskytla, a uznává, že od března 2017 agentura nezařadila žádné externí uchazeče do vyšší platové třídy než AST4;

Zadávání zakázek

20.  na základě informací poskytnutých agenturou konstatuje, že agentura v roce 2017 přezkoumala celý svůj finanční režim ve snaze zjednodušit jej, přejít od grantů k veřejným zakázkám na služby a zavést paušální sazby; vyzývá agenturu, aby o provádění nového režimu informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

21.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura do konce roku 2017 nezavedla všechny nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu a uchovávání informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); konstatuje, že agentura pro určitá řízení zavedla elektronickou fakturaci a elektronické zadávání zakázek, avšak nikoli elektronické podávání nabídek; vyzývá agenturu, aby zavedla veškeré nezbytné nástroje pro řízení zadávacích řízení a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o jejich uplatňování;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

22.  bere na vědomí stávající opatření agentury a její snahy o zajištění transparentnosti, prevenci a řízení střetů zájmů a ochranu oznamovatelů; z informací agentury bere na vědomí, že vypracovala návrh interních pravidel pro whistleblowing, nicméně na radu Komise zavede vzorové rozhodnutí Komise, jakmile bude oznámeno agenturám; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o provedení tohoto rozhodnutí a aby bezodkladně přijala politiku pro whistleblowing;

23.  připomíná, že ustanovení o informacích a komunikaci, které patří k povinnostem agentury vůči veřejnosti, byly nařízením (EU) 2016/1624 výrazně upraveny a vyžadují, aby agentura ve své činnosti postupovala transparentněji; lituje toho, že agentura nová ustanovení dosud plně nedodržuje, a vyzývá ji, aby je začala bezodkladně uplatňovat;

Vnitřní kontrola

24.  ze zprávy Účetního dvora konstatuje, že se grantové výdaje agentury výrazně zvýšily (z 123 000 000 EUR v roce 2016 na 167 000 000 EUR v roce 2017); se znepokojením konstatuje, že v roce 2017 neprovedla agentura žádné ověřování ex post zaměřené na proplácení grantových výdajů; konstatuje, že agentura se domnívá, že ověřování ex ante, které provádí před proplacením, se zlepšilo, a že poté, kdy dosáhlo určité úrovně, může poskytovat potřebnou jistotu; nicméně poukazuje na to, že Účetní dvůr od roku 2014 trvale zjišťuje, že výdaje, o jejichž proplacení žádají spolupracující země, jsou často nedostatečně doloženy, což potvrdily i výsledky z roku 2017; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních přijatých ke zmírnění těchto rizik;

25.  bere na vědomí, že agentura přezkoumala svůj rámec pro vnitřní kontroly a z původního přístupu založeného na dodržování pravidel přešla na přístup založený na posuzování rizik; bere na vědomí, že v listopadu 2017 byl přijat revidovaný rámec vnitřní kontroly a následně byla zavedena evidence Frontext Improvement Log;

26.  ze zprávy Účetního dvora konstatuje, že agentura financovala nasazení letadla pobřežní stráže Islandu v Řecku a že si ještě před uhrazením nákladů nárokovaných Islandem vyžádala faktury, které by doložily jednu kategorii vykázaných nákladů; vyjadřuje politování nad tím, že přestože agentura tyto faktury neobdržela, vyplatila 440 000 EUR, což dokazuje, že předběžné ověření bylo neefektivní; bere na vědomí názor agentury, že odhadované náklady na hodinu údržby jsou dostatečným odůvodněním pro schválení výdajů;

27.  se znepokojením konstatuje, že správní rada agentury stále neschválila komplexní plán kontinuity provozu; vyzývá agenturu, aby uskutečnila nezbytné kroky k přijetí takového plánu a aby o jeho přijetí informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

28.  žádá správní radu agentury, aby v zájmu zajištění kontinuální činnosti přijala pro případ katastrofy v jejím sídle jasné dohody o úrovni služeb i související cíle pro obnovu informačních technologií a maximální přípustnou ztrátu dat pro své nedůležitější systémy a aplikace; žádá agenturu, aby vytvořila podpůrné plány, náležitě je uplatňovala a aby správní rada zodpovědně schvalovala výsledky testů;

Další připomínky

29.  podotýká, že dohoda o sídle mezi agenturou a polskou vládou vstoupila v platnost dne 1. listopadu 2017; konstatuje, že tato dohoda má dopad na některé postupy agentury a výrazně ovlivňuje pracovní podmínky a manažerských zařízení; nabádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o příslušných projektech, zejména o výstavbě nové budovy sídla a založení Evropské školy ve Varšavě;

o
o   o

30.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 108, 22.3.2018, s. 112.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9. 2016, s. 1).
(3) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění